جمهوری آفریقای مرکزی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 550 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 1.76 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 326 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 648 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.87 % 2016-12
جمعیت 5.1 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 38.04 % 2016-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2018-01
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -29.8 CFA - فرانک - میلیارد 2014-06
صادرات 4.1 CFA - فرانک - میلیارد 2014-06
واردات 33.9 CFA - فرانک - میلیارد 2014-06
حساب جاری -25.9 CFA - فرانک - میلیارد 2013-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.8 % 2016-12
شاخص تروریسم 6.39 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 % 2015-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1445 KBps 2017-03
آدرس های IP 525 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 20 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 159 2016-12
آسانی کسب و کار 184 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 9.61 mm 2015-12
درجه حرارت 23.56 celsius 2015-12