شیلی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.7 0.9 1.1 1.1 1.6
نرخ بیکاری 7.00 6.9 6.7 6.6 6.4 6.9
نرخ تورم 1.70 2 2.5 2.5 2.4 3
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3.25
موازنه تجاری 231.00 450 360 600 600 450
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 23.55 24.84 25.6 26.35 32.77
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 640.18 669 676 682 689 762
بازار سهام 25564.40 23800 23500 23300 23000 20400
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.29 4.21 4.25 4.3 4.34 4.8
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.7 0.9 1.1 1.1 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 1 1.2 1.5 1.5 2
تولید ناخالص داخلی 247.00 255 255 265 265 280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 36585.76 36025 36846 35820 36529 36282
تولید ناخالص ملی 141794.36 144200 144200 149800 149800 158700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7582.11 8250 9120 7510 7720 10150
تولید ناخالص داخلی سرانه 15019.60 15237 15248 15314 15380 15996
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22706.70 22645 22645 23427 23584 24500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 898.74 580 1005 2105 1077 1205
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2220.95 2300 2750 1917 2215 2882
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3798.54 3774 3800 3816 3795 3798
تولید ناخالص داخلی از معادن 3591.72 3420 3650 3250 3710 4560
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1721.20 1732 1744 1752 1767 1601
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3697.32 3591 3696 3506 3695 3871
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2995.77 2985 3041 2968 3009 3005
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 931.56 960 1050 979 932 1290
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.00 6.9 6.7 6.6 6.4 6.9
افراد شاغل 8211.96 8191 8191 8192 8192 8192
افراد بیکار 619.96 575 535 550 540 570
نرخ اشتغال 55.40 55.35 55.4 55.43 55.42 55.41
نرخ مشارکت نیروی کار 59.58 59.59 59.54 59.57 59.55 59.56
پست های خالی شغلی 22.10 28.79 28.26 28.13 28.08 28.05
دستمزد 4051.58 4116 4165 4215 4266 4771
دستمزد در تولید 154.04 156 157 159 160 174
حداقل دستمزد 265000.00 261854 276000 274005 278056 295000
جمعیت 18.19 18.2 18.2 18.2 18.2 18.94
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 521764.60 532169 532169 532169 532170 532170
هزینه زندگی انفرادی 407760.50 414717 414333 414467 414420 414432
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1210400.00 1179393 1177260 1175714 1174593 1171760
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 383200.00 348479 345472 343148 341351 335693
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.70 2 2.5 2.5 2.4 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.45 116 117 117 118 125
قیمت مصرف کننده اصلی 116.60 117 118 119 119 127
اندازه اصل تورم 2.00 2.88 3.3 1.94 1.93 3.2
قیمت صادرات 86.90 86.75 86.43 86.34 86.48 86.48
قیمت واردات 84.51 83.46 84.72 86.89 85.37 85.11
تورم مواد غذایی 1.00 1.2 1.39 1.34 1.35 1.35
قیمت تولید 105.15 106 107 108 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 8.40 8.47 8.46 8.46 8.46 8.46
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.23 106 106 106 106 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118.10 119 122 123 123 135
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3.25
نرخ بهره بین بانکی 2.83 2.78 2.76 2.76 2.76 2.76
عرضه پول M1 30058.42 30645 31071 31608 32129 37197
عرضه پول M2 107714.52 108783 110390 111985 113571 128967
عرضه پول M3 194167.56 197492 199200 202276 203057 208533
ذخایر ارزی 40029.10 39859 40128 40172 40207 40208
ترازنامه بانک 115640.00 116996 118043 119067 120016 126923
وام به بخش خصوصی 89110.00 90078 91092 92102 93098 102291
نرخ بهره سپرده 3.80 3.91 3.9 3.9 3.91 3.91
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 198.60 200 200 201 202 198
ترازنامه بانک مرکزی 24508.00 25584 25610 25630 25652 25805
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 231.00 450 360 600 600 450
صادرات 5222.43 6100 6400 6500 6700 6000
واردات 4992.00 4850 4650 4000 4000 5300
حساب جاری -1549.00 -2048 -1010 -1188 -1595 -1310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.94 -1.9 -2.07 -2.04 -2.01
بدهی خارجی 168706.19 168615 168684 168677 168679 168679
گردش سرمایه -653.11 -1171 -736 -1501 -914 -1090
حواله 923.00 1019 1059 1044 1028 1139
ذخایر طلا 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
رابطه مبادله 123.80 121 124 123 122 123
شاخص تروریسم 2.70 2.69 2.43 2.43 2.42 2.44
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 190.14 -633 -79.66 -478 -136 -299
تولید نفت خام 4.00 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 23.55 24.84 25.6 26.35 32.77
بودجه دولت -2.20 -0.78 -0.87 -0.52 -0.17 1.19
ارزش بودجه دولت -747946.30 568034 158963 -162536 -369269 -274370
هزینه های دولت 5170.66 3750 3800 3800 4100 5166
درآمدهای دولت 2791527.57 2850127 2987984 3065617 3099701 3117928
هزینه های مالی 3539473.85 3438891 3407705 3398456 3395813 3394917
مخارج نظامی 4583.00 4611 4603 4603 4604 4597
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 42.41 42.61 42.65 42.66 42.66 42.66
تولید صنعتی -2.10 -6 -4.9 -5.3 -4.6 -2.52
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.00 0.2 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
تولید صنعتی 0.90 -0.79 -0.57 -0.35 -0.25 -0.21
تغییرات موجودی انبار 301.36 1245 305 1241 309 329
مجموع فروش خودرو 27326.00 27638 27595 27571 27565 27566
شاخص اقتصادی مقدم 1.40 0.5 0.3 1 1.4 1.07
استخراج معدن -6.10 -6.24 -7.5 -7 -7.17 -7.13
تولید فولاد 95.00 96.57 96.8 96.9 96.93 96.95
آسانی کسب و کار 57.00 57 57 57 57 57
شاخص رقابتی 4.64 4.59 4.59 4.67 4.69 4.76
رتبه رقابتی 33.00 35 35 34 33 33
تولید مس 453.20 440 460 470 490 431
شاخص فساد مالی 66.00 68 68 69 70 75
رتبه فساد مالی 24.00 24 25 25 25 23
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.60 40.53 37.61 40.52 40.53 40.52
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.90 0.94 0.92 0.82 0.81 0.76
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20 4.36 1.3 1.6 2 4.7
هزینه های مصرف کننده 23330.17 23266 24548 23481 23712 24619
تسهیلات اعتباری خریدار 20588.00 20898 21068 21250 21424 22627
اعتبار بخش خصوصی 140369.59 144355 146597 148804 150991 171881
نرخ وام بانکی 7.08 7.16 7.38 7.63 7.84 6.7
قیمت گازوئیل 1.11 1.1 1.1 1.1 1.1 1.11
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 177.00 181 182 184 185 189
خانه های مسکونی نوساز 15062.00 11526 11294 11328 11329 11328
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 23.56 24.1 24.08 24.06 24.04
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7