شاخص یاب

چین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.3 1.3 1.4 1.6 1.1
نرخ بیکاری 3.82 4 4 4.2 4.2 4
نرخ تورم 2.50 2.3 2.4 2.5 2.4 2.6
نرخ بهره 4.35 4.35 4.5 4.5 4.5 5.5
موازنه تجاری 340.16 560 150 210 190 350
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 48.2 48.7 48.7 48.7 50.2
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 6.92
6.92 6.95 6.98 7.01 7.14
بازار سهام 2679.11
2783 2745 2708 2671 2529
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.37
3.68 3.72 3.75 3.79 3.94
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60
1.3 1.3 1.4 1.6 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50
6.6 6.5 6.5 6.4 5.8
تولید ناخالص داخلی 12237.70
12700 13200 13200 13200 13900
تولید ناخالص ملی 824828.40
879267 878442 878442 877617 988871
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346440.80
369306 368959 368959 368613 415341
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329.09
7400 7950 7950 7950 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15308.71
16100 16800 16800 16800 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 42173.00
69788 9483 23523 44872 78488
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41590.00
59364 10206 26805 44252 66764
تولید ناخالص داخلی از ساخت 222165.00
298477 72545 154059 236384 335683
تولید ناخالص داخلی از خدمات 345773.00
455216 119736 242368 367902 511960
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 29556.00
39232 9437 20280 31448 44122
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 650899.00
881712 211704 446194 692557 991621
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.82
4 4 4.2 4.2 4
افراد شاغل 77640.00
77690 77740 77740 77688 77820
افراد بیکار 968.00
968 968 968 969 969
هزینه های کار 104.80
102 105 105 105 103
دستمزد 74318.00
79500 84100 84100 84100 88300
دستمزد در تولید 64452.00
69600 74500 74500 74500 79500
حداقل دستمزد 2420.00
2420 2540 2540 2540 2630
جمعیت 1390.08
1398 1407 1407 1404 1415
سن بازنشستگی زنان 50.00
50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.50
2.3 2.4 2.5 2.4 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.3 0.21 0.18 0.19 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50
104 105 104 105 110
قیمت مصرف کننده اصلی 101.80
104 104 104 103 108
اندازه اصل تورم 1.80
2.2 1.66 1.65 1.65 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 656.41
628 679 682 685 640
قیمت تولید 103.30
109 107 109 108 119
تغییر قیمت تولید کننده 3.30
3.5 3.9 4.2 4 5.5
قیمت صادرات 104.10
104 104 105 105 105
قیمت واردات 105.80
107 108 108 108 108
تورم مواد غذایی 3.30
1.7 2 2.2 2.2 2
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.35
4.35 4.5 4.5 4.5 5.5
نسبت ذخیره نقدی 14.50
14.5 14.5 14 14 13
نرخ بهره بین بانکی 3.62
3.13 3.28 3.28 3.28 4.28
عرضه پول M0 7010.00
6998 6990 6977 6962 6829
عرضه پول M1 54010.00
54490 55098 55692 56265 60595
عرضه پول M2 179560.00
182068 185120 188341 191577 220250
ترازنامه بانک مرکزی 366229.75
368656 371487 374282 376986 397486
ترازنامه بانک 697.00
1350 1222 1223 1224 1223
ذخایر ارزی 3053098.00
3024192 2987118 2960166 2937795 2840000
وام به بخش خصوصی 7288.00
13888 13994 14683 14970 14961
نرخ بهره سپرده 0.35
0.35 0.5 0.5 0.5 1.5
میزان رشد وام 13.10
13 12.5 12.4 13.1 11.7
وام به بانک 1327637.38
1366212 1405232 1444055 1482827 1828251
نرخ بهره معکوس 2.55
2.6 2.65 2.65 2.65 3.5
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.70
6.4 6.4 6.5 5.76 6.2
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 340.16
560 150 210 190 350
صادرات 2172.83
2100 1950 1960 2010 2130
واردات 1832.67
1840 1800 1750 1820 2000
حساب جاری 160.00
330 -138 72.22 118 67.52
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
1 0.8 0.8 0.8 1
بدهی خارجی 17106.00
17800 18500 18500 16581 19000
رابطه مبادله 98.39
97.03 96.86 97.04 97.02 97.09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1076.60
1300 747 1000 717 1500
گردش سرمایه -160.00
510 275 77.75 12.96 620
ورود توریست 2917.00
2961 3050 3050 2978 3100
ذخایر طلا 1842.60
1843 1843 1843 1843 1843
تولید نفت خام 3732.00
3662 3765 3765 3765 3576
شاخص تروریسم 5.54
5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
فروش اسلحه 1131.00
1872 1840 1809 1777 1735
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60
48.2 48.7 48.7 48.7 50.2
بودجه دولت -3.50
-4.2 -3.8 -3.8 -3.8 -3.4
ارزش بودجه دولت -357.10
-359 -273 -60 -537 -496
هزینه های دولت 203330.00
216750 216546 216546 216343 243769
درآمدهای دولت 15727.00
11500 15000 18600 15021 13000
هزینه های مالی 12031.00
25000 22500 28800 18378 26800
مخارج نظامی 228173.00
256000 280000 280000 244916 300000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 50.20
51.4 51.6 52 51.3 51
شاخص PMI تولید 50.10
51.2 51.6 50.9 50.8 50.1
پی ام آی غیر توليدی 53.90
54.6 53 52.6 54.2 52
شاخص PMI خدمات 50.80
52.2 52.3 53 52.38 52
تولید صنعتی 5.90
6.2 6.2 6 6.5 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.48
0.3 0.48 0.1 0.2 0.3
تولید صنعتی 6.10
6 6.1 6.2 5.9 5.5
میزان سفارشات جدید 50.80
51.15 51.24 51.19 51.19 51.19
تغییرات موجودی انبار 14186.00
13495 13353 13212 13070 14565
مجموع فروش خودرو 2380100.00
2430592 2329318 2334136 2345062 2342291
تولید خودرو 2002200.00
2044078 1972771 1975625 1981941 1980111
ثبت خودرو 2046800.00
2103257 1983887 1984064 2005411 2000438
سرعت اینترنت 7583.32
10629 11021 11404 11778 14747
آدرس های IP 98862937.00
72038908 68739509 65559121 62493452 39428876
استخراج معدن 3.80
1.5 -0.5 -0.4 2.88 1.2
تولید فولاد 80845.00
81269 81036 80950 80990 81001
استفاده از ظرفیت 76.50
77 77.3 77.4 77.5 77.5
شاخص رقابتی 72.61
73.11 73.11 73.11 73.11 75.61
رتبه رقابتی 28.00
28 28 28 28 28
پی ام آی مرکب 50.50
52.3 51.4 52.4 52.2 52.4
تولید سیمان 22043.20
20740 20141 20575 20475 20470
سود شرکت سهامی 4917340.00
7700000 1720000 3800000 4102204 8250000
آسانی کسب و کار 46.00
79 78 78 78 77
تولید الکتریسیته 533000.00
577299 564328 566903 566865 566782
شاخص فساد مالی 41.00
41 41 41 41 41
رتبه فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 119.10
118 117 116 115 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.64
0.5 0.7 0.4 0.2 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.60
8.4 8.5 8.1 7.7 8
هزینه های مصرف کننده 317509.70
338465 338148 338148 337830 380656
درآمد قابل تصرف شخص 36396.00
39103 39709 40315 40921 45968
پس انداز های شخصی 0.35
0.35 0.3 0.3 0.3 1.1
نرخ وام بانکی 4.35
4.35 4.5 4.5 4.5 5.5
تسهیلات اعتباری خریدار 356536.29
373351 389534 405011 419768 519138
قیمت گازوئیل 0.92
0.91 0.89 0.87 0.86 0.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.30
49.6 50 51 51 55
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 8.60
8.2 8.5 8 7.8 6
نرخ مالکیت مسکن 90.00
90 90 90 90 90
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 48.00
48 48 48 48 48
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37.00
37 37 37 37 37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت -5.24
0.1 -4.26 17.58 10.66 6.78
بارش 17.59
20.21 17.24 47.56 46.91 48.95