جمهوری آفریقای مرکزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 551.24
583 604 626 648 747
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50
5.51 5.51 5.51 5.51 6.6
تولید ناخالص داخلی 1.76
1.74 1.74 1.74 1.74 1.96
تولید ناخالص داخلی سرانه 325.70
349 349 349 349 361
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 647.90
959 959 959 959 905
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.87
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
جمعیت 5.10
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 38.04
37 37 37 37 17.5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.81 2.81 2.81 2.81 3.11
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -29.80
-13 -13 -12 -11 -9
صادرات 4.10
26.9 27.62 28.28 28.88 32.95
واردات 33.90
39.89 40.13 40.35 40.55 42.13
حساب جاری -14.90
-14.9 -14.9 -14.9 -14.9 -14.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80
-9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -7.6
شاخص تروریسم 6.39
6.31 6.31 6.31 6.31 5.5
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80
40 40 40 40 43
بودجه دولت -0.10
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1444.77
1796 1906 1950 1946 1569
آدرس های IP 525.00
560 569 573 572 566
آسانی کسب و کار 184.00
185 185 185 185 186
شاخص فساد مالی 23.00
22 22 22 22 23
رتبه فساد مالی 156.00
151 151 151 151 148
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 9.61
28.18 136 219 75.72 117
درجه حرارت 23.56
26.16 26.2 24.42 24.52 25.89