چاد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 578.54 555 549 544 538 476
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 1 1 1.3 1.5 5.86
تولید ناخالص داخلی 9.60 9.1 8.47 7.85 7.22 4
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.60 832 826 820 814 745
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1845.90 1763 1748 1733 1718 1590
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.78 7 8.5 8.5 8.6 9
جمعیت 14.45 14.89 15 15.11 15.22 16.23
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم -1.30 0.1 0.7 1.2 1.3 3.26
تورم مواد غذایی -4.00 -1.11 -0.52 -0.14 0.11 0.59
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50 105 104 103 104 104
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.71 2.79 2.86 2.93 3.48
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 1166.10 917 874 830 787 680
صادرات 1745.22 1481 1371 1261 1151 975
واردات 550.66 454 444 434 424 481
حساب جاری -963.10 -517 -448 -380 -311 -219
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -10 -8 -8 -11.03 -4
بدهی خارجی 804.85 805 809 812 812 825
تولید نفت خام 94.00 96.33 98.6 101 103 110
شاخص تروریسم 5.83 6.09 5.95 5.81 5.67 2.12
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.30 26 28 28 24.67 23
بودجه دولت -5.60 -1.04 -0.64 -0.23 0.16 -1.63
مخارج نظامی 260.00 253 252 250 249 237
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آدرس های IP 230.00 236 299 332 392 572
استخراج معدن 31.29 26.58 26.85 27 27.04 18.9
تولید صنعتی 4.31 2.45 1.75 1.22 0.26 1.29
آسانی کسب و کار 180.00 180 180 180 180 181
شاخص فساد مالی 20.00 20 20 20 20 19
رتبه فساد مالی 159.00 154 158 161 164 172
شاخص رقابتی 2.99 2.87 2.87 2.87 2.87 2.91
رتبه رقابتی 135.00 131 131 131 131 130
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 40 40 40 39 39
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 0.00 27.37 26.76 26.81 27 26.91
درجه حرارت 20.00 26.51 27.04 26.62 26.49 26.67