شاخص یاب

جمهوری آفریقای مرکزی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 611 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1.95 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 335 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 661 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 % 2017-12
جمعیت 5.1 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 38.04 % 2016-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -29.8 CFA - فرانک - میلیارد 2014-06
صادرات 4.1 CFA - فرانک - میلیارد 2014-06
واردات 33.9 CFA - فرانک - میلیارد 2014-06
حساب جاری -14.9 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.7 % 2017-12
شاخص تروریسم 6.39 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 % 2017-12
بودجه دولت -0.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1445 KBps 2017-03
آدرس های IP 525 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 23 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 156 2017-12
آسانی کسب و کار 183 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 9.61 mm 2015-12
درجه حرارت 23.56 celsius 2015-12