چین

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.8 1.8 1.7 1.7 1.5
نرخ بیکاری 4.05 4.1 4.2 4.3 4.3 5
نرخ تورم 1.90 1.8 2.1 2.1 2.2 4.5
نرخ بهره 4.35 4.1 4.1 4.1 4.1 6
موازنه تجاری 419.89 437 300 300 468 415
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 50.14 50.2 50.2 54 65.49
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 6.75 6.75 6.81 6.88 6.95 8.02
بازار سهام 3084.90 2970 2940 2910 2880 2400
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.70 2.78 2.81 2.83 2.86 3.3
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.8 1.8 1.7 1.7 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 6.7 6.7 6.6 6.6 5.8
تولید ناخالص داخلی 10866.44 11300 12300 12300 12300 14500
تولید ناخالص ملی 673837.10 694484 697176 699868 702560 598362
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 292396.50 281000 272000 268000 281000 84500
تولید ناخالص داخلی سرانه 6416.18 6695 6890 6890 6890 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13400.27 14070 14520 14520 14520 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40666.00 28715 -1237 5527 11515 10372
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33193.00 23648 24951 24773 24797 24794
تولید ناخالص داخلی از ساخت 177101.00 131631 137490 136735 136832 136821
تولید ناخالص داخلی از خدمات 279890.00 334244 280177 333959 280461 332042
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24160.00 13913 3203 5305 5971 4084
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 529971.00 683000 150000 364000 519000 790000
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 4.05 4.1 4.2 4.3 4.3 5
افراد شاغل 77451.00 77720 77784 77848 77912 78698
افراد بیکار 978.00 979 979 978 975 977
هزینه های کار 103.60 103 103 103 103 103
پست های خالی شغلی 4970000.00 4392230 4997046 4773611 4596325 4665829
دستمزد 62029.00 67000 72200 72200 72200 90300
دستمزد در تولید 55324.00 58700 59700 59700 59700 74500
حداقل دستمزد 2020.00 2130 2300 2300 2300 2620
جمعیت 1374.62 1381 1383 1384 1386 1407
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.90 1.8 2.1 2.1 2.2 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.6 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90 103 104 105 103 117
قیمت مصرف کننده اصلی 101.70 103 104 105 102 115
اندازه اصل تورم 1.70 1.6 1.7 1.7 1.62 1.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 622.50 624 624 624 625 640
قیمت تولید 100.10 100 100 100 100 103
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 0.2 0.3 0.2 0.3 2
قیمت صادرات 99.14 99.52 99.79 99.93 100 100
قیمت واردات 101.00 104 104 105 105 105
تورم مواد غذایی 3.20 0.23 0.91 1.3 2.82 6
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 4.35 4.1 4.1 4.1 4.1 6
نسبت ذخیره نقدی 17.00 16 16 16 16 20
نرخ بهره بین بانکی 3.03 3.02 3.02 3.02 2.85 4.08
عرضه پول M0 6506.86 6300 6264 6225 6185 5522
عرضه پول M1 45434.03 47306 48732 50192 51687 75099
عرضه پول M2 151640.00 157758 162893 168196 173671 263362
ترازنامه بانک مرکزی 333936.25 337986 339713 341336 342840 354863
ترازنامه بانک 1220.00 910 1010 1010 1000 1149
ذخایر ارزی 3166382.00 3121937 3078050 3036108 2996377 2840000
وام به بخش خصوصی 17153.00 13553 13135 13506 13652 13658
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.25 1.25 3.5
میزان رشد وام 13.00 13.9 14.1 14.1 15.44 12.7
وام به بانک 1025418.29 1064088 1092632 1121511 1150209 1517420
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 419.89 437 300 300 468 415
صادرات 1845.08 1832 1530 1530 1825 2100
واردات 1425.19 1378 1230 1630 1393 1680
حساب جاری 594.00 757 754 832 813 791
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.70 3.3 3.42 3.53 3 3.93
بدهی خارجی 14162.00 16158 16642 17126 17611 23568
رابطه مبادله 98.17 97.84 97.75 97.73 97.73 97.72
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 950.90 1120 1120 1120 675 1290
گردش سرمایه -594.00 -400 -229 -438 -283 -337
ورود توریست 128.50 151 154 153 152 152
ذخایر طلا 1823.30 1834 1836 1838 1838 1839
تولید نفت خام 4034.00 4052 4063 4075 4087 4240
شاخص تروریسم 6.29 6.47 6.42 6.37 6.33 6.42
فروش اسلحه 1966.00 1755 1892 2028 2004 1980
Exports to India 5368825.00 5174963 5364040 5159019 5366235 5158930
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 50.14 50.2 50.2 54 65.49
بودجه دولت -2.30 -2.24 -2.13 -2.02 -2.5 -2.06
ارزش بودجه دولت -8614.00 -3925 -2714 -2159 -1909 -1736
هزینه های دولت 175768.00 197040 201658 206276 210894 269468
درآمدهای دولت 11222.00 13132 12900 12968 13018 13051
هزینه های مالی 19836.00 17675 16867 16543 16430 16415
مخارج نظامی 214485.50 221766 225602 229439 233375 289184
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 50.40 50.3 50.4 50.4 50.24 51
شاخص PMI تولید 50.10 50 50.2 50.2 50.4 53.4
شاخص PMI خدمات 52.00 51.8 51.9 51.9 52 52
پی ام آی غیر توليدی 53.70 53.2 53.2 53.2 53.79 52
تولید صنعتی 6.10 5.9 5.8 5.8 5.7 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.47 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3
تولید صنعتی 6.50 6 5.2 5.2 16.29 4.5
میزان سفارشات جدید 50.90 50.69 50.78 50.78 50.77 50.77
تغییرات موجودی انبار 11109.60 10902 11010 11118 11226 11064
مجموع فروش خودرو 2564100.00 2286400 2208192 2223249 2223147 2223143
تولید خودرو 2231600.00 1978098 1917211 1935741 1934433 1934045
ثبت خودرو 2268300.00 2022984 1918642 1939994 1946224 1944485
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 -0.05 0 -0.01 -0.01 -0.01
تولید فولاد 68570.00 67495 67803 67786 67720 67728
تمایلات کسب و کار MNI 55.80 54.75 54.76 54.78 54.78 54.78
شاخص رقابتی 4.95 4.87 4.87 4.87 4.87 4.89
رتبه رقابتی 28.00 29 29 29 29 30
تولید سیمان 21772.00 21286 21439 21392 21386 21394
سود شرکت سهامی 4058360.00 3220773 2933168 3437282 3417309 3297162
آسانی کسب و کار 84.00 88.07 88.47 88.87 89.28 90.68
تولید الکتریسیته 561700.00 545084 541059 539827 540227 540306
شاخص فساد مالی 37.00 36 36 36 37.61 38.91
رتبه فساد مالی 83.00 94.2 91.8 89.4 87 91.46
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.60 106 105 105 105 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.85 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.70 10 10.1 9.8 9.7 8
هزینه های مصرف کننده 264757.60 269731 269982 270233 270483 281025
درآمد قابل تصرف شخص 31195.00 34052 34705 35358 36011 44070
پس انداز های شخصی 0.35 0.5 0.5 0.5 0.28 3
نرخ وام بانکی 4.35 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34
تمایلات مصرف کننده MNI 115.20 115 115 115 115 115
تسهیلات اعتباری خریدار 224702.74 245989 261320 275919 289789 401581
قیمت گازوئیل 0.65 0.63 0.63 0.63 0.61 0.57
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.70 42.63 43.3 43.98 44.68 53.54
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 9.20 8.3 8.2 8.2 7.9 2
نرخ مالکیت مسکن 90.00 90 90 90 90 90
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37.00 37 37 37 37 37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11