کومور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 395.45
420 429 439 449 490
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
4 4 4.1 4.1 4.36
تولید ناخالص داخلی 0.62
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 768.40
776 774 773 771 788
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.20
1437 1433 1429 1425 1458
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 19.96
19.82 19.85 19.87 19.9 5.8
جمعیت 0.79
0.79 0.79 0.79 0.8 0.85
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.80
2.3 2.4 2.4 2.5 2.2
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.16
1.14 1.14 1.25 1.1 1
نرخ بهره سپرده 1.75
2.13 2.13 2.13 2.13 3.32
عرضه پول M2 124691.00
122458 121511 120366 119357 110532
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -73203.00
-70960 -70626 -70291 -69957 -58096
صادرات 6281.00
6303 6088 5872 5657 6312
واردات 79484.00
78443 77742 77041 76340 63073
حساب جاری -23012.00
-17679 -16528 -15377 -14225 -12315
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.30
-10 -10 -7.22 -10 -6
ورود توریست 27111.00
24775 24650 24525 24400 21900
حواله 2415.00
2414 2399 2384 2370 2203
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.50
32 32 35.82 32 40
بودجه دولت -7.70
-3.44 -3.43 -3.41 -3.39 1.47
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 820.78
774 762 752 743 668
آدرس های IP 1868.00
1707 1680 1656 1632 1406
آسانی کسب و کار 158.00
158 158 158 158 158
شاخص فساد مالی 24.00
23 23 22 21 28
رتبه فساد مالی 153.00
139 140 141 142 139
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 200.33
249 150 67.7 98.91 144
درجه حرارت 27.62
27.08 25.84 24.04 26.1 26.33