کیپ ورد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 12.20 13 13 13 12.5 13.8
نرخ تورم 1.20 1.2 1.4 1.4 1.7 2.1
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 6 7
موازنه تجاری -5231.10 -6486 -6257 -6160 -6559 -5841
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.30 135 135 135 140 142
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 94.39
91.43 93.05 94.72 96.4 103
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70
3.5 3.9 3.4 3.9 3.12
تولید ناخالص داخلی 1.62
1.6 1.65 1.7 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31
2751 2814 2761 2820 2824
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6074.80
6037 6098 6159 6291 6322
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1798.56
2660 2174 1860 3391 1993
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2980.10
3184 3334 3081 2870 3301
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3747.04
3405 3011 3874 3401 4151
تولید ناخالص داخلی از معادن 125.74
138 146 130 129 139
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8039.53
7329 6918 8313 7160 8907
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4755.17
4199 4116 4917 4353 5268
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4355.44
4200 3792 4504 4063 4825
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1707.88
1488 1570 1766 1188 1892
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 12.20
13 13 13 12.5 13.8
جمعیت 0.54
0.54 0.54 0.54 0.54 0.56
حداقل دستمزد 13000.00
13000 13000 13000 14000 14000
نرخ بیکاری جوانان 32.40
30.34 29.83 29.31 30.35 30.28
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.20
1.2 1.4 1.4 1.7 2.1
تورم مواد غذایی 1.30
1.5 1 2.5 2.7 3.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
-0.02 0 0 0 0
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.60
120 121 121 122 126
اندازه اصل تورم 0.20
0.32 0.53 0.68 0.76 0.76
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 6 7
عرضه پول M0 103669.60
104342 104701 105032 105337 107472
عرضه پول M2 178607.50
163239 163233 163233 163233 163233
ذخایر ارزی 57221.00
56464 55735 55511 55850 55812
نرخ بهره سپرده 2.50
3.06 2.89 2.73 2.81 3.38
عرضه پول M1 74937.90
67212 67210 67210 67210 67210
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -5231.10
-6486 -6257 -6160 -6559 -5841
صادرات 524.30
455 455 455 455 455
واردات 5755.40
6941 6712 6918 7015 6296
حساب جاری -2495.06
-4541 -4541 -4541 -4541 -4541
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-8 -8 -8 -7.6 -5
حواله 1752.00
1568 1566 1567 1567 1567
ورود توریست 204478.00
170400 171200 175500 177600 174800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3441.80
3021 2937 2741 2784 2944
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.30
135 135 135 140 142
بودجه دولت -3.10
-3.22 -3.1 -2.98 -3.27 -4.22
مخارج نظامی 9.13
8.88 9.05 9.23 9.19 9.05
هزینه های دولت 9382.78
7576 8018 9702 8334 10395
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 10.00
11 10.97 10.97 10.97 10.97
سرعت اینترنت 3847.67
3118 3257 3074 3174 3047
آدرس های IP 14030.00
15471 15676 15830 15984 17784
آسانی کسب و کار 127.00
127 127 127 127 127
شاخص فساد مالی 55.00
55 55 55 55 55
رتبه فساد مالی 48.00
47 50 53 51 46
شاخص رقابتی 3.76
3.76 3.76 3.76 3.76 3.76
رتبه رقابتی 110.00
111 111 111 111 113
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.00
9.99 8.45 9.51 8.78 9.08
اعتبار بخش خصوصی 102991.80
104558 105748 106897 108007 117973
هزینه های مصرف کننده 31756.50
30482 28189 32836 29294 35181
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 20.45
15.21 74.61 32.01 10.63 33.85
درجه حرارت 23.05
23.47 26.37 24.98 22.09 24.76