جزایر کیمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 0.82 0.81 0.8 0.8 0.79 0.7
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.5 2.4 2.6 2.1 2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 90700 49902 49902 49902 91500
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.20 5.3 4.8 4.8 4.5 4.5
جمعیت 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
افراد بیکار 1785.00 1692 1676 1661 1646 1592
افراد شاغل 40411.00 40998 41109 41219 41330 41540
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.20 0.5 0.8 0.8 1.7 2.4
تورم مواد غذایی 2.40 2.28 2.19 1.67 1.29 1.34
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -780.60 -792 -786 -781 -775 -755
صادرات 73.60 100 97.08 93.91 90.74 84.21
واردات 203.70 207 209 211 213 228
حساب جاری -692.40 -673 -668 -664 -660 -628
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.60 -18.66 -18.87 -19.09 -19.31 -18.51
ورود توریست 385.50 400 400 400 400 300
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50 15 14.67 14.35 14.02 12.3
بودجه دولت 3.40 1.06 0.64 0.22 -0.19 -1.11
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 7581.00 7657 7618 7549 7479 6738
آدرس های IP 23989.00 24278 24166 24184 24162 23828
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 67.00 107 107 107 107 107
درجه حرارت 27.00 26.85 26.76 27.06 27.09 26.95