کانادا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.4 0.5 0.3 0.7 0.6
نرخ بیکاری 6.90 7.1 7 7.1 6.9 6.7
نرخ تورم 1.50 1.7 1.8 1.9 2 2.9
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 2
موازنه تجاری 526.40 -2100 -3300 -2600 -2200 -7800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.50 93.1 93.1 93.1 93.1 90
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.33 1.39 1.4 1.41 1.43 1.63
بازار سهام 15547.88 15000 14900 14700 14600 12300
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.75 1.77 1.79 1.81 1.63 2.09
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.4 0.5 0.3 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.5 1.7 2 2.1 1.4
رشد GDP سالانه 3.50 1.9 1.8 2.1 2 2.3
تولید ناخالص داخلی 1550.54 1600 1600 1600 1600 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1798011.00 1813000 1822000 1828000 1841000 1900000
تولید ناخالص ملی 2007028.00 2044609 2057105 2068643 2080587 2237523
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 384881.00 384000 389000 39100 396224 425000
تولید ناخالص داخلی سرانه 50000.56 51300 51300 51300 51300 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42890.88 43250 43250 43250 43250 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28249.00 28744 28837 29050 29205 30500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 116499.00 116108 116000 115944 115913 120000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 171908.00 170965 170662 170573 170547 180000
تولید ناخالص داخلی از معادن 134500.00 133701 133643 133646 133646 136000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 107893.00 108385 108645 108890 109121 111000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1189935.00 1199484 1205257 1211026 1216791 1330000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 75189.00 76341 76740 77304 77909 82200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38240.00 38453 38452 38452 38452 39200
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 6.90 7.1 7 7.1 6.9 6.7
افراد شاغل 18225.00 18246 18288 18323 18351 18100
افراد بیکار 1341.60 1410 1380 1370 1360 1340
قسمت مدت زمان اشتغال -27.60 6.39 4.32 4.46 4.47 4.46
استخدام تمام وقت 81.30 7.96 9.72 10.93 11.46 11.86
تغییر اشتغال 53.70 20.21 18.83 17.76 17.25 16.73
نرخ مشارکت نیروی کار 65.80 65.6 65.8 66 66.2 67
نرخ بیکاری جوانان 12.60 13.6 13.6 12.8 12.9 11.8
هزینه های کار 115.82 117 117 117 118 123
بهره وری 107.78 0 0 107 108 109
دستمزد 24.14 24.02 24.01 24.01 24.01 25.53
دستمزد در تولید 25.29 25.03 25.08 25.08 25.1 26.23
حداقل دستمزد 11.25 11.25 11.25 11.25 11.5 12
جمعیت 35.99 36.07 36.13 36.18 36.23 37.32
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 392290.00 349254 343254 355498 435860 407616
آمار اشتغال غیر کشاورزی 15973.06 15900 15900 15900 16000 16000
نرخ اشتغال 61.30 61.1 61.1 61.2 61.4 62.2
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.50 1.7 1.8 1.9 2 2.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.40 132 133 134 135 152
قیمت مصرف کننده اصلی 128.90 131 131 132 133 154
اندازه اصل تورم 1.60 1.9 2 2.1 2.1 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.10 114 114 115 115 119
قیمت تولید 111.50 111 112 112 113 120
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 -0.5 -0.1 -0.1 0.5 2.1
قیمت صادرات 117.20 117 117 117 119 126
قیمت واردات 131.50 131 131 131 133 139
تورم مواد غذایی -1.30 0.1 1.6 2.4 3.8 4.4
CPI حمل و نقل 129.40 129 130 130 131 136
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 2
نرخ بهره بین بانکی 0.95 0.8 0.8 0.95 0.95 2.1
عرضه پول M0 83681.00 84906 85914 86919 87923 99798
عرضه پول M1 887462.00 909375 926340 943276 960183 1160825
عرضه پول M2 1488682.00 1526595 1555441 1584112 1612608 1941326
عرضه پول M3 2226012.00 2289344 2332966 2375706 2418131 2898926
ترازنامه بانک مرکزی 104693.00 106000 107000 107000 108000 127000
ترازنامه بانک 5237181.00 5140000 5140000 5051554 5047290 5048745
ذخایر ارزی 82718.00 83140 83140 83140 83140 83140
وام به بخش خصوصی 344126.00 340000 345000 350000 365000 383000
نرخ بهره سپرده 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 7244.00 11071 10943 10941 10942 10942
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 256.08 262 263 263 261 269
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 526.40 -2100 -3300 -2600 -2200 -7800
صادرات 45614.40 43100 42000 42500 43300 39000
واردات 45087.90 45243 45300 45100 45500 46800
حساب جاری -18299.00 -15488 -15116 -14739 -14400 -11355
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -2.9 -2.9 -3.03 -2.5 -1.7
بدهی خارجی 615.99 620 620 620 620 628
رابطه مبادله 89.10 90.19 90.21 90.22 88.45 94.74
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7030.00 8822 9747 9208 9261 9326
گردش سرمایه -40.00 -3 -4 -5 -5 -8
ذخایر طلا 0.00 2 2 2 2 4
تولید نفت خام 3837.00 3527 3546 3544 3543 3543
شاخص تروریسم 2.52 2.3 2.3 2.37 2.3 2.3
ورود توریست 1647833.00 2210782 2905088 2213583 2060922 2329503
فروش اسلحه 312.00 315 332 349 339 323
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.50 93.1 93.1 93.1 93.1 90
بودجه دولت 0.10 -0.2 -0.2 -0.2 -0.5 -0.7
ارزش بودجه دولت -1529.00 -1000 -900 -750 -312 -312
هزینه های دولت 349857.00 351935 352967 353995 355018 366943
درآمدهای دولت 24475.00 23920 23764 23737 23739 23742
هزینه های مالی 24012.00 22949 22944 22940 22940 22940
مخارج نظامی 17209.90 17255 17158 17061 17097 17139
درخواست پناهندگی 2474.00 2080 2130 2162 2149 2147
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 60.80 55 55.3 55 54 52
شاخص PMI تولید 51.80 51 51.4 52 52 52
تولید صنعتی 1.51 1.2 1.1 1 -0.08 0.73
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.58 0.2 0.3 0.1 0.08 0.5
تولید صنعتی -0.18 1.3 1.4 1.2 1.5 0.7
استفاده از ظرفیت 81.90 81 81 81.2 81.5 83
میزان سفارشات جدید 51759275.00 51332398 51339606 51338844 51339032 51338963
تغییرات موجودی انبار 4591.00 6318 6333 6119 5896 5410
ورشکستگی 231.00 237 237 237 237 237
سود شرکت سهامی 64535.00 60486 61084 60599 61300 70100
ثبت خودرو 163309.00 167804 167346 163703 165193 165244
شاخص اقتصادی مقدم -0.30 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
استخراج معدن 2.24 -0.1 0.91 0.3 0.91 1.3
تولید فولاد 930.00 1005 1025 1035 1040 1047
شاخص رقابتی 5.27 5.34 5.34 5.34 5.34 5.47
رتبه رقابتی 15.00 12 12 12 12 9
شاخص فساد مالی 83.00 84 84 84 84 87
رتبه فساد مالی 9.00 8 8 8 8 5
آسانی کسب و کار 22.00 14 14 14 14 10
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.40 75 75 82.62 82 89
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.3 0.3 0.33 0.33 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 3.92 3.98 4.01 4.03 4.06
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.10 0.3 0.2 0.2 0.27 0.3
هزینه های مصرف کننده 1027663.00 1036015 1041175 1046420 1051747 1110000
درآمد قابل تصرف شخص 1178012.00 1160000 1162000 1164000 170000 1349017
پس انداز های شخصی 5.80 5.1 5.27 5.38 5.19 5
تسهیلات اعتباری خریدار 565224.00 566000 567000 567000 573000 614000
اعتبار بخش خصوصی 3810839.00 3913876 3966280 4018142 4069737 4678350
نرخ وام بانکی 2.70 2.5 2.5 2.5 2.5 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.80 103 104 104 105 107
بدهی خانوار به درآمد 168.95 169 170 171 171 175
قیمت گازوئیل 0.77 0.79 0.77 0.77 0.78 1.15
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
جواز ساختمان 7764576.00 7300777 7275027 7273034 7273585 7273909
خانه های مسکونی نوساز 207.04 170 180 180 191 192
شاخص مسکن 117.40 117 118 118 119 125
نرخ مالکیت مسکن 66.50 66 66 66.86 66 63
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83