چین

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.8 1.8 1.7 1.7 1.5
نرخ بیکاری 4.04 4.1 4.2 4.3 4.3 5
نرخ تورم 2.30 2.1 2.2 2.3 2.3 4.5
نرخ بهره 4.35 4.1 4.1 4.1 4.1 6
موازنه تجاری 446.10 437 300 300 470 415
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 50.14 50.2 50.2 44.34 65.49
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 6.93 6.97 7.04 7.11 7.18 8.28
بازار سهام 3232.88 3170 3140 3110 3080 2560
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.09 2.9 2.93 2.96 2.98 3.44
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.8 1.8 1.7 1.7 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 6.7 6.7 6.6 6.6 5.8
تولید ناخالص داخلی 10866.44 11300 12300 12300 12300 14500
تولید ناخالص ملی 673837.10 694484 697176 699868 702560 598362
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 292396.50 281000 272000 268000 281000 84500
تولید ناخالص داخلی سرانه 6416.18 6695 6890 6890 6890 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13400.27 14070 14520 14520 14520 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40666.00 28715 -1237 5527 11515 10372
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33193.00 23648 24951 24773 24797 24794
تولید ناخالص داخلی از ساخت 177101.00 131631 137490 136735 136832 136821
تولید ناخالص داخلی از خدمات 279890.00 334244 280177 333959 280461 332042
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24160.00 13913 3203 5305 5971 4084
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 529971.00 683000 150000 364000 519000 790000
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 4.04 4.1 4.2 4.3 4.3 5
افراد شاغل 77451.00 77720 77784 77848 77912 78698
افراد بیکار 983.00 984 984 984 984 983
هزینه های کار 103.30 103 103 103 103 103
پست های خالی شغلی 4750000.00 4473862 5057496 4830678 4717145 4747057
دستمزد 62029.00 67000 72200 72200 72200 90300
دستمزد در تولید 55324.00 58700 59700 59700 59700 74500
حداقل دستمزد 2020.00 2130 2300 2300 2300 2620
جمعیت 1374.62 1381 1383 1384 1386 1407
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 2.30 2.1 2.2 2.3 2.3 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.6 0.3 0.4 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30 103 104 105 103 117
قیمت مصرف کننده اصلی 101.80 103 104 105 102 115
اندازه اصل تورم 1.90 1.6 1.7 1.7 2.12 1.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 622.50 624 624 624 625 640
قیمت تولید 101.20 100 100 100 100 103
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 1.4 1.4 1.5 1.5 2
قیمت صادرات 96.93 97.61 97.66 97.66 97.65 97.64
قیمت واردات 99.20 101 101 101 101 101
تورم مواد غذایی 4.00 0.23 0.91 1.3 3.91 6
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 4.35 4.1 4.1 4.1 4.1 6
نسبت ذخیره نقدی 17.00 16 16 16 16 20
نرخ بهره بین بانکی 3.72 3.23 3.68 3.66 2.85 4.08
عرضه پول M0 6420.00 6464 6420 6373 6326 5581
عرضه پول M1 46540.00 46868 48338 49844 51390 75854
عرضه پول M2 151950.00 156469 161477 166646 171980 259027
ترازنامه بانک مرکزی 342058.04 341097 345171 348465 351417 374249
ترازنامه بانک 651.30 937 1010 1010 1000 1143
ذخایر ارزی 3052000.00 3019115 2919613 2838433 2766070 2840000
وام به بخش خصوصی 8963.00 12703 12568 13025 13253 13279
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.25 1.1 3.5
میزان رشد وام 13.10 13.9 14.1 14.1 16.03 12.7
وام به بانک 1043723.75 1062695 1091099 1119440 1147718 1509670
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 446.10 437 300 300 470 415
صادرات 1968.06 1930 1530 1530 1870 2100
واردات 1521.96 1440 1230 1630 1450 1680
حساب جاری 712.00 757 754 832 813 791
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.70 3.3 3.42 3.53 3.65 3.93
بدهی خارجی 14162.00 16158 16642 17126 17611 23568
رابطه مبادله 97.71 97.27 97.19 97.17 97.17 97.17
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 969.40 1120 1120 1120 697 1290
گردش سرمایه -712.00 -402 -260 -408 -484 -402
ورود توریست 128.50 151 154 153 152 152
ذخایر طلا 1838.51 1845 1848 1850 1852 1853
تولید نفت خام 3874.00 3921 3931 3940 3949 4064
شاخص تروریسم 6.11 5.79 5.73 5.67 5.61 5.73
فروش اسلحه 1966.00 1755 1892 2028 2004 1980
Exports to India 4774033.00 4949841 5124205 4930273 5130710 4929642
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 50.14 50.2 50.2 44.34 65.49
بودجه دولت -2.30 -2.24 -2.13 -2.02 -1.91 -2.06
ارزش بودجه دولت 3540.00 -4270 -2825 -2128 -1827 -1633
هزینه های دولت 175768.00 197040 201658 206276 210894 269468
درآمدهای دولت 15359.00 12999 12906 13156 13248 13367
هزینه های مالی 11819.00 18159 16565 16162 16015 16040
مخارج نظامی 214485.50 221766 225602 229439 233375 289184
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 51.70 50.3 50.4 50.4 51.17 51
شاخص PMI تولید 50.90 50 50.2 50.2 50.4 53.4
شاخص PMI خدمات 53.10 51.8 51.9 51.9 52 52
پی ام آی غیر توليدی 54.70 53.2 53.2 53.2 54.57 52
تولید صنعتی 6.10 5.9 5.8 5.8 5.7 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3
تولید صنعتی 6.70 6 5.2 5.2 15.59 4.5
میزان سفارشات جدید 52.80 52.46 52.4 52.44 52.44 52.43
تغییرات موجودی انبار 11109.60 10902 11010 11118 11226 11064
مجموع فروش خودرو 2649900.00 2429583 2296223 2333228 2331592 2328592
تولید خودرو 2287100.00 2109309 1991937 2027728 2025276 2023242
ثبت خودرو 2344100.00 2186566 2002172 2037957 2050134 2043333
شاخص اقتصادی مقدم 0.20 -0.15 0.04 -0.03 0 -0.01
تولید فولاد 68510.00 68331 68520 68538 68502 68500
تمایلات کسب و کار MNI 53.10 52.78 53.22 53.19 53.18 53.18
شاخص رقابتی 4.95 4.87 4.87 4.87 4.87 4.89
رتبه رقابتی 28.00 29 29 29 29 30
پی ام آی مرکب 52.90 52.47 51.49 51.14 51.03 50.99
تولید سیمان 22783.30 21859 21662 21908 21827 21834
سود شرکت سهامی 5256770.00 4017057 2709429 3493748 3911695 3518376
آسانی کسب و کار 78.00 82.3 81.6 81.25 80.89 85.4
تولید الکتریسیته 487600.00 521061 510873 508587 509723 509772
شاخص فساد مالی 37.00 36 36 36 37.61 38.95
رتبه فساد مالی 83.00 94.2 91.8 89.4 87 91.46
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 107.20 107 106 106 105 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.71 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.00 10 10.1 9.8 9.7 8
هزینه های مصرف کننده 264757.60 269731 269982 270233 270483 281025
درآمد قابل تصرف شخص 31195.00 34052 34705 35358 36011 44070
پس انداز های شخصی 0.35 0.5 0.5 0.5 0.28 3
نرخ وام بانکی 4.35 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34
تمایلات مصرف کننده MNI 114.90 115 115 115 115 115
تسهیلات اعتباری خریدار 234847.84 245119 259602 273329 286298 385509
قیمت گازوئیل 0.65 0.63 0.63 0.63 0.61 0.57
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.70 42.63 43.3 43.98 44.68 53.54
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 12.30 9.9 9.8 9.8 9.8 2
نرخ مالکیت مسکن 90.00 90 90 90 90 90
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37.00 37 37 37 37 37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11