شاخص یاب

شیلی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.2 0.9 1.3 0.8 1.2
نرخ بیکاری 7.30 7.4 7.3 7 6.8 6.8
نرخ تورم 2.60 2.6 3.1 3 2.8 2.8
نرخ بهره 2.50 2.5 2.75 2.75 2.75 3.25
موازنه تجاری -301.70 -350 -50 50 100 100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 25 25 27 27 30
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 672.90
668 673 678 684 705
بازار سهام 27293.21
26362 26047 25738 25431 24241
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.84
4.74 4.78 4.82 4.86 5.03
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
1.2 0.9 1.3 0.8 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30
3.4 4 3.6 3.4 3.6
تولید ناخالص داخلی 277.08
295 295 300 300 306
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38311.18
37985 39098 39419 39614 41964
تولید ناخالص ملی 141633.98
144205 147299 146733 146450 158096
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8085.14
7799 9655 7847 8360 10362
تولید ناخالص داخلی سرانه 15059.53
15087 15087 16000 16000 16500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22767.04
22880 22880 23400 23400 24500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 955.87
535 1023 2000 988 1098
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2297.53
2226 2894 2196 2376 3106
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4084.72
3708 4038 4079 4224 4334
تولید ناخالص داخلی از معادن 3669.15
3961 4301 3810 3794 4616
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1742.26
1776 1833 1787 1801 1967
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3744.57
3594 3918 3572 3872 4205
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1889.13
1903 2050 1983 1953 2200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1002.96
1011 1107 1085 1037 1188
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.30
7.4 7.3 7 6.8 6.8
افراد شاغل 8349.62
8313 8307 8311 8312 8311
افراد بیکار 659.34
650 665 675 680 675
نرخ اشتغال 55.30
55.13 55.25 55.35 55.35 55.33
نرخ مشارکت نیروی کار 59.70
59.56 59.57 59.57 59.57 59.57
پست های خالی شغلی 25.30
23.72 23.92 23.97 23.98 23.99
دستمزد 4638.63
4665 4700 4850 4840 5300
دستمزد در تولید 109.05
108 109 109 109 112
حداقل دستمزد 276000.00
276000 276000 280000 280000 290000
جمعیت 18.37
18.51 18.51 18.7 18.7 19.1
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 622100.00
630000 630000 620000 620000 640000
هزینه زندگی انفرادی 400300.00
405000 405000 402500 402500 392393
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1161900.00
1171346 1171346 1200000 1200000 1191000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500.00
378734 378734 374000 374000 383498
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.60
2.6 3.1 3 2.8 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.73
118 118 119 119 122
قیمت مصرف کننده اصلی 118.87
119 120 120 121 128
اندازه اصل تورم 2.00
2.06 3 2.12 2.12 3.2
قیمت صادرات 96.40
96.34 96.67 96.78 96.77 96.74
قیمت واردات 88.59
90.76 89.86 89.89 89.91 90.33
تورم مواد غذایی 2.70
2.6 2.4 3 3.4 3
قیمت تولید 110.94
112 120 119 125 139
تغییر قیمت تولید کننده 1.60
3 6.2 7.4 7.6 7.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.41
109 111 109 111 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.3 0.2 0.3 0.3 0.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123.50
125 126 127 126 133
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.5 2.75 2.75 2.75 3.25
نرخ بهره بین بانکی 2.71
2.74 2.99 2.99 2.99 3.49
عرضه پول M1 33192.21
33506 34185 34787 35353 40952
عرضه پول M2 132701.93
133771 136783 139787 142778 172086
عرضه پول M3 218652.33
220594 224542 228734 232930 274297
ذخایر ارزی 36781.20
37030 36756 36580 36430 35431
ترازنامه بانک 138643.00
237575 237540 237540 237540 237540
وام به بخش خصوصی 96597.00
97926 99335 100737 102127 115567
نرخ بهره سپرده 2.90
2.9 2.9 3.2 3.2 3.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189.10
189 189 193 193 184
ترازنامه بانک مرکزی 26833.00
26741 27008 27209 27371 28030
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -301.70
-350 -50 50 100 100
صادرات 6231.83
6000 6200 6150 6250 6300
واردات 6534.00
6350 6250 6100 6150 6200
حساب جاری -1846.00
-2100 -400 -650 -700 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50
-1.3 -1.3 -1.1 -1.1 -1
بدهی خارجی 180366.95
188000 190000 190000 192000 195000
گردش سرمایه -786.06
-1166 -166 -1115 -901 -804
ذخایر طلا 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
رابطه مبادله 99.78
106 107 108 108 107
شاخص تروریسم 3.25
2.6 2.6 3.21 3.21 2.5
ورود توریست 201387.00
308400 372800 310900 293000 317100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1578.30
-3000 -1500 -900 -700 -600
تولید نفت خام 3.00
3 3 3 3 3
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60
25 25 27 27 30
بودجه دولت -2.80
-2.4 -2.4 -1.6 -1.6 -1.3
ارزش بودجه دولت -292900.70
-794941 -443471 -430640 -412342 -407506
هزینه های دولت 5376.39
5425 5921 4357 5559 6355
درآمدهای دولت 3057719.59
2920799 3144692 3173555 3184461 3186586
هزینه های مالی 3350620.27
3715740 3623989 3604195 3596803 3594091
مخارج نظامی 4805.30
4848 4848 4900 4900 4985
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 50.82
50.6 50.7 51.2 51.4 52
تولید صنعتی -1.60
0.8 1 3.6 4 4.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00
0.4 0.4 0.6 0.2 1.3
تولید صنعتی -1.40
-3.4 -2.5 -0.7 -1.1 2.2
تغییرات موجودی انبار 765.80
330 350 2134 779 340
مجموع فروش خودرو 31285.00
33016 32789 32724 32713 32713
شاخص اقتصادی مقدم 3.30
4.2 4 4 3.7 3.7
سرعت اینترنت 9258.62
11608 12059 12343 12803 16588
آدرس های IP 3793061.00
3883423 3903858 3900868 3906287 3929827
تولید فولاد 85.00
90.85 93.35 94.25 94.54 94.69
استخراج معدن -2.50
3 2.4 3.4 3 3.5
آسانی کسب و کار 55.00
56 56 58 58 57
شاخص رقابتی 4.71
4.7 4.7 4.74 4.74 4.8
رتبه رقابتی 33.00
33 33 33 33 33
تولید مس 487.80
0 560 550 560 570
شاخص فساد مالی 67.00
69 69 71 72 67
رتبه فساد مالی 26.00
23 23 24 24 22
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.00
45 46 49 51 52.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.20
0.3 0.8 1.3 0.86 1.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.10
3.7 3.4 3.4 1.61 3.7
هزینه های مصرف کننده 24443.10
23656 26216 24719 25274 28137
تسهیلات اعتباری خریدار 22123.00
22509 22850 23186 23510 26202
اعتبار بخش خصوصی 151432.33
154403 156993 159495 161969 185878
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.70
44.52 44.89 45.01 45.31 46.42
نرخ وام بانکی 6.32
6.32 6.57 6.57 6.57 7.07
قیمت گازوئیل 1.24
1.26 1.19 1.13 1.07 0.84
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 182.90
185 185 185 186 187
جواز ساختمان 6606.00
7500 10200 11500 12000 12000
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60
24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60
17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 22.80
67.54 35.57 37.8 51.39 54.84
درجه حرارت 11.90
6.12 11.08 13.14 8.55 9.6