چاد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 548.53 540 535 530 524 464
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 4.5 4.7 4.8 4.8 5.86
تولید ناخالص داخلی 9.60 9.39 9.23 8.62 8.01 6.41
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.60 872 847 845 844 830
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1845.90 1864 1816 1808 1800 1795
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.60 8.32 8.44 8.44 8.5 11.08
جمعیت 14.45 14.77 14.88 14.99 15.1 16.19
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم -1.30 -0.5 0.1 0.7 1.2 3.26
تورم مواد غذایی -4.00 -5.71 -5.29 -5.26 -5.35 -5.31
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50 102 101 102 102 102
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.46 2.43 2.41 2.39 2.36
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 1166.10 880 917 874 830 680
صادرات 1745.22 1655 1638 1616 1594 1239
واردات 550.66 431 454 444 434 481
حساب جاری -963.10 -748 -743 -717 -691 -831
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -10 -10 -8 -8 -4
ذخایر طلا 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
شاخص تروریسم 5.83 5.96 6.02 5.91 5.79 2.53
بدهی خارجی 804.85 754 778 771 768 762
تولید نفت خام 98.00 97.94 97.98 97.99 97.99 97.99
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.70 26 26 28 28 23
بودجه دولت -5.60 -1.25 -1.04 -0.64 -0.23 -1.63
مخارج نظامی 260.00 305 332 320 307 234
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 4.31 4.59 2.08 1.47 1.05 1.07
استخراج معدن 31.29 8.01 9.33 9.93 9.95 18.9
آسانی کسب و کار 180.00 181 180 180 180 180
شاخص فساد مالی 20.00 20 20 20 20 19
رتبه فساد مالی 159.00 153 154 158 161 172
شاخص رقابتی 2.95 2.92 2.92 2.88 2.87 2.96
رتبه رقابتی 136.00 142 142 133 130 125
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 36.25 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5