شاخص یاب

جزایر کیمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 0.82
0.83 0.83 0.83 0.84 0.85
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
3 2.8 2.8 2.9 2.8
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10
49902 49902 49902 49902 49902
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.90
5.2 5.3 5.2 5.2 5.3
جمعیت 0.06
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
افراد بیکار 2085.00
2202 2209 2215 2250 2129
افراد شاغل 40856.00
41993 42153 42313 42500 43750
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.80
5.4 3.8 4.3 4.2 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.20
108 107 110 110 113
تورم مواد غذایی 4.10
3.5 3 2.8 2.6 3.1
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -848.30
-855 -865 -865 -865 -860
صادرات 27.70
30 24 24 24 28
واردات 254.00
260 255 255 260 265
حساب جاری -997.20
-980 -1000 -1000 -1000 -790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.10
-21.07 -18.51 -23.22 -21.77 -16.42
ورود توریست 418.40
400 400 400 400 400
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.50
13.4 12.3 15.8 13.9 14.5
بودجه دولت 5.30
5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 7581.00
7695 7700 7700 7740 7800
آدرس های IP 23989.00
26668 26822 27143 27400 29656
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 67.40
117 38.95 108 110 109
درجه حرارت 27.90
26.25 24.98 27.54 28 27.38