چین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.4 1.5 1.3 1.3 1.1
نرخ بیکاری 3.89 3.9 4 4 4.1 5
نرخ تورم 1.80 2.1 2 2.3 3 2.7
نرخ بهره 4.35 4.35 4.35 4.35 4.5 5.5
موازنه تجاری 287.80 490 510 560 350 350
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 48.2 48.2 48.2 48.7 50.2
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 6.39
6.37 6.43 6.5 6.57 6.84
بازار سهام 3135.35
3040 2952 2865 2782 2471
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.70
3.88 3.99 4.1 4.21 4.7
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
1.4 1.5 1.3 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80
6.7 6.6 6.6 6.5 5.8
تولید ناخالص داخلی 11199.15
12300 12300 12300 13100 13900
تولید ناخالص ملی 742352.00
766478 766107 843573 789120 946943
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318911.50
329276 329117 362396 339003 406803
تولید ناخالص داخلی سرانه 6894.50
7400 7400 7400 7950 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14400.90
15300 15300 15300 16300 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8904.00
22702 42548 69658 9199 78194
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9583.00
23052 38457 59253 8888 66514
تولید ناخالص داخلی از ساخت 68117.00
135509 208192 297917 65820 334423
تولید ناخالص داخلی از خدمات 112428.00
213228 323997 454362 108452 510039
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8861.00
18042 28036 39158 8616 43957
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 198683.00
393888 612273 880058 192066 987898
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.89
3.9 4 4 4.1 5
افراد شاغل 77640.00
77690 77690 77690 77740 77820
افراد بیکار 971.00
972 970 971 971 971
هزینه های کار 103.50
104 104 102 104 103
پست های خالی شغلی 4337000.00
5300000 5050000 4400000 6000000 4550000
دستمزد 74318.00
76300 76300 76300 81100 85300
دستمزد در تولید 64452.00
67600 67600 67600 70500 74500
حداقل دستمزد 2420.00
2420 2420 2420 2540 2630
جمعیت 1390.08
1398 1398 1398 1407 1415
سن بازنشستگی زنان 50.00
50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.80
2.1 2 2.3 3 2.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.12 0.2 0.3 0.18 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.80
104 104 105 106 111
قیمت مصرف کننده اصلی 102.00
104 104 104 104 108
اندازه اصل تورم 2.00
2.1 2.1 2.2 1.9 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631.21
628 632 628 635 640
قیمت تولید 103.40
108 110 108 106 118
تغییر قیمت تولید کننده 3.40
2.8 3 3.1 2.9 5.5
قیمت صادرات 103.20
102 102 102 102 102
قیمت واردات 101.10
99.48 99.58 99.27 99.37 99.3
تورم مواد غذایی 0.70
1.1 1.4 1.7 2.2 3
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.35
4.35 4.35 4.35 4.5 5.5
نسبت ذخیره نقدی 16.00
16 16 16 15 15
نرخ بهره بین بانکی 4.39
5.81 5.81 6.06 6.06 6.71
عرضه پول M0 7150.00
7758 7714 7706 7692 7538
عرضه پول M1 52540.00
51085 50847 50760 50710 50294
عرضه پول M2 173770.00
176852 175402 171749 167650 166195
ترازنامه بانک مرکزی 353225.27
357244 357778 358691 359639 367900
ترازنامه بانک 1180.00
1487 934 1223 1138 1144
ذخایر ارزی 3125000.00
3099916 3081843 3083891 3095059 2840000
وام به بخش خصوصی 15600.00
16151 14712 15237 15193 15152
نرخ بهره سپرده 0.35
0.35 0.35 0.35 0.5 0.7
میزان رشد وام 12.70
12.7 12.6 12.6 12.5 11.7
نرخ بهره معکوس 2.55
2.6 2.6 2.6 2.65 3.5
وام به بانک 1256799.21
1281264 1316820 1352378 1387868 1773776
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 7.00
7.9 7.5 7.5 7.4 7.2
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 287.80
490 510 560 350 350
صادرات 2004.90
2150 2130 2200 2050 2230
واردات 1716.36
1660 1620 1640 1700 1880
حساب جاری -282.00
577 460 530 442 494
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
1.5 1.5 1.5 1.9 2
بدهی خارجی 17106.00
17800 17800 17800 18500 19000
رابطه مبادله 102.08
102 102 103 103 103
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 286.78
670 950 1300 747 1500
گردش سرمایه 282.00
-410 220 510 -86.02 620
ورود توریست 2917.00
2961 2961 2961 3050 3100
ذخایر طلا 1842.60
1843 1843 1843 1843 1843
تولید نفت خام 3789.00
3772 3771 3662 3771 3576
شاخص تروریسم 5.54
5.25 5.13 5 4.93 4.41
فروش اسلحه 1131.00
1554 1677 1801 1759 1529
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60
48.2 48.2 48.2 48.7 50.2
بودجه دولت -3.50
-4.2 -4.2 -4.2 -3.8 -3.4
ارزش بودجه دولت 40.70
-98 -310 -359 -273 -496
هزینه های دولت 203330.00
193946 193852 216343 199675 242853
درآمدهای دولت 18473.00
18200 13500 11500 15000 13000
هزینه های مالی 14696.00
28000 21000 25000 22500 26800
مخارج نظامی 228173.00
256000 256000 256000 280000 300000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 51.40
51.7 50.9 51.4 51.6 51
شاخص PMI خدمات 52.90
51.9 52.8 52.2 52.3 52
شاخص PMI تولید 51.10
51.2 50.9 51.2 51.6 53.4
پی ام آی غیر توليدی 54.80
54.5 54 54.6 53 52
تولید صنعتی 7.00
7.1 6.5 6.4 6.2 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.61
0.19 0.7 0.3 0.6 0.3
تولید صنعتی 7.40
6.4 6.5 6 7.05 5.5
میزان سفارشات جدید 52.90
53.51 52.99 53.01 52.99 52.99
تغییرات موجودی انبار 10815.70
11088 11168 11249 11184 10896
مجموع فروش خودرو 2318600.00
2557133 2701314 1942269 2567769 2370113
تولید خودرو 1999800.00
2279017 2307418 1654365 2237577 2035059
ثبت خودرو 1914400.00
2153980 2422434 1673058 2115781 2038473
شاخص اقتصادی مقدم 100.53
102 102 104 100 107
سرعت اینترنت 7583.32
10781 11056 11465 11849 11770
آدرس های IP 98862937.00
79012724 75461774 72038908 68739509 39428876
تولید فولاد 76698.00
77501 76722 76607 76719 76735
استخراج معدن -0.20
0.9 0.8 0.5 -0.47 1.2
استفاده از ظرفیت 76.50
77 78 78 78.3 78.5
شاخص رقابتی 5.00
4.96 4.99 4.96 4.98 4.96
رتبه رقابتی 27.00
28 29 28 28 29
پی ام آی مرکب 52.30
51.7 52.5 52.3 51.4 52.4
تولید سیمان 21072.20
22452 19704 20321 20532 20364
سود شرکت سهامی 21271.70
3700000 5620000 7700000 1720000 8250000
آسانی کسب و کار 78.00
79 79 78 78 87
تولید الکتریسیته 569900.00
538374 539433 537392 536463 526345
شاخص فساد مالی 41.00
41 41 41 41 42
رتبه فساد مالی 77.00
78 78 78 81 77
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 122.90
122 120 119 117 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.66
0.74 0.67 0.5 0.71 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.40
9.7 9.5 9.4 9.5 8
هزینه های مصرف کننده 292661.30
302173 302026 332566 311099 373318
درآمد قابل تصرف شخص 36396.00
37436 38270 39103 39709 45968
پس انداز های شخصی 0.35
0.35 0.35 0.35 0.35 1.1
نرخ وام بانکی 4.35
4.41 4.47 4.54 4.59 5.15
تسهیلات اعتباری خریدار 328697.84
336811 348505 359462 369615 425086
قیمت گازوئیل 0.87
0.76 0.72 0.67 0.64 0.44
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.00
49 49.3 49.6 50 55
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 4.70
4 4.5 5 5.2 4
نرخ مالکیت مسکن 90.00
90 90 90 90 90
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 48.00
48 48 48 48 48
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37.00
37 37 37 37 37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 17.59
64.56 89.56 20.21 17.24 48.95
درجه حرارت -5.24
13.07 17.57 0.1 -4.26 6.78