جمهوری آفریقای مرکزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 579.70 555 549 544 538 476
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 6.1 4.1 4.2 4.3 6.6
تولید ناخالص داخلی 1.76 1.9 1.7 1.7 1.7 1.96
تولید ناخالص داخلی سرانه 325.70 334 336 338 340 355
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 647.90 812 838 864 890 963
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.87 6.8 6.77 6.75 6.72 6.7
جمعیت 5.10 5.3 5.36 5.42 5.47 5.99
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 38.04 36.5 37 37 37 17.5
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.53 2.56 2.6 2.63 2.96
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -29.80 -30.12 -30.22 -30.23 -30.17 -30.19
صادرات 4.10 6.76 6.76 6.75 6.75 6.74
واردات 33.90 32.44 30.33 32.44 30.33 32.43
حساب جاری -25.90 0.67 3.97 7.27 10.56 -49.42
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -10.3 -9.5 -9.5 -7.16 -7.6
شاخص تروریسم 6.52 6.93 6.94 6.95 6.95 6.05
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.83 45 40 40 49.87 43
بودجه دولت -3.50 0.04 -0.16 -0.36 -0.56 0.27
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 1444.77 1795 1796 1906 1950 1768
آدرس های IP 525.00 545 560 569 573 566
آسانی کسب و کار 184.00 182 184 184 185 185
شاخص فساد مالی 20.00 20 20 20 20 24
رتبه فساد مالی 159.00 148 151 153 156 153
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 9.00 80.53 125 130 97.39 113
درجه حرارت 23.00 24.66 24.66 24.66 24.66 24.66