شاخص یاب

کانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6
نرخ بیکاری 6.00 6 5.9 6 6.1 6.7
نرخ تورم 2.20 2.4 2.3 2.1 2.3 2.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 2 2.25
موازنه تجاری -2771.20 -2911 -1200 -2976 -2975 -3800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.60 94 94 93 93 93
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.31
1.34 1.36 1.39 1.42 1.53
بازار سهام 16494.73
15951 15645 15344 15050 13927
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.14
2.28 2.43 2.58 2.75 3.54
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.6 0.4 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
1.9 2.1 2.1 2.2 1.5
رشد GDP سالانه 1.30
1.9 2.1 1.8 2.2 1.9
تولید ناخالص داخلی 1653.04
1800 1800 2000 2000 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1877388.00
1898632 1910436 1916813 1918691 1972057
تولید ناخالص ملی 2168064.00
2159530 2198299 2213593 2215761 2269205
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 412546.00
406610 416865 421209 421622 430311
تولید ناخالص داخلی سرانه 51315.89
51700 51700 52200 52200 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44017.59
44150 44150 44700 44700 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27706.00
28454 28513 28397 28316 29433
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 126443.00
126683 127582 129768 129225 131697
تولید ناخالص داخلی از ساخت 184518.00
182620 186978 186881 188577 193009
تولید ناخالص داخلی از معادن 155077.00
154316 155278 158811 158489 160286
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109792.00
111600 111688 112013 112207 115291
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1239165.00
1250272 1260119 1264808 1266427 1300764
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80294.00
80617 81166 82106 82060 83784
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40555.00
41334 40840 40763 41447 42157
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.00
6 5.9 6 6.1 6.7
افراد شاغل 18628.00
18674 18722 18768 18814 18100
افراد بیکار 1195.30
1202 1300 1216 1219 1340
قسمت مدت زمان اشتغال 22.70
5.68 3.62 3.62 3.65 3.65
استخدام تمام وقت 9.10
10.25 14.89 15.84 15.97 16.01
تغییر اشتغال 31.80
15.13 17.16 17.25 17.33 17.35
نرخ مشارکت نیروی کار 65.50
65.5 65.6 65.6 65.6 67
نرخ بیکاری جوانان 11.70
12 12 11.5 11.71 11.8
بهره وری 109.22
109 109 109 109 109
هزینه های کار 117.22
118 119 119 119 123
دستمزد 24.93
24.6 25 24.6 24.93 25.8
دستمزد در تولید 25.20
26.8 27.4 27.9 25.34 30
حداقل دستمزد 14.00
14 14 15 14.54 15
جمعیت 36.96
37.55 37.3 37.77 37.84 37.9
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 469795.00
510398 507346 500171 527989 526236
هزینه زندگی خانواده 2690.00
2750 2750 2830 2834 2800
هزینه زندگی انفرادی 1970.00
2048 2057 2047 2038 2028
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16540.30
16637 16000 16754 16811 16000
تغییر اشتغال ADP 2.90
22.8 23.2 23.18 23.18 23.18
نرخ اشتغال 61.50
61.41 61.7 61.32 61.3 62.2
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.20
2.4 2.3 2.1 2.3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.12 0.2 0.12 0.12 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.40
134 134 136 136 140
قیمت مصرف کننده اصلی 131.00
132 132 133 133 139
اندازه اصل تورم 1.30
1.4 1.6 1.5 1.34 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.90
117 117 117 117 117
قیمت تولید 118.50
115 117 119 119 122
تغییر قیمت تولید کننده 3.10
2.1 2.3 2.2 2.4 2.1
قیمت صادرات 124.70
125 120 125 125 126
قیمت واردات 134.00
135 136 135 135 139
تورم مواد غذایی 1.00
2.1 2 1.8 1.9 3.4
CPI مسکن آب و برق 140.40
141 142 143 144 149
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139.70
136 139 141 138 145
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.75 1.75 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.91
1.69 1.89 2.2 1.7 3
عرضه پول M0 90538.00
91949 92997 94041 95082 105331
عرضه پول M1 975476.00
994380 1008383 1022360 1036294 1173368
عرضه پول M2 1597414.00
1614732 1626950 1639070 1650931 1757359
عرضه پول M3 2317123.00
2336216 2346603 2356865 2366917 2457070
ترازنامه بانک 5473083.00
5503679 5501701 5499064 5499684 5499044
ترازنامه بانک مرکزی 110853.00
111326 112000 111372 111373 127000
ذخایر ارزی 81765.00
81988 81927 81932 81932 81932
وام به بخش خصوصی 400366.00
417094 370000 436470 445654 383000
نرخ بهره سپرده 0.10
0.34 0.3 0.5 0.58 1.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 2180.00
11465 11683 11675 11673 11674
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267.03
265 265 260 260 255
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2771.20
-2911 -1200 -2976 -2975 -3800
صادرات 48344.20
48700 45400 48700 48700 43000
واردات 51115.40
51600 46600 51700 51700 46800
حساب جاری -19496.00
-18672 -19029 -18281 -19199 -18933
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-2.8 -2.8 -2.5 -2.5 -1.9
بدهی خارجی 631.90
639 623 648 651 628
رابطه مبادله 93.10
92.71 88.24 92.51 92.49 90.65
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17792.00
12521 12761 12627 12859 12673
گردش سرمایه -51.00
8.38 -4 7.21 7.38 -8
ذخایر طلا 0.00
-0.05 3 -0.07 -0.06 4
تولید نفت خام 3980.00
4038 4038 4038 4038 4038
شاخص تروریسم 2.96
2.55 2.3 2.61 2.63 2.3
ورود توریست 1883642.00
2689500 2242600 2284700 2493200 2389500
فروش اسلحه 87.00
156 175 182 188 143
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.60
94 94 93 93 93
بودجه دولت -0.90
-0.8 -0.8 -0.97 -1.03 -0.7
ارزش بودجه دولت -10630.00
-254 -129 -145 -161 -158
هزینه های دولت 364860.00
365814 369104 372522 372887 381009
درآمدهای دولت 26700.00
25591 25748 25709 25694 25697
هزینه های مالی 34900.00
25845 25850 25854 25855 25854
مخارج نظامی 19837.10
20084 20557 20576 20594 20304
درخواست پناهندگی 5187.00
4807 4856 4850 4848 4849
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 63.10
60.87 53 61.27 61.2 52
شاخص PMI تولید 57.10
54 55 56.91 56.89 52
تولید صنعتی 5.01
5.69 1.9 5.83 5.84 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.43
0.17 0.7 0.12 0.12 0.5
تولید صنعتی 3.50
3.74 0.9 3.76 3.73 0.7
استفاده از ظرفیت 86.10
85.7 85 85.2 85 83
میزان سفارشات جدید 57385045.00
57683066 57680397 57681061 57681119 57681132
تغییرات موجودی انبار 15288.00
10477 9181 8410 8050 8000
ورشکستگی 239.00
231 233 233 233 233
سود شرکت سهامی 78757.00
79693 64200 79578 79491 70100
ثبت خودرو 220264.00
157092 164168 174719 167983 168514
شاخص اقتصادی مقدم 0.10
0.2 0.1 0.18 0.18 0.2
سرعت اینترنت 16205.66
19160 19635 20107 20573 24998
آدرس های IP 15582991.00
16212180 16349225 16540539 16644885 17626330
تولید فولاد 1145.00
1123 1114 1110 1107 1104
استخراج معدن 7.03
6.86 1 6.86 6.86 1.3
شاخص رقابتی 5.35
5.28 5.34 5.32 5.33 5.47
رتبه رقابتی 14.00
14 13 14 14 9
شاخص فساد مالی 82.00
82 85 82 82 87
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 7 7 5
آسانی کسب و کار 18.00
22 20 23 23 14
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 54.21
54.84 51.9 54.78 54.78 53.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20
0.37 0.37 0.37 0.37 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.60
3.37 3.83 4.11 4.27 4.52
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.10
0.32 0.33 0.33 0.33 0.3
هزینه های مصرف کننده 1077010.00
1089667 1097434 1099627 1100704 1132832
درآمد قابل تصرف شخص 1242592.00
1260421 1269713 1278975 1288222 1379478
پس انداز های شخصی 4.40
3.85 4 4.02 3.96 5
تسهیلات اعتباری خریدار 608673.00
616550 594000 627642 633078 614000
اعتبار بخش خصوصی 4222270.00
4290645 4344517 4398668 4452742 4983978
نرخ وام بانکی 3.70
3.64 3.1 3.81 3.88 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100.20
99.44 99.49 99.21 99.22 98.84
بدهی خانوار به درآمد 170.20
173 173 171 171 173
قیمت گازوئیل 1.02
0.97 0.91 0.86 0.81 0.45
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 8200000.00
8085364 8102884 8100857 8100893 8100864
خانه های مسکونی نوساز 248.10
230 231 231 231 231
شاخص مسکن 103.10
103 121 103 103 125
نرخ مالکیت مسکن 66.50
66.43 65 66.63 66.88 63
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50
26.5 26.5 26 26 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 13.81
13.81 13.81 14 14 13
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23
7.21 7.21 7.18 7.17 6.99
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58
6.4 6.4 6.54 6.58 6.53
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 32.85
54.09 36.32 25.6 39.23 38.63
درجه حرارت -18.18
9.76 -11.62 -20.46 7.71 -5.36