شاخص یاب

کانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6
نرخ بیکاری 6.00 6 5.9 6 6.1 6.7
نرخ تورم 3.00 2.6 2.4 2.3 2.3 2.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 2 2.25
موازنه تجاری -114.30 -200 -1200 100 100 -3800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.60 94 94 93 93 93
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.29
1.3 1.31 1.32 1.33 1.36
بازار سهام 16214.75
16248 16140 16033 15929 15513
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.42
2.37 2.42 2.46 2.51 2.72
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.6 0.4 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
2.4 2.1 2.7 2.6 1.5
رشد GDP سالانه 2.90
1.9 2.1 1.8 2.2 1.9
تولید ناخالص داخلی 1653.04
1800 1800 2000 2000 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1891153.00
1907949 1910436 1928484 1940323 1972057
تولید ناخالص ملی 2195332.00
2171400 2196396 2227189 2252411 2267240
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 412095.00
409070 417201 422278 422809 430658
تولید ناخالص داخلی سرانه 51315.89
51700 51700 52200 52200 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44017.59
44150 44150 44700 44700 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28043.00
28603 28528 28578 28772 29448
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 127847.00
127348 127585 130656 131171 131700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 183616.00
183685 186759 188279 188390 192783
تولید ناخالص داخلی از معادن 157686.00
156180 157001 159836 161786 162065
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110787.00
112115 111811 113077 113667 115417
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1248678.00
1256402 1260757 1272835 1281144 1301423
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80940.00
81019 81139 82466 83044 83756
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39144.00
41532 40815 40834 40162 42132
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.00
6 5.9 6 6.1 6.7
افراد شاغل 18630.50
18645 18675 18713 18752 18100
افراد بیکار 1195.20
1201 1300 1214 1217 1340
قسمت مدت زمان اشتغال -92.00
18.94 0.72 3.74 3.86 3.83
استخدام تمام وقت 40.40
7.64 16.96 15.2 15.26 15.34
تغییر اشتغال -51.60
11.38 12.08 12.08 12.08 12.08
نرخ مشارکت نیروی کار 65.30
65.5 65.6 65.6 65.6 67
نرخ بیکاری جوانان 10.90
12 12 11.5 11.03 11.8
بهره وری 109.99
110 111 111 111 114
هزینه های کار 116.80
117 119 118 118 123
دستمزد 24.86
24.6 25 24.6 24.87 25.8
دستمزد در تولید 25.47
26.8 27.4 27.9 25.39 30
حداقل دستمزد 14.00
14 14 15 14.54 15
جمعیت 36.96
37.55 37.3 37.77 37.84 37.9
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 462280.00
459784 459626 459661 459653 459655
هزینه زندگی خانواده 2690.00
2750 2750 2830 2834 2800
هزینه زندگی انفرادی 1970.00
2048 2057 2047 2038 2028
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16584.00
16675 16000 16797 16855 16000
تغییر اشتغال ADP 13.60
44.22 19.51 5.07 46.04 30.88
نرخ اشتغال 61.40
61.39 61.7 61.25 61.21 62.2
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.00
2.6 2.4 2.3 2.3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.1 0.2 0.12 0.12 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.30
134 134 136 137 140
قیمت مصرف کننده اصلی 131.70
132 132 133 133 139
اندازه اصل تورم 1.60
1.4 1.6 1.5 1.55 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117.60
118 118 118 118 118
قیمت تولید 119.40
118 121 122 125 130
تغییر قیمت تولید کننده 6.60
5.1 5.3 4.8 4.4 3.1
قیمت صادرات 128.10
129 120 129 129 126
قیمت واردات 138.70
139 136 140 140 139
تورم مواد غذایی 1.40
2.1 2 1.8 1.9 3.4
CPI مسکن آب و برق 141.00
142 143 143 144 149
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 142.00
137 139 141 144 145
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.75 1.75 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.99
1.99 2.24 2.24 2.49 2.74
عرضه پول M0 91480.00
92161 93229 94295 95358 105821
عرضه پول M1 980632.00
989415 1002675 1015804 1028887 1157202
عرضه پول M2 1611709.00
1621364 1636160 1650636 1664881 1795147
عرضه پول M3 2336698.00
2342618 2354829 2366658 2378281 2483220
ترازنامه بانک 5676343.00
5696876 5699250 5697957 5697817 5697243
ترازنامه بانک مرکزی 113929.00
114821 112000 115407 115420 127000
ذخایر ارزی 81238.00
81272 81273 81266 81267 81267
وام به بخش خصوصی 402786.00
408146 370000 423358 430589 383000
نرخ بهره سپرده 0.10
0.1 0.35 0.35 0.6 0.85
سرمایه گذاری سهام خارجی 12650.00
11380 10684 10749 10729 10733
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267.03
265 265 260 260 255
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -114.30
-200 -1200 100 100 -3800
صادرات 51265.40
51400 45400 51800 51800 43000
واردات 51379.70
51600 46600 51700 51700 46800
حساب جاری -15880.00
-15520 -16262 -15772 -16534 -16213
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-2.8 -2.8 -2.5 -2.5 -1.9
بدهی خارجی 631.90
639 623 648 651 628
رابطه مبادله 92.40
92.5 88.24 91.81 91.76 90.65
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11674.00
12552 12942 12742 12952 12803
گردش سرمایه 0.00
7.66 -4 6.46 6.72 -8
ذخایر طلا 0.00
-0.05 3 -0.07 -0.06 4
تولید نفت خام 4237.00
4128 4122 4123 4122 4122
شاخص تروریسم 2.96
2.55 2.3 2.61 2.63 2.3
ورود توریست 3786646.00
2689500 2242600 2284700 2493200 2389500
فروش اسلحه 87.00
156 175 182 188 143
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.60
94 94 93 93 93
بودجه دولت -0.90
-0.8 -0.8 -0.97 -1.03 -0.7
ارزش بودجه دولت 1110.00
1200 1190 1174 1156 1162
هزینه های دولت 366209.00
367710 370044 374621 375730 381980
درآمدهای دولت 27132.00
26386 26260 26228 26210 26216
هزینه های مالی 23809.00
25185 25042 25054 25054 25054
مخارج نظامی 19837.10
20084 20557 20576 20594 20304
درخواست پناهندگی 5187.00
4807 4856 4850 4848 4849
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 61.90
61.47 53 61.38 61.37 52
شاخص PMI تولید 56.80
54 55 56.81 56.8 52
تولید صنعتی 3.60
3.91 1.9 3.82 3.82 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.53
0.19 0.7 0.13 0.13 0.5
تولید صنعتی 2.32
2.1 0.9 2.02 1.99 0.7
استفاده از ظرفیت 85.50
85.7 85 85.2 85 83
میزان سفارشات جدید 59629282.00
59760784 59617760 59648809 59633968 59638036
تغییرات موجودی انبار 14112.00
11661 10016 8984 8447 8248
ورشکستگی 196.00
216 220 218 219 219
سود شرکت سهامی 76692.00
77678 64200 77455 77314 70100
ثبت خودرو 179587.00
156323 160726 181701 171948 171422
شاخص اقتصادی مقدم 0.00
0.2 0.1 0.18 0.18 0.2
سرعت اینترنت 16205.66
19160 19635 20107 20573 24998
آدرس های IP 15582991.00
16212180 16349225 16540539 16644885 17626330
تولید فولاد 1020.00
1048 1060 1067 1071 1076
استخراج معدن 6.38
6.66 1 6.67 6.67 1.3
شاخص رقابتی 5.35
5.28 5.34 5.32 5.33 5.47
رتبه رقابتی 14.00
14 13 14 14 9
شاخص فساد مالی 82.00
82 85 82 82 87
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 7 7 5
آسانی کسب و کار 18.00
22 20 23 23 14
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.77
54.84 51.9 54.78 54.78 53.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20
0.38 0.37 0.37 0.37 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.80
4.05 4.23 4.34 4.41 4.51
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.10
0.26 0.33 0.34 0.34 0.3
هزینه های مصرف کننده 1083677.00
1093897 1096510 1105759 1111853 1131878
درآمد قابل تصرف شخص 1248172.00
1258350 1267401 1276470 1285571 1375230
پس انداز های شخصی 3.40
3.52 3.72 3.67 3.55 5
تسهیلات اعتباری خریدار 615914.00
620864 594000 633720 639887 614000
اعتبار بخش خصوصی 4285348.00
4327700 4392008 4455222 4518068 5136871
نرخ وام بانکی 3.70
3.7 3.95 3.95 4.2 4.45
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100.20
99.44 99.49 99.21 99.22 98.84
بدهی خانوار به درآمد 171.31
173 173 171 171 173
قیمت گازوئیل 1.04
1.06 1 0.95 0.89 0.71
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 8208497.00
8181839 8201741 8200026 8199985 8199964
خانه های مسکونی نوساز 200.99
230 231 231 231 231
شاخص مسکن 103.30
103 121 103 103 125
نرخ مالکیت مسکن 66.50
66.43 65 66.63 66.88 63
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50
26.5 26.5 26 26 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 13.81
13.81 13.81 14 14 13
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23
7.21 7.21 7.18 7.17 6.99
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58
6.4 6.4 6.54 6.58 6.53
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 32.85
54.09 36.32 25.6 39.23 38.63
درجه حرارت -18.18
9.76 -11.62 -20.46 7.71 -5.36