فلزات گرانبها

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
فلزات واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Gold 1,172.30 0.65 0.06% -0.97% -10.01% 10.37% Dec/02
Silver 16.52 0.00 0.01% 0.14% -10.02% 17.10% Dec/02
Palladium 741.75 11.77 -1.56% -0.38% 19.84% 37.72% Dec/02
Platinum 929.82 14.64 1.60% 2.37% -6.66% 9.80% Dec/02