شاخص یاب

چاد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 613.94
606 612 618 625 650
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10
2.2 4.52 4.35 4.17 5.86
تولید ناخالص داخلی 9.98
10 10.4 10.4 10.4 10.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 823.43
850 890 890 890 900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1768.15
1800 1850 1850 1850 1900
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.89
6.5 6 5.8 5.8 9
جمعیت 14.90
15.35 15.46 15.58 15.69 16.72
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.60
1 1.3 1.5 1.7 3.26
تورم مواد غذایی -4.00
1 1.5 2 3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.40
104 102 111 109 111
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -291.70
-1165 -1176 -1165 -1154 -1329
صادرات 1051.40
897 890 883 876 946
واردات 1343.10
2084 2066 2048 2030 2275
حساب جاری -1230.70
-956 -966 -976 -986 -1259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80
-8 -6 -6 -6 -4
بدهی خارجی 804.85
767 766 764 760 762
تولید نفت خام 132.00
132 132 132 132 132
شاخص تروریسم 5.27
5.27 5.27 5.27 5.27 5.27
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60
28 25 25 25 23
بودجه دولت 1.70
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
مخارج نظامی 207.43
46.36 49.05 51.75 54.45 33.68
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1635.86
1122 1308 978 1201 1138
آدرس های IP 230.00
95.61 90.25 87.15 89.69 88.01
استخراج معدن 31.29
9.39 9.2 9.15 9.17 18.9
تولید صنعتی 4.31
0.59 1.06 1.34 1.53 1.21
آسانی کسب و کار 181.00
183 183 183 183 186
شاخص فساد مالی 20.00
20 20 20 20 20
رتبه فساد مالی 165.00
165 165 165 165 165
شاخص رقابتی 35.52
36.02 36.02 36.02 36.02 38.52
رتبه رقابتی 140.00
140 140 140 140 140
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 0.14
5.29 1.37 28.12 28.1 29.5
درجه حرارت 20.03
25.15 24.23 27.71 27.72 27.78