جزایر کیمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 0.82 0.83 0.84 0.84 0.85 0.94
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2.6 2.5 2.4 2.6 2
تولید ناخالص داخلی سرانه 54827.20 55345 55532 55685 55839 56351
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 90700 90700 49902 49902 91500
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.60 5.3 5.3 4.8 4.8 4.5
جمعیت 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
افراد بیکار 2248.00 2137 2252 2249 2247 2227
افراد شاغل 37900.00 38296 38311 38408 38505 39642
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.70 0.2 0.5 0.8 0.8 2.4
تورم مواد غذایی 0.40 0.4 0.62 0.36 0.21 0.35
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -780.60 -810 -844 -833 -822 -824
صادرات 73.60 73.96 78.09 82.37 86.65 105
واردات 220.80 219 219 219 219 218
حساب جاری -692.40 -688 -705 -708 -710 -733
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.60 -23.08 -23.44 -23.42 -23.39 -23.24
ورود توریست 385.40 384 384 385 385 391
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.50 18.15 17.91 17.97 18.03 17.89
بودجه دولت 4.20 0.67 0.56 -0.05 -0.66 -1.34
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0