فلزات گرانبها

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
فلزات قیمت روز Week Month سال تاریخ
Gold 1,201.40 2.20 -0.18% 0.34% 6.10% 9.17% 2017-01-19
Silver 16.97 0.11 -0.64% 1.01% 5.39% 19.65% 2017-01-19
Palladium 749.50 1.29 -0.17% -0.51% 10.17% 51.56% 2017-01-18
Platinum 962.45 0.00 0.00% -1.51% 4.67% 16.16% 2017-01-19