شاخص یاب

جمهوری آفریقای مرکزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 584.68
585 592 599 606 635
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50
4.3 5.51 4 0.65 6.6
تولید ناخالص داخلی 1.95
2.1 2.1 2.3 2.3 2.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 335.03
350 350 380 380 395
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 661.24
685 685 715 715 725
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.00
6 6 6 6 5.5
جمعیت 5.10
5.17 5.19 5.22 5.24 5.49
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 38.04
37 37 38 38 17.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -29.80
-23.58 -25.68 -23.58 -25.68 -25.68
صادرات 4.10
6.75 6.75 6.75 6.75 6.74
واردات 33.90
30.33 32.43 30.33 32.43 32.42
حساب جاری -14.90
-38.3 -35.27 -35.97 -36.67 -38.66
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.70
-9.5 -9.5 -8.2 -8.2 -7.6
شاخص تروریسم 6.39
6.46 6.75 6.97 7.19 7.83
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80
40 40 47 47 43
بودجه دولت -0.10
-0.51 -2 -0.32 -0.34 -2.5
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1444.77
1560 1681 1671 1580 1600
آدرس های IP 525.00
568 569 568 567 566
آسانی کسب و کار 184.00
187 187 187 187 187
شاخص فساد مالی 23.00
22 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 156.00
154 155 154 153 148
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 9.61
219 75.72 28.24 116 117
درجه حرارت 23.56
24.42 24.52 26.21 25.82 25.89