شاخص یاب

کلمبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.9 0.8 0.9 1 1.4
نرخ بیکاری 9.70 9.7 9.6 9.4 9.4 9.4
نرخ تورم 3.10 3.2 3.2 3.3 3.3 3.2
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5
موازنه تجاری -0.70 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 50 50 52 52 53
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3001.00
3015 3041 3067 3094 3204
بازار سهام 1488.60
1535 1521 1508 1495 1443
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.91
6.91 6.98 7.04 7.11 7.39
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.9 0.8 0.9 1 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
3 2.6 2.8 3 3.3
تولید ناخالص داخلی 309.19
345 345 370 370 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 209544.60
210818 232771 206567 215831 248146
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46630.36
37520 38207 47255 48029 40731
تولید ناخالص داخلی سرانه 7600.76
7790 7790 8400 8400 8600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13254.95
13346 13285 13530 13530 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12945.80
13311 13613 14072 13334 14512
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13046.86
15052 16868 13057 13438 17982
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25216.70
25940 27077 24446 25973 28866
تولید ناخالص داخلی از معادن 10709.40
11177 11571 10773 11031 12336
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10258.45
10476 10809 10201 10566 11523
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6210.00
6441 6553 6236 6396 6986
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.70
9.7 9.6 9.4 9.4 9.4
افراد بیکار 2404.42
2320 2300 2400 2380 2500
جمعیت 49.29
49.69 49.69 50.1 50.1 50.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200.00
2502030 2502030 2480000 2480000 2508498
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100.00
828000 828000 834000 834000 850000
نرخ مشارکت نیروی کار 63.60
63.67 64.5 63.78 63.79 65
هزینه زندگی خانواده 1098000.00
1140660 1140660 1135353 1135353 1130701
هزینه زندگی انفرادی 776200.00
778923 778923 781232 781232 779976
افراد شاغل 22330.73
22332 22475 22407 22441 22429
نرخ اشتغال 57.44
57.58 57.91 57.78 57.83 57.81
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.10
3.2 3.2 3.3 3.3 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.12
0.2 0.2 0.4 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142.27
142 143 146 147 153
قیمت مصرف کننده اصلی 146.31
146 147 150 151 157
اندازه اصل تورم 3.54
3.34 3.2 3.14 3.1 3.07
قیمت تولید 113.26
113 115 115 118 126
تورم مواد غذایی 1.30
1.4 1.4 1.3 1.4 1.6
تغییر قیمت تولید کننده 5.16
4.6 3.6 3.8 4 4.6
CPI مسکن آب و برق 146.49
146 147 148 150 156
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.19
132 133 136 137 142
قیمت صادرات 109.32
109 109 109 109 109
قیمت واردات 114.60
115 115 116 116 116
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.25
4.25 4.25 4.25 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 4.26
4.26 4.26 4.26 4.51 4.51
عرضه پول M0 52812.64
53502 53247 53301 53278 53283
عرضه پول M1 101350.22
100352 100271 100279 100278 100278
عرضه پول M3 479532.40
483122 489802 496135 502497 563829
ذخایر ارزی 47537.14
47440 47387 47369 47354 47339
نرخ بهره سپرده 6.00
6 6 6 6.25 6.25
عرضه پول M2 439512.06
442115 447761 453145 458509 509488
ترازنامه بانک مرکزی 174647.70
176464 175816 176164 175838 175954
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -0.70
-0.4 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6
صادرات 3.60
12 9 10.1 3.53 7.4
واردات 4.35
-3.7 3.5 4.7 5.3 4.2
حساب جاری -3215.00
-2450 -1800 -2000 -2200 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30
-3 -3 -3.2 -3.2 -3.3
بدهی خارجی 126249.40
126500 127000 127100 127150 127000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3661.60
3352 3184 3297 3308 3295
گردش سرمایه -3032.46
-2708 -2477 -2712 -2825 -2710
حواله 494.30
490 490 497 497 540
ذخایر طلا 12.80
12.93 12.98 13.09 13.08 13.09
تولید نفت خام 866.00
856 856 856 856 856
رابطه مبادله 136.89
95.07 94.86 94.64 94.55 94.11
شاخص تروریسم 5.60
6 6 5.9 5.9 5.9
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50
50 50 52 52 53
بودجه دولت -3.00
-2.9 -2.9 -2.8 -2.8 -3
ارزش بودجه دولت -7954.86
-2531 -4214 -2806 -3437 -3228
هزینه های دولت 33019.08
25144 25621 34201 34010 27314
درآمدهای دولت 13778.62
13514 13559 13295 13321 13347
هزینه های مالی 21733.48
16045 17773 16101 16759 16575
مخارج نظامی 8976.14
9305 9305 9395 9395 9400
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 5.00
5.5 6 5.6 6 6.3
تولید صنعتی 3.50
-0.6 1.7 -0.4 7.2 2.8
مجموع فروش خودرو 11076.00
11998 13041 11967 11970 11971
ثبت خودرو 19315.00
19090 19214 19227 19228 19228
شاخص اقتصادی مقدم 1.90
2.8 2.7 2.8 2.8 2.8
سرعت اینترنت 5523.06
6141 6262 6367 6509 7796
آدرس های IP 5185338.00
4766838 4579935 4693934 4548981 4532621
تولید فولاد 95.00
102 101 100 101 101
شاخص PMI تولید 53.30
53.3 52.9 52.85 52.88 52.9
تولید سیمان 1217290.00
1110000 1150000 1120000 1100000 1300000
شاخص رقابتی 4.29
4.28 4.28 4.3 4.3 4.2
رتبه رقابتی 66.00
66 66 68 68 67
استفاده از ظرفیت 81.24
79.82 79.79 79.8 79.8 79.8
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
88 88 95 95 99
آسانی کسب و کار 59.00
62 62 64 64 65
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.70
4 4 5 4 6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50
1.5 1.7 -15 1.75 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20
1.3 3.4 3.8 4.4 4.1
هزینه های مصرف کننده 145239.70
90328 91419 148244 149597 97457
اعتبار بخش خصوصی 240785.26
242899 244531 245548 246152 247100
تسهیلات اعتباری خریدار 129200.54
130695 132943 135136 137276 156023
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 25.68
26.14 26.13 26.08 26.08 25.94
قیمت گازوئیل 0.83
0.85 0.8 0.75 0.71 0.56
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 128.27
130 133 135 137 158
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50
30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50
20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 96.30
247 211 136 200 224
درجه حرارت 25.45
24.74 24.61 25.13 25.35 25.32