کیپ ورد

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 93.95 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 1.62 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 USD 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6075 USD 2016-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.5 % 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3453 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15 % 2016-12
جمعیت 0.52 میلیون 2015-12
نرخ بیکاری جوانان 28.6 % 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2017-07
تورم مواد غذایی 1 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1.2 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.5 % 2017-07
عرضه پول M0 103828 CVE - میلیون 2017-03
عرضه پول M2 168477 CVE - میلیون 2017-03
ذخایر ارزی 57807 CVE - میلیون 2017-05
وام به بخش خصوصی 50795 CVE - میلیون 2015-12
نرخ بهره سپرده 2.9 % 2015-12
عرضه پول M1 64649 CVE - میلیون 2017-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6309 CVE - میلیون 2017-05
صادرات 448 CVE - میلیون 2017-05
واردات 6757 CVE - میلیون 2017-05
حساب جاری -1099 CVE - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 % 2016-12
حواله 1526 CVE - میلیون 2017-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3977 CVE - میلیون 2017-03
ورود توریست 195163 2017-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131 % 2016-12
بودجه دولت -3.8 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 10.1 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 7 2017-07
شاخص رقابتی 3.76 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 110 2017-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 38 2016-12
آسانی کسب و کار 129 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 97568 CVE - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 50937 CVE - میلیون 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12