چین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1
نرخ بیکاری 3.90 3.9 3.9 4 4 5
نرخ تورم 1.50 2 2.1 2 2.3 2.7
نرخ بهره 4.35 4.35 4.6 4.6 4.85 5.5
موازنه تجاری 203.40 450 490 510 560 350
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.20 48.2 48.2 46.65 48.2 50.2
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 6.29
6.5 6.56 6.62 6.68 6.93
بازار سهام 3199.16
3363 3291 3220 3150 2648
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.91
4.06 4.18 4.32 4.45 5.04
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60
1.3 1.3 1.2 1.2 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80
6.6 6.5 6.4 6.4 5.8
تولید ناخالص داخلی 11199.15
12300 12300 12300 12300 13900
تولید ناخالص ملی 742352.00
736196 758781 781366 803951 953562
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318911.50
311483 319806 328128 336451 387422
تولید ناخالص داخلی سرانه 6894.50
7400 7400 7400 7400 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14400.90
15300 15300 15300 15300 18450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 827122.00
200000 420000 587837 826000 890000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 65468.00
9028 21795 40998 67033 71372
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 55689.00
8892 22011 36910 55690 55645
تولید ناخالص داخلی از ساخت 279997.00
67571 128353 199105 278466 273510
تولید ناخالص داخلی از خدمات 427032.00
107925 202649 310128 427701 428777
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36803.00
8458 17249 26952 36809 36795
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.90
3.9 3.9 4 4 5
افراد شاغل 77640.00
77599 77596 77592 77589 77120
افراد بیکار 979.00
975 974 972 970 950
هزینه های کار 104.50
105 105 105 102 103
پست های خالی شغلی 4980000.00
5257144 5192323 5073866 4966049 5031618
دستمزد 67569.00
76300 76300 76300 76300 85300
دستمزد در تولید 59470.00
67600 67600 67600 67600 74500
حداقل دستمزد 2300.00
2430 2430 2430 2430 2620
جمعیت 1378.67
1381 1381 1381 1382 1387
سن بازنشستگی زنان 50.00
50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.50
2 2.1 2 2.3 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.18 0.18 0.19 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50
103 103 104 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90
103 104 104 105 111
اندازه اصل تورم 1.90
2 2.1 2.1 2.2 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631.21
625 629 633 628 640
قیمت تولید 104.30
107 108 108 109 111
تغییر قیمت تولید کننده 4.30
6.5 5.9 5.2 5 5.5
قیمت صادرات 100.44
101 101 102 102 102
قیمت واردات 104.96
103 102 102 102 103
تورم مواد غذایی -0.50
1 1.1 1.4 1.7 3
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.35
4.35 4.6 4.6 4.85 5.5
نسبت ذخیره نقدی 17.00
17 17 17 18 20
نرخ بهره بین بانکی 5.10
4.98 4.73 4.53 4.37 4.08
عرضه پول M0 7460.00
7191 7234 7214 7203 7084
عرضه پول M1 54320.00
54803 54945 54976 54968 54666
عرضه پول M2 172080.00
175067 180558 184793 188115 197486
ترازنامه بانک مرکزی 357800.20
358422 356583 355661 355069 350407
ترازنامه بانک 2900.00
1588 1199 1142 1016 689
ذخایر ارزی 3161457.00
3185629 3212343 3226891 3233425 2840000
وام به بخش خصوصی 30600.00
19643 17216 15234 13887 9332
نرخ بهره سپرده 1.50
1.64 1.71 1.77 1.84 3.5
میزان رشد وام 13.20
12.5 12.4 15.26 12.2 11.7
نرخ بهره معکوس 2.50
2.7 2.75 2.75 2.85 3.5
وام به بانک 1225486.41
1255504 1301060 1342518 1379572 1554432
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 7.20
7.6 7.9 7.5 7.5 7.2
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 203.40
450 490 510 560 350
صادرات 2005.19
2000 2150 2130 2200 2230
واردات 1801.79
1550 1660 1620 1640 1880
حساب جاری 622.00
473 464 460 530 426
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.40
2.2 2.2 2.2 2.2 2
بدهی خارجی 14207.00
15268 16272 17276 18279 23552
رابطه مبادله 95.70
97.65 99.05 99.8 100 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80.36
175 351 423 1300 1290
گردش سرمایه -622.00
320 -410 220 510 620
ورود توریست 2815.12
2615 2682 2748 2815 2795
ذخایر طلا 1842.56
1829 1816 1801 1786 1674
تولید نفت خام 3770.00
3770 3769 3768 3662 3576
شاخص تروریسم 5.54
5.37 5.25 5.13 5 4.41
فروش اسلحه 2123.00
1727 1705 1684 1662 1448
Exports to India 6119309.00
5806193 5633258 5476117 5356791 5037377
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.20
48.2 48.2 46.65 48.2 50.2
بودجه دولت -3.50
-4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.4
ارزش بودجه دولت -473.90
-372 -323 -302 -291 -282
هزینه های دولت 203330.00
207293 210525 213756 216988 252779
درآمدهای دولت 10820.02
11243 11548 11697 11724 10414
هزینه های مالی 22743.60
19414 17418 16146 15255 10013
مخارج نظامی 225712.60
229613 232149 234685 237221 270239
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 51.30
50.9 51 51.6 51.4 51
شاخص PMI خدمات 54.70
52.7 51.9 52.2 52.2 52
شاخص PMI تولید 51.50
51.3 51.2 50.9 51.2 53.4
پی ام آی غیر توليدی 55.30
55.25 54 55.51 53.5 52
تولید صنعتی 6.20
5.9 5.8 5.7 5.8 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.52
0.53 0.19 0.7 0.3 0.3
تولید صنعتی 6.50
6.5 6.4 6.5 6 5.5
میزان سفارشات جدید 52.60
53.07 53.38 53.6 53.72 53.9
تغییرات موجودی انبار 10815.70
10762 10755 10748 10741 8677
مجموع فروش خودرو 2809200.00
2886911 2836398 2800643 2767035 2410461
تولید خودرو 2330600.00
2388663 2330081 2280204 2232649 1800588
ثبت خودرو 2456200.00
2477425 2400298 2334801 2272900 1744223
شاخص اقتصادی مقدم 100.53
101 102 102 104 107
سرعت اینترنت 7583.32
9994 10781 11056 11465 11770
آدرس های IP 98862937.00
75608212 70456314 65619385 61156442 43665036
تولید فولاد 67047.00
66043 65679 65461 65271 63099
استخراج معدن -0.90
1.5 0.9 0.8 0.5 1.2
استفاده از ظرفیت 78.00
77.11 76.63 75.8 75.08 75.26
شاخص رقابتی 5.00
4.99 4.96 4.99 4.96 4.96
رتبه رقابتی 27.00
28 28 29 28 29
پی ام آی مرکب 53.70
52 51.7 51.51 52.3 52.4
تولید سیمان 19144.00
19947 19129 19154 18915 16882
سود شرکت سهامی 7518710.00
5828499 4469146 3452685 2786502 1528495
آسانی کسب و کار 78.00
79 79 79 86 87
تولید الکتریسیته 569900.00
533035 538458 539555 537550 526924
شاخص فساد مالی 40.00
41 41 41 41 42
رتبه فساد مالی 79.00
78 78 78 78 77
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 122.60
121 119 117 116 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
0.81 0.86 0.89 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.40
10.4 10 10.23 9.5 8
هزینه های مصرف کننده 292661.30
294465 302317 310170 318023 411896
درآمد قابل تصرف شخص 33616.00
34268 34755 35241 35728 43101
پس انداز های شخصی 0.35
0.35 0.35 0.4 0.35 1.1
نرخ وام بانکی 4.35
4.38 4.43 4.5 4.56 5.16
تسهیلات اعتباری خریدار 316827.56
321833 332448 342112 350846 383700
قیمت گازوئیل 0.87
0.75 0.75 0.7 0.7 0.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 46.80
47.59 47.53 47.39 47.22 44.54
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 5.30
7.6 7.1 6.8 6.5 2
نرخ مالکیت مسکن 90.00
90 90 90 90 90
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 48.00
48 48 48 48 48
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37.00
37 37 37 37 37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 17.59
17.21 64.56 89.56 20.21 48.95
درجه حرارت -5.24
-4.25 13.07 17.57 0.1 6.78