کیپ ورد

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15 2016-12
نرخ تورم 0.8 2018-02
نرخ بهره 5.5 2018-02
موازنه تجاری -7337 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 129 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 89.36 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1.62 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 USD 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6075 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2132 CVE - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3271 CVE - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2953 CVE - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 143 CVE - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6785 CVE - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4038 CVE - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3719 CVE - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1551 CVE - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15 % 2016-12
جمعیت 0.54 میلیون 2016-12
حداقل دستمزد 13000 CVE/Month 2018-01
نرخ بیکاری جوانان 41 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-02
تورم مواد غذایی 0.6 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 0.1 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-02
عرضه پول M0 103434 CVE - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 172868 CVE - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 54070 CVE - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 2.5 % 2016-12
عرضه پول M1 69434 CVE - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7337 CVE - میلیون 2017-12
صادرات 390 CVE - میلیون 2017-12
واردات 7727 CVE - میلیون 2017-12
حساب جاری -2365 CVE - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 % 2016-12
حواله 1673 CVE - میلیون 2017-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2428 CVE - میلیون 2017-09
ورود توریست 163599 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 129 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 35
هزینه های دولت 7864 CVE - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 10.1 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 16 نقاط شاخص 2017-12
سرعت اینترنت 3848 KBps 2017-03
آدرس های IP 14030 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.76 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 110 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 48 2017-12
آسانی کسب و کار 127 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 11 نقاط شاخص 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 101613 CVE - میلیون 2017-11
هزینه های مصرف کننده 27649 CVE - میلیون 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 20.45 mm 2015-12
درجه حرارت 23.05 celsius 2015-12