چاد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 552.14
583 604 626 648 747
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40
1 1.3 1.5 2.2 5.86
تولید ناخالص داخلی 9.60
9.7 9.5 9.3 9.1 4
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.60
909 884 858 832 745
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1845.90
1941 1882 1823 1763 1590
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.78
8.5 8.5 8.6 8.6 9
جمعیت 14.45
14.56 14.67 14.78 14.89 16.23
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -1.30
0.7 1.2 1.3 1.3 3.26
تورم مواد غذایی -4.00
-0.52 -0.14 0.11 0.27 0.59
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50
104 103 104 104 104
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.79 2.76 2.74 2.71 3.48
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 1166.10
806 843 880 917 680
صادرات 1745.22
1356 1398 1439 1481 975
واردات 550.66
384 407 431 454 481
حساب جاری -963.10
-610 -579 -548 -517 -219
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60
-8 -8 -10.86 -8 -4
بدهی خارجی 804.85
809 812 812 814 825
تولید نفت خام 133.00
129 127 125 124 119
شاخص تروریسم 5.27
5.49 5.59 5.68 5.78 2.37
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.30
28 28 24.7 28 23
بودجه دولت -5.60
-1.65 -1.45 -1.25 -1.04 -1.63
مخارج نظامی 260.00
227 236 244 253 237
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1635.86
1298 1051 1117 1039 1024
آدرس های IP 230.00
299 332 392 441 572
استخراج معدن 31.29
26.85 27 27.04 27.01 18.9
تولید صنعتی 4.31
1.75 1.22 0.26 0.74 1.29
آسانی کسب و کار 180.00
180 180 180 180 181
شاخص فساد مالی 20.00
20 20 20 20 19
رتبه فساد مالی 159.00
152 153 153 154 172
شاخص رقابتی 2.99
2.87 2.87 2.87 2.87 2.91
رتبه رقابتی 135.00
131 131 131 131 130
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
39 40 40 40 39
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 0.14
1.37 22.07 86.69 5.29 29.5
درجه حرارت 20.03
24.18 30.59 28.79 25.15 27.78