شاخص یاب

کیپ ورد

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 96.83 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-09
نرخ بیکاری 12.2 2017-12
نرخ تورم 1.7 2018-11
نرخ بهره 5.5 2018-11
موازنه تجاری -6062 2018-09
حساب جاری -4544 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 2017-12
بودجه دولت -3.1 2017-12
اطمینان کسب و کار 12 2018-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 11 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1.75 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6223 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39464 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1554 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2945 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2348 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 83.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6103 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4317 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3017 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1736 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.2 2017-12
جمعیت 0.55 2017-12
حداقل دستمزد 13000 2019-01
نرخ بیکاری جوانان 32.4 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2018-11
تورم مواد غذایی 1.2 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 123 2018-11
اندازه اصل تورم 0.2 2018-11
CPI مسکن آب و برق 116 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2018-11
عرضه پول M0 101981 2018-09
عرضه پول M2 179159 2018-09
ذخایر ارزی 56187 2018-09
نرخ بهره سپرده 2.5 2017-12
عرضه پول M1 77178 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6062 2018-09
حساب جاری -4544 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 2017-12
صادرات 376 2018-09
واردات 6439 2018-09
حواله 1316 2018-09
گردش سرمایه 1253 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3208 2018-06
ورود توریست 170166 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 2017-12
بودجه دولت -3.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
درآمدهای دولت 11860 2018-06
هزینه های دولت 6097 2018-09
مخارج نظامی 9.13 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 12 2018-09
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.19 2018-12
رتبه رقابتی 111 2018-12
شاخص فساد مالی 55 2017-12
رتبه فساد مالی 48 2017-12
آسانی کسب و کار 131 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 11 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 102924 2018-09
هزینه های مصرف کننده 26056 2018-09