چاد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 576.00
575 595 617 639 737
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10
1.3 1.5 2.2 4.1 5.86
تولید ناخالص داخلی 9.60
9.6 9.45 9.3 6.6 5.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.60
890 827 846 836 832
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1845.90
1912 1864 1816 1795 1787
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.89
6.5 6.5 6.5 6 9
جمعیت 14.45
14.21 14.32 14.43 14.43 14.38
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -1.30
1.2 1.3 1.3 2.2 3.26
تورم مواد غذایی -4.00
4.95 4.5 4 4 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50
104 104 103 105 110
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.52 2.52 2.52 2.54 3
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -291.70
1064 1065 653 973 399
صادرات 1051.40
1471 1495 1519 1417 857
واردات 1343.10
407 431 454 444 457
حساب جاری -1230.70
-1016 -986 -956 -966 -1259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60
-8 -8 -8 -6 -4
بدهی خارجی 804.85
812 812 814 816 828
تولید نفت خام 136.00
130 130 130 130 130
شاخص تروریسم 5.27
5.58 5.29 5 5.02 5.07
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60
28 28 28 25 23
بودجه دولت 1.70
-2.16 -2.1 -2.04 -1.65 -1.97
مخارج نظامی 207.43
236 245 254 252 234
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1635.86
900 1175 1122 1308 1138
آدرس های IP 230.00
332 392 441 474 571
استخراج معدن 31.29
27 27.04 27.01 26.96 18.9
تولید صنعتی 4.31
1.22 0.26 0.74 1.3 1.45
آسانی کسب و کار 180.00
180 180 180 181 181
شاخص فساد مالی 20.00
20 20 20 20 20
رتبه فساد مالی 165.00
165 165 165 165 165
شاخص رقابتی 2.99
2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
رتبه رقابتی 135.00
135 135 135 135 135
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 0.14
22.07 86.69 5.29 1.37 29.5
درجه حرارت 20.03
30.59 28.79 25.15 24.23 27.78