شاخص یاب

کیپ ورد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.20 13 13 12.5 12.5 13.8
نرخ تورم 1.10 1.4 1.4 1.2 1.3 2.1
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 6 5.5 7
موازنه تجاری -5231.10 -3592 -3195 -3203 -3122 -3007
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.30 135 135 140 140 142
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 94.23
96.36 98.14 99.96 102 110
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70
4.3 4.1 4.2 4.2 3.12
تولید ناخالص داخلی 1.75
1.8 1.8 1.9 1.9 2
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31
2814 2761 2820 2820 2824
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6222.55
6350 6350 6500 6500 6700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1798.56
2178 1872 3401 2724 2014
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2980.10
3341 3102 2878 3261 3337
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3747.04
3017 3901 3411 3487 4195
تولید ناخالص داخلی از معادن 125.74
146 131 129 141 141
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8039.53
6931 8369 7181 7505 9001
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4755.17
4124 4950 4366 4300 5324
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4355.44
3799 4534 4075 4301 4877
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1707.88
1573 1778 1191 1523 1912
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.20
13 13 12.5 12.5 13.8
جمعیت 0.55
0.55 0.55 0.55 0.55 0.57
حداقل دستمزد 13000.00
13000 13000 14000 13000 14000
نرخ بیکاری جوانان 32.40
33.08 33.64 32.93 32.23 30.4
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.10
1.4 1.4 1.2 1.3 2.1
تورم مواد غذایی 0.70
1 2.5 2.7 2.8 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
-0.01 0 0 0 0
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.70
121 121 121 121 126
اندازه اصل تورم 0.10
0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 6 5.5 7
عرضه پول M0 103669.60
104847 105219 105567 105893 108208
عرضه پول M2 178607.50
164321 164322 164322 164322 164322
ذخایر ارزی 57221.00
57767 57771 57771 57771 57771
نرخ بهره سپرده 2.50
2.5 2.5 3 2.5 4
عرضه پول M1 74937.90
67282 67283 67283 67283 67283
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -5231.10
-3592 -3195 -3203 -3122 -3007
صادرات 524.30
527 537 544 547 553
واردات 5755.40
4119 3881 3747 3669 3560
حساب جاری -2495.06
-3473 -2794 -2984 -3042 -2985
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-8 -8 -7.6 -7.6 -5
حواله 1752.00
1498 1536 1516 1526 1523
ورود توریست 215349.00
195100 206300 210600 204800 205700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3441.80
2925 2645 2689 3087 2932
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.30
135 135 140 140 142
بودجه دولت -3.10
-4.19 -4.46 -4.47 -4.47 -4.21
مخارج نظامی 9.13
9.05 9 8.99 8.99 8.97
هزینه های دولت 9382.78
8033 9767 8358 7758 10505
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 10.00
4.83 6 7.45 8.55 7.69
سرعت اینترنت 3847.67
3257 3074 3174 3060 3047
آدرس های IP 14030.00
15676 15830 15984 16188 17784
آسانی کسب و کار 127.00
130 129 129 130 131
شاخص فساد مالی 55.00
55 55 54 54 54
رتبه فساد مالی 48.00
50 53 51 50 46
شاخص رقابتی 3.76
3.78 3.78 3.68 3.64 3.6
رتبه رقابتی 110.00
110 110 116 118 121
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.00
11.62 10.69 10.45 10.22 10.76
اعتبار بخش خصوصی 102991.80
107391 108799 110156 111464 122223
هزینه های مصرف کننده 31756.50
28244 33059 29379 31216 35556
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 20.45
74.61 32.01 10.63 29.62 33.85
درجه حرارت 23.05
26.37 24.98 22.09 24.77 24.76