شاخص یاب

کانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
نرخ بیکاری 5.80 5.9 6 5.8 5.8 6.7
نرخ تورم 2.20 2.4 2.3 2.3 2.5 2.2
نرخ بهره 1.75 1.75 2 2.25 2.5 2.75
موازنه تجاری -416.30 -1700 -1500 -1100 -3000 3200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.60 94 93 93 93 93
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.32
1.29 1.3 1.31 1.31 1.34
بازار سهام 15095.01
16025 15918 15813 15710 15300
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.38
2.54 2.59 2.64 2.69 2.91
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
2.1 2.7 2.6 2.7 1.5
رشد GDP سالانه 2.90
2.1 1.8 2.2 2.28 1.9
تولید ناخالص داخلی 1653.04
1800 2000 2000 2000 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1891153.00
1860000 1928484 1940323 1959463 1900000
تولید ناخالص ملی 2195332.00
2196396 2227189 2252411 2230028 2267240
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 412095.00
397690 422278 422809 420114 425000
تولید ناخالص داخلی سرانه 51315.89
51700 52200 52200 52200 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44017.59
44150 44700 44700 44700 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27682.00
28535 28632 28801 29359 30500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 125947.00
127597 130642 131132 130746 120000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 185315.00
186878 188527 188893 188576 180000
تولید ناخالص داخلی از معادن 159727.00
157001 159836 161786 160397 136000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110825.00
111811 113077 113667 115142 111000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1251704.00
1260757 1272835 1281144 1290325 1330000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80919.00
81139 82466 83044 83206 82200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40061.00
40815 40834 40162 42654 39200
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.80
5.9 6 5.8 5.8 6.7
افراد شاغل 18705.00
18743 18792 18840 18888 18100
افراد بیکار 1141.70
1300 1135 1132 1130 1340
قسمت مدت زمان اشتغال -22.60
4.1 3.72 3.79 3.83 3.83
استخدام تمام وقت 33.90
15.55 14.79 15.39 15.27 15.26
تغییر اشتغال 11.20
17.65 17.68 17.68 17.68 17.68
نرخ مشارکت نیروی کار 65.20
65.6 65.6 65.2 65.1 65
نرخ بیکاری جوانان 11.00
12 11.5 10.92 10.91 11.8
بهره وری 109.99
111 111 111 111 114
هزینه های کار 116.80
119 118 118 118 123
دستمزد 24.87
25 24.6 24.86 24.86 25.8
دستمزد در تولید 25.06
27.4 27.9 25.06 25.06 30
حداقل دستمزد 14.00
14 15 15 15 15
جمعیت 36.96
37.3 37.77 37.84 37.91 37.9
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 547300.00
487848 466671 475127 477103 436540
هزینه زندگی خانواده 2580.00
2750 2830 2578 2567 2800
هزینه زندگی انفرادی 1930.00
1971 1942 1928 1913 1916
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16632.00
16000 16846 16905 16963 16000
تغییر اشتغال ADP -23.00
34.53 18.89 24.75 24.21 23.9
نرخ اشتغال 61.50
61.7 61.5 61.5 61.5 62.2
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.20
2.4 2.3 2.3 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.2 0.11 0.12 0.12 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.70
134 136 137 137 140
قیمت مصرف کننده اصلی 131.80
132 133 133 134 139
اندازه اصل تورم 1.50
1.6 1.5 1.6 1.5 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117.60
118 118 118 118 118
قیمت تولید 118.90
122 124 126 126 134
تغییر قیمت تولید کننده 6.20
6.3 5.8 5.4 5.8 4.1
قیمت صادرات 128.40
120 129 129 129 126
قیمت واردات 136.60
136 137 137 137 139
تورم مواد غذایی 1.80
1.5 1.8 1.6 1.4 2.4
CPI مسکن آب و برق 141.50
143 143 144 145 149
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138.40
139 141 144 142 145
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.75
1.75 2 2.25 2.5 2.75
نرخ بهره بین بانکی 2.22
2.19 2.44 2.69 2.94 3.19
عرضه پول M0 94210.00
95249 96537 97804 99068 110291
عرضه پول M1 992223.00
1005963 1019619 1033233 1046804 1167042
عرضه پول M2 1632627.00
1652037 1671074 1689989 1708711 1869193
عرضه پول M3 2366746.00
2384795 2405132 2425114 2444889 2613653
ترازنامه بانک 5652859.00
5673343 5660865 5664968 5659122 5660942
ترازنامه بانک مرکزی 114911.00
112000 115350 115395 115356 127000
ذخایر ارزی 82088.00
82123 82058 82058 82057 82057
وام به بخش خصوصی 414713.00
370000 434470 443598 452439 383000
نرخ بهره سپرده 0.10
0.1 0.35 0.6 0.85 1.1
سرمایه گذاری سهام خارجی 2817.00
11167 10438 10447 10435 10438
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.61
265 260 260 260 255
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -416.30
-1700 -1500 -1100 -3000 3200
صادرات 50374.60
50400 50500 49700 48000 53000
واردات 50790.90
52100 52000 50800 51000 49800
حساب جاری -15880.00
-16262 -15772 -16534 -15706 -16213
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-2.8 -2.5 -2.5 -2.5 -1.9
بدهی خارجی 2534415.00
623 2652090 2687012 2722827 628
رابطه مبادله 94.00
88.24 93.89 93.88 93.88 90.65
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11674.00
12942 12742 12952 12683 12803
گردش سرمایه 0.00
-4 6.46 6.72 6.68 -8
ذخایر طلا 0.00
3 -0.05 -0.04 -0.06 4
تولید نفت خام 3783.00
4400 4000 4200 4000 4300
شاخص تروریسم 2.96
2.96 2.96 2.96 2.96 2.96
ورود توریست 4317732.00
1612900 2355000 3157600 2538100 2600600
فروش اسلحه 87.00
175 182 188 194 143
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.60
94 93 93 93 93
بودجه دولت -0.90
-0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
ارزش بودجه دولت -1875.00
1216 1202 1138 1133 1142
هزینه های دولت 366209.00
370044 374621 375730 377638 381980
درآمدهای دولت 25127.00
26337 26249 26185 26180 26189
هزینه های مالی 24980.00
25046 25047 25047 25047 25047
مخارج نظامی 19837.10
20557 20576 20594 20612 20304
درخواست پناهندگی 5187.00
4667 4680 4675 4675 4676
بدهی های دولت 671.25
666 678 684 690 716
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 61.80
59 60 58 57 52
شاخص PMI تولید 53.90
55 55.4 54.29 54.9 52
تولید صنعتی 3.04
1.9 2.52 4.1 2.7 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.65
0.7 0.13 0.12 0.12 0.5
تولید صنعتی 2.82
0.9 3.1 3.15 3.12 0.7
استفاده از ظرفیت 85.50
85 85.2 85 84 83
میزان سفارشات جدید 59291805.00
59250981 59231554 59232042 59231481 59231680
تغییرات موجودی انبار 14112.00
10016 8984 8447 8219 8248
ورشکستگی 209.00
217 214 215 215 215
سود شرکت سهامی 76692.00
64200 77455 77314 77625 70100
ثبت خودرو 177825.00
165846 175145 175414 171524 173124
شاخص اقتصادی مقدم 0.10
0.1 0 0.2 -0.1 0.2
سرعت اینترنت 16205.66
19635 20107 20573 21035 24998
آدرس های IP 15582991.00
16349225 16540539 16644885 16715889 17626330
تولید فولاد 1120.00
1091 1090 1089 1088 1087
استخراج معدن 4.47
1 4.51 4.51 4.51 1.3
شاخص رقابتی 79.92
80.42 80.42 80.42 80.42 82.92
رتبه رقابتی 12.00
12 12 12 12 12
شاخص فساد مالی 82.00
82 82 82 82 82
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 8 8 8
آسانی کسب و کار 22.00
20 22 21 20 14
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.25
51.9 55.36 55.33 55.32 53.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10
0.36 0.37 0.37 0.37 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.60
4.03 4.22 4.34 4.41 4.51
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.40
0.38 0.35 0.35 0.35 0.3
هزینه های مصرف کننده 1083677.00
1096510 1105759 1111853 1123432 1110000
درآمد قابل تصرف شخص 1248172.00
1267401 1276470 1285571 1294633 1375230
پس انداز های شخصی 3.40
3.72 3.67 3.55 3.55 5
تسهیلات اعتباری خریدار 622367.00
594000 636252 642776 649231 614000
اعتبار بخش خصوصی 4294167.00
4339098 4388192 4437693 4487016 4920366
نرخ وام بانکی 3.95
3.7 3.95 4.2 4.45 4.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.40
99.3 99.04 99.03 98.9 98.66
بدهی خانوار به درآمد 171.31
173 172 172 174 175
قیمت گازوئیل 0.94
0.93 0.91 0.89 0.88 0.81
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 8055824.00
8089102 8084072 8084368 8084431 8084410
خانه های مسکونی نوساز 205.93
201 201 201 201 201
شاخص مسکن 103.30
103 103 103 103 106
نرخ مالکیت مسکن 66.50
65 66.63 66.88 67.12 63
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50
26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 13.81
13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23
7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58
6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 32.85
36.32 25.6 39.23 38.82 38.63
درجه حرارت -18.18
-11.62 -20.46 7.71 2.97 -5.36