شاخص یاب

کلمبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.9 0.8 0.9 1 1.4
نرخ بیکاری 9.70 9.7 9.6 9.6 9.4 9.4
نرخ تورم 3.20 3.2 3.3 3.2 3.3 3.2
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5
موازنه تجاری -0.83 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 50 50 52 52 53
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 2867.50
2981 3055 3131 3209 3541
بازار سهام 1547.34
1521 1482 1444 1406 1267
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.67
6.76 6.97 7.19 7.42 8.39
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.9 0.8 0.9 1 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
2.6 2.6 2.8 3 3.2
تولید ناخالص داخلی 309.19
345 345 370 370 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199578.81
210779 233303 205167 210511 248714
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37239.00
37447 38207 38282 38250 40731
تولید ناخالص داخلی سرانه 7600.76
7790 7790 8400 8400 8600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13254.95
13346 13285 13530 13530 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13252.00
13135 13621 13623 13116 14521
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12157.00
15207 16670 12497 14523 17772
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23842.00
26017 27108 24510 25044 28899
تولید ناخالص داخلی از معادن 10333.00
11198 11797 10622 11277 12576
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9671.00
9888 9922 9942 9964 10578
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6048.00
6418 6567 6217 6239 7001
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.70
9.7 9.6 9.6 9.4 9.4
افراد بیکار 2419.96
3200 3200 3200 2390 3350
جمعیت 49.29
49.69 49.69 50.1 50.1 50.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200.00
2502030 2502030 2480000 2480000 2508498
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100.00
828000 828000 834000 834000 850000
نرخ مشارکت نیروی کار 63.30
63.87 64.5 63.89 63.89 65
هزینه زندگی خانواده 1098000.00
1140660 1140660 1135353 1135353 1130701
هزینه زندگی انفرادی 776200.00
778923 778923 781232 781232 779976
افراد شاغل 22451.22
22205 22254 22232 22243 22239
نرخ اشتغال 57.87
57.32 57.48 57.39 57.44 57.42
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.20
3.2 3.3 3.2 3.3 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.15
0.3 0.4 0.4 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142.28
142 143 146 147 153
قیمت مصرف کننده اصلی 146.18
146 147 150 151 157
اندازه اصل تورم 3.58
3.34 3.2 3.14 3.1 3.07
قیمت تولید 113.72
116 120 119 121 137
تورم مواد غذایی 1.70
1.4 1.4 1.3 1.5 1.6
تغییر قیمت تولید کننده 7.42
7.1 7.7 6.8 6.7 7
CPI مسکن آب و برق 145.60
146 147 148 150 157
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.01
132 134 136 137 142
قیمت صادرات 110.28
109 109 109 109 109
قیمت واردات 113.73
113 114 114 114 114
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.25
4.25 4.25 4.25 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 4.25
4.25 4.25 4.25 4.5 4.5
عرضه پول M0 53627.65
53610 53337 53401 53375 53381
عرضه پول M1 98935.18
99054 99045 99046 99046 99046
عرضه پول M3 471565.30
481503 487746 493793 499824 557785
ذخایر ارزی 47491.08
47440 47387 47369 47354 47339
نرخ بهره سپرده 6.00
6 6 6 6.25 6.25
عرضه پول M2 432300.10
441334 446742 451962 457144 506261
ترازنامه بانک مرکزی 161095.00
160467 160362 160445 160378 160405
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -0.83
-0.4 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6
صادرات 3.68
12 9 10.1 3.65 7.4
واردات 4.51
-3.7 3.5 4.7 5.3 4.2
حساب جاری -2831.00
-2450 -1800 -2000 -2418 -2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30
-4.2 -4.2 -4.1 -4.1 -3.5
بدهی خارجی 127321.09
127522 127481 127500 127491 127494
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2133.11
3288 3118 3201 3230 3228
گردش سرمایه -2579.83
-2215 -2052 -2313 -2192 -2194
حواله 453.20
490 490 472 472 540
ذخایر طلا 12.80
12.93 12.98 13.09 13.08 13.09
تولید نفت خام 769.00
767 759 751 744 705
رابطه مبادله 139.07
95.79 96.02 96.01 96.01 96
شاخص تروریسم 5.60
6 6 5.9 5.9 5.9
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50
50 50 52 52 53
بودجه دولت -3.00
-3.8 -3.8 -4.2 -4.2 -3.7
ارزش بودجه دولت -2486.47
-1800 -1981 -2244 -2015 -2073
هزینه های دولت 33269.24
25094 25621 34201 25408 27314
درآمدهای دولت 14311.11
13145 12873 12762 12803 12809
هزینه های مالی 16797.58
14945 14783 15006 14818 14881
مخارج نظامی 8976.14
9305 9305 9395 9395 9400
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 0.50
0.6 2 3 3.3 3.5
تولید صنعتی 2.90
-0.6 1.7 -0.4 7.24 2.8
مجموع فروش خودرو 12694.00
12526 13041 12436 12427 12421
ثبت خودرو 18293.00
18744 18750 18751 18751 18751
شاخص اقتصادی مقدم 3.50
2.6 2.7 2.8 2.9 2.8
سرعت اینترنت 5523.06
6141 6262 6367 6509 7796
آدرس های IP 5185338.00
4766838 4579935 4693934 4548981 4532621
تولید فولاد 95.00
103 102 102 102 102
تولید سیمان 1006914.00
1110000 1150000 1120000 1100000 1300000
شاخص رقابتی 4.29
4.28 4.28 4.3 4.3 4.2
رتبه رقابتی 66.00
66 66 68 68 67
استفاده از ظرفیت 79.60
78.88 78.86 78.85 78.85 78.85
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
88 88 95 95 99
آسانی کسب و کار 59.00
62 62 64 64 65
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 15.50
23 28 28 29 28
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.90
1.5 1.7 -15 1.75 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90
1.3 3.4 3.8 4.4 4.1
هزینه های مصرف کننده 144206.27
90150 91419 148244 91270 97457
اعتبار بخش خصوصی 252373.34
248285 250432 251662 252399 253552
تسهیلات اعتباری خریدار 127693.90
130986 133361 135682 137948 157905
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.32
26.14 26.13 26.08 26.08 25.94
قیمت گازوئیل 0.83
0.79 0.74 0.7 0.66 0.37
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 125.42
129 131 133 135 152
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50
30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50
20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 96.30
247 211 136 200 224
درجه حرارت 25.45
24.74 24.61 25.13 25.35 25.32