شاخص یاب

چین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.5 1.3 1.3 1.4 1.1
نرخ بیکاری 3.89 4 4 3.9 3.9 5
نرخ تورم 1.90 2 2.3 3 2.5 2.7
نرخ بهره 4.35 4.35 4.35 4.5 4.5 5.5
موازنه تجاری 416.13 51000000000 560 250 230 350
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 48.2 48.2 48.7 48.7 50.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 6.78
6.72 6.79 6.87 6.94 7.25
بازار سهام 2829.15
2664 2571 2481 2394 2076
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.48
3.61 3.71 3.82 3.92 4.38
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80
1.5 1.3 1.3 1.4 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70
6.6 6.6 6.5 6.5 5.8
تولید ناخالص داخلی 12237.70
12700 12700 13200 13200 13900
تولید ناخالص ملی 824828.40
766850 879267 878442 878442 988871
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346440.80
329436 369306 368959 368959 415341
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329.09
7400 7400 7950 7950 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15308.71
16100 16100 16800 16800 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22087.00
42590 69789 9483 23523 78488
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25169.20
38495 59364 10206 26805 66764
تولید ناخالص داخلی از ساخت 144656.40
208393 298477 72545 154059 335683
تولید ناخالص داخلی از خدمات 227575.60
324311 455216 119736 242368 511961
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19042.10
28064 39232 9437 20280 44122
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 418961.00
612867 881712 211597 446193 991621
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.89
4 4 3.9 3.9 5
افراد شاغل 77640.00
77690 77690 77740 77740 77820
افراد بیکار 971.00
970 971 971 971 971
هزینه های کار 104.60
105 102 105 105 103
پست های خالی شغلی 4337000.00
5050000 4400000 6000000 5370000 4550000
دستمزد 74318.00
79500 79500 84100 84100 88300
دستمزد در تولید 64452.00
69600 69600 74500 74500 79500
حداقل دستمزد 2420.00
2420 2420 2540 2540 2630
جمعیت 1390.08
1398 1398 1407 1407 1415
سن بازنشستگی زنان 50.00
50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.90
2 2.3 3 2.5 2.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.23 0.3 0.18 0.18 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90
104 104 105 104 110
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90
104 104 104 104 108
اندازه اصل تورم 1.90
2.1 2.2 1.93 1.93 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631.21
635 628 639 639 640
قیمت تولید 104.70
111 109 107 109 120
تغییر قیمت تولید کننده 4.70
4 4.1 3.9 4.2 5.5
قیمت صادرات 100.20
101 101 101 101 101
قیمت واردات 100.50
99.18 98.83 98.92 98.82 98.84
تورم مواد غذایی 0.30
1.4 1.7 2.2 2.2 3
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.35
4.35 4.35 4.5 4.5 5.5
نسبت ذخیره نقدی 15.50
16 16 15 15 15
نرخ بهره بین بانکی 3.93
3.93 3.93 4.08 4.08 5.08
عرضه پول M0 6960.00
7001 6986 6969 6954 6804
عرضه پول M1 54390.00
55081 56148 57190 58217 67728
عرضه پول M2 177020.00
180307 183783 187308 190837 225606
ترازنامه بانک مرکزی 362702.44
362905 364784 366835 368837 385024
ترازنامه بانک 1840.00
1240 1252 1259 1259 1259
ذخایر ارزی 3112129.00
3096488 3085102 3075404 3066639 2840000
وام به بخش خصوصی 11800.00
15236 14699 14388 14399 14423
نرخ بهره سپرده 0.35
0.35 0.35 0.5 0.5 1.5
میزان رشد وام 12.70
12.6 12.6 12.5 12.4 11.7
نرخ بهره معکوس 2.55
2.6 2.6 2.65 2.65 3.5
وام به بانک 1286780.93
1321959 1359775 1396771 1433877 1800637
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 6.00
6.3 6.4 6.4 6.5 6.2
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 416.13
51000000000 560 250 230 350
صادرات 2167.40
2130 2200 2050 2030 2230
واردات 1751.27
1820 1840 1800 1750 2000
حساب جاری -341.00
260 330 -120 156 106
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
1.5 1.5 1.1 1.1 1.2
بدهی خارجی 17106.00
17800 17800 18500 18500 19000
رابطه مبادله 99.70
102 102 102 102 102
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 683.20
950 1300 747 1000 1500
گردش سرمایه 725.40
220 510 474 377 620
ورود توریست 2917.00
2961 2961 3050 3050 3100
ذخایر طلا 1842.60
1843 1843 1843 1843 1843
تولید نفت خام 3758.00
3758 3662 3757 3757 3576
شاخص تروریسم 5.54
5.39 5.27 5.27 5.28 5.57
فروش اسلحه 1131.00
1750 1872 1840 1809 1735
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60
48.2 48.2 48.7 48.7 50.2
بودجه دولت -3.50
-4.2 -4.2 -3.8 -3.8 -3.4
ارزش بودجه دولت 83.10
-310 -359 -273 -60 -496
هزینه های دولت 203330.00
194040 216750 216546 216546 243769
درآمدهای دولت 17680.00
13500 11500 15000 18600 13000
هزینه های مالی 28897.00
21000 25000 22500 28800 26800
مخارج نظامی 228173.00
256000 256000 280000 280000 300000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 51.50
50.9 51.4 51.6 52 51
شاخص PMI تولید 51.00
50.9 51.2 51.6 50.9 53.4
پی ام آی غیر توليدی 55.00
54 54.6 53 52.6 52
شاخص PMI خدمات 53.90
52.8 52.2 52.3 53 52
تولید صنعتی 6.00
6.5 6.4 6.2 6 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.36
0.7 0.3 0.49 0.1 0.3
تولید صنعتی 6.00
6.5 6 6.1 6.2 5.5
میزان سفارشات جدید 53.20
52.58 52.58 52.64 52.63 52.64
تغییرات موجودی انبار 14186.00
13050 13612 13518 13424 14791
مجموع فروش خودرو 2270000.00
2390259 2405034 2387178 2389599 2390991
تولید خودرو 1930800.00
2036789 2044503 2031620 2033828 2034378
ثبت خودرو 1874200.00
2027668 2049179 2018426 2020696 2024431
سرعت اینترنت 7583.32
10226 10629 11021 11404 14747
آدرس های IP 98862937.00
75461774 72038908 68739509 65559121 39428876
استخراج معدن 2.70
2.8 1.5 -0.5 -0.4 1.2
تولید فولاد 81127.00
80426 80796 80955 80892 80867
استفاده از ظرفیت 76.80
77 77 77.3 77.4 77.5
شاخص رقابتی 5.00
5 5 5 5 5
رتبه رقابتی 27.00
27 27 27 27 26
پی ام آی مرکب 53.00
52.5 52.3 51.4 52.4 52.4
تولید سیمان 20009.50
19432 19710 19757 19680 19704
سود شرکت سهامی 2729830.00
5620000 7700000 1720000 3800000 8250000
آسانی کسب و کار 78.00
79 79 78 78 77
تولید الکتریسیته 555100.00
538718 540150 540549 540336 540361
شاخص فساد مالی 41.00
41 41 42 42 42
رتبه فساد مالی 77.00
78 78 94 93 77
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 122.90
121 119 118 117 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.73
0.5 0.5 0.7 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.00
8.5 8.4 8.5 8.1 8
هزینه های مصرف کننده 317509.70
302319 338465 338148 338148 380656
درآمد قابل تصرف شخص 36396.00
38270 39103 39709 40315 45968
پس انداز های شخصی 0.35
0.3 0.35 0.3 0.3 1.1
نرخ وام بانکی 4.35
4.35 4.35 4.5 4.5 5.5
تسهیلات اعتباری خریدار 339115.98
353814 367899 381220 393760 475553
قیمت گازوئیل 0.84
0.8 0.75 0.71 0.67 0.38
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.40
49.3 49.6 50 51 55
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 5.00
4.9 5 5.2 5 4
نرخ مالکیت مسکن 90.00
90 90 90 90 90
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 48.00
48 48 48 48 48
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37.00
37 37 37 37 37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 17.59
89.56 20.21 17.24 47.56 48.95
درجه حرارت -5.24
17.57 0.1 -4.26 17.58 6.78