کانادا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.2 0.4 0.5 0.3 0.6
نرخ بیکاری 6.80 6.9 7.1 7 7.1 6.7
نرخ تورم 1.50 1.5 1.7 1.8 1.9 2.9
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.75 0.75 2
موازنه تجاری -4080.40 -4400 -4100 -3300 -2600 -2300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.50 92.5 93.1 93.1 93.1 90
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.33 1.36 1.38 1.39 1.4 1.62
بازار سهام 15052.52 14700 14600 14400 14300 11900
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.62 1.58 1.59 1.61 1.62 1.87
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.2 0.4 0.5 0.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.2 1.1 1.1 1 2
رشد GDP سالانه 3.50 2 1.9 1.8 2.1 2.3
تولید ناخالص داخلی 1550.54 1530 1600 1600 1600 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1798011.00 1806000 1813000 1822000 1828000 1900000
تولید ناخالص ملی 2007028.00 2027707 2044609 2057105 2068643 2237523
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 384881.00 371000 374000 379000 38100 425000
تولید ناخالص داخلی سرانه 50000.56 50900 51300 51300 51300 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42890.88 43100 43250 43250 43250 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26659.00 26995 27062 27103 27249 30500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 113898.00 113515 113353 113255 113197 120000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 175881.00 177491 177834 177997 178078 180000
تولید ناخالص داخلی از معادن 133822.00 132620 132697 132689 132691 136000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 108429.00 108997 109293 109564 109819 111000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1187463.00 1195443 1201326 1207207 1213083 1330000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 74645.00 75000 75571 75971 76617 82200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40439.00 40418 40448 40458 40461 39200
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 6.80 6.9 7.1 7 7.1 6.7
افراد شاغل 18171.30 18194 18246 18288 18323 18100
افراد بیکار 1326.90 1390 1410 1380 1370 1340
قسمت مدت زمان اشتغال 19.40 -16.39 6.39 4.32 4.46 4.46
استخدام تمام وقت -8.70 13.34 7.96 9.72 10.93 11.86
تغییر اشتغال 10.70 29.1 20.21 18.83 17.76 16.73
نرخ مشارکت نیروی کار 65.60 65.4 65.6 65.8 66 67
نرخ بیکاری جوانان 13.00 13.6 13.6 13.6 12.98 11.8
هزینه های کار 116.47 117 117 117 117 123
بهره وری 107.78 107 107 107 107 109
دستمزد 23.73 23.76 23.76 23.75 23.75 25.53
دستمزد در تولید 24.26 24.69 24.69 24.68 24.66 26.23
حداقل دستمزد 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 12
جمعیت 35.99 36.23 36.3 36.38 36.46 37.32
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 328135.00 375651 379497 381522 382589 383775
آمار اشتغال غیر کشاورزی 15955.84 15900 15900 15900 15900 16000
نرخ اشتغال 61.20 61.1 61.1 61.1 61.2 62.2
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.50 1.5 1.7 1.8 1.9 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.10 131 132 133 134 152
قیمت مصرف کننده اصلی 128.70 130 131 131 132 154
اندازه اصل تورم 1.70 1.9 1.9 2 2.1 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.10 114 114 114 115 119
قیمت تولید 111.20 111 111 112 112 120
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 -0.8 -0.5 -0.1 -0.1 2.1
قیمت صادرات 115.20 116 116 116 116 126
قیمت واردات 128.80 129 130 130 131 139
تورم مواد غذایی -0.70 2.6 3.1 3.6 3.4 4.4
CPI حمل و نقل 129.60 129 129 130 130 136
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.75 0.75 2
نرخ بهره بین بانکی 0.90 0.8 0.8 0.8 0.89 2.1
عرضه پول M0 82726.00 83847 85055 86278 87519 105290
عرضه پول M1 872891.00 884635 902184 920153 938533 1215753
عرضه پول M2 1462238.00 1483512 1509159 1534941 1560904 1927723
عرضه پول M3 2193771.00 2240210 2281847 2324304 2367592 3011541
ترازنامه بانک مرکزی 104138.00 106000 106000 107000 107000 127000
ترازنامه بانک 5123666.00 5140000 5140000 5140000 5597321 7172761
ذخایر ارزی 83383.00 83353 83377 83381 83381 83381
وام به بخش خصوصی 337432.00 336000 340000 345000 350000 383000
نرخ بهره سپرده 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 11773.00 9828 10196 10131 10144 10143
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 256.08 262 263 263 261 269
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -4080.40 -4400 -4100 -3300 -2600 -2300
صادرات 43549.10 40900 41100 42000 42500 46500
واردات 47629.50 45300 47978 45300 45100 48800
حساب جاری -18299.00 -18181 -17659 -17145 -16660 -12102
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -2.9 -2.9 -2.9 -3.4 -1.7
بدهی خارجی 615.99 616 620 620 620 628
رابطه مبادله 89.40 89.4 89.4 89.41 89.41 94.74
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7030.00 10053 8822 9747 9208 9326
گردش سرمایه -40.00 -6 -3 -4 -5 -8
ذخایر طلا 0.00 2 2 2 2 4
تولید نفت خام 3854.00 3582 3527 3546 3544 3543
شاخص تروریسم 2.52 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3
ورود توریست 3078069.00 1208917 2221983 2912811 2199054 2326072
فروش اسلحه 312.00 315 332 349 339 323
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.50 92.5 93.1 93.1 93.1 90
بودجه دولت 0.10 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.7
ارزش بودجه دولت -2366.00 -500 -1000 -900 -750 -312
هزینه های دولت 349857.00 350898 351935 352967 353995 366943
درآمدهای دولت 21658.00 23388 23647 23540 23515 23519
هزینه های مالی 22239.00 22744 22777 22778 22778 22778
مخارج نظامی 17209.90 17255 17158 17061 17097 17139
درخواست پناهندگی 1671.00 1651 1643 1648 1648 1648
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 59.70 55.1 55 55.3 55 52
شاخص PMI تولید 51.50 51.5 53 54 54 52
تولید صنعتی 0.46 0.4 1.2 1.1 1 0.73
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.92 -0.1 0.2 0.3 0.1 0.5
تولید صنعتی 0.86 1.2 1.3 1.4 1.2 0.7
استفاده از ظرفیت 80.00 80.5 81 81 81.2 83
میزان سفارشات جدید 51306170.00 50859153 50926658 50910391 50917879 50915918
تغییرات موجودی انبار 4591.00 5573 6318 6333 6119 5410
ورشکستگی 221.00 247 317 258 256 256
سود شرکت سهامی 64535.00 62961 60486 61084 60599 70100
ثبت خودرو 177138.00 162625 166300 168478 166435 166863
شاخص اقتصادی مقدم 0.30 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
استخراج معدن -5.61 -4.93 -0.1 -4.94 0.3 1.3
تولید فولاد 1035.00 1046 1053 1058 1060 1063
شاخص رقابتی 5.27 5.31 5.34 5.34 5.34 5.47
رتبه رقابتی 15.00 13 12 12 12 9
شاخص فساد مالی 83.00 83 84 84 84 87
رتبه فساد مالی 9.00 9 8 8 8 5
آسانی کسب و کار 22.00 14 14 14 14 10
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.40 75 75 75 82.62 89
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.3 0.3 0.3 0.31 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.50 3 3.37 3.59 3.73 3.93
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.00 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
هزینه های مصرف کننده 1027663.00 1030943 1036015 1041175 1046420 1110000
درآمد قابل تصرف شخص 1150424.00 1150700 1160000 1162000 1164000 1324308
پس انداز های شخصی 4.20 4.18 4.2 4.22 4.21 5
تسهیلات اعتباری خریدار 561515.00 566000 566000 567000 567000 614000
اعتبار بخش خصوصی 3784620.00 3858923 3912389 3964520 4016142 4673466
نرخ وام بانکی 2.70 2.5 2.5 2.5 2.5 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 97.90 99.23 99.32 99.71 99.73 101
بدهی خانوار به درآمد 169.85 172 172 174 175 184
قیمت گازوئیل 0.81 0.79 0.79 0.77 0.77 1.15
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
جواز ساختمان 6854064.00 6861094 6922672 6908605 6908304 6908122
خانه های مسکونی نوساز 192.90 180 170 180 180 197
شاخص مسکن 116.70 117 117 118 118 125
نرخ مالکیت مسکن 66.50 66 66 66 66.84 63
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83