کومور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 418.74
408 418 429 439 483
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
4 4.1 4.1 3.72 4.36
تولید ناخالص داخلی 0.62
0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 768.40
769 770 769 768 768
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.20
1413 1413 1413 1410 1410
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 19.96
19.85 19.87 19.9 19.95 5.8
جمعیت 0.79
0.79 0.79 0.8 0.8 0.85
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -1.60
2.4 2.4 2.5 2.9 2.2
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.14
1.14 1.25 1.1 1.1 1
نرخ بهره سپرده 1.75
2.23 2.23 2.23 2.3 2.84
عرضه پول M2 130105.07
123038 123038 123038 123038 123038
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -92569.00
-71654 -71169 -67615 -70056 -56760
صادرات 17267.00
6088 5872 5657 5516 6312
واردات 109836.00
77742 77041 76340 75572 63073
حساب جاری -11731.00
-16496 -14444 -12391 -13382 -15221
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.30
-10 -10 -10 -8 -6
ورود توریست 27111.00
24650 24525 24400 23300 23700
حواله 2949.00
2399 2384 2370 2355 2203
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.60
32 32 32 37 40
بودجه دولت -7.70
-3.43 -3.41 -3.39 -1.92 1.47
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 820.78
762 752 743 734 668
آدرس های IP 1868.00
1680 1656 1632 1609 1406
آسانی کسب و کار 158.00
158 158 158 158 158
شاخص فساد مالی 27.00
27 27 27 27 27
رتبه فساد مالی 148.00
148 148 148 148 148
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 200.33
150 67.7 98.91 249 144
درجه حرارت 27.62
25.84 24.04 26.1 27.13 26.33