کانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.6 0.4 0.3 0.4 0.6
نرخ بیکاری 5.70 6.4 6.5 6 6.5 6.7
نرخ تورم 2.10 1.7 1.9 2.1 2.2 2.2
نرخ بهره 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 2.25
موازنه تجاری -2540.40 -1100 -750 -1049 -1200 -2800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30 94 94 91.35 94 93
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.25
1.27 1.29 1.31 1.34 1.43
بازار سهام 16336.44
16079 15791 15509 15231 13182
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.19
2.18 2.2 2.23 1.69 2.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.6 0.4 0.3 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
2.7 2.1 2.3 1.9 1.5
رشد GDP سالانه 1.70
2.5 2 1.9 1.8 2.3
تولید ناخالص داخلی 1529.76
1800 1800 1800 1800 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1860679.00
1845000 1852000 1882484 1860000 1900000
تولید ناخالص ملی 2116304.00
2131477 2135190 2137371 2138488 2133313
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 397398.00
398438 398009 397471 397690 425000
تولید ناخالص داخلی سرانه 50231.90
51700 51700 50254 51700 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43087.80
44150 44150 43009 44150 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26825.00
26397 26212 26047 25893 30500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 123025.00
123176 123108 123016 122916 120000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 179686.00
178700 178565 178484 178426 180000
تولید ناخالص داخلی از معادن 149829.00
148867 148412 147956 147506 136000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109884.00
110072 110060 110037 110008 111000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1231780.00
1236263 1237635 1238376 1238691 1330000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 78990.00
78989 78954 78919 78884 82200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40098.00
39934 39785 39641 39502 39200
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.70
6.4 6.5 6 6.5 6.7
افراد شاغل 18647.50
18694 18749 18780 18797 18100
افراد بیکار 1130.40
1140 1143 1149 1300 1340
قسمت مدت زمان اشتغال 54.90
2.38 4.36 4.41 4.39 4.39
استخدام تمام وقت 23.70
20.8 17.57 15.13 13.8 12.74
تغییر اشتغال 78.60
30.5 23.23 20.26 18.72 17.19
نرخ مشارکت نیروی کار 65.80
66.3 66.3 66.1 66.4 67
نرخ بیکاری جوانان 10.30
13 13 10.94 12.5 11.8
بهره وری 108.99
109 109 109 109 108
هزینه های کار 114.90
114 114 114 119 123
دستمزد 24.34
24.28 24.28 24.27 24.27 25.53
دستمزد در تولید 25.13
25.25 25.23 25.22 25.21 26.23
حداقل دستمزد 11.40
11.4 11.4 11.41 11.5 12
جمعیت 36.89
37.3 37.3 37.3 37.3 37.9
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 460215.00
363307 400814 418783 401103 400083
هزینه زندگی خانواده 2690.00
2830 2833 2835 2838 2830
هزینه زندگی انفرادی 1970.00
2030 2039 2048 2057 2036
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16348.60
16100 16100 16370 16000 16000
تغییر اشتغال ADP 59.20
26.75 26.75 26.75 26.75 26.75
نرخ اشتغال 62.00
61.3 61.3 62.32 61.7 62.2
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.10
1.7 1.9 2.1 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.1 0.1 0.13 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.30
133 133 132 135 149
قیمت مصرف کننده اصلی 130.30
131 132 132 133 142
اندازه اصل تورم 1.30
1.1 1.3 1.4 1.6 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.20
115 115 115 115 115
قیمت تولید 114.80
116 116 114 118 120
تغییر قیمت تولید کننده 2.70
1.9 2 2.3 2.1 2.1
قیمت صادرات 119.40
120 119 119 120 126
قیمت واردات 130.30
130 130 130 136 139
تورم مواد غذایی 1.60
1.1 1.3 1.2 2 3.4
CPI مسکن آب و برق 138.90
140 140 140 140 140
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135.70
132 132 136 133 136
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.25
1.25 1.5 1.5 1.75 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.66
0.9 0.9 1.85 0.9 2.1
عرضه پول M0 88945.00
89205 89241 89237 89222 89055
عرضه پول M1 954241.00
964489 969636 973165 975534 977461
عرضه پول M2 1574398.00
1598512 1611915 1622166 1629946 1648181
عرضه پول M3 2272184.00
2217746 2194377 2179525 2170061 2148204
ترازنامه بانک 5319307.00
5326938 5325753 5324050 5322314 5308493
ترازنامه بانک مرکزی 109564.00
108805 108640 108481 112000 127000
ذخایر ارزی 86625.00
86474 86420 86367 86313 85884
وام به بخش خصوصی 374172.00
382478 384920 385839 370000 383000
نرخ بهره سپرده 0.10
0.3 0.3 0.43 0.3 1.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 20810.00
7621 6050 5181 4745 4314
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.89
265 267 269 270 272
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -2540.40
-1100 -750 -1049 -1200 -2800
صادرات 46205.70
47500 47200 44200 45400 43000
واردات 48746.10
48600 46500 45800 46600 46800
حساب جاری -19346.00
-17026 -16266 -16120 -15885 -13426
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30
-2.8 -2.8 -3.04 -2.8 -1.9
بدهی خارجی 631.90
624 630 637 623 628
رابطه مبادله 91.60
91.76 91.67 91.57 90.12 94.74
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9763.00
7031 7103 7432 7276 7539
گردش سرمایه -25.00
-11.02 -11.74 -11.55 -4 -8
ذخایر طلا 0.00
0.28 0.54 0.88 3 4
تولید نفت خام 3960.00
3902 3895 3888 3882 3835
شاخص تروریسم 2.96
2.39 2.43 2.47 2.3 2.3
ورود توریست 2325263.00
0 0 0 0 0
فروش اسلحه 127.00
266 227 188 149 198
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30
94 94 91.35 94 93
بودجه دولت -0.90
-0.8 -0.8 -1.03 -0.8 -0.7
ارزش بودجه دولت -349.00
-1351 -1182 -1142 -312 -312
هزینه های دولت 358066.00
361027 362090 362906 363661 365240
درآمدهای دولت 25466.00
23534 23253 23014 22789 21208
هزینه های مالی 23784.00
23090 22812 22531 22257 20338
مخارج نظامی 15504.70
15078 15205 15333 15460 15153
درخواست پناهندگی 2409.00
2270 2258 2248 2240 2217
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 60.40
57 56.7 56.91 53 52
شاخص PMI تولید 54.70
54 52.9 54 55 52
تولید صنعتی 3.51
1.5 2.1 1.44 1.9 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.55
0.4 0.4 0.11 0.7 0.5
تولید صنعتی 3.85
1 4.4 1.85 0.9 0.7
استفاده از ظرفیت 85.00
82.6 83.1 84.09 82 83
میزان سفارشات جدید 55537690.00
54183333 54129009 54043983 53966482 53350654
تغییرات موجودی انبار 17065.00
10285 7920 6219 5133 3574
ورشکستگی 250.00
239 246 252 258 298
سود شرکت سهامی 80312.00
78327 77902 77152 64200 70100
ثبت خودرو 161879.00
133400 127938 126315 125818 125601
شاخص اقتصادی مقدم 0.00
0.4 0.3 0.2 0.1 0.2
سرعت اینترنت 16205.66
17262 17175 17331 17439 16595
آدرس های IP 15582991.00
15992916 16029189 16042632 16037206 15700436
تولید فولاد 1315.00
1231 1220 1211 1206 1194
استخراج معدن 5.81
1.8 3.4 2.72 1 1.3
شاخص رقابتی 5.35
5.34 5.34 5.31 5.34 5.47
رتبه رقابتی 14.00
13 13 13 13 9
شاخص فساد مالی 82.00
85 85 83 85 87
رتبه فساد مالی 9.00
8 8 9 8 5
آسانی کسب و کار 18.00
20 20 19 20 14
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.12
52.8 52.8 53.51 51.9 53.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50
0.38 0.37 0.37 0.37 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.70
5.41 5.06 4.85 4.73 4.57
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.80
0.36 0.35 0.35 0.35 0.3
هزینه های مصرف کننده 1071880.00
1090765 1099175 1106965 1114249 1110000
درآمد قابل تصرف شخص 1208252.00
1200000 1200000 1226039 1228305 1234718
پس انداز های شخصی 2.60
3.53 3.43 3.48 3.55 5
تسهیلات اعتباری خریدار 601375.00
578000 581000 614464 594000 614000
اعتبار بخش خصوصی 4129187.00
4211247 4267916 4320393 4368936 4641823
نرخ وام بانکی 3.20
2.7 2.7 3.55 3.1 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100.50
101 101 101 101 99.75
بدهی خانوار به درآمد 173.34
175 177 178 178 181
قیمت گازوئیل 0.94
0.94 0.93 0.93 0.81 1.15
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جواز ساختمان 7657343.00
7804892 7789980 7762649 7737082 7537389
خانه های مسکونی نوساز 216.98
218 213 209 205 189
شاخص مسکن 103.30
104 104 104 121 125
نرخ مالکیت مسکن 66.50
65 66 66.16 65 63
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50
26.5 26.5 27 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 29 29 29
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 6
نرخ تامین اجتماعی 14.41
14.41 14.41 14 14 14
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58
7.58 7.58 7.56 7.55 7.44
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.83
6.83 6.83 6.81 6.81 6.7
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 32.85
25.55 35.21 54.09 36.32 38.63
درجه حرارت -18.18
-20.41 1.54 9.76 -11.62 -5.36