کیپ ورد

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 91.95 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 1.62 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 USD 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6075 USD 2016-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.5 % 2014-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15 % 2016-12
جمعیت 0.52 میلیون 2015-12
نرخ بیکاری جوانان 28.6 % 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2017-08
تورم مواد غذایی 1.4 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 1 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2017-08
عرضه پول M0 102012 CVE - میلیون 2017-05
عرضه پول M2 167855 CVE - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 54550 CVE - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 50795 CVE - میلیون 2015-12
نرخ بهره سپرده 2.63 % 2016-12
عرضه پول M1 65843 CVE - میلیون 2017-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4908 CVE - میلیون 2017-07
صادرات 520 CVE - میلیون 2017-07
واردات 5429 CVE - میلیون 2017-07
حساب جاری -1099 CVE - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 % 2016-12
حواله 1542 CVE - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2030 CVE - میلیون 2017-06
ورود توریست 153535 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131 % 2016-12
بودجه دولت -3.8 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 10.1 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 7 2017-07
شاخص رقابتی 3.76 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 110 2017-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 38 2016-12
آسانی کسب و کار 129 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 97566 CVE - میلیون 2017-05
تسهیلات اعتباری خریدار 50937 CVE - میلیون 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12