کانادا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.4 0.5 0.3 0.7 0.6
نرخ بیکاری 6.80 7.1 7 7.1 6.9 6.7
نرخ تورم 2.10 2.1 2.2 2.1 2.3 2.9
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 2
موازنه تجاری 922.80 -2100 -3300 -2600 -2200 -7800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.50 93.1 93.1 93.1 93.1 90
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.31 1.39 1.4 1.41 1.43 1.63
بازار سهام 15521.59 15000 14900 14700 14600 12300
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.63 1.77 1.79 1.81 1.63 2.09
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.4 0.5 0.3 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.5 1.7 2 2.1 1.4
رشد GDP سالانه 3.50 1.9 1.8 2.1 2 2.3
تولید ناخالص داخلی 1550.54 1600 1600 1600 1600 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1798011.00 1813000 1822000 1828000 1841000 1900000
تولید ناخالص ملی 2007028.00 2044609 2057105 2068643 2080587 2237523
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 384881.00 384000 389000 39100 396224 425000
تولید ناخالص داخلی سرانه 50000.56 51300 51300 51300 51300 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42890.88 43250 43250 43250 43250 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28205.00 28136 28132 28132 28132 30500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 117746.00 118385 118663 118810 118888 120000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 174699.00 174749 174799 174830 174843 180000
تولید ناخالص داخلی از معادن 137738.00 137722 137774 137780 137782 136000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 108021.00 108404 108669 108918 109154 111000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1193271.00 1201040 1206904 1212765 1218621 1330000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 75443.00 75913 76266 76624 76981 82200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36663.00 37036 37039 37039 37039 39200
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 6.80 7.1 7 7.1 6.9 6.7
افراد شاغل 18273.30 18337 18415 18479 18530 18100
افراد بیکار 1324.40 1410 1380 1370 1360 1340
قسمت مدت زمان اشتغال 32.40 2.39 4.82 4.58 4.57 4.57
استخدام تمام وقت 15.80 17.98 14.05 13.04 12.65 12.06
تغییر اشتغال 48.30 28.99 23.26 20.19 18.5 16.71
نرخ مشارکت نیروی کار 65.90 65.6 65.8 66 66.2 67
نرخ بیکاری جوانان 13.30 13.6 13.6 13.19 12.9 11.8
بهره وری 107.78 0 0 107 108 109
هزینه های کار 115.82 117 117 117 118 123
دستمزد 24.18 24.02 24.01 24.01 24.01 25.53
دستمزد در تولید 24.74 25.03 25.08 25.08 25.1 26.23
حداقل دستمزد 11.40 11.25 11.25 11.33 11.5 12
جمعیت 36.44 36.07 36.13 36.18 36.23 37.32
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
زندگی خانواده دستمزد 1777.70 1781 1782 1783 1783 1783
زندگی فردی دستمزد 1514.65 1515 1515 1515 1515 1515
پست های خالی شغلی 401590.00 307422 326779 362849 385688 246167
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16082.10 15900 15900 15900 16000 16000
نرخ اشتغال 61.40 61.1 61.1 61.2 61.4 62.2
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 2.10 2.1 2.2 2.1 2.3 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.50 132 133 134 135 152
قیمت مصرف کننده اصلی 129.40 131 131 132 133 154
اندازه اصل تورم 1.70 1.7 1.7 1.9 2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.10 114 114 115 115 119
قیمت تولید 112.10 113 113 114 115 120
تغییر قیمت تولید کننده 2.20 2.5 2.2 1.9 1.8 2.1
قیمت صادرات 119.60 121 121 121 119 126
قیمت واردات 131.30 132 132 131 133 139
تورم مواد غذایی -2.10 -1.5 0.2 1.1 2.8 4.4
CPI حمل و نقل 129.40 129 130 130 131 136
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 2
نرخ بهره بین بانکی 0.95 0.8 0.8 0.93 0.93 2.1
عرضه پول M0 83795.00 84825 85821 86817 87812 99584
عرضه پول M1 893093.00 910204 927313 944393 961443 1163797
عرضه پول M2 1494085.00 1520511 1547462 1574222 1600815 1907191
عرضه پول M3 2240330.00 2280932 2321483 2361683 2401475 2850437
ترازنامه بانک مرکزی 105830.00 106000 107000 107000 108000 127000
ترازنامه بانک 5221650.00 5140000 5140000 5270634 5257705 5262704
ذخایر ارزی 84783.00 84790 84733 84726 84725 84725
وام به بخش خصوصی 348692.00 340000 345000 350000 365000 383000
نرخ بهره سپرده 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 10231.00 11051 10698 10725 10718 10719
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 256.08 262 263 263 261 269
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 922.80 -2100 -3300 -2600 -2200 -7800
صادرات 46440.30 43100 42000 42500 43300 39000
واردات 45517.50 45301 45300 45100 45500 46800
حساب جاری -18299.00 -15488 -15116 -14739 -14400 -11355
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -2.9 -2.9 -3.03 -2.5 -1.7
بدهی خارجی 615.99 620 620 620 620 628
رابطه مبادله 91.10 91.8 92.05 92.1 88.45 94.74
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7030.00 8822 9747 9208 9261 9326
گردش سرمایه -40.00 -3 -4 -5 -5 -8
ذخایر طلا 0.00 2 2 2 2 4
تولید نفت خام 3757.00 3527 3546 3544 3543 3543
شاخص تروریسم 2.52 2.3 2.3 2.37 2.3 2.3
ورود توریست 1647833.00 2210782 2905088 2213583 2060922 2329503
فروش اسلحه 312.00 315 332 349 339 323
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.50 93.1 93.1 93.1 93.1 90
بودجه دولت 0.10 -0.2 -0.2 -0.2 -0.5 -0.7
ارزش بودجه دولت -1328.00 -1000 -900 -750 -312 -312
هزینه های دولت 349857.00 351935 352967 353995 355018 366943
درآمدهای دولت 24105.00 23924 23634 23594 23609 23615
هزینه های مالی 23428.00 23076 23100 23096 23096 23096
مخارج نظامی 17209.90 17255 17158 17061 17097 17139
درخواست پناهندگی 2474.00 2080 2130 2162 2149 2147
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 57.20 55 55.3 55 54 52
شاخص PMI تولید 53.50 51 51.4 52 52 52
تولید صنعتی 1.72 1.2 1.1 1 2.22 0.73
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.88 0.2 0.3 0.1 0.09 0.5
تولید صنعتی 0.58 1.3 1.4 1.2 1.5 0.7
استفاده از ظرفیت 81.90 81 81 81.2 81.5 83
میزان سفارشات جدید 51796544.00 51774650 51770507 51771753 51771389 51771493
تغییرات موجودی انبار 4591.00 6318 6333 6119 5896 5410
ورشکستگی 229.00 233 233 233 233 233
سود شرکت سهامی 62880.00 60001 61639 60512 61300 70100
ثبت خودرو 128352.00 156943 171618 158809 159350 161473
شاخص اقتصادی مقدم 0.40 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
استخراج معدن 3.02 -0.1 3.04 0.3 3.04 1.3
تولید فولاد 1030.00 1005 1025 1035 1040 1047
شاخص رقابتی 5.27 5.34 5.34 5.34 5.34 5.47
رتبه رقابتی 15.00 12 12 12 12 9
شاخص فساد مالی 83.00 84 84 84 84 87
رتبه فساد مالی 9.00 8 8 8 8 5
آسانی کسب و کار 22.00 14 14 14 14 10
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.20 50.4 51.8 50.9 52.3 53.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.3 0.3 0.32 0.32 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.30 4.17 4.13 4.12 4.11 4.1
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.30 0.3 0.2 0.2 0.26 0.3
هزینه های مصرف کننده 1027663.00 1036015 1041175 1046420 1051747 1110000
درآمد قابل تصرف شخص 1178012.00 1160000 1162000 1164000 170000 1349017
پس انداز های شخصی 5.80 5.1 5.27 5.38 5.19 5
تسهیلات اعتباری خریدار 566124.00 566000 567000 567000 573000 614000
اعتبار بخش خصوصی 3826408.00 3888530 3935882 3983451 4030983 4591352
نرخ وام بانکی 2.70 2.5 2.5 2.5 2.5 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.80 103 104 104 105 107
بدهی خانوار به درآمد 168.95 169 170 171 171 175
قیمت گازوئیل 0.85 0.79 0.77 0.77 0.78 1.15
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
جواز ساختمان 7168245.00 7353027 7354744 7345077 7343718 7344140
خانه های مسکونی نوساز 207.41 170 180 180 202 201
شاخص مسکن 117.50 117 118 118 119 125
نرخ مالکیت مسکن 66.50 66 66 66.86 66 63
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83