کانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6
نرخ بیکاری 6.20 6.4 6.4 6.5 6.4 6.7
نرخ تورم 1.60 1.8 1.7 1.7 2 2.4
نرخ بهره 1.00 1.25 1.25 1.5 1.5 2
موازنه تجاری -3413.40 -1200 -1100 -750 -1876 -2800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30 93.1 94 94 90.72 93
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.26 1.25 1.23 1.22 1.21 1.07
بازار سهام 15857.22 15600 15400 15300 15100 13400
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.03 2.16 2.18 2.2 2.23 2.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 2.3 1.9 1.7 3.1 1.4
رشد GDP سالانه 4.50 2.1 1.9 2 2.35 2.3
تولید ناخالص داخلی 1529.76 1600 1800 1800 1800 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1849280.00 1841000 1845000 1852000 1896287 1900000
تولید ناخالص ملی 2091832.00 2107758 2111883 2114318 2115607 2109606
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 389603.00 396224 390534 389986 389451 425000
تولید ناخالص داخلی سرانه 50231.90 51300 51700 51700 50258 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43087.80 43250 44150 44150 42870 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27021.00 26125 25892 25725 25584 30500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 120861.00 121194 121131 121040 120939 120000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 181425.00 182199 182073 181844 181591 180000
تولید ناخالص داخلی از معادن 149108.00 148268 147705 147149 146603 136000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109185.00 109433 109451 109437 109413 111000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1224274.00 1232037 1234572 1236085 1236913 1330000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 78670.00 78687 78654 78621 78588 82200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39208.00 38739 38567 38402 38244 39200
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.20 6.4 6.4 6.5 6.4 6.7
افراد شاغل 18454.10 18481 18495 18502 18504 18100
افراد بیکار 1214.10 1360 1204 1206 1210 1340
قسمت مدت زمان اشتغال -102.00 3.87 4.51 4.5 4.48 4.47
استخدام تمام وقت 112.00 11.8 14.17 12.91 12.88 12.33
تغییر اشتغال 10.00 16.67 16.47 16.65 16.7 16.76
نرخ مشارکت نیروی کار 65.60 66.2 66.3 66.3 66.1 67
نرخ بیکاری جوانان 10.30 12.9 13 13 11.11 11.8
بهره وری 109.45 110 110 110 110 109
هزینه های کار 114.65 118 113 113 113 123
دستمزد 24.02 24.09 24.08 24.08 24.07 25.53
دستمزد در تولید 25.69 25.64 25.63 25.62 25.61 26.23
حداقل دستمزد 11.40 11.4 11.4 11.4 11.39 12
جمعیت 36.44 36.9 37.3 37.3 37.1 37.9
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1777.70 1769 1769 1768 1768 1768
هزینه زندگی انفرادی 1514.65 1512 1512 1512 1512 1511
پست های خالی شغلی 387505.00 387933 393017 385050 374158 388005
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16277.30 16300 16100 16100 16411 16000
نرخ اشتغال 61.60 61.4 61.3 61.3 61.44 62.2
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.60 1.8 1.7 1.7 2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.1 0.1 0.24 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.80 132 133 133 131 149
قیمت مصرف کننده اصلی 129.80 131 131 132 130 142
اندازه اصل تورم 0.80 1.2 1.3 1.3 1.11 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.00 115 115 115 115 114
قیمت تولید 112.10 115 116 116 112 120
تغییر قیمت تولید کننده 1.90 2.2 1.9 2 2.3 2.1
قیمت صادرات 116.10 119 115 115 115 126
قیمت واردات 128.40 133 128 128 128 139
تورم مواد غذایی 0.90 1 1.1 1.3 1.2 3.4
CPI مسکن آب و برق 138.10 138 138 138 139 138
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.20 131 132 132 133 136
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.00 1.25 1.25 1.5 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 1.43 1.41 0.9 0.9 1.67 2.1
عرضه پول M0 88188.00 88634 88694 88697 88684 88496
عرضه پول M1 943426.00 944504 944463 944250 943901 938346
عرضه پول M2 1551794.00 1546965 1543752 1540944 1538444 1522552
عرضه پول M3 2287313.00 2277811 2272850 2269258 2266499 2252698
ترازنامه بانک مرکزی 109016.00 108000 109043 108888 108737 127000
ترازنامه بانک 5212789.00 5200907 5197866 5195915 5194105 5178002
ذخایر ارزی 84339.00 84306 84250 84194 84138 83640
وام به بخش خصوصی 362445.00 365000 362262 361991 361708 383000
نرخ بهره سپرده 0.10 0.2 0.3 0.3 0.7 1.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 9850.00 6786 5561 4855 4528 4232
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.89 270 271 271 272 272
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -3413.40 -1200 -1100 -750 -1876 -2800
صادرات 43629.80 47300 47500 47200 42887 43000
واردات 47043.20 48500 48600 46500 46716 46800
حساب جاری -16319.00 -15198 -14504 -14241 -14001 -11494
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -2.9 -2.8 -2.8 -2.82 -1.9
بدهی خارجی 615.99 620 616 615 614 628
رابطه مبادله 90.40 88.45 90.47 90.46 90.45 94.74
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 223.00 6678 6454 6530 6913 7331
گردش سرمایه 0.00 -5 -11.24 -11.43 -11.47 -8
ذخایر طلا 0.00 2 0.91 1.31 1.76 4
تولید نفت خام 3729.00 3630 3625 3614 3609 3552
فروش اسلحه 127.00 149 155 160 166 198
شاخص تروریسم 2.52 2.3 2.19 2.14 2.09 2.3
ورود توریست 4183681.00 2607500 2835900 3177400 3079100 3026500
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30 93.1 94 94 90.72 93
بودجه دولت 0.10 -1 -0.8 -0.8 -0.16 -0.7
ارزش بودجه دولت -193.00 -312 -659 -755 -822 -312
هزینه های دولت 353717.00 355080 355837 356161 356568 356908
درآمدهای دولت 26058.00 25069 24794 24540 24294 22351
هزینه های مالی 24306.00 22801 22569 22281 22001 19845
مخارج نظامی 15504.70 15460 15428 15397 15365 15153
درخواست پناهندگی 2409.00 2286 2270 2258 2248 2217
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 59.60 57.4 57 56.7 56.86 52
شاخص PMI تولید 55.00 52 53 52.9 52.95 52
تولید صنعتی 5.23 1.3 1.5 2.1 1.89 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.47 0.2 0.4 0.4 0.11 0.5
تولید صنعتی 3.73 1.5 1 4.4 1.42 0.7
استفاده از ظرفیت 85.00 82.5 82.6 83.1 84.39 83
میزان سفارشات جدید 53553823.00 52682777 52554116 52487007 52409611 51740218
تغییرات موجودی انبار 11072.00 7325 5925 4921 4291 3426
ورشکستگی 197.00 234 239 244 250 295
سود شرکت سهامی 76318.00 61300 72740 71869 71226 70100
ثبت خودرو 187257.00 138899 128966 126331 125578 125284
شاخص اقتصادی مقدم 0.00 0.2 0.4 0.3 0.21 0.2
استخراج معدن 13.20 2.6 1.8 3.4 3.39 1.3
تولید فولاد 1125.00 1145 1159 1169 1175 1189
شاخص رقابتی 5.35 5.27 5.34 5.34 5.31 5.47
رتبه رقابتی 14.00 15 13 13 13 9
شاخص فساد مالی 82.00 84 85 85 84 87
رتبه فساد مالی 9.00 8 8 8 8 5
آسانی کسب و کار 22.00 21 20 20 18 14
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.00 53 52.8 52.8 53.43 53.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.37 0.37 0.37 0.37 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.90 5.77 5.26 4.96 4.79 4.56
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.70 0.42 0.36 0.34 0.34 0.3
هزینه های مصرف کننده 1061240.00 1079918 1088652 1096485 1103900 1110000
درآمد قابل تصرف شخص 1213848.00 1170000 1200000 1200000 1248140 1272120
پس انداز های شخصی 4.60 4.81 4.83 4.89 4.93 5
تسهیلات اعتباری خریدار 591781.00 573000 578000 581000 612842 614000
اعتبار بخش خصوصی 4055138.00 4142186 4199215 4250442 4296438 4539958
نرخ وام بانکی 3.20 2.7 2.7 2.7 3.71 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100.20 99.17 98.9 98.66 98.44 96.88
بدهی خانوار به درآمد 169.90 170 171 171 171 170
قیمت گازوئیل 0.91 0.78 0.9 0.9 0.89 1.15
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
جواز ساختمان 7542953.00 7692539 7675224 7647376 7620780 7388831
خانه های مسکونی نوساز 217.10 213 209 205 202 187
شاخص مسکن 102.90 119 104 104 104 125
نرخ مالکیت مسکن 66.50 66 65 66 66.8 63
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.8 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 29.04 33 33 29.04 29.03
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5.11 5 5 5.27 5.57
نرخ تامین اجتماعی 14.41 14.36 14.41 14.41 14.31 14.13
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.55 7.58 7.58 7.53 7.44
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.83 6.81 6.83 6.83 6.79 6.7