شاخص یاب

چاد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 584.68
585 592 599 606 635
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10
1.5 2.2 4.52 4.35 5.86
تولید ناخالص داخلی 9.98
10 10 10.4 10.4 10.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 823.43
850 850 890 890 900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1768.15
1800 1800 1850 1850 1900
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.89
6.5 6.5 6 5.8 9
جمعیت 14.90
15.23 15.35 15.46 15.58 16.72
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم -1.30
-0.5 1 1.3 1.5 3.26
تورم مواد غذایی -4.00
-2 1 1.5 2 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50
102 104 104 104 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -291.70
-1029 -1059 -1176 -1165 -1329
صادرات 1051.40
980 897 890 883 946
واردات 1343.10
2009 2084 2066 2048 2275
حساب جاری -1230.70
-986 -956 -966 -976 -1259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80
-8 -8 -6 -6 -4
بدهی خارجی 804.85
758 767 766 764 762
تولید نفت خام 132.00
132 132 132 132 132
شاخص تروریسم 5.27
5.29 5 5.02 5.04 5.07
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60
28 28 25 25 23
بودجه دولت 1.70
1.21 1.66 1.04 0.42 -3.45
مخارج نظامی 207.43
95.03 46.36 49.05 51.75 33.68
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1635.86
1175 1122 1308 978 1138
آدرس های IP 230.00
88.48 95.61 90.25 87.15 88.01
استخراج معدن 31.29
9.68 9.39 9.2 9.15 18.9
تولید صنعتی 4.31
0.2 0.59 1.06 1.34 1.21
آسانی کسب و کار 180.00
180 180 181 181 181
شاخص فساد مالی 20.00
20 20 20 20 20
رتبه فساد مالی 165.00
171 174 175 175 167
شاخص رقابتی 2.99
2.87 2.87 2.94 2.96 2.92
رتبه رقابتی 135.00
131 131 131 131 130
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 0.14
86.69 5.29 1.37 28.12 29.5
درجه حرارت 20.03
28.79 25.15 24.23 27.71 27.78