چاد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 551.24
583 604 626 648 747
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40
2.2 2.2 2.2 2.2 5.86
تولید ناخالص داخلی 9.60
4.9 4.9 4.9 4.9 2.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.60
769 769 769 769 726
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1845.90
1637 1637 1637 1637 1554
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.78
6.5 6.5 6.5 6.5 9
جمعیت 14.45
15.78 15.78 15.78 15.78 16.68
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -1.30
0.7 1.2 1.3 1.3 3.26
تورم مواد غذایی -4.00
-0.52 -0.14 0.11 0.27 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50
104 103 104 104 104
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
3.25 3.25 3.25 3.25 3.67
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 1166.10
409 409 409 409 667
صادرات 1745.22
883 883 883 883 1124
واردات 550.66
473 473 473 473 457
حساب جاری -1230.70
-1231 -1231 -1231 -1231 -1231
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60
-8 -8 -8 -8 -4
بدهی خارجی 804.85
809 812 812 814 828
تولید نفت خام 130.00
130 130 130 130 130
شاخص تروریسم 5.27
5.78 5.78 5.78 5.78 2.37
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.30
28 28 28 28 23
بودجه دولت -5.60
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -2.68
مخارج نظامی 260.00
242 242 242 242 232
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1635.86
1298 1051 1117 1039 1003
آدرس های IP 230.00
299 332 392 441 571
استخراج معدن 31.29
26.85 27 27.04 27.01 18.9
تولید صنعتی 4.31
1.75 1.22 0.26 0.74 1.45
آسانی کسب و کار 180.00
181 181 181 181 181
شاخص فساد مالی 20.00
19 19 19 19 19
رتبه فساد مالی 165.00
175 175 175 175 167
شاخص رقابتی 2.99
2.96 2.96 2.96 2.96 2.92
رتبه رقابتی 135.00
131 131 131 131 130
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 37
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 0.14
1.37 22.07 86.69 5.29 29.5
درجه حرارت 20.03
24.18 30.59 28.79 25.15 27.78