چین

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5
نرخ بیکاری 4.02 4.2 4.3 4.3 4.4 5
نرخ تورم 2.50 2.6 2.7 2.8 3 4.5
نرخ بهره 4.35 4.1 4.1 4.1 4.1 6
موازنه تجاری 513.50 300 300 461 400 415
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 50.2 50.2 43.34 55.43 65.49
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 6.85 7.09 7.16 7.23 7.3 8.34
بازار سهام 3253.43 3040 3010 2980 2950 2480
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.35 3.22 3.25 3.29 2.86 3.79
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.7 6.6 6.6 6.5 5.8
تولید ناخالص داخلی 11007.72 12600 12600 12600 12600 14800
تولید ناخالص ملی 673837.10 677487 683153 688818 694484 598362
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 292396.50 281000 272000 268000 281000 84500
تولید ناخالص داخلی سرانه 6497.50 6890 6890 6890 6890 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13571.70 14520 14520 14520 14520 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 63671.00 8900 23000 42000 65000 71372
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 49522.00 24951 24773 24797 24794 24794
تولید ناخالص داخلی از ساخت 187836.00 137490 136735 136832 136820 136821
تولید ناخالص داخلی از خدمات 384221.00 280177 333959 280461 333676 332042
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 33355.00 3203 5305 5971 5482 4084
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 744127.00 150000 364000 519000 696000 790000
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 4.02 4.2 4.3 4.3 4.4 5
افراد شاغل 77603.00 77584 77630 77675 77720 78698
افراد بیکار 982.00 982 982 981 981 980
هزینه های کار 103.40 103 103 103 103 103
پست های خالی شغلی 4335000.00 5057496 4830678 4717145 4591846 4747057
دستمزد 62029.00 75200 75200 75200 75200 90300
دستمزد در تولید 55324.00 61100 61100 61100 61100 74500
حداقل دستمزد 2190.00 2190 2300 2300 2300 2620
جمعیت 1374.62 1377 1378 1379 1381 1407
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 2.50 2.6 2.7 2.8 3 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50 104 105 106 106 117
قیمت مصرف کننده اصلی 102.20 104 105 106 107 115
اندازه اصل تورم 2.20 1.7 1.7 2.48 2.48 1.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 622.50 622 622 625 624 640
قیمت تولید 106.90 100 100 100 101 103
تغییر قیمت تولید کننده 6.90 5.4 5.8 6 6 5.5
قیمت صادرات 102.11 102 102 103 103 103
قیمت واردات 108.08 111 113 113 114 114
تورم مواد غذایی 2.70 0.91 1.3 2.4 3 6
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 4.35 4.1 4.1 4.1 4.1 6
نسبت ذخیره نقدی 17.00 16 16 16 16 20
نرخ بهره بین بانکی 4.60 4.41 4.32 4.25 4.33 4.08
عرضه پول M0 8660.00 7769 7908 7852 7844 7727
عرضه پول M1 47250.00 49056 50660 52309 53932 72090
عرضه پول M2 157590.00 160154 164278 168174 172013 217095
ترازنامه بانک مرکزی 348267.65 350156 355795 360790 365352 399168
ترازنامه بانک 2030.00 1010 1010 1000 1091 1091
ذخایر ارزی 2998204.00 2937724 2868246 2803458 2742758 2840000
وام به بخش خصوصی 37400.00 20828 17761 17298 17028 16981
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.25 1.5 1.01 3.5
میزان رشد وام 12.60 14.1 14.1 14.16 13.2 12.7
وام به بانک 1082004.24 1102851 1134066 1165213 1196294 1564096
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 8.10 8.06 8.08 8.08 8.08 8.08
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 513.50 300 300 461 400 415
صادرات 1828.07 1530 1530 1861 1690 2100
واردات 1314.23 1230 1630 1443 1290 1680
حساب جاری 376.00 204 595 433 398 471
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 3.03 2.8 2.57 2.34 3.17
بدهی خارجی 14162.00 11244 12882 14520 16158 23568
رابطه مبادله 94.48 93.97 93.84 93.81 93.81 93.8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 116.80 1120 1120 733 1250 1290
گردش سرمایه -376.00 -250 -402 -471 -364 -390
ورود توریست 128.50 154 153 152 152 152
ذخایر طلا 1838.51 1848 1850 1852 1852 1853
تولید نفت خام 3780.00 3767 3750 3734 3718 3576
شاخص تروریسم 6.11 6.21 6.07 5.93 5.79 5.73
فروش اسلحه 1966.00 1755 1892 2028 2004 1980
Exports to India 5491765.00 5369892 5191298 5392012 5186940 5186979
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 50.2 50.2 43.34 55.43 65.49
بودجه دولت -3.80 -2.46 -2.39 -2.32 -2.24 -2.06
ارزش بودجه دولت -10700.61 -2037 -1666 -1506 -1474 -1553
هزینه های دولت 187841.00 171905 180283 188662 197040 269468
درآمدهای دولت 11301.75 12694 12830 12937 12989 13065
هزینه های مالی 22002.36 16460 16256 16145 16184 16271
مخارج نظامی 214485.50 221766 225602 229439 233375 289184
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 51.30 50.4 50.4 51.27 51 51
شاخص PMI تولید 51.00 52 51.7 51.4 51.7 53.4
شاخص PMI خدمات 53.10 52.9 52 52.2 52.5 52
پی ام آی غیر توليدی 54.60 53.2 53.2 54.79 54.8 52
تولید صنعتی 6.00 5.8 5.8 5.7 5.8 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.46 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
تولید صنعتی 6.30 5.2 5.2 10.57 11.24 4.5
میزان سفارشات جدید 52.80 52.5 52.64 52.58 52.58 52.59
تغییرات موجودی انبار 11109.60 11429 11253 11077 10902 11064
مجموع فروش خودرو 2520000.00 2461015 2487689 2528655 2515308 2517920
تولید خودرو 2071500.00 2017190 2139364 2167980 2142594 2150370
ثبت خودرو 2218200.00 2111399 2121271 2192927 2180037 2177290
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 -0.03 -0.01 0 -0.01 0
تولید فولاد 67200.00 67410 67139 67101 67149 67152
تمایلات کسب و کار MNI 55.90 55.22 55.05 55.1 55.1 55.1
شاخص رقابتی 4.95 4.87 4.87 4.87 4.87 4.89
رتبه رقابتی 28.00 29 29 29 29 30
پی ام آی مرکب 52.20 51.61 51.33 51.2 51.16 51.13
تولید سیمان 19979.00 21338 21470 21209 21311 21295
سود شرکت سهامی 6880320.00 2949750 3202016 4253668 3850372 3734403
آسانی کسب و کار 78.00 81.95 81.6 81.25 80.89 85.4
تولید الکتریسیته 532900.00 510822 511493 513226 513080 512949
شاخص فساد مالی 40.00 36 36 39 38 38
رتبه فساد مالی 79.00 92.23 92.89 93.55 94.2 91.46
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.20 109 108 107 106 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.89 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.90 10.1 9.8 9.7 9.6 8
هزینه های مصرف کننده 264757.60 252146 258008 263869 269731 281025
درآمد قابل تصرف شخص 31195.00 31560 32390 33221 34052 44070
پس انداز های شخصی 0.35 0.5 0.5 0.29 1 3
نرخ وام بانکی 4.35 4.35 4.35 4.34 4.34 4.34
تمایلات مصرف کننده MNI 116.60 116 116 116 116 116
تسهیلات اعتباری خریدار 252717.25 263846 280310 296096 311216 436743
قیمت گازوئیل 0.70 0.75 0.65 0.63 0.6 0.57
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.80 43.73 44.41 45.12 45.84 54.18
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 12.20 9.8 9.8 9.8 9.8 2
نرخ مالکیت مسکن 90.00 90 90 90 90 90
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37.00 37 37 37 37 37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11