کانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.6 0.4 0.5 0.6
نرخ بیکاری 5.80 5.8 6 5.9 6 6.7
نرخ تورم 2.20 2.2 2.1 2.3 2.1 2.2
نرخ بهره 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2.25
موازنه تجاری -4139.60 -700 -2100 -1200 -2100 -3800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.60 94 94 94 93 93
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.30
1.31 1.33 1.36 1.38 1.48
بازار سهام 16113.62
14877 14580 14288 14003 12916
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.37
2.3 2.48 2.68 2.89 3.92
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.4 0.6 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
2.3 2.3 2.1 2.2 1.5
رشد GDP سالانه 1.70
2.3 1.9 2.1 1.8 1.9
تولید ناخالص داخلی 1529.76
1800 1800 1800 2000 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1869857.00
1893766 1904750 1905384 1910994 1966842
تولید ناخالص ملی 2153084.00
2150687 2168007 2193993 2200452 2264760
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 408291.00
402902 408206 416049 417273 429468
تولید ناخالص داخلی سرانه 50231.90
51700 51700 51700 52200 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43087.80
44150 43009 44150 44700 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27771.00
28329 28477 28269 28164 29181
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 127127.00
125305 127069 127722 128744 131842
تولید ناخالص داخلی از ساخت 185063.00
185876 183675 185790 187709 191783
تولید ناخالص داخلی از معادن 151249.00
154139 153814 154281 150586 159257
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109811.00
111012 112033 111344 111617 114935
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1237615.00
1249166 1256633 1259437 1263239 1300060
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80011.00
80500 81054 80994 81062 83607
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39670.00
40101 41633 40946 41006 42267
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.80
5.8 6 5.9 6 6.7
افراد شاغل 18603.70
18509 18441 18426 18443 18100
افراد بیکار 1155.00
1163 1209 1300 1219 1340
قسمت مدت زمان اشتغال -30.00
6.95 3.58 3.77 3.83 3.83
استخدام تمام وقت 28.80
17.54 31.3 28.14 28.49 28.52
تغییر اشتغال -1.10
62.79 -9.97 61.92 55.45 27.21
نرخ مشارکت نیروی کار 65.40
65.5 65.5 65.6 65.6 67
نرخ بیکاری جوانان 11.10
11.5 12 12 11.5 11.8
بهره وری 109.75
110 110 110 110 110
هزینه های کار 116.91
118 118 119 119 123
دستمزد 24.98
24.45 24.6 25 24.6 25.8
دستمزد در تولید 25.13
26.4 26.8 27.4 27.9 30
حداقل دستمزد 14.00
14 14 14 15 15
جمعیت 36.96
37.3 37.11 37.3 37.55 37.9
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 469795.00
399866 427318 414607 392362 405491
هزینه زندگی خانواده 2690.00
2750 2750 2750 2830 2800
هزینه زندگی انفرادی 1970.00
1970 1970 1970 1970 1970
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16491.90
16100 16459 16000 16458 16000
تغییر اشتغال ADP 30.20
54.26 -16.63 30.49 53.1 44.12
نرخ اشتغال 61.60
61.3 61.59 61.7 61.64 62.2
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.20
2.2 2.1 2.3 2.1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.1 0.14 0.2 0.12 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.30
133 134 134 136 140
قیمت مصرف کننده اصلی 131.20
131 132 132 133 139
اندازه اصل تورم 1.50
1.4 1.4 1.6 1.5 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.60
116 116 116 116 116
قیمت تولید 116.70
117 116 117 120 122
تغییر قیمت تولید کننده 2.30
2.4 2.1 2.3 2.2 2.1
قیمت صادرات 122.80
121 120 120 120 126
قیمت واردات 131.60
131 130 136 130 139
تورم مواد غذایی 1.80
1.9 2.1 2 1.8 3.4
CPI مسکن آب و برق 140.30
141 141 142 143 149
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139.50
135 136 139 141 145
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.25
1.5 1.5 1.75 1.75 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.75
1.7 1.69 1.89 2.2 3
عرضه پول M0 89896.00
91253 92340 93424 94506 106193
عرضه پول M1 974424.00
988034 1003409 1018766 1034085 1200185
عرضه پول M2 1596479.00
1610824 1626588 1642517 1658115 1813783
عرضه پول M3 2377425.00
2390258 2408517 2436734 2460052 2705112
ترازنامه بانک 5535444.00
5442705 5439558 5436995 5434481 5406897
ترازنامه بانک مرکزی 109327.00
104471 107780 112000 107169 127000
ذخایر ارزی 82221.00
84817 85550 85210 85264 85288
وام به بخش خصوصی 385061.00
383273 385130 370000 386937 383000
نرخ بهره سپرده 0.10
0.3 0.34 0.3 0.5 1.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 6148.00
13058 11956 12203 12137 12141
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267.03
265 265 265 260 255
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -4139.60
-700 -2100 -1200 -2100 -3800
صادرات 47584.00
47200 45900 45400 45900 43000
واردات 51723.60
46500 48000 46600 48000 46800
حساب جاری -16346.00
-14896 -14922 -14683 -14376 -11550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-2.8 -2.8 -2.8 -2.5 -1.9
بدهی خارجی 631.90
632 632 623 632 628
رابطه مبادله 93.30
92.32 92.88 88.24 92.4 90.65
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8333.00
9236 9555 9406 9537 9827
گردش سرمایه 0.00
9.58 9.81 -4 10.04 -8
ذخایر طلا 0.00
0 0 3 0 4
تولید نفت خام 3949.00
3944 3920 3947 3947 3954
شاخص تروریسم 2.96
2.5 2.55 2.3 2.61 2.3
ورود توریست 1542507.00
3155400 2906600 2934300 2988100 2971000
فروش اسلحه 87.00
87 87 87 87 87
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.60
94 94 94 93 93
بودجه دولت -0.90
-0.8 -0.92 -0.8 -1.26 -0.7
ارزش بودجه دولت 2826.00
999 996 1008 991 996
هزینه های دولت 361512.00
363314 367250 368381 369465 380263
درآمدهای دولت 28716.00
25357 25342 25363 25333 25338
هزینه های مالی 24173.00
24358 24346 24342 24342 24342
مخارج نظامی 19837.10
15500 15606 15713 15703 15753
درخواست پناهندگی 3979.00
4886 5455 4854 5144 5085
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 71.50
56.7 60.33 53 59.96 52
شاخص PMI تولید 55.50
52.9 54 55 53.34 52
تولید صنعتی 4.46
2.1 2.19 1.9 2.15 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.36
0.4 0.12 0.7 0.12 0.5
تولید صنعتی 4.85
4.4 2.79 0.9 2.79 0.7
استفاده از ظرفیت 86.00
83.1 85.16 82 85.16 83
میزان سفارشات جدید 58478108.00
58180943 58079639 58101817 58093467 58095945
تغییرات موجودی انبار 13807.00
13816 16984 13824 16976 13876
ورشکستگی 255.00
212 209 209 209 209
سود شرکت سهامی 78757.00
79793 79693 64200 79578 70100
ثبت خودرو 189971.00
179065 196545 185119 171626 176678
شاخص اقتصادی مقدم 0.40
0.3 0.16 0.1 0.17 0.2
سرعت اینترنت 16205.66
18679 19160 19635 20107 24998
آدرس های IP 15582991.00
16029189 16042632 16037206 16019532 15468799
تولید فولاد 1230.00
1069 1073 1075 1076 1077
استخراج معدن 4.33
3.4 0.75 1 0.75 1.3
شاخص رقابتی 5.35
5.34 5.31 5.34 5.31 5.47
رتبه رقابتی 14.00
13 14 13 14 9
شاخص فساد مالی 82.00
85 83 85 83 87
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 8 8 5
آسانی کسب و کار 18.00
20 19 20 20 14
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.94
52.8 54.47 51.9 54.33 53.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60
0.37 0.37 0.37 0.37 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10
4.18 4.31 4.39 4.44 4.52
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.20
0.31 0.35 0.35 0.35 0.3
هزینه های مصرف کننده 1074862.00
1082001 1093944 1095284 1098509 1130613
درآمد قابل تصرف شخص 1232676.00
1200000 1255017 1259153 1264499 1280694
پس انداز های شخصی 4.20
4.16 2.85 4.13 2.88 5
تسهیلات اعتباری خریدار 603056.00
581000 611542 594000 621030 614000
اعتبار بخش خصوصی 4198933.00
4259147 4319389 4379653 4439764 5089437
نرخ وام بانکی 3.45
2.7 3.64 3.1 3.81 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100.40
100 100 99.94 99.83 98.6
بدهی خانوار به درآمد 172.62
172 172 172 172 172
قیمت گازوئیل 1.06
0.94 0.88 0.83 0.78 0.55
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جواز ساختمان 8399967.00
8064441 8228157 8117401 8012148 8085207
خانه های مسکونی نوساز 214.38
223 221 220 220 220
شاخص مسکن 103.10
102 101 121 99.01 125
نرخ مالکیت مسکن 66.50
66 66.43 65 66.63 63
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50
26.5 26.5 26.5 27 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 13.81
13.81 13.81 13.81 14 14
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23
7.58 7.23 7.23 7.23 7.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58
6.83 6.58 6.58 6.58 6.58
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 32.85
35.21 54.09 36.32 25.6 38.63
درجه حرارت -18.18
1.54 9.76 -11.62 -20.46 -5.36