شاخص یاب

کومور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 420.00
429 432 435 437 449
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
4.1 4.1 3.72 3.35 4.36
تولید ناخالص داخلی 0.65
0.7 0.7 0.8 0.8 0.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 769.93
770 770 790 790 800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1413.89
1414 1414 1415 1415 1416
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.30
4.2 4.2 4.2 4.2 4
جمعیت 0.81
0.82 0.83 0.83 0.83 0.87
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم -1.60
2.4 2.5 3.5 3.5 2.2
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.14
1.1 1.1 1.1 1.25 1
نرخ بهره سپرده 1.75
1.71 1.71 1.71 1.86 1.61
عرضه پول M1 83784.20
84129 84131 84134 84130 84131
عرضه پول M2 129403.84
129437 129517 129490 129485 129488
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -92569.00
-93345 -98255 -96999 -98255 -112817
صادرات 17267.00
17252 18066 17998 17929 14952
واردات 109836.00
110597 113808 114996 116185 127769
حساب جاری -11731.00
-15193 -15824 -15464 -15105 -14714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.30
-10 -10 -8 -8 -6
ورود توریست 27000.00
26400 26100 26225 26350 26500
حواله 3060.00
3029 3020 3024 3023 3023
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.60
32 32 37 37 40
بودجه دولت -0.90
-0.58 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 820.78
805 799 796 793 785
آدرس های IP 1868.00
1827 1841 1834 1835 1836
آسانی کسب و کار 158.00
155 155 155 155 154
شاخص فساد مالی 27.00
26 27 26 26 25
رتبه فساد مالی 148.00
137 136 135 133 142
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 200.33
67.7 98.91 249 134 144
درجه حرارت 27.62
24.04 26.1 27.13 26.07 26.33