چین

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.8 1.7 1.7 1.7 1.5
نرخ بیکاری 4.04 4.2 4.3 4.3 4.4 5
نرخ تورم 2.10 2.6 2.7 2.8 3 4.5
نرخ بهره 4.35 4.1 4.1 4.1 4.1 6
موازنه تجاری 408.18 300 300 470 400 415
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 50.2 50.2 43.34 55.43 65.49
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 6.83 7.09 7.16 7.23 7.3 8.34
بازار سهام 3099.47 3040 3010 2980 2950 2480
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.23 3.22 3.25 3.29 2.86 3.79
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.8 1.7 1.7 1.7 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 6.7 6.6 6.6 6.5 5.8
تولید ناخالص داخلی 11007.72 12600 12600 12600 12600 14800
تولید ناخالص ملی 673837.10 677487 683153 688818 694484 598362
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 292396.50 281000 272000 268000 281000 84500
تولید ناخالص داخلی سرانه 6497.50 6890 6890 6890 6890 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13571.70 14520 14520 14520 14520 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40666.00 -1237 5527 11515 11396 10372
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33193.00 24951 24773 24797 24794 24794
تولید ناخالص داخلی از ساخت 177101.00 137490 136735 136832 136820 136821
تولید ناخالص داخلی از خدمات 279890.00 280177 333959 280461 333676 332042
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24160.00 3203 5305 5971 5482 4084
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 529971.00 150000 364000 519000 696000 790000
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 4.04 4.2 4.3 4.3 4.4 5
افراد شاغل 77451.00 77584 77630 77675 77720 78698
افراد بیکار 983.00 984 984 984 983 983
هزینه های کار 103.30 103 103 103 103 103
پست های خالی شغلی 4335000.00 5057496 4830678 4717145 4591846 4747057
دستمزد 62029.00 75200 75200 75200 75200 90300
دستمزد در تولید 55324.00 61100 61100 61100 61100 74500
حداقل دستمزد 2190.00 2190 2300 2300 2300 2620
جمعیت 1374.62 1377 1378 1379 1381 1407
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 2.10 2.6 2.7 2.8 3 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.10 104 105 103 107 117
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90 104 105 102 107 115
اندازه اصل تورم 1.90 1.7 1.7 2.12 2.12 1.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 622.50 622 622 625 624 640
قیمت تولید 105.50 100 100 100 101 103
تغییر قیمت تولید کننده 5.50 1.4 1.5 1.5 1.6 2
قیمت صادرات 97.89 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
قیمت واردات 104.01 106 107 107 108 108
تورم مواد غذایی 2.40 0.91 1.3 3.91 3 6
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 4.35 4.1 4.1 4.1 4.1 6
نسبت ذخیره نقدی 17.00 16 16 16 16 20
نرخ بهره بین بانکی 4.08 3.88 3.84 2.85 3.84 4.08
عرضه پول M0 6830.00 6360 6322 6282 6240 5627
عرضه پول M1 48660.00 49092 50676 52301 53970 78156
عرضه پول M2 155010.00 160224 165309 170556 175969 256007
ترازنامه بانک مرکزی 339739.52 344290 347334 350045 352536 370956
ترازنامه بانک 1040.00 1010 1010 1000 973 1161
ذخایر ارزی 3011000.00 2919613 2838433 2766070 2699186 2840000
وام به بخش خصوصی 16300.00 12505 13158 13457 13502 13469
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.25 1.5 1.01 3.5
میزان رشد وام 13.50 14.1 14.1 15.73 13.2 12.7
وام به بانک 1051237.07 1088370 1116147 1143861 1171512 1498511
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 408.18 300 300 470 400 415
صادرات 2094.17 1530 1530 1870 1690 2100
واردات 1685.99 1230 1630 1453 1290 1680
حساب جاری 692.54 482 740 651 743 715
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.70 3.26 3.28 3.29 3.3 3.93
بدهی خارجی 14162.00 11244 12882 14520 16158 23568
رابطه مبادله 94.12 93.91 93.79 93.76 93.75 93.75
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1055.30 1120 1120 734 1250 1290
گردش سرمایه -712.00 -260 -408 -484 -379 -402
ورود توریست 128.50 154 153 152 152 152
ذخایر طلا 1838.51 1848 1850 1852 1852 1853
تولید نفت خام 3887.00 3913 3920 3927 3934 4015
شاخص تروریسم 6.11 6.21 6.07 5.93 5.79 5.73
فروش اسلحه 1966.00 1755 1892 2028 2004 1980
Exports to India 5186019.00 5124205 4930273 5130710 4929630 4929642
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 50.2 50.2 43.34 55.43 65.49
بودجه دولت -2.30 -2.46 -2.39 -2.32 -2.24 -2.06
ارزش بودجه دولت -6573.00 -2037 -1666 -1506 -1474 -1553
هزینه های دولت 175768.00 171905 180283 188662 197040 269468
درآمدهای دولت 11491.12 12694 12830 12937 12989 13065
هزینه های مالی 18063.87 16460 16256 16145 16184 16271
مخارج نظامی 214485.50 221766 225602 229439 233375 289184
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 51.40 50.4 50.4 51.22 51 51
شاخص PMI تولید 51.90 52 51.7 51.4 51.7 53.4
شاخص PMI خدمات 53.40 52.9 52 52.2 52.5 52
پی ام آی غیر توليدی 54.50 53.2 53.2 54.62 54.63 52
تولید صنعتی 6.20 5.8 5.8 5.7 5.8 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.51 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
تولید صنعتی 6.70 5.2 5.2 10.57 11.24 4.5
میزان سفارشات جدید 53.20 52.98 53.09 53.03 53.04 53.04
تغییرات موجودی انبار 11109.60 11429 11253 11077 10902 11064
مجموع فروش خودرو 3057300.00 2381603 2448888 2473761 2463549 2464814
تولید خودرو 2644000.00 2114144 2172781 2196597 2184827 2186194
ثبت خودرو 2672300.00 2087605 2122171 2169157 2158251 2155866
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 0.02 -0.01 0 -0.01 -0.01
تولید فولاد 66290.00 66818 66597 66554 66593 66598
تمایلات کسب و کار MNI 55.90 55.22 55.05 55.1 55.1 55.1
شاخص رقابتی 4.95 4.87 4.87 4.87 4.87 4.89
رتبه رقابتی 28.00 29 29 29 29 30
پی ام آی مرکب 53.50 52.21 51.6 51.32 51.19 51.09
تولید سیمان 21350.80 21514 21611 21481 21532 21524
سود شرکت سهامی 6034410.00 2949750 3202016 4253668 3850372 3734403
آسانی کسب و کار 78.00 81.95 81.6 81.25 80.89 85.4
تولید الکتریسیته 503410.00 503235 502552 503456 503480 503400
شاخص فساد مالی 37.00 36 36 37.11 37.25 38.98
رتبه فساد مالی 83.00 92.23 92.89 93.55 94.2 91.46
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 108.60 108 108 108 108 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.97 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.80 10.1 9.8 9.7 9.6 8
هزینه های مصرف کننده 264757.60 252146 258008 263869 269731 281025
درآمد قابل تصرف شخص 31195.00 31560 32390 33221 34052 44070
پس انداز های شخصی 0.35 0.5 0.5 0.28 1 3
نرخ وام بانکی 4.35 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34
تمایلات مصرف کننده MNI 116.60 116 116 116 116 116
تسهیلات اعتباری خریدار 241380.38 262330 277618 292184 306050 415441
قیمت گازوئیل 0.73 0.75 0.65 0.63 0.6 0.57
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.80 43.73 44.41 45.12 45.84 54.18
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 12.60 9.8 9.8 9.8 9.8 2
نرخ مالکیت مسکن 90.00 90 90 90 90 90
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37.00 37 37 37 37 37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11