شاخص یاب

جزایر کیمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.82 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84