کانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.6 0.4 0.3 0.4 0.6
نرخ بیکاری 5.80 5.8 5.8 6 5.9 6.7
نرخ تورم 1.70 1.7 1.9 2.1 2.2 2.2
نرخ بهره 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 2.25
موازنه تجاری -1910.00 -1100 -750 -2158 -1200 -2800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30 94 94 94 94 93
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.29
1.27 1.29 1.31 1.34 1.43
بازار سهام 15675.28
16079 15791 15509 15231 13182
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.26
2.58 2.79 3.02 3.27 4.48
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.6 0.4 0.3 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
2.7 2.1 2.4 1.9 1.5
رشد GDP سالانه 1.70
2.5 2 1.9 1.8 2.3
تولید ناخالص داخلی 1529.76
1800 1800 1800 1800 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1869857.00
1845000 1852000 1861086 1860000 1900000
تولید ناخالص ملی 2153084.00
2175620 2189852 2199869 2206765 2210737
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 408291.00
412710 414664 414880 397690 425000
تولید ناخالص داخلی سرانه 50231.90
51700 51700 51700 51700 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43087.80
44150 44150 44150 44150 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27427.00
27763 27815 27689 27690 30500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 125317.00
125160 123866 122033 120355 120000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 182124.00
181143 180677 180280 179901 180000
تولید ناخالص داخلی از معادن 149830.00
147411 145863 144864 144219 136000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109596.00
109074 108488 107973 107595 111000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1235713.00
1239169 1239904 1238114 1234181 1330000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 79336.00
79028 78409 77674 76993 82200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40842.00
40516 40271 40070 39904 39200
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.80
5.8 5.8 6 5.9 6.7
افراد شاغل 18572.50
18604 18510 18433 18404 18100
افراد بیکار 1144.30
1121 1148 1187 1300 1340
قسمت مدت زمان اشتغال 54.70
44.16 69.38 14.91 -8.22 0.91
استخدام تمام وقت -39.30
50.54 18.38 29.38 26.82 27.11
تغییر اشتغال 15.40
170 61.56 -11.02 65.37 25.93
نرخ مشارکت نیروی کار 65.50
66.3 66.3 66.1 66.4 67
نرخ بیکاری جوانان 11.10
11 11.5 12 12 11.8
بهره وری 109.75
110 110 110 110 110
هزینه های کار 116.91
115 116 115 119 123
دستمزد 24.75
24.4 24.45 24.6 25 25.8
دستمزد در تولید 25.96
26.5 26.4 26.8 27.4 30
حداقل دستمزد 14.00
14 14 14 14 15
جمعیت 36.89
37.3 37.3 37.3 37.3 37.9
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 467685.00
371101 399866 427318 414607 405491
هزینه زندگی خانواده 2690.00
2750 2750 2750 2750 2800
هزینه زندگی انفرادی 1970.00
2018 2018 2018 2018 2028
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16412.50
16100 16100 16172 16000 16000
تغییر اشتغال ADP 32.70
7.44 19.79 16.61 17.43 17.26
نرخ اشتغال 61.70
61.3 61.3 61.59 61.7 62.2
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.70
1.7 1.9 2.1 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.1 0.1 0.14 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.70
133 133 132 135 149
قیمت مصرف کننده اصلی 130.80
131 132 132 133 142
اندازه اصل تورم 1.20
1.2 1.3 1.4 1.6 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.60
118 118 117 118 113
قیمت تولید 115.20
116 116 115 118 120
تغییر قیمت تولید کننده 2.00
1.9 2 2.3 2.1 2.1
قیمت صادرات 122.60
121 120 120 120 126
قیمت واردات 129.30
129 131 130 136 139
تورم مواد غذایی 2.30
1.1 1.3 1.2 2 3.4
CPI مسکن آب و برق 139.70
140 141 141 141 141
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137.20
132 132 137 133 136
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.25
1.25 1.5 1.5 1.75 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.70
1.7 1.7 1.38 1.89 3
عرضه پول M0 89794.00
90121 89938 89027 87833 87181
عرضه پول M1 963824.00
959163 946771 943559 947522 944815
عرضه پول M2 1588731.00
1565270 1557989 1559593 1558595 1558690
عرضه پول M3 2336348.00
2303877 2298352 2300098 2301078 2301135
ترازنامه بانک 5491496.00
5520073 5522774 5521688 5520002 5498374
ترازنامه بانک مرکزی 109564.00
108805 108640 108481 112000 127000
ذخایر ارزی 86486.00
85107 84590 85190 85052 85045
وام به بخش خصوصی 375850.00
374327 368271 362967 370000 383000
نرخ بهره سپرده 0.10
0.3 0.3 0.3 0.3 1.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 5683.00
20648 15527 11244 16798 14607
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.89
273 273 273 273 271
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1910.00
-1100 -750 -2158 -1200 -2800
صادرات 45840.00
47500 47200 45900 45400 43000
واردات 47750.00
48600 46500 48000 46600 46800
حساب جاری -16346.00
-15499 -14926 -14899 -14639 -11388
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30
-2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.9
بدهی خارجی 631.90
623 623 623 623 628
رابطه مبادله 94.80
96.86 98.5 97.93 90.12 94.74
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8333.00
7873 8160 7981 8093 8050
گردش سرمایه 0.00
-10.83 -11.92 -11.28 -4 -8
ذخایر طلا 0.00
0.28 0.54 0.88 3 4
تولید نفت خام 3918.00
3838 3936 3916 3935 3947
شاخص تروریسم 2.96
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
ورود توریست 2095457.00
3264000 3295200 2920500 2939900 3021000
فروش اسلحه 87.00
87 87 87 87 87
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30
94 94 94 94 93
بودجه دولت -0.90
-0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7
ارزش بودجه دولت 565.00
-1236 -971 -1022 -312 -312
هزینه های دولت 361512.00
362791 364463 365553 366385 368728
درآمدهای دولت 26863.00
25173 24757 24504 24262 21777
هزینه های مالی 24309.00
23653 23335 23044 22770 20000
مخارج نظامی 15504.70
15260 15260 15260 15260 15051
درخواست پناهندگی 2409.00
2270 2258 2248 2240 2215
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 59.60
57 56.7 59.99 53 52
شاخص PMI تولید 55.60
54 52.9 54 55 52
تولید صنعتی 4.30
1.5 2.1 2.54 1.9 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00
0.4 0.4 0.12 0.7 0.5
تولید صنعتی 2.94
1 4.4 1.51 0.9 0.7
استفاده از ظرفیت 86.00
82.6 83.1 84.67 82 83
میزان سفارشات جدید 55413046.00
53959025 53944933 54492848 53845028 54103341
تغییرات موجودی انبار 13807.00
10586 8150 6395 5261 3640
ورشکستگی 212.00
236 242 236 219 225
سود شرکت سهامی 78144.00
77580 77433 76691 64200 70100
ثبت خودرو 120179.00
139813 185045 198658 183184 177973
شاخص اقتصادی مقدم 0.10
0.4 0.3 0.24 0.1 0.2
سرعت اینترنت 16205.66
17262 17175 17331 17439 15989
آدرس های IP 15582991.00
15992916 16029189 16042632 16037206 15468799
تولید فولاد 1140.00
1096 1144 1142 1126 1131
استخراج معدن 4.88
1.8 3.4 7.59 1 1.3
شاخص رقابتی 5.35
5.34 5.34 5.34 5.34 5.47
رتبه رقابتی 14.00
13 13 13 13 9
شاخص فساد مالی 82.00
85 85 85 85 87
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 8 8 5
آسانی کسب و کار 18.00
20 20 20 20 14
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.64
52.8 52.8 53.59 51.9 53.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80
0.37 0.37 0.37 0.37 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.80
5.32 5.01 4.82 4.71 4.57
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -1.80
0.06 0.31 0.34 0.35 0.3
هزینه های مصرف کننده 1074862.00
1082391 1088764 1094210 1099596 1110000
درآمد قابل تصرف شخص 1232676.00
1200000 1200000 1209142 1212369 1211339
پس انداز های شخصی 4.20
3.74 3.92 3.85 3.88 5
تسهیلات اعتباری خریدار 602341.00
578000 581000 580176 594000 614000
اعتبار بخش خصوصی 4154979.00
4125392 4063562 4003024 3983564 4088663
نرخ وام بانکی 3.45
2.7 2.7 3.29 3.1 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100.40
100 100 100 100 100
بدهی خانوار به درآمد 172.62
172 171 171 171 171
قیمت گازوئیل 0.96
0.96 0.92 0.89 0.81 1.15
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جواز ساختمان 8413750.00
7711283 8085303 8179839 8016614 8037320
خانه های مسکونی نوساز 229.74
226 224 222 222 222
شاخص مسکن 103.30
103 102 101 121 125
نرخ مالکیت مسکن 66.50
65 65 65 65 63
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50
26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
32 32 32 32 30
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 13.81
13.81 13.81 13.81 13.81 13
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23
7.12 7.12 7.12 7.12 6.87
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58
6.56 6.56 6.56 6.56 6.42
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 32.85
25.55 35.21 54.09 36.32 38.63
درجه حرارت -18.18
-20.41 1.54 9.76 -11.62 -5.36