جزایر کیمن

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 0.82 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 54827 USD 2009-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902 USD 2011-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2016-12
جمعیت 0.06 میلیون 2016-12
افراد شاغل 40411 2016-12
افراد بیکار 1785 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2017-06
تورم مواد غذایی 2.4 % 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -781 KYD - میلیون 2016-12
صادرات 73.6 KYD - میلیون 2016-12
واردات 204 KYD - میلیون 2017-06
حساب جاری -692 KYD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.6 % 2016-12
ورود توریست 386 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.5 % 2016-12
بودجه دولت 3.4 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 85
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12