فلزات گرانبها

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
فلزات قیمت روز Week Month سال تاریخ
Gold 1,234.25 0.90 -0.07% -0.39% 1.35% 0.31% 2017-02-22
Silver 17.97 0.01 -0.05% -0.13% 4.23% 17.89% 2017-02-22
Platinum 997.30 3.68 -0.37% -1.39% 1.66% 5.63% 2017-02-22
Palladium 780.00 4.50 0.58% -1.22% 0.48% 56.70% 2017-02-22