جمهوری آفریقای مرکزی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 557 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 1.76 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 326 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 648 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.6 % 2012-12
جمعیت 4.9 میلیون 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 38.04 % 2016-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2017-07
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -29.8 CFA - فرانک - میلیارد 2014-06
صادرات 4.1 CFA - فرانک - میلیارد 2014-06
واردات 33.9 CFA - فرانک - میلیارد 2014-06
حساب جاری -25.9 CFA - فرانک - میلیارد 2013-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.8 % 2016-12
ذخایر طلا 0.35 تن 2008-12
شاخص تروریسم 6.52 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.83 % 2014-12
بودجه دولت -3.3 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 20 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 159 2016-12
آسانی کسب و کار 185 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2016-12