شیلی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8
نرخ بیکاری 6.40 6.5 6.4 6.5 6.7 6.5
نرخ تورم 2.20 2.5 2.7 3 2.7 3
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3
موازنه تجاری 1210.00 900 1100 1250 1200 1200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 21.07 22.25 22.25 24.6 34.1
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 595.10
615 626 638 650 701
بازار سهام 28715.74
27934 26989 26078 25196 19136
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.53
4.67 4.81 4.95 5.09 5.72
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
1.6 1.7 1.7 1.7 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
2 2.5 2.7 2.8 3.3
تولید ناخالص داخلی 247.00
265 265 265 265 280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 36542.49
37800 36548 38300 38000 390000
تولید ناخالص ملی 141794.36
149800 149800 149800 149800 158700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7705.67
7640 7700 7850 7760 7840
تولید ناخالص داخلی سرانه 15019.60
15064 15060 15055 15050 14818
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22706.70
22773 22780 22787 23100 24500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 558.97
2105 902 554 1000 1205
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2161.01
2600 2570 2640 2600 2780
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3773.27
3768 3758 3749 3740 3644
تولید ناخالص داخلی از معادن 3952.19
3700 3710 3740 3800 3860
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1739.84
1734 1730 1725 1721 1601
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3537.17
3540 3686 3526 3676 3871
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3049.89
3040 3034 3029 3023 2956
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 994.31
979 932 965 1120 1290
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.40
6.5 6.4 6.5 6.7 6.5
افراد شاغل 8406.53
8459 8447 8434 8424 8313
افراد بیکار 571.11
580 575 575 570 550
نرخ اشتغال 56.20
56.3 56.13 56 55.89 55.31
نرخ مشارکت نیروی کار 60.10
59.98 59.81 59.71 59.63 59.41
پست های خالی شغلی 22.40
26.29 27.95 29.2 30.37 42.09
دستمزد 4553.43
4549 4030 4035 4020 4040
دستمزد در تولید 107.88
109 110 111 112 116
حداقل دستمزد 276000.00
276000 276000 276000 276000 295000
جمعیت 18.19
18.2 18.2 18.37 18.2 18.88
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1161900.00
1171346 1171346 1171346 1171346 1191346
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500.00
378734 378734 378734 378734 383498
هزینه زندگی خانواده 622100.00
630000 630000 630000 630000 640000
هزینه زندگی انفرادی 400300.00
392486 392692 392898 393105 394003
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.20
2.5 2.7 3 2.7 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.00
116 116 116 117 119
قیمت مصرف کننده اصلی 117.26
117 118 118 122 127
اندازه اصل تورم 1.80
1.86 2.19 2.61 3 3.2
قیمت صادرات 91.80
94.86 94.22 93.95 93.72 88.88
قیمت واردات 84.95
86.98 86.03 85.74 85.9 84.71
تورم مواد غذایی 3.90
1.5 1.6 1.6 1.5 2
قیمت تولید 112.92
110 110 111 111 112
تغییر قیمت تولید کننده 8.40
14 15 15 15 16
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.30
107 106 106 106 104
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.3 0.3 0.24 0.5 0.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119.20
119 119 118 118 112
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.50
2.5 2.5 2.5 2.75 3
نرخ بهره بین بانکی 2.73
2.9 2.9 2.8 2.72 2.7
عرضه پول M1 32252.97
32115 32117 32128 32123 31970
عرضه پول M2 124763.39
125562 125940 126020 125995 125083
عرضه پول M3 209119.35
209712 209552 209455 209343 207415
ذخایر ارزی 39540.10
39399 39381 39329 39275 38640
ترازنامه بانک 117704.00
119049 119069 119009 118922 118135
وام به بخش خصوصی 90010.00
90060 89997 89887 89756 87977
نرخ بهره سپرده 3.80
4.65 4.58 4.51 4.45 6.6
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 198.60
199 198 198 197 173
ترازنامه بانک مرکزی 25942.00
26040 26036 26005 25962 25397
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 1210.00
900 1100 1250 1200 1200
صادرات 6655.69
6000 6100 6100 6200 6350
واردات 5445.90
5100 5000 4850 5000 5150
حساب جاری -1507.00
-1200 -1250 -1000 -850 -620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40
-2.38 -2.05 -2.05 -1.38 -2.31
بدهی خارجی 178858.64
171629 164409 157532 150990 93411
گردش سرمایه -2595.77
-551 -987 -1140 -610 -377
حواله 923.00
879 836 792 749 790
ذخایر طلا 0.25
0.92 1.13 1.31 1.5 2.49
رابطه مبادله 99.16
97.45 97.43 96.4 94.41 90.63
شاخص تروریسم 3.25
2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -429.80
-700 -803 -1035 -1094 -1446
تولید نفت خام 4.00
4.41 4.51 4.6 4.69 5.52
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30
21.07 22.25 22.25 24.6 34.1
بودجه دولت -2.80
-2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.1
ارزش بودجه دولت -2358474.60
-550000 -500000 -600000 -500000 -600000
هزینه های دولت 5258.31
3800 4100 5132 5432 5297
درآمدهای دولت 3264938.21
3006309 2902533 2809659 2739053 2270957
هزینه های مالی 5623412.76
4492587 4070048 3917118 3855013 3277310
مخارج نظامی 4583.00
4581 4567 4552 4538 4221
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 53.79
52.52 52.73 52.79 52.84 53.14
تولید صنعتی 0.30
0.5 0.7 0.7 0.8 1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40
-1.2 0.3 0.6 0.6 1.3
تولید صنعتی -3.40
1.3 1.4 1.5 1.4 1.6
تغییرات موجودی انبار 201.57
350 360 330 350 340
مجموع فروش خودرو 34758.00
31342 29745 28936 28498 27929
شاخص اقتصادی مقدم 2.60
2.1 2.4 2.5 2.4 2.6
سرعت اینترنت 9258.62
10095 10419 10533 10374 9138
آدرس های IP 3793061.00
3749839 3720663 3696221 3676824 3400187
تولید فولاد 105.00
99.37 98.68 97.43 96.46 92.26
استخراج معدن 4.20
-1.6 -1.3 -0.8 -0.8 -1.4
آسانی کسب و کار 55.00
50 48 47 45 36
شاخص رقابتی 4.71
4.7 4.7 4.7 4.7 4.8
رتبه رقابتی 33.00
32 32 32 32 31
تولید مس 536.60
470 485 490 465 475
شاخص فساد مالی 66.00
69 69 69 69 67
رتبه فساد مالی 24.00
22 23 23 23 22
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.10
41.7 41.8 41.8 41.7 41.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 30.20
4.19 -2.1 0.81 0.72 0.82
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.80
3.2 3.3 3.2 3.4 3.8
هزینه های مصرف کننده 23395.18
24000 24000 25000 25000 28000
تسهیلات اعتباری خریدار 21456.00
21870 22118 22259 22333 22073
اعتبار بخش خصوصی 142195.61
143543 143957 144192 144294 141912
نرخ وام بانکی 6.37
6.5 6.87 7.28 6.7 6.7
قیمت گازوئیل 1.26
1.25 1.24 1.24 1.24 1.2
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 178.90
179 179 179 179 178
جواز ساختمان 10219.00
9369 9223 9179 9149 9062
خانه های مسکونی نوساز 10219.00
9322 9175 9124 9085 8984
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.50
25 25 25 25 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60
24 24 24 24 8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60
17.1 17.1 17.1 17.1 7.54
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 22.80
37.73 73.73 67.54 35.57 54.84
درجه حرارت 11.90
13.12 7.27 6.12 11.08 9.6