شاخص یاب

کیپ ورد

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.2 2017-12
نرخ تورم 1.7 2018-10
نرخ بهره 5.5 2018-08
موازنه تجاری -7180 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 96.72 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1.75 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 USD 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6223 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39944 CVE - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2273 CVE - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3137 CVE - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2416 CVE - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 89.1 CVE - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6467 CVE - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3983 CVE - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3289 CVE - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1591 CVE - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.2 % 2017-12
جمعیت 0.55 میلیون 2017-12
حداقل دستمزد 13000 CVE/Month 2018-01
نرخ بیکاری جوانان 32.4 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2018-10
تورم مواد غذایی 1.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 123 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 0.1 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 116 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-08
عرضه پول M0 101923 CVE - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 180067 CVE - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 56818 CVE - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 2.5 % 2017-12
عرضه پول M1 78144 CVE - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7180 CVE - میلیون 2018-07
صادرات 736 CVE - میلیون 2018-07
واردات 7916 CVE - میلیون 2018-07
حساب جاری -4544 CVE - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 % 2017-12
حواله 1450 CVE - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 1253 CVE Millions 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3208 CVE - میلیون 2018-06
ورود توریست 168171 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 % 2017-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
درآمدهای دولت 11860 CVE Millions 2018-06
هزینه های دولت 7027 CVE - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 9.13 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 12 نقاط شاخص 2018-09
سرعت اینترنت 3848 KBps 2017-03
آدرس های IP 14030 IP 2017-03
شاخص رقابتی 50.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 111 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 48 2017-12
آسانی کسب و کار 131 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 13 نقاط شاخص 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 104651 CVE - میلیون 2018-08
هزینه های مصرف کننده 26654 CVE - میلیون 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 20.45 mm 2015-12
درجه حرارت 23.05 celsius 2015-12