جمهوری آفریقای مرکزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 576.97
575 595 617 639 737
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50
4.2 4.3 5.51 4 6.6
تولید ناخالص داخلی 1.76
1.6 1.65 1.74 1.8 1.96
تولید ناخالص داخلی سرانه 325.70
326 318 319 319 319
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 647.90
751 782 812 963 905
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.87
6.8 6.8 6.8 6.77 6.7
جمعیت 5.10
5.13 5.19 5.26 5.3 5.88
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 38.04
37 37 37 27 17.5
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.49 2.5 2.51 2.54 3
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -29.80
-4.82 -2.05 -2.6 -0.9 0.53
صادرات 4.10
27.62 28.28 28.88 29.43 32.95
واردات 33.90
32.44 30.33 32.43 30.33 32.42
حساب جاری -14.90
-41.33 -38.3 -35.27 -35.97 -38.66
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.70
-9.5 -9.5 -9.5 -8.2 -7.6
شاخص تروریسم 6.39
6.16 6.46 6.75 6.97 7.83
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80
40 40 40 47 43
بودجه دولت -0.10
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1444.77
1743 1560 1681 1671 1600
آدرس های IP 525.00
565 568 569 568 566
آسانی کسب و کار 184.00
184 184 184 184 184
شاخص فساد مالی 23.00
22 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 156.00
153 154 155 154 148
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 9.61
136 219 75.72 28.24 117
درجه حرارت 23.56
26.2 24.42 24.52 26.21 25.89