کلمبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5
نرخ بیکاری 8.40 9.4 9.4 9.3 9.4 9.4
نرخ تورم 4.09 3.7 3.5 3.4 3.5 3.3
نرخ بهره 4.75 5 5 5 5 5.5
موازنه تجاری -0.81 -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 46 46 46 45 47
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 2864.00
2917 2979 3042 3107 3381
بازار سهام 1538.88
1483 1452 1423 1393 1181
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.43
6.62 6.68 6.75 6.94 7.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
1.4 1.5 1.5 1.4 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
2.4 2.5 2.4 2.5 3
تولید ناخالص داخلی 282.46
345 345 345 345 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 138021.00
138899 139293 139564 139890 140001
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 36966.00
38000 38000 39000 39000 43000
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525.90
7790 7790 7609 7790 8150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13124.30
13000 13000 13238 13000 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8762.00
8750 8800 8850 8875 8995
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10004.00
9950 10000 10050 10050 10150
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14974.00
14832 14834 14770 14760 14555
تولید ناخالص داخلی از معادن 8434.00
7960 8050 8120 8190 8320
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9644.00
9615 9605 9585 9569 9362
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4667.00
4725 4749 4774 4800 5002
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.40
9.4 9.4 9.3 9.4 9.4
افراد بیکار 2089.54
2250 2300 2200 2200 2000
جمعیت 48.75
49.7 50.3 50 50 51.5
نرخ مشارکت نیروی کار 64.80
64.51 64.33 64.15 64.5 65
افراد شاغل 22873.38
22689 22731 22675 22659 22436
نرخ اشتغال 59.30
58.58 58.43 58.16 57.95 56.68
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200.00
2507299 2508409 2509519 2510628 2508499
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100.00
833427 830681 827936 825190 826418
هزینه زندگی خانواده 1098000.00
1130472 1135761 1141049 1146337 1135353
هزینه زندگی انفرادی 776200.00
773057 775990 778923 781856 780462
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.09
3.7 3.5 3.4 3.5 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.38
0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.85
140 141 141 141 141
قیمت مصرف کننده اصلی 142.90
145 146 147 148 149
اندازه اصل تورم 4.87
4.98 5.07 5.16 5.23 5.61
قیمت تولید 111.29
109 109 110 110 111
تورم مواد غذایی 1.92
2.2 2.1 2.2 2.2 2.3
قیمت واردات 114.78
114 114 114 114 113
CPI مسکن آب و برق 142.13
141 142 142 143 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.24
131 132 132 132 132
قیمت صادرات 107.35
107 107 106 106 105
تغییر قیمت تولید کننده 3.27
1.3 1.3 1.4 1.4 1.5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.75
5 5 5 5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 4.74
5 5 5 5 5
عرضه پول M0 59363.04
57024 57241 57193 57155 56859
عرضه پول M1 108437.20
103933 104440 104349 104291 103841
عرضه پول M3 466984.12
477031 480442 481836 482340 481245
ذخایر ارزی 47401.26
47284 47224 47174 47127 46782
نرخ بهره سپرده 6.80
7.4 7.4 7.4 7.4 7.3
ترازنامه بانک مرکزی 166396.30
168934 168608 168270 167933 165280
عرضه پول M2 428394.59
435766 438572 439649 439993 438787
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -0.81
-0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7
صادرات 3.01
5.2 5.4 5.7 6.3 6.6
واردات 3.94
4 4.1 3.9 3.8 4
حساب جاری -2589.00
-2700 -2700 -2650 -2650 -2550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40
-4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.5
بدهی خارجی 124218.47
112794 107219 101934 96923 65166
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4868.45
3355 3464 3345 3220 2833
گردش سرمایه -2341.95
-2553 -2479 -2421 -2416 -2290
حواله 522.00
485 485 490 490 540
ذخایر طلا 6.69
7.04 7.35 7.64 7.84 8.43
تولید نفت خام 804.00
809 808 806 804 791
رابطه مبادله 130.43
128 127 125 124 118
شاخص تروریسم 5.60
6 6 6 6 6
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60
46 46 46 45 47
بودجه دولت -4.00
-3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7
ارزش بودجه دولت -4723.84
-685 -824 -710 -692 -675
هزینه های دولت 24536.00
26000 26000 26000 26000 28000
درآمدهای دولت 8187.84
12309 11752 11644 11469 10224
هزینه های مالی 12911.68
14066 13777 13763 13663 13046
مخارج نظامی 9930.40
9361 9477 9593 9708 9724
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار -10.10
-4.7 -4.5 -4.05 -5 2
تولید صنعتی -0.30
1.2 1.4 1.7 2 3.4
مجموع فروش خودرو 12265.00
12933 12704 12566 13041 11733
ثبت خودرو 19297.00
22696 23173 23433 23577 23756
شاخص اقتصادی مقدم 1.40
2 2.4 2.6 2.4 2.6
سرعت اینترنت 5523.06
5668 5750 5808 5717 5408
آدرس های IP 5185338.00
4739817 4628945 4661637 4594931 4469208
تولید سیمان 1028836.00
1029424 1023522 1015502 1008144 957452
شاخص رقابتی 4.29
4.28 4.28 4.28 4.28 4.26
رتبه رقابتی 66.00
66 66 66 66 69
استفاده از ظرفیت 78.03
77.16 76.9 76.69 76.51 75.84
شاخص فساد مالی 37.00
37 36 36 36 34
رتبه فساد مالی 90.00
88 88 88 88 87
آسانی کسب و کار 59.00
53 53 53 52 51
تولید فولاد 105.00
101 98.05 95.43 93.15 82.45
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00
-10 -8 -8 -9 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.40
1.94 1.72 2.17 1.4 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.60
1 1.2 0.7 1.5 2.3
هزینه های مصرف کننده 88993.00
89000 89050 89100 89150 90000
اعتبار بخش خصوصی 192132.60
189935 186865 183890 181049 162491
قیمت گازوئیل 0.79
0.79 0.79 0.79 0.79 0.77
تسهیلات اعتباری خریدار 122339.36
126763 129085 131167 133029 141598
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 121.75
125 127 129 131 141
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 48.20
48.2 48.2 48.2 48.2 48.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.20
40.2 40.2 40.2 40.2 40.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 96.30
136 284 247 211 224
درجه حرارت 25.45
25.08 24.65 24.74 24.61 25.32