چین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.4 1.5 1.3 1.3 1.1
نرخ بیکاری 3.95 4.1 4.1 4.2 4.2 5
نرخ تورم 1.40 1.4 1.7 2 2.4 3.7
نرخ بهره 4.35 4.35 4.35 4.35 4.1 5.5
موازنه تجاری 467.36 480 400 250 490 415
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.20 46.7 46.7 48.2 48.2 50.2
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 6.68 6.88 6.95 7.01 7.08 7.83
بازار سهام 3280.46 3150 3120 3090 3060 2710
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.65 3.66 3.69 3.73 3.76 4.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.4 1.5 1.3 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 6.6 6.5 6.4 6.4 5.8
تولید ناخالص داخلی 11199.15 11500 11500 12300 12300 13900
تولید ناخالص ملی 742352.00 786041 809963 822625 835288 982649
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318911.50 328128 336451 341422 346394 387422
تولید ناخالص داخلی سرانه 6894.50 6890 6890 6890 6890 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14400.90 14520 14520 15300 15300 18450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 381490.00 519000 796000 200000 420000 890000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21987.00 42000 65000 29912 29897 71372
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22326.30 33050 49409 8713 22163 49059
تولید ناخالص داخلی از ساخت 131243.70 131779 131711 131720 131719 131719
تولید ناخالص داخلی از خدمات 206516.00 215512 214471 214591 214577 214579
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17474.50 18458 18333 18349 18347 18347
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 3.95 4.1 4.1 4.2 4.2 5
افراد شاغل 77603.00 77818 77850 77908 77967 78525
افراد بیکار 976.00 975 973 973 973 974
هزینه های کار 103.50 103 103 104 103 103
پست های خالی شغلی 5231000.00 5011734 4791072 5819341 5168202 5185877
دستمزد 67569.00 72200 72200 76300 76300 85300
دستمزد در تولید 59470.00 63100 63100 67600 67600 74500
حداقل دستمزد 2300.00 2300 2300 2430 2430 2620
جمعیت 1374.62 1379 1381 1381 1381 1407
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.40 1.4 1.7 2 2.4 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.4 0.17 0.17 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.40 102 102 103 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.10 103 103 103 104 111
اندازه اصل تورم 2.10 2 2 2 2.1 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631.21 625 639 639 640 640
قیمت تولید 105.50 105 106 106 107 110
تغییر قیمت تولید کننده 5.50 5.5 5.3 5.5 5.1 5.5
قیمت صادرات 106.22 107 107 107 107 107
قیمت واردات 106.22 103 101 100 99.98 99.83
تورم مواد غذایی -1.10 0.5 1.1 1.3 1.3 6
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.35 4.35 4.35 4.35 4.1 5.5
نسبت ذخیره نقدی 17.00 17 17 17 17 20
نرخ بهره بین بانکی 4.65 4.25 4.49 4.48 4.48 4.08
عرضه پول M0 6712.90 6717 6703 6692 6681 6572
عرضه پول M1 51048.46 52191 53812 55423 57016 72159
عرضه پول M2 162900.00 165748 168983 172385 175825 209786
ترازنامه بانک مرکزی 350610.11 350479 354153 357324 360271 382024
ترازنامه بانک 825.50 1000 1091 1098 1098 1098
ذخایر ارزی 3080720.00 3091908 3097522 3093202 3085586 2840000
وام به بخش خصوصی 12200.00 15844 15289 15370 15493 15510
نرخ بهره سپرده 1.50 1.55 1.72 1.78 1.84 3.5
میزان رشد وام 13.20 12.8 12.5 12.5 12.4 11.7
وام به بانک 1149555.93 1171159 1204911 1237735 1270688 1596079
نرخ بهره معکوس 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 8.30 8.3 8 8.1 7.9 7.2
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 467.36 480 400 250 490 415
صادرات 1936.46 1900 1890 1700 1750 2100
واردات 1469.09 1420 1490 1450 1260 1680
حساب جاری 529.00 294 250 316 400 347
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80 2.3 2.3 2.2 2.2 2
بدهی خارجی 14207.00 15317 15268 15526 15783 18276
رابطه مبادله 100.00 101 101 101 101 101
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 726.60 734 1250 649 667 1290
گردش سرمایه -529.00 9.54 199 49.44 -173 2.96
ورود توریست 128.50 152 152 153 153 152
ذخایر طلا 1842.56 1845 1846 1846 1846 1846
تولید نفت خام 3891.00 3733 3718 3921 3928 3576
فروش اسلحه 2123.00 1923 1931 1876 1821 2023
شاخص تروریسم 6.11 5.93 5.79 5.73 5.67 5.73
Exports to India 5792670.00 5858234 5846775 5848845 5852761 5851710
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.20 46.7 46.7 48.2 48.2 50.2
بودجه دولت -3.80 -4 -4 -4.2 -4.2 -3.4
ارزش بودجه دولت -122.10 -608 -638 -663 -675 -684
هزینه های دولت 187841.00 200688 202723 206393 210064 246179
درآمدهای دولت 16457.00 15215 15372 15347 15314 15293
هزینه های مالی 13496.00 19681 18918 17630 17352 17191
مخارج نظامی 225712.60 244110 247212 251959 256706 302645
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 51.40 51.37 51 50.9 51 51
شاخص PMI خدمات 51.50 52.2 52.5 52.7 51.9 52
شاخص PMI تولید 51.10 50.4 51.7 51.3 51.2 53.4
پی ام آی غیر توليدی 54.50 54.5 54.4 54.51 54 52
تولید صنعتی 6.40 6.2 6 5.9 5.8 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.41 0.3 0.2 0.59 0.59 0.3
تولید صنعتی 6.70 6.8 6.6 6.5 6.4 5.5
میزان سفارشات جدید 52.80 52.55 52.64 52.6 52.61 52.61
تغییرات موجودی انبار 10815.70 11166 11257 11196 11135 10950
مجموع فروش خودرو 1971200.00 2219571 2247363 2220121 2222486 2226342
تولید خودرو 1758600.00 1939733 1951671 1926865 1930392 1932357
ثبت خودرو 1678400.00 1894969 1932683 1900396 1900210 1906545
شاخص اقتصادی مقدم 0.20 0.1 0 0.2 0.1 -0.1
استخراج معدن -1.30 0.9 1.3 1.5 0.9 1.2
تمایلات کسب و کار MNI 55.90 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1
تولید فولاد 73231.00 71976 71979 72198 72231 72187
شاخص رقابتی 4.95 4.93 4.93 4.97 4.99 4.95
رتبه رقابتی 28.00 26 26 29 29 29
پی ام آی مرکب 51.90 51 51.4 52 51.7 52.4
تولید سیمان 21283.40 20953 21382 21341 21279 21308
سود شرکت سهامی 3633750.00 4420530 3337223 3339349 3837709 3620032
آسانی کسب و کار 78.00 76 74 75 76 94
تولید الکتریسیته 476700.00 501459 502739 503077 503033 503047
شاخص فساد مالی 40.00 39 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 79.00 82 81 85 89 90
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 114.60 113 112 110 109 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.73 0.6 0.6 0.82 0.82 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.40 10.5 10.6 10.4 10 8
هزینه های مصرف کننده 292661.30 307890 313652 320558 327464 387162
درآمد قابل تصرف شخص 33616.00 35181 35610 36114 36618 41768
پس انداز های شخصی 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.1
نرخ وام بانکی 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
تمایلات مصرف کننده MNI 116.60 116 116 116 116 116
تسهیلات اعتباری خریدار 285254.39 296569 312744 328224 342982 449389
قیمت گازوئیل 0.66 0.67 0.65 0.65 0.65 0.58
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.40 46.28 47 47.74 48.49 55.69
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 9.70 9.8 9.7 9.6 9.1 2
نرخ مالکیت مسکن 90.00 90 90 90 90 90
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37.00 37 37 37 37 37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11