شاخص یاب

جزایر کیمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 0.83
0.83 0.83 0.83 0.83 0.84
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
2.7 3 2.8 2.8 2.8
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10
49902 49902 49902 49902 49902
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.90
4.9 5.2 5.3 5.2 5.3
جمعیت 0.06
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
افراد بیکار 2085.00
2118 2202 2209 2215 2129
افراد شاغل 40856.00
41763 41993 42153 42313 43750
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.20
0.8 1.2 1.8 2.8 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.50
102 103 105 106 108
تورم مواد غذایی 4.80
4.24 4.14 2.4 2.84 3.13
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -848.30
-855 -855 -865 -865 -860
صادرات 27.70
30 30 24 24 28
واردات 248.22
260 260 255 255 265
حساب جاری -997.20
-980 -980 -1000 -1000 -790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.10
-20.81 -21.07 -18.51 -23.22 -16.42
ورود توریست 418.40
400 400 400 400 400
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.50
15.8 13.4 12.3 15.8 14.5
بودجه دولت 5.30
3.62 3.93 3.62 3.31 1.28
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 7581.00
7691 7695 7700 7700 7800
آدرس های IP 23989.00
26544 26668 26822 27143 29656
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 67.40
159 117 38.95 108 109
درجه حرارت 27.90
28.65 26.25 24.98 27.54 27.38