شاخص یاب

کومور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 435.69
420 422 425 427 438
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
4.1 3.72 3.35 2.9 4.36
تولید ناخالص داخلی 0.65
0.7 0.8 0.8 0.8 0.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 769.93
770 790 790 790 800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1413.89
1414 1415 1415 1415 1416
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.30
4.2 4.2 4.2 4.2 4
جمعیت 0.81
0.83 0.83 0.83 0.84 0.87
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم -1.60
2.5 3.5 3.5 3.5 2.2
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.14
1.1 1.1 1.25 1.25 1
نرخ بهره سپرده 1.75
1.71 1.71 1.86 1.86 1.61
عرضه پول M1 90846.75
89833 89976 89949 89953 89953
عرضه پول M2 135975.58
135914 135879 135869 135874 135874
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -92569.00
-98255 -96999 -98255 -99511 -112817
صادرات 17267.00
18066 17998 17929 17861 14952
واردات 109836.00
113808 114996 116185 117373 127769
حساب جاری -11731.00
-15824 -15464 -15105 -14746 -14714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80
-10 -8 -8 -8 -6
ورود توریست 27000.00
26100 26225 26350 26475 26500
حواله 2746.00
2976 2959 2972 2969 2969
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.60
32 37 37 37 40
بودجه دولت -0.90
-0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 820.78
799 796 793 792 785
آدرس های IP 1868.00
1841 1834 1835 1837 1836
آسانی کسب و کار 164.00
157 157 157 157 157
شاخص فساد مالی 27.00
27 27 27 27 27
رتبه فساد مالی 148.00
148 148 148 148 148
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 200.33
98.91 249 134 134 144
درجه حرارت 27.62
26.1 27.13 26.07 26.37 26.33