کلمبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5
نرخ بیکاری 11.80 10.4 10.8 10.7 10.8 9.4
نرخ تورم 3.37 4.2 4.4 4.5 4.5 3.3
نرخ بهره 4.50 4.5 4.25 4 4 3.5
موازنه تجاری -0.70 -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 45 45 45 45 47
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 2858.50
2917 2979 3042 3107 3381
بازار سهام 1468.44
1483 1452 1423 1393 1181
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.54
6.59 6.8 7.02 7.24 8.22
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
1.4 1.5 1.5 1.4 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60
2.4 2.5 2.4 2.5 3
تولید ناخالص داخلی 282.46
345 345 345 345 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 138972.00
139650 140186 140548 140948 140939
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37239.00
38000 38000 39000 39000 43000
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525.90
7790 7790 7790 7790 8150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13124.30
13000 13000 13000 13000 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8647.00
8750 8800 8850 8875 8995
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9993.00
9950 10000 10050 10050 10150
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15022.00
14940 14967 14927 14898 14627
تولید ناخالص داخلی از معادن 8414.00
7960 8050 8120 8190 8320
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9671.00
9709 9696 9668 9668 9341
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4673.00
4725 4749 4774 4800 5002
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.80
10.4 10.8 10.7 10.8 9.4
افراد بیکار 2878.20
2250 2300 2200 2200 2000
جمعیت 48.75
50 50 50 50 51.5
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200.00
2502030 2502030 2502030 2502030 2508498
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100.00
840000 840000 840000 840000 850000
نرخ مشارکت نیروی کار 64.80
64.51 64.33 64.15 64.5 65
هزینه زندگی خانواده 1098000.00
1114877 1114877 1114877 1114877 1122026
هزینه زندگی انفرادی 776200.00
779361 779361 779361 779361 779976
افراد شاغل 22873.38
22689 22731 22675 22659 22332
نرخ اشتغال 55.80
56.79 57.02 56.8 56.64 55.62
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.37
4.2 4.4 4.5 4.5 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.71
0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140.71
142 143 142 140 139
قیمت مصرف کننده اصلی 144.83
146 146 145 143 142
اندازه اصل تورم 4.27
4.12 4.13 4.39 4.7 5.08
قیمت تولید 111.35
109 109 110 110 111
تورم مواد غذایی 0.94
2.2 2.1 2.2 2.2 2.3
تغییر قیمت تولید کننده 3.60
3.8 3.3 2.7 2.5 3.5
CPI مسکن آب و برق 143.13
141 142 142 143 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.49
132 133 131 129 128
قیمت صادرات 105.40
105 104 103 103 101
قیمت واردات 113.32
114 113 114 114 114
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.25 4 4 3.5
نرخ بهره بین بانکی 4.48
5 5 5 5 5
عرضه پول M0 54688.11
55775 51812 50833 51208 51480
عرضه پول M1 100676.40
95119 95569 96056 96058 95998
عرضه پول M3 466995.99
470443 468940 468466 468202 465925
ذخایر ارزی 47641.19
47450 47307 47404 47333 47350
نرخ بهره سپرده 6.80
7.4 7.4 7.4 7.4 7.3
عرضه پول M2 428365.32
432570 431890 431712 431557 429350
ترازنامه بانک مرکزی 161095.00
157869 162105 161068 160475 160864
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -0.70
-0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7
صادرات 3.19
4.2 4.3 3.7 3.9 4.7
واردات 3.90
4 4.1 3.9 3.8 4.2
حساب جاری -1901.00
-2700 -2700 -2650 -2650 -2550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40
-4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.5
بدهی خارجی 124386.49
123318 123226 123218 123138 123216
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3848.24
3498 3480 3479 3479 3479
گردش سرمایه -1715.68
-2572 -2377 -2421 -2411 -2413
حواله 522.00
485 485 490 490 540
ذخایر طلا 6.69
7.04 7.35 7.64 7.84 8.43
تولید نفت خام 829.00
853 849 848 849 849
رابطه مبادله 134.49
134 133 132 131 129
شاخص تروریسم 5.60
6 6 6 6 6
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60
45 45 45 45 47
بودجه دولت -4.00
-3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7
ارزش بودجه دولت -7234.10
-2348 -775 -1677 -3648 -2060
هزینه های دولت 24536.00
26000 26000 26000 26000 28000
درآمدهای دولت 10362.91
12289 10120 15161 12564 12704
هزینه های مالی 17597.01
13394 14186 15079 13926 14511
مخارج نظامی 9930.40
9865 9865 9865 9865 9697
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 1.90
2.2 1.8 1.4 1.5 2
تولید صنعتی 1.00
1.2 1.4 1.7 2 3.4
مجموع فروش خودرو 9136.00
13087 15180 12565 13041 13623
ثبت خودرو 17215.00
19611 21053 21912 22463 23438
شاخص اقتصادی مقدم 2.20
2 2.4 2.6 2.4 2.6
سرعت اینترنت 5523.06
5668 5750 5808 5717 5205
آدرس های IP 5185338.00
4739817 4628945 4661637 4594931 4418810
تولید فولاد 105.00
104 107 103 104 104
تولید سیمان 906016.00
969971 963034 953729 948465 892286
شاخص رقابتی 4.29
4.27 4.27 4.27 4.27 4.26
رتبه رقابتی 66.00
70 70 70 70 67
استفاده از ظرفیت 77.42
77.14 76.89 76.68 76.51 75.73
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
88 88 88 88 87
آسانی کسب و کار 59.00
55 55 55 55 49
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.80
-10 -8 -8 -9 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -26.10
-1.51 -4.81 7.26 1.4 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.20
1 1.2 0.7 1.5 2.3
هزینه های مصرف کننده 89102.00
89000 89050 89100 89150 90000
اعتبار بخش خصوصی 224314.87
240834 206378 227278 223629 222347
تسهیلات اعتباری خریدار 124362.93
126547 128451 130136 131617 138081
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.34
26.34 26.48 26.34 26.48 26.47
قیمت گازوئیل 0.83
0.8 0.79 0.78 0.78 0.78
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 121.75
125 127 129 131 141
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50
30.5 30.5 30.5 30.5 48.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50
40.2 40.2 40.2 40.2 40.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 96.30
136 284 247 211 224
درجه حرارت 25.45
25.08 24.65 24.74 24.61 25.32