کانادا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-09
نرخ بیکاری 5.9 2018-01
نرخ تورم 1.9 2017-12
نرخ بهره 1.25 2018-01
موازنه تجاری -3186 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.26 2018-02
بازار سهام 15453 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.32 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2017-09
رشد GDP سالانه 1.7 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1530 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1860679 CAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 2116304 CAD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 397398 CAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 50232 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43088 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26833 CAD - میلیون 2017-11
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 123072 CAD - میلیون 2017-11
تولید ناخالص داخلی از ساخت 183382 CAD - میلیون 2017-11
تولید ناخالص داخلی از معادن 150589 CAD - میلیون 2017-11
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110072 CAD - میلیون 2017-11
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1235587 CAD - میلیون 2017-11
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 79177 CAD - میلیون 2017-11
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40367 CAD - میلیون 2017-11
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2018-01
افراد شاغل 18557 هزار 2018-01
افراد بیکار 1153 هزار 2018-01
استخدام تمام وقت 49 هزار 2018-01
قسمت مدت زمان اشتغال -137 هزار 2018-01
تغییر اشتغال -88 هزار 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 65.5 % 2018-01
نرخ بیکاری جوانان 10.9 % 2018-01
هزینه های کار 115 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 109 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد 24.45 CAD / ساعت 2017-11
حداقل دستمزد 14 CAD / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 25.46 CAD / ساعت 2017-11
جمعیت 36.89 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال ADP 10.7 هزار 2018-01
نرخ اشتغال 61.7 % 2018-01
پست های خالی شغلی 467685 2017-09
هزینه زندگی خانواده 2690 CAD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1970 CAD / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16349 هزار 2017-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 130 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.2 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 115 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 % 2017-12
قیمت صادرات 122 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 130 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 139 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.25 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 1.66 % 2018-02
عرضه پول M0 89142 CAD - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 965358 CAD - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 1589083 CAD - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 2353068 CAD - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 5459544 CAD - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 109564 CAD - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 86748 USD - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 376442 CAD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی -1970 CAD - میلیون 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3186 CAD - میلیون 2017-12
صادرات 46510 CAD - میلیون 2017-12
واردات 49696 CAD - میلیون 2017-12
حساب جاری -19346 CAD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 632 CAD - میلیارد 2017-12
رابطه مبادله 93.5 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه -25 CAD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9763 CAD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 0 تن 2017-09
تولید نفت خام 3920 BBL/D/1K 2017-10
شاخص تروریسم 2.96 2016-12
ورود توریست 1734869 2017-11
فروش اسلحه 127 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.3 % 2016-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2839 CAD - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 358066 CAD - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 23113 CAD - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 23908 CAD - میلیون 2017-11
درخواست پناهندگی 2409 افراد 2016-12
ارزیابی اعتبار 98.74
مخارج نظامی 15505 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 55.2 نقاط شاخص 2018-01
شاخص PMI تولید 55.9 2018-01
تولید صنعتی 4.5 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.14 % 2017-11
تولید صنعتی 4.65 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 85 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 54882632 CAD - تو 2017-12
تغییرات موجودی انبار 17065 CAD - میلیون 2017-09
ورشکستگی 222 بانک اطلاعات شرکتها 2017-11
سود شرکت سهامی 80312 CAD - میلیون 2017-09
ثبت خودرو 127734 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.4 % 2017-11
سرعت اینترنت 16206 KBps 2017-03
آدرس های IP 15582991 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 9 2016-12
آسانی کسب و کار 18 2017-12
استخراج معدن 4.02 % 2017-11
تولید فولاد 1220 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.72 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2017-11
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1.6 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.5 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 1071880 CAD - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 1208252 CAD - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 2.6 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 605466 CAD - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 4150075 CAD - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 3.45 % 2018-02
قیمت گازوئیل 1.03 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 173 % 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 8058892 هزار هزار دلار 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 216 هزار 2018-01
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 66.5 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 13.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 32.85 mm 2015-12
درجه حرارت -18.18 celsius 2015-12