شاخص یاب

جزایر کیمن

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 0.83 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902 USD 2011-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 % 2017-12
جمعیت 0.06 میلیون 2017-12
افراد شاغل 40856 2017-12
افراد بیکار 2085 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 1.3 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -848 KYD - میلیون 2017-12
صادرات 27.7 KYD - میلیون 2017-12
واردات 247 KYD - میلیون 2017-12
حساب جاری -692 KYD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.6 % 2016-12
ورود توریست 386 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.5 % 2016-12
بودجه دولت 3.4 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 85
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7581 KBps 2017-03
آدرس های IP 23989 IP 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 67.4 mm 2015-12
درجه حرارت 27.9 celsius 2015-12