شاخص یاب

کیپ ورد

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.2 2017-12
نرخ تورم 1.6 2018-06
نرخ بهره 5.5 2018-06
موازنه تجاری -6281 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 93.84 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1.75 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 USD 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6223 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1799 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2980 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3747 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 126 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8040 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4755 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4355 CVE - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1708 CVE - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.2 % 2017-12
جمعیت 0.55 میلیون 2017-12
حداقل دستمزد 13000 CVE/Month 2018-01
نرخ بیکاری جوانان 32.4 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2018-06
تورم مواد غذایی 0.2 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 0.5 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-06
عرضه پول M0 102226 CVE - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 177049 CVE - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 59117 CVE - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 2.5 % 2017-12
عرضه پول M1 102226 CVE - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6281 CVE - میلیون 2018-05
صادرات 467 CVE - میلیون 2018-05
واردات 6748 CVE - میلیون 2018-05
حساب جاری 1800 CVE - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 % 2017-12
حواله 1216 CVE - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1992 CVE - میلیون 2018-03
ورود توریست 215349 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 % 2017-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
هزینه های دولت 9383 CVE - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 9.13 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 11 نقاط شاخص 2018-07
سرعت اینترنت 3848 KBps 2017-03
آدرس های IP 14030 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.76 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 110 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 48 2017-12
آسانی کسب و کار 127 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 12 نقاط شاخص 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 101813 CVE - میلیون 2018-05
هزینه های مصرف کننده 31756 CVE - میلیون 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 20.45 mm 2015-12
درجه حرارت 23.05 celsius 2015-12