شاخص یاب

جمهوری آفریقای مرکزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 613.94
606 612 618 625 650
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50
4.5 4 4 4 4.5
تولید ناخالص داخلی 1.95
2.1 2.3 2.3 2.3 2.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 335.03
350 380 380 380 395
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 661.24
685 715 715 715 725
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.00
6 6 6 6 5.5
جمعیت 5.10
5.19 5.22 5.24 5.27 5.49
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 38.04
37 38 38 38 17.5
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -29.80
-25.68 -23.58 -25.68 -23.58 -25.68
صادرات 4.10
6.75 6.75 6.75 6.75 6.74
واردات 33.90
32.43 30.33 32.43 30.33 32.42
حساب جاری -14.90
-35.27 -35.97 -36.67 -37.37 -38.66
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.70
-9.5 -8.2 -8.2 -8.2 -7.6
شاخص تروریسم 6.39
6.39 6.39 6.39 6.39 6.39
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80
40 47 47 47 43
بودجه دولت -0.10
-2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1444.77
1681 1671 1580 1727 1600
آدرس های IP 525.00
569 568 567 567 566
آسانی کسب و کار 183.00
184 183 183 183 183
شاخص فساد مالی 23.00
23 23 23 23 23
رتبه فساد مالی 156.00
156 156 156 156 156
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 9.61
75.72 28.24 116 104 117
درجه حرارت 23.56
24.52 26.21 25.82 25.82 25.89