شاخص یاب

کیپ ورد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.20 13 13 12.5 12.5 13.8
نرخ تورم 1.00 1.3 2 1.9 1.9 2.1
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 6 6 7
موازنه تجاری -7180.10 -6905 -7444 -7434 -7544 -7697
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.30 135 135 140 140 142
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 93.68
95.03 95.6 96.19 96.77 99.15
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
4.3 4.1 3.3 3.5 3.12
تولید ناخالص داخلی 1.75
1.8 1.8 1.9 1.9 2
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31
2814 2761 2820 2820 2824
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6222.55
6350 6350 6500 6500 6700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39138.80
38911 39927 39385 39400 39706
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1931.50
2089 1742 1995 2723 1859
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2760.60
3102 2784 2852 2989 2971
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2682.70
2006 2623 2771 2285 2800
تولید ناخالص داخلی از معادن 78.80
89.59 79.84 81.4 86.84 85.22
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5658.60
6073 6080 5845 5835 6489
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4009.80
3996 4292 4142 3816 4581
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3371.80
3195 3768 3483 3681 4022
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1503.90
1468 1714 1554 1458 1830
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.20
13 13 12.5 12.5 13.8
جمعیت 0.55
0.55 0.55 0.55 0.55 0.57
حداقل دستمزد 13000.00
13000 13000 14000 13000 14000
نرخ بیکاری جوانان 32.40
33.08 33.64 32.93 32.23 30.4
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.00
1.3 2 1.9 1.9 2.1
تورم مواد غذایی -1.50
1 1.5 1.7 2 3.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30
0 -0.02 0 0 0
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.50
121 122 122 123 127
قیمت مصرف کننده اصلی 123.20
124 124 124 124 124
اندازه اصل تورم 0.30
0.58 0.7 0.76 0.8 0.86
CPI مسکن آب و برق 114.80
115 115 115 115 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.40
115 115 115 115 115
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 6 6 7
عرضه پول M0 101495.50
101216 100982 100786 100622 99919
عرضه پول M2 180066.90
168455 168749 168733 168734 168734
ذخایر ارزی 60476.40
60693 60731 60733 60733 60733
نرخ بهره سپرده 2.50
2.5 2.5 3 3 4
عرضه پول M1 78143.60
67682 67978 67963 67963 67963
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -7180.10
-6905 -7444 -7434 -7544 -7697
صادرات 735.90
544 562 572 579 587
واردات 7916.00
7449 7804 8006 8123 8284
حساب جاری -4544.29
-859 -308 -662 -43.88 -321
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-8 -8 -7.6 -7.6 -5
حواله 1216.50
1370 1442 1408 1423 1418
ورود توریست 168171.00
165000 181900 189500 174900 177200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3208.40
3279 2931 3057 2824 2921
گردش سرمایه 1252.60
-799 -4171 -2307 -3542 -3792
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.30
135 135 140 140 142
بودجه دولت -3.10
-4.19 -4.46 -4.47 -4.47 -4.21
مخارج نظامی 9.13
9.05 9 8.99 8.99 8.97
درآمدهای دولت 11860.00
13285 14579 12477 12250 15134
هزینه های دولت 5908.79
6202 7451 6104 6000 7952
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 11.00
8.53 12.83 13.47 13.16 12.51
سرعت اینترنت 3847.67
3257 3074 3174 3060 3047
آدرس های IP 14030.00
15676 15830 15984 16188 17784
آسانی کسب و کار 127.00
130 129 129 130 131
شاخص رقابتی 3.76
3.78 3.78 3.68 3.64 3.6
رتبه رقابتی 110.00
110 110 116 118 121
شاخص فساد مالی 55.00
55 55 54 54 54
رتبه فساد مالی 48.00
50 53 51 50 46
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.00
11.62 10.69 10.45 10.22 10.76
اعتبار بخش خصوصی 102289.20
102923 103710 104462 105190 111214
هزینه های مصرف کننده 24055.16
25147 29431 24849 27498 31412
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 20.45
74.61 32.01 10.63 29.62 33.85
درجه حرارت 23.05
26.37 24.98 22.09 24.77 24.76