شاخص یاب

جمهوری آفریقای مرکزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 604.65 611 615 620 624 633