شاخص یاب

شیلی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 671.41 704 710 716 722 734
بازار سهام 27137.70 25748 25541 25333 25128 24723
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.64 4.49 4.53 4.57 4.61 4.69