کیپ ورد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 15.00 13.87 14.55 15.22 15.9 13.8
نرخ تورم 0.30 1 1.2 1.4 1.4 2.1
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 7
موازنه تجاری -6790.50 -6764 -7045 -7199 -7294 -7822
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130.97 135 135 135 135 142
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 89.68
92.32 93.92 95.54 97.19 104
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90
3.5 3.5 4.9 3.4 3.12
تولید ناخالص داخلی 1.62
1.52 1.55 1.57 1.6 1.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31
2738 2738 2738 2738 2460
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6074.80
5934 5996 6058 6120 5962
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2131.97
3261 2551 2204 2956 2821
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3270.67
2891 3119 3234 3075 3273
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2953.40
3065 3221 3073 3123 3053
تولید ناخالص داخلی از معادن 143.26
143 146 149 151 163
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6785.19
6939 7097 6932 7115 6941
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4037.62
4220 4194 4073 4242 4175
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3719.04
3481 3561 3587 3619 3587
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1551.30
1512 1512 1494 1480 1328
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 15.00
13.87 14.55 15.22 15.9 13.8
جمعیت 0.54
0.53 0.54 0.54 0.54 0.55
حداقل دستمزد 13000.00
13000 13000 13000 13000 14000
نرخ بیکاری جوانان 41.00
30.85 30.34 29.83 29.31 30.28
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.30
1 1.2 1.4 1.4 2.1
تورم مواد غذایی -1.00
-0.19 0.27 0.69 1.04 2.56
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0 -0.02 0 0 0
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.60
120 120 120 119 118
اندازه اصل تورم 0.00
-0.33 -0.14 0.22 0.54 0.68
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 7
عرضه پول M0 103434.20
103776 103538 103236 102934 100277
عرضه پول M2 172868.40
127872 112094 102234 95880 84009
ذخایر ارزی 54069.80
53851 53731 53610 53490 52540
نرخ بهره سپرده 2.63
3.07 3.07 3.08 3.08 3.44
عرضه پول M1 69434.20
67130 67207 67200 67201 67201
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -6790.50
-6764 -7045 -7199 -7294 -7822
صادرات 576.30
794 891 952 991 1077
واردات 7366.80
7644 8061 8298 8442 9018
حساب جاری -2364.60
-3894 -3776 -3910 -4090 -4556
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20
-8 -8 -8 -8 -5
حواله 1673.00
1468 1384 1351 1321 1245
ورود توریست 163599.00
166900 164700 163500 162900 159300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2427.90
3417 3021 2937 2741 2953
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130.97
135 135 135 135 142
بودجه دولت -3.80
-2.96 -2.98 -3 -3.02 -5.49
مخارج نظامی 10.10
8.81 9 9.2 9.4 8.41
هزینه های دولت 7864.29
7934 7723 7895 8369 7875
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 16.00
16.21 14.48 11.06 8.9 4.53
سرعت اینترنت 3847.67
3611 3571 3533 3498 3149
آدرس های IP 14030.00
13860 13806 13752 13698 13103
آسانی کسب و کار 127.00
131 130 130 129 131
شاخص فساد مالی 59.00
56 57 58 59 56
رتبه فساد مالی 38.00
39 39 39 39 43
شاخص رقابتی 3.76
3.73 3.73 3.73 3.73 3.7
رتبه رقابتی 110.00
111 111 111 111 113
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.00
8.71 9.03 9.33 9.62 11.94
اعتبار بخش خصوصی 101612.60
102835 103189 103325 103346 102221
هزینه های مصرف کننده 27649.35
28112 29414 27860 28862 28113
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 20.45
10.61 15.21 74.61 32.01 33.85
درجه حرارت 23.05
22.05 23.47 26.37 24.98 24.76