کیپ ورد

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.2 2017-12
نرخ تورم 1.2 2018-04
نرخ بهره 5.5 2018-04
موازنه تجاری -5231 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 94.39 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1.62 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 USD 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6075 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1799 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2980 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3747 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 126 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8040 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4755 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4355 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1708 CVE - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.2 % 2017-12
جمعیت 0.54 میلیون 2016-12
حداقل دستمزد 13000 CVE/Month 2018-01
نرخ بیکاری جوانان 32.4 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-04
تورم مواد غذایی 1.3 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.2 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-04
عرضه پول M0 103670 CVE - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 178608 CVE - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 57221 CVE - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 2.5 % 2017-12
عرضه پول M1 74938 CVE - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5231 CVE - میلیون 2018-03
صادرات 524 CVE - میلیون 2018-03
واردات 5755 CVE - میلیون 2018-03
حساب جاری -2495 CVE - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 % 2017-12
حواله 1752 CVE - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3442 CVE - میلیون 2017-12
ورود توریست 204478 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 % 2017-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
هزینه های دولت 9383 CVE - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 9.13 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 10 نقاط شاخص 2018-03
سرعت اینترنت 3848 KBps 2017-03
آدرس های IP 14030 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.76 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 110 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 48 2017-12
آسانی کسب و کار 127 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 12 نقاط شاخص 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 102992 CVE - میلیون 2017-12
هزینه های مصرف کننده 31756 CVE - میلیون 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 20.45 mm 2015-12
درجه حرارت 23.05 celsius 2015-12