کومور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 423.40 413 409 405 401 355
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 3.3 4 4 4.1 4.36
تولید ناخالص داخلی 0.62 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 768.40 771 771 772 772 783
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.20 1425 1426 1426 1427 1457
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 19.96 19.9 19.95 20 20.05 5.8
جمعیت 0.79 0.8 0.8 0.81 0.81 0.84
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.80 2.1 2.3 2.4 2.4 2.2
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.15 1.25 1.14 1.14 1.5 1
نرخ بهره سپرده 1.75 2.13 2.22 2.31 2.4 3.08
عرضه پول M2 121386.00 117397 115807 114206 112833 105824
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -73203.00 -69957 -69347 -68738 -68129 -61043
صادرات 6281.00 5657 5516 5375 5234 5700
واردات 79484.00 76340 75572 74804 74037 66304
حساب جاری -23012.00 -14225 -12190 -10155 -8120 -10517
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.30 -7 -10 -10 -7.23 -6
ذخایر طلا 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ورود توریست 27111.00 24400 23300 22200 21100 21900
حواله 2415.00 2430 2414 2399 2384 2256
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.10 30.5 32 32 44.57 40
بودجه دولت -3.00 -3.71 -3.33 -2.94 -2.55 -1.16
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 820.78 785 774 762 752 687
آدرس های IP 1868.00 1733 1707 1680 1656 1470
آسانی کسب و کار 158.00 158 158 158 158 158
شاخص فساد مالی 24.00 21 21 22 23 28
رتبه فساد مالی 153.00 142 142 141 140 139
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 200.00 138 138 138 138 138
درجه حرارت 27.00 25.16 25.03 25.06 25.12 25.09