جزایر کیمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 0.83
0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.6 2.7 2 2.7 2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10
49902 49902 90900 91200 91500
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.8 4.4 5.2 5.3 4.5
جمعیت 0.06
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
افراد بیکار 1785.00
1770 1794 1819 1840 2007
افراد شاغل 40411.00
40306 40697 41088 41370 44161
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.10
0.8 0.8 1.2 1.8 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.10
101 102 103 104 108
تورم مواد غذایی 1.30
0.14 0.9 0.76 0.75 0.88
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -780.60
21179304311 31769766034 21180113833 -106 -102
صادرات 73.60
21179304503 31769766225 42360227948 84.21 85.51
واردات 193.80
192 191 191 190 188
حساب جاری -692.40
-670 -688 -705 -708 -740
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.60
-22.87 -20.81 -22.71 -18.51 -22.98
ورود توریست 385.50
400 400 400 400 400
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50
16.3 15.8 15.9 12.3 15.8
بودجه دولت 3.40
1.27 1.16 1.06 0.64 -0.82
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 7581.00
7691 7691 7691 7691 7691
آدرس های IP 23989.00
26128 26544 26668 26822 29656
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 67.40
113 159 117 38.95 109
درجه حرارت 27.90
27.32 28.65 26.25 24.98 27.38