کلمبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.9 0.6 0.8 0.8 1.5
نرخ بیکاری 9.40 10.8 10.7 10.8 10.6 9.4
نرخ تورم 3.13 3.3 3.2 3 3.2 3.3
نرخ بهره 4.25 4.25 4 4 4 3.5
موازنه تجاری -0.56 12 7.85 5.5 5.3 3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 46 46 45 45 47
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 2875.00
2844 2909 2975 3042 3328
بازار سهام 1526.36
1457 1423 1389 1356 1232
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.64
6.75 6.97 7.2 7.44 8.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.9 0.6 0.8 0.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
2.5 2.6 2.5 2.5 3
تولید ناخالص داخلی 282.46
345 345 345 370 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199578.81
139236 140377 142446 140052 150828
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37239.00
37600 37447 38170 37670 40416
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525.90
7790 7790 7790 8070 8150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13124.30
13000 13285 13000 13730 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13252.00
8624 8941 8863 8915 9385
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12157.00
10126 10127 10243 10145 10846
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23842.00
15137 15211 15398 15564 16304
تولید ناخالص داخلی از معادن 10333.00
8443 8606 8624 8459 9132
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9671.00
9795 9888 9913 9887 10496
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6048.00
4653 4691 4790 4729 5072
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 9.40
10.8 10.7 10.8 10.6 9.4
افراد بیکار 2298.69
2900 3200 3200 3200 3350
جمعیت 49.29
50.3 49.14 50 49.41 51.5
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200.00
2502030 2502030 2502030 2502030 2508498
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100.00
840000 840000 840000 840000 850000
نرخ مشارکت نیروی کار 63.30
64.64 64.51 64.5 64.48 65
هزینه زندگی خانواده 1098000.00
1098000 1098000 1098000 1135353 1098000
هزینه زندگی انفرادی 776200.00
776200 776200 776200 776200 776200
افراد شاغل 22062.27
22773 22391 22697 22445 22596
نرخ اشتغال 56.99
57.87 57.39 57.67 57.51 57.57
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.13
3.3 3.2 3 3.2 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.46
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.70
142 143 144 146 153
قیمت مصرف کننده اصلی 145.26
147 148 150 152 165
اندازه اصل تورم 3.80
4.27 4.6 4.89 5.07 5.01
قیمت تولید 111.41
109 111 114 115 121
تورم مواد غذایی 1.52
2.1 2.2 2.2 2.7 2.3
تغییر قیمت تولید کننده 4.25
3.3 2.7 2.5 2.8 3.5
CPI مسکن آب و برق 144.84
145 146 147 148 157
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132.05
132 132 134 135 142
قیمت صادرات 104.46
104 103 103 102 101
قیمت واردات 111.76
113 114 114 113 114
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.25
4.25 4 4 4 3.5
نرخ بهره بین بانکی 4.24
4.22 3.97 3.97 3.97 3.47
عرضه پول M0 51921.64
53476 53488 53412 53451 53444
عرضه پول M1 98209.34
99137 99177 99172 99173 99173
عرضه پول M3 471682.28
477779 484184 490858 497387 566617
ذخایر ارزی 47502.63
47362 47452 47341 47418 47383
نرخ بهره سپرده 6.80
6.3 6.05 6.05 6.05 5.55
عرضه پول M2 433478.15
439288 445054 451063 456981 518940
ترازنامه بانک مرکزی 161095.00
163627 162297 161886 162498 162293
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -0.56
12 7.85 5.5 5.3 3.2
صادرات 3.34
14 12 9 10.1 7.4
واردات 3.91
-10 -3.7 3.5 4.8 4.2
حساب جاری -1901.00
-2300 -2450 -1800 -2000 -2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30
-4.2 -4.2 -4.2 -4.1 -3.5
بدهی خارجی 124655.82
124719 124794 124763 124776 124772
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3848.24
3911 4118 3952 4085 4021
گردش سرمایه -1715.68
-2044 -2210 -2127 -2169 -2155
حواله 453.20
485 490 490 475 540
ذخایر طلا 11.70
8.04 7.61 7.56 7.55 7.55
تولید نفت خام 854.00
830 828 826 824 805
رابطه مبادله 134.29
91.78 90.13 89.63 90.1 88.88
شاخص تروریسم 5.60
6 6 6 5.92 6
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50
46 46 45 45 47
بودجه دولت -3.00
-3.8 -3.8 -3.8 -4.07 -3.7
ارزش بودجه دولت -4811.54
1008 -1781 -2157 -2454 -2123
هزینه های دولت 33269.24
24976 25094 25596 25189 27102
درآمدهای دولت 10476.21
12772 12351 12232 12318 12310
هزینه های مالی 15287.75
11764 14132 14969 14772 14433
مخارج نظامی 8976.14
9853 9958 10064 10115 11172
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 2.00
1.8 1.4 1.5 1.4 2
تولید صنعتی -1.40
1.5 2.2 1.7 -0.4 2.8
مجموع فروش خودرو 13457.00
14769 13686 13041 13702 13336
ثبت خودرو 18293.00
19359 18604 18187 18800 18735
شاخص اقتصادی مقدم 0.60
2.4 2.6 2.5 2.2 2.6
سرعت اینترنت 5523.06
5953 6141 6262 6367 7796
آدرس های IP 5185338.00
4629415 4766838 4579935 4693934 4532621
تولید فولاد 100.00
103 105 105 104 105
تولید سیمان 1061713.00
952289 965742 965168 963153 963823
شاخص رقابتی 4.29
4.29 4.29 4.29 4.29 4.29
رتبه رقابتی 66.00
63 63 63 63 63
استفاده از ظرفیت 79.67
78.35 78.63 78.61 78.61 78.61
شاخص فساد مالی 37.00
36 36 36 36 35
رتبه فساد مالی 96.00
88 88 88 100 87
آسانی کسب و کار 59.00
53 53 52 53 49
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.50
-9.3 -10 -11 -13 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.30
-8 1.5 1.7 -15 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.50
-0.3 1.3 0.8 1.3 2.3
هزینه های مصرف کننده 144206.27
89720 90150 91330 90655 96703
اعتبار بخش خصوصی 200035.05
201886 200563 199967 199579 198958
تسهیلات اعتباری خریدار 125065.72
127648 129521 131340 133107 149500
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.34
26.07 25.94 25.8 25.66 24.03
قیمت گازوئیل 0.85
0.77 0.72 0.68 0.64 0.45
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 125.42
127 129 131 133 152
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 37 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50
30.5 30.5 30.5 31 48.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50
40.2 40.2 40.2 20.5 40.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
8 8 8 10 8
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 96.30
284 247 211 136 224
درجه حرارت 25.45
24.65 24.74 24.61 25.13 25.32