شاخص یاب

چین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.79 6.9 6.93 6.97 7 7.06
بازار سهام 2596.01 2425 2385 2346 2307 2232
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.12 3.24 3.27 3.3 3.34 3.41