کیپ ورد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 93.68 93.36 92.41 91.47 90.53 80.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.7 3.5 3.5 4.4 3.12
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.6 1.57 1.55 1.52 1.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31 2757 2763 2769 2775 2819
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6074.80 6120 6112 6104 6095 6032
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.50 3.93 1.1 1.1 1.1 1.1
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 15.00 15.9 16.05 16.2 16.35 13.8
جمعیت 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.54
نرخ بیکاری جوانان 41.00 29.31 30.35 31.38 32.41 29.88
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.20 0.9 1 1.2 1.4 2.1
تورم مواد غذایی 1.40 1.71 1.94 2.14 2.3 2.88
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 -0.12 -0.01 0 -0.01 -0.01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.30 120 120 120 119 118
اندازه اصل تورم 1.00 0.88 0.85 0.86 0.87 0.91
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 7
عرضه پول M0 102051.60 101875 101604 101328 101064 99285
عرضه پول M2 168766.00 125278 109879 100280 94158 83249
ذخایر ارزی 54380.50 54297 54173 54051 53929 52854
وام به بخش خصوصی 50795.30 51831 51702 51571 51439 50270
نرخ بهره سپرده 2.63 3.08 3.14 3.2 3.27 3.42
عرضه پول M1 66714.40 67141 67134 67134 67134 67134
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -6116.20 -5828 -6056 -6226 -6365 -7229
صادرات 507.00 598 652 702 747 982
واردات 6623.20 6504 6801 7033 7228 8349
حساب جاری -6718.60 -4501 -4945 -4902 -4802 -4750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -8.8 -8 -8 -7.37 -5
حواله 1542.00 1308 1294 1268 1255 1223
ورود توریست 153535.00 153100 157200 157400 156900 158100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2029.50 3242 2861 2996 2861 2879
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130.97 133 135 135 125 142
بودجه دولت -3.80 -3.02 -3.15 -3.28 -3.4 -4.94
مخارج نظامی 10.10 9.4 9.29 9.18 9.07 8.55
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 7.00 6.49 5.6 4.57 4.03 2.67
آسانی کسب و کار 129.00 134 134 135 135 135
شاخص فساد مالی 59.00 59 59 58 58 56
رتبه فساد مالی 38.00 39 40 40 41 41
شاخص رقابتی 3.76 3.73 3.73 3.73 3.73 3.71
رتبه رقابتی 110.00 111 111 111 111 112
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.00 9.68 9.99 10.27 10.54 12.28
اعتبار بخش خصوصی 99745.40 101085 101506 101673 101709 100913
تسهیلات اعتباری خریدار 50936.60 51005 50740 50469 50195 47834
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15