فلزات گرانبها

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
فلزات واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Gold 1,266.35 0.75 -0.06% 0.08% -4.22% 10.50% Oct/28
Silver 17.60 0.03 -0.19% 0.43% -7.78% 13.15% Oct/28
Palladium 616.70 4.85 -0.78% -2.41% -13.72% -9.49% Oct/27
Platinum 964.75 1.89 0.20% 3.27% -6.18% -3.61% Oct/27