جمهوری آفریقای مرکزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 550.48 540 535 530 524 464
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 3.4 6.1 2 3 6.6
تولید ناخالص داخلی 1.76 1.68 1.9 1.73 1.73 1.96
تولید ناخالص داخلی سرانه 325.70 297 284 285 287 299
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 647.90 642 635 634 633 634
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.60 7.07 6.65 6.56 6.47 6.99
جمعیت 4.90 4.96 4.98 5 5.03 5.3
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 38.04 36.8 36.5 38.04 38.04 17.5
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.41 2.42 2.42 2.42 2.42
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -29.80 -30.15 -30.12 -30.22 -30.23 -30.19
صادرات 4.10 6.75 6.76 6.76 6.75 6.74
واردات 33.90 30.32 32.44 30.33 32.44 32.43
حساب جاری -25.90 -14.22 -2.26 0.91 4.1 -48.74
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -10.3 -10.3 -9.5 -9.5 -7.6
ذخایر طلا 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
شاخص تروریسم 6.52 6.62 6.95 7.17 7.38 8.13
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.83 45 45 40 40 43
بودجه دولت -3.50 -0.11 0.04 -0.16 -0.36 0.27
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 185.00 184 184 185 185 185
شاخص فساد مالی 20.00 20 20 20 20 24
رتبه فساد مالی 159.00 151 148 151 154 153
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19