کومور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 410.63 408 404 400 396 350
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 4.5 4.8 1.72 1.95 4.36
تولید ناخالص داخلی 0.62 0.61 0.62 0.61 0.61 0.61
تولید ناخالص داخلی سرانه 768.40 767 765 765 765 764
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.20 1413 1413 1411 1410 1410
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.00 6.46 6.26 6.09 5.93 5.8
جمعیت 0.79 0.79 0.8 0.8 0.81 0.89
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.80 2 2.1 2.3 2.4 2.2
تورم مواد غذایی 0.00 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.15 1.14 1.14 1.14 1.14 1
نرخ بهره سپرده 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
عرضه پول M2 121482.00 128090 127287 126102 128177 131327
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -73203.00 -74222 -73149 -72947 -72745 -71849
صادرات 6281.00 6596 6403 6440 6477 7792
واردات 79484.00 80723 79546 79331 79116 77501
حساب جاری -23012.00 -14444 -12391 -13382 -14372 -15427
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -7 -7 -10 -10 -6
ذخایر طلا 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
حواله 2415.00 2509 2512 2519 2516 2516
ورود توریست 27111.00 24525 24400 23300 22200 21900
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.10 30.5 30.5 32 32 40
بودجه دولت -3.00 -3.23 -3.8 -3.65 -3.5 -3.57
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 153.00 155 154 154 154 154
شاخص فساد مالی 24.00 23 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 153.00 147 149 150 151 153
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10