کیپ ورد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 93.62 98.18 99.15 100 101 112
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 3.8 3.7 3.5 3.5 3.12
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.63 1.66 1.64 1.61 1.58
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31 2754 2757 2763 2769 2819
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6074.80 6098 6159 6167 6175 6291
تولید ناخالص داخلی سرانه 3452.90 3466 3503 3507 3511 3577
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.50 1.66 3.93 3.02 2.82 2.9
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 15.00 15.24 15.92 16.07 16.22 13.8
جمعیت 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.55
نرخ بیکاری جوانان 28.60 29.53 28.54 28.53 28.53 28.48
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.50 0.6 0.9 0.8 1 2.1
تورم مواد غذایی 1.00 0.86 1.1 1.1 1.11 1.11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.50 119 119 119 119 119
اندازه اصل تورم 1.20 1.37 1.65 1.84 1.98 2.41
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 7.50 7.5 7.25 7.25 7.25 7
عرضه پول M0 103828.20 105452 106112 106703 107258 111057
عرضه پول M2 168477.00 158875 158858 158859 158859 158859
ذخایر ارزی 57807.10 57747 57730 57726 57726 57726
وام به بخش خصوصی 50795.30 54083 54447 54800 55141 58011
نرخ بهره سپرده 2.90 3.09 2.94 3.03 3.13 3.14
عرضه پول M1 64648.90 67382 67384 67384 67384 67384
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -6308.80 -5591 -5519 -5478 -5453 -5419
صادرات 448.50 600 660 694 715 743
واردات 6757.30 6219 6222 6222 6222 6221
حساب جاری -1098.90 -1453 -1340 -1253 -1278 -1257
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -8.8 -8.8 -8 -8 -5
حواله 1526.00 1511 1536 1526 1530 1529
ورود توریست 195163.00 171436 181770 186736 181859 181857
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3976.90 2835 3304 3990 4615 3918
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130.97 133 133 135 135 142
بودجه دولت -3.80 -3.5 -2.97 -3.07 -3.18 -3.1
مخارج نظامی 10.10 9.44 9.68 9.63 9.59 9.39
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 7.00 9 6.97 6.54 6.1 6.27
آسانی کسب و کار 129.00 132 134 134 135 135
شاخص فساد مالی 59.00 58 60 60 60 60
رتبه فساد مالی 38.00 38 38 38 38 37
شاخص رقابتی 3.76 3.75 3.75 3.89 3.93 4.04
رتبه رقابتی 110.00 110 110 110 110 120
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.00 7.79 6.86 6.8 7.08 7.77
اعتبار بخش خصوصی 97568.10 100949 101988 102989 103953 111829
تسهیلات اعتباری خریدار 50936.60 53129 53196 53244 53278 53362
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15