شاخص یاب

کلمبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.8 0.8 1 1 1.4
نرخ بیکاری 9.50 8.8 9.3 9.2 9.2 9.2
نرخ تورم 3.33 3.2 3.3 3.3 3.5 3.2
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -0.50 -0.5 -0.5 -0.6 -0.64 -0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 50 52 52 52 53
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 3196.10
3026 3053 3081 3108 3222
بازار سهام 1399.44
1505 1491 1477 1464 1410
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.08
6.95 7.02 7.08 7.15 7.42
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.8 0.8 1 1 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70
2.7 2.8 3 3.2 3.3
تولید ناخالص داخلی 309.19
345 370 370 370 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 213273.78
233042 206452 215940 220099 248196
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46630.36
38244 47255 48029 48123 40731
تولید ناخالص داخلی سرانه 7600.76
7790 8400 8400 8400 8600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13254.95
13285 13530 13530 13530 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13130.25
13626 14069 13329 13550 14512
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15098.69
16884 13103 13660 15582 17982
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26334.91
27104 24446 25973 27178 28866
تولید ناخالص داخلی از معادن 11119.17
11582 10804 11036 11475 12336
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10517.16
10819 10227 10602 10854 11523
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6536.00
6556 6237 6395 6745 6983
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 9.50
8.8 9.3 9.2 9.2 9.2
افراد بیکار 2378.34
2300 2400 2380 2390 2500
جمعیت 49.29
49.69 50.1 50.1 50.1 50.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000.00
2502030 2480000 2480000 2480000 2508498
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500.00
828000 834000 834000 834000 850000
نرخ مشارکت نیروی کار 64.40
64.5 64.14 64.15 64.15 65
هزینه زندگی خانواده 1095100.00
1140660 1135353 1135353 1135353 1096364
هزینه زندگی انفرادی 782100.00
778923 753328 781232 781232 754717
افراد شاغل 22703.86
22475 22673 22637 22658 22650
نرخ اشتغال 58.28
57.91 58.21 58.16 58.18 58.17
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.33
3.2 3.3 3.3 3.5 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.12
0.2 0.4 0.5 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142.67
143 146 147 147 153
قیمت مصرف کننده اصلی 146.65
148 150 151 152 159
اندازه اصل تورم 3.58
3.58 3.59 3.6 3.6 3.6
قیمت تولید 117.52
120 120 123 126 141
تورم مواد غذایی 2.30
1.4 1.3 1.4 1.4 1.6
تغییر قیمت تولید کننده 7.78
7.9 8.1 8.4 8.4 8.5
CPI مسکن آب و برق 147.28
147 148 150 152 156
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.45
133 136 137 138 142
قیمت صادرات 118.64
109 109 109 110 109
قیمت واردات 116.58
115 117 118 118 118
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.25
4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 4.25
4.26 4.26 4.51 4.51 4.51
عرضه پول M0 54003.17
53783 53688 53713 53701 53703
عرضه پول M1 102505.87
101786 101713 101721 101720 101720
عرضه پول M3 480194.19
484940 490027 495423 500783 546939
ذخایر ارزی 47518.16
47532 47544 47547 47550 47553
نرخ بهره سپرده 6.00
6 6 6.25 6.25 6.25
عرضه پول M2 437095.44
444227 448492 453037 457546 495828
ترازنامه بانک مرکزی 177418.90
178972 178146 178507 178146 178249
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -0.50
-0.5 -0.5 -0.6 -0.64 -0.6
صادرات 3.50
9 10.1 3.53 3.53 7.4
واردات 4.05
3.5 4.7 5.3 4.25 4.2
حساب جاری -3215.00
-1800 -2000 -2200 -2300 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30
-2.6 -2.7 -2.7 -2.7 -2.8
بدهی خارجی 126191.69
127000 127100 127150 127200 127000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3661.60
3184 3297 3308 3282 3295
گردش سرمایه -3032.46
-2477 -2712 -2825 -2716 -2710
حواله 529.10
490 536 536 535 540
ذخایر طلا 12.80
12.81 12.92 12.91 12.92 12.92
تولید نفت خام 860.00
861 861 861 861 861
رابطه مبادله 145.29
94.86 93.23 93.07 93.06 92.56
شاخص تروریسم 5.60
6 5.9 5.9 5.9 5.9
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50
50 52 52 52 53
بودجه دولت -3.00
-2.9 -2.8 -2.8 -2.8 -3
ارزش بودجه دولت 506.18
-4214 -3832 -4277 -3802 -4047
هزینه های دولت 33019.08
25646 34201 34010 34076 27314
درآمدهای دولت 14947.18
13559 11736 12189 12180 12127
هزینه های مالی 14441.00
17773 15568 16465 15982 16175
مخارج نظامی 8976.14
9305 9395 9395 9395 9400
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 3.80
-1 1.8 3 4.5 5.4
تولید صنعتی 2.90
1.7 -0.4 7.2 3 2.8
مجموع فروش خودرو 13107.00
13041 12718 12701 12707 12711
ثبت خودرو 21502.00
20500 20283 20241 20234 20233
شاخص اقتصادی مقدم 2.33
2.7 2.8 2.8 2.9 2.8
سرعت اینترنت 5523.06
6262 6367 6509 6646 7796
آدرس های IP 5185338.00
4579935 4693934 4548981 4654391 4532621
تولید فولاد 90.00
98.48 97.16 97.06 97.18 97.15
شاخص PMI تولید 52.00
53.8 54 54.2 54.4 54.6
تولید سیمان 1083220.00
1150000 1120000 1100000 1097660 1300000
شاخص رقابتی 61.63
62.13 62.13 62.13 62.13 64.63
رتبه رقابتی 60.00
60 60 60 60 60
استفاده از ظرفیت 81.29
81.02 81 81 81 81
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
96 96 96 96 96
آسانی کسب و کار 65.00
62 64 64 64 61
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.30
-3 1.2 1.8 2.6 3.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.00
1.7 -15 1.66 1.67 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90
3.4 3.8 4.4 5.7 4.1
هزینه های مصرف کننده 145239.70
91508 148244 149597 149887 97458
اعتبار بخش خصوصی 210769.60
214681 213506 213032 212737 212268
تسهیلات اعتباری خریدار 130477.27
134230 136910 139532 142099 162888
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 25.68
25.46 25.37 25.34 25.27 25.06
قیمت گازوئیل 0.78
0.77 0.75 0.74 0.73 0.67
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 128.27
133 135 137 139 158
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50
30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50
20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 96.30
211 136 200 200 224
درجه حرارت 25.45
24.61 25.13 25.35 25.35 25.32