کیپ ورد

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 89.92 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1.62 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 USD 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6075 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15 % 2016-12
جمعیت 0.54 میلیون 2016-12
حداقل دستمزد 13000 CVE/Month 2018-01
نرخ بیکاری جوانان 41 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2017-11
تورم مواد غذایی -0.4 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2017-11
اندازه اصل تورم 0.5 % 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2017-11
عرضه پول M0 103434 CVE - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 172868 CVE - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 54070 CVE - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 2.63 % 2016-12
عرضه پول M1 69434 CVE - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6790 CVE - میلیون 2017-11
صادرات 576 CVE - میلیون 2017-11
واردات 7367 CVE - میلیون 2017-11
حساب جاری -2365 CVE - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 % 2016-12
حواله 1673 CVE - میلیون 2017-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2428 CVE - میلیون 2017-09
ورود توریست 163599 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131 % 2016-12
بودجه دولت -3.8 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 10.1 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 10 نقاط شاخص 2017-09
سرعت اینترنت 3848 KBps 2017-03
آدرس های IP 14030 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.76 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 110 2018-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 38 2016-12
آسانی کسب و کار 127 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 8 نقاط شاخص 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 101613 CVE - میلیون 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 20.45 mm 2015-12
درجه حرارت 23.05 celsius 2015-12