چین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1
نرخ بیکاری 3.95 4.1 4.2 4.2 4.3 5
نرخ تورم 1.90 2 2 2.1 2 3.7
نرخ بهره 4.35 4.35 4.35 4.1 4.1 5.5
موازنه تجاری 381.74 400 450 490 510 350
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.20 46.7 48.2 48.2 48.7 50.2
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 6.65 6.59 6.53 6.46 6.39 5.66
بازار سهام 3392.40 3320 3280 3250 3210 2850
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.97 3.69 3.72 3.76 3.8 4.2
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.7 6.6 6.5 6.5 5.8
تولید ناخالص داخلی 11199.15 11500 12300 12300 12300 13900
تولید ناخالص ملی 742352.00 803951 815604 827257 838910 953562
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318911.50 336451 341422 346394 351366 387422
تولید ناخالص داخلی سرانه 6894.50 7090 7400 7400 7400 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14400.90 14520 15300 15300 15300 18450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 593288.00 796000 200000 420000 592936 890000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 41229.00 65000 8958 21844 41077 71372
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37265.00 49210 8549 22309 37279 48299
تولید ناخالص داخلی از ساخت 201736.00 183916 62950 133032 201948 172869
تولید ناخالص داخلی از خدمات 313951.00 381926 105017 205306 313464 375336
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 27167.00 33168 8275 17428 27155 32624
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.95 4.1 4.2 4.2 4.3 5
افراد شاغل 77603.00 77594 77577 77560 77543 77213
افراد بیکار 979.00 976 975 974 972 956
هزینه های کار 104.00 104 105 105 105 103
پست های خالی شغلی 5231000.00 4797640 5263706 5197074 5088842 5040639
دستمزد 67569.00 72200 76300 76300 76300 85300
دستمزد در تولید 59470.00 63100 67600 67600 67600 74500
حداقل دستمزد 2300.00 2300 2430 2430 2430 2620
جمعیت 1378.67 1381 1382 1382 1383 1387
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.90 2 2 2.1 2 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.17 0.15 0.15 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90 102 103 103 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.30 103 103 104 104 111
اندازه اصل تورم 2.30 2.1 2 2.1 2.1 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631.21 637 637 636 636 640
قیمت تولید 106.90 107 107 108 108 111
تغییر قیمت تولید کننده 6.90 6.3 6.5 5.9 5.2 5.5
قیمت صادرات 102.70 102 102 102 102 102
قیمت واردات 108.96 102 101 101 102 103
تورم مواد غذایی -0.40 0.8 1 1.1 1.4 3
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.35 4.35 4.35 4.1 4.1 5.5
نسبت ذخیره نقدی 17.00 17 17 17 17 20
نرخ بهره بین بانکی 4.97 4.81 4.6 4.42 4.28 4.08
عرضه پول M0 6820.00 6805 6804 6796 6785 6689
عرضه پول M1 52600.00 52825 53079 53129 53125 52907
عرضه پول M2 165340.00 166880 168000 168861 169476 169090
ترازنامه بانک مرکزی 358875.34 351575 351976 351927 351691 348259
ترازنامه بانک 663.20 854 796 745 712 633
ذخایر ارزی 3109213.00 3120628 3127133 3128575 3126361 2840000
وام به بخش خصوصی 10400.00 12930 11827 11225 10712 9051
نرخ بهره سپرده 1.50 1.84 1.98 2.11 2.25 3.5
میزان رشد وام 13.00 12.5 12.5 12.4 15.55 11.7
نرخ بهره معکوس 2.45 2.45 2.45 2.45 2.67 2.95
وام به بانک 1179921.07 1204109 1231677 1255648 1276202 1338227
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 7.30 7.7 7.6 7.9 7.5 7.2
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 381.74 400 450 490 510 350
صادرات 1889.80 1990 2000 2150 2130 2230
واردات 1508.06 1590 1550 1660 1620 1880
حساب جاری 371.00 280 310 370 460 344
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80 2.3 2.2 2.2 2.2 2
بدهی خارجی 14207.00 18279 18284 18288 18292 21298
رابطه مبادله 94.25 99.21 99.86 100 100 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1021.58 1250 471 426 425 1290
گردش سرمایه -371.00 470 320 -410 220 620
ورود توریست 128.50 137 136 136 135 133
ذخایر طلا 1842.56 1813 1798 1781 1765 1631
تولید نفت خام 3827.00 3718 3850 3849 3847 3576
شاخص تروریسم 6.11 5.48 5.34 5.21 5.07 4.44
فروش اسلحه 2123.00 1662 1647 1632 1616 1511
Exports to India 5096382.00 5098915 5035227 4985729 4964660 4945162
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.20 46.7 48.2 48.2 48.7 50.2
بودجه دولت -3.80 -4 -4.2 -4.2 -4.2 -3.4
ارزش بودجه دولت -118.80 -240 -259 -270 -276 -283
هزینه های دولت 187841.00 205613 209003 212393 215784 246574
درآمدهای دولت 16234.00 12627 12775 12900 12942 12004
هزینه های مالی 11122.00 16827 14796 13533 12677 8947
مخارج نظامی 225712.60 237221 239693 242166 244638 263723
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 51.60 51.7 50.9 51 51.6 51
شاخص PMI خدمات 51.20 52.5 52.7 51.9 52.2 52
شاخص PMI تولید 51.00 51.7 51.3 51.2 50.9 53.4
پی ام آی غیر توليدی 54.30 54.4 54.7 54 55.04 52
تولید صنعتی 6.20 6 5.9 5.8 5.7 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 0.2 0.54 0.19 0.7 0.3
تولید صنعتی 6.70 6.6 6.5 6.4 6.5 5.5
میزان سفارشات جدید 52.90 52.7 53.24 53.54 53.69 53.9
تغییرات موجودی انبار 10815.70 10741 10565 10389 10213 9235
مجموع فروش خودرو 2703500.00 2641154 2598762 2564803 2532775 2273695
تولید خودرو 2224800.00 2167491 2119319 2076468 2035662 1741582
ثبت خودرو 2352500.00 2313079 2240762 2178784 2121535 1732407
شاخص اقتصادی مقدم 0.00 0 0.2 0.1 0 -0.1
سرعت اینترنت 7583.32 9558 9994 10781 11056 12380
آدرس های IP 98862937.00 81123840 75608212 70456314 65619385 41882833
تولید فولاد 71827.00 72146 72079 71916 71745 70253
استخراج معدن -1.30 1.3 1.5 0.9 0.8 1.2
استفاده از ظرفیت 76.80 76.27 75.59 75.04 74.72 75.04
شاخص رقابتی 5.00 4.95 4.99 4.96 4.99 4.97
رتبه رقابتی 27.00 28 28 28 29 29
پی ام آی مرکب 51.00 51.4 52 51.7 51.12 52.4
تولید سیمان 21989.60 21626 21644 21362 21183 19528
سود شرکت سهامی 5584600.00 4208547 3199144 2492096 2071880 1464332
آسانی کسب و کار 78.00 78 79 79 79 87
تولید الکتریسیته 503800.00 552018 534353 533291 534247 525607
شاخص فساد مالی 40.00 40 41 41 41 42
رتبه فساد مالی 79.00 79 78 78 78 77
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 123.90 118 117 115 114 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.74 0.6 0.89 0.91 0.93 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.00 10.6 10.4 10 10.74 8
هزینه های مصرف کننده 292661.30 318023 324264 330506 336748 389890
درآمد قابل تصرف شخص 33616.00 35728 36202 36677 37152 41365
پس انداز های شخصی 0.35 0.35 0.35 0.35 0.4 1.1
نرخ وام بانکی 4.35 4.38 4.44 4.5 4.56 5.04
تسهیلات اعتباری خریدار 301620.12 313994 330335 345998 360960 462638
قیمت گازوئیل 0.71 0.65 0.65 0.65 0.65 0.58
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 45.50 46.09 45.99 45.83 45.64 43.62
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 5.40 7.7 7.6 7.1 6.8 2
نرخ مالکیت مسکن 90.00 90 90 90 90 90
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37.00 37 37 37 37 37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 17.00 42.65 52.55 49.86 43.68 48.25
درجه حرارت -5.00 -4.23 0.96 17.32 11.95 -3.01