شاخص یاب

کیپ ورد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 12.20 13 12.5 12.5 13.4 13.8
نرخ تورم 1.10 2 0.8 0.7 0.7 2.1
نرخ بهره 5.50 5.5 6 6 6 7
موازنه تجاری -7180.10 -8411 -8396 -8580 -8686 -8832
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.30 135 140 140 140 142
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 97.80
96.19 96.76 97.33 97.91 100
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90
4.1 4.4 4.2 4.6 3.12
تولید ناخالص داخلی 1.75
1.8 1.9 1.9 1.9 2
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31
2761 2820 2820 2777 2824
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6222.55
6350 6500 6500 6500 6700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39944.00
40537 39990 40485 40091 40693
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2273.20
1742 2016 2369 2139 1875
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3136.60
2783 2882 3268 3176 2996
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2416.20
2623 2801 2518 2054 2824
تولید ناخالص داخلی از معادن 89.10
79.84 82.27 92.84 91.73 85.96
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6466.70
6080 5908 6738 6218 6546
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3983.20
4292 4186 4150 4092 4621
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3288.60
3768 3520 3427 3272 4056
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1590.90
1714 1570 1658 1503 1846
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 12.20
13 12.5 12.5 13.4 13.8
جمعیت 0.55
0.55 0.55 0.55 0.55 0.57
حداقل دستمزد 13000.00
13000 14000 13000 13500 14000
نرخ بیکاری جوانان 32.40
33.64 32.93 32.23 31.52 30.4
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.10
2 0.8 0.7 0.7 2.1
تورم مواد غذایی -0.50
1.5 1.7 2 2.3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.02 0 0 0 0
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.70
122 121 121 122 127
قیمت مصرف کننده اصلی 122.80
122 122 122 122 122
اندازه اصل تورم 0.00
-0.11 -0.24 -0.31 -0.35 -0.42
CPI مسکن آب و برق 115.10
115 115 115 115 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.30
113 113 113 113 113
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 6 6 6 7
عرضه پول M0 101923.30
101906 101909 101909 101909 101909
عرضه پول M2 180066.90
169551 169523 169521 169521 169521
ذخایر ارزی 56817.60
56230 56221 56220 56220 56220
نرخ بهره سپرده 2.50
2.5 3 3 3 4
عرضه پول M1 78143.60
68163 68142 68139 68139 68139
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -7180.10
-8411 -8396 -8580 -8686 -8832
صادرات 735.90
976 1058 1105 1133 1172
واردات 7916.00
9051 9454 9685 9819 10004
حساب جاری -4544.29
-2711 -2497 -2338 -2977 -2695
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-8 -7.6 -7.6 -7.6 -5
حواله 1449.90
1446 1456 1444 1453 1450
ورود توریست 168171.00
181900 189500 174900 171900 177200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3208.40
2910 2751 2815 2979 2883
گردش سرمایه 1252.60
-3200 -3097 -2529 -2704 -2756
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.30
135 140 140 140 142
بودجه دولت -3.10
-3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
مخارج نظامی 9.13
9 8.99 8.99 8.98 8.97
درآمدهای دولت 11860.00
14644 12554 12615 13890 15387
هزینه های دولت 7027.05
7451 6169 7322 6351 8021
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 12.00
13.92 14.43 13.92 13.42 13.3
سرعت اینترنت 3847.67
3074 3174 3060 3156 3047
آدرس های IP 14030.00
15830 15984 16188 16371 17784
آسانی کسب و کار 131.00
127 129 130 131 131
شاخص رقابتی 50.19
50.69 50.69 50.69 50.69 53.19
رتبه رقابتی 111.00
111 111 111 111 111
شاخص فساد مالی 55.00
55 55 55 55 55
رتبه فساد مالی 48.00
48 48 48 48 48
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.00
12.34 11.75 11.43 11.44 11.81
اعتبار بخش خصوصی 104651.20
106081 107308 108505 109661 118537
هزینه های مصرف کننده 26654.02
29431 25114 27773 25750 31685
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 20.45
32.01 10.63 29.62 29.62 33.85
درجه حرارت 23.05
24.98 22.09 24.77 24.77 24.76