کانادا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 0.2 0.4 0.5 0.3 0.6
نرخ بیکاری 7.00 6.9 7.1 7 7.1 6.7
نرخ تورم 1.10 1.5 1.7 1.8 1.9 2.9
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 2
موازنه تجاری -1939.40 -4400 -4100 -3300 -2600 -2300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.50 92.5 93.1 93.1 93.1 90
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.32 1.32 1.34 1.35 1.36 1.57
بازار سهام 14843.00 14500 14400 14200 14100 11800
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.20 1.02 1.03 1.04 1.05 1.21
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 0.2 0.4 0.5 0.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 1.5 1.1 1.1 1 2
رشد GDP سالانه -1.60 2 1.9 1.8 2.1 2.3
تولید ناخالص داخلی 1550.54 1530 1600 1600 1600 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1776171.00 1806000 1813000 1822000 1828000 1900000
تولید ناخالص ملی 1972716.00 1996539 2010985 2024532 2037089 2196437
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 380049.00 371000 374000 379000 38100 425000
تولید ناخالص داخلی سرانه 50000.56 50900 51300 51300 51300 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42890.88 43100 43250 43250 43250 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26845.00 26650 26723 26770 26922 30500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 113471.00 112094 111663 111403 111246 120000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 176002.00 176309 176513 176610 176657 180000
تولید ناخالص داخلی از معادن 131569.00 129989 129981 129979 129978 136000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 108439.00 109413 109802 110167 110509 111000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1187504.00 1197566 1203574 1209578 1215578 1330000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 74397.00 74019 74561 74945 75580 82200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39350.00 39305 39326 39329 39329 39200
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 7.00 6.9 7.1 7 7.1 6.7
افراد شاغل 18116.70 18174 18222 18260 18291 18100
افراد بیکار 1363.10 1390 1410 1380 1370 1340
قسمت مدت زمان اشتغال 44.10 4.77 4.01 4.21 4.19 4.2
استخدام تمام وقت 23.00 16.86 11.8 11.61 11.77 11.87
تغییر اشتغال 67.20 25.31 21.16 18.59 17.45 16.25
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.4 65.6 65.8 66 67
نرخ بیکاری جوانان 13.20 13.6 13.6 13.6 13.21 11.8
هزینه های کار 116.47 117 117 117 117 123
بهره وری 105.97 107 107 107 107 106
دستمزد 23.61 23.76 23.76 23.75 23.75 25.53
دستمزد در تولید 25.17 24.69 24.69 24.68 24.66 26.23
حداقل دستمزد 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 12
جمعیت 35.99 36.23 36.3 36.38 36.46 37.32
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 328135.00 375651 379497 381522 382589 383775
آمار اشتغال غیر کشاورزی 15955.84 15900 15900 15900 15900 16000
نرخ اشتغال 61.10 61.1 61.1 61.1 61.2 62.2
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.10 1.5 1.7 1.8 1.9 2.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.70 131 132 133 134 152
قیمت مصرف کننده اصلی 128.60 130 131 131 132 154
اندازه اصل تورم 1.80 2 2 2 2.1 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.40 113 113 113 113 113
قیمت تولید 109.80 111 111 112 112 120
تغییر قیمت تولید کننده -1.30 -0.8 -0.5 -0.1 -0.1 2.1
قیمت صادرات 114.30 115 115 115 115 126
قیمت واردات 127.50 127 127 127 131 139
تورم مواد غذایی 1.10 2.6 3.1 3.6 3.4 4.4
CPI حمل و نقل 128.20 129 129 130 130 136
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 2
نرخ بهره بین بانکی 0.91 0.8 0.8 0.8 0.89 2.1
عرضه پول M0 82262.00 84426 85638 86866 88111 105938
عرضه پول M1 861909.00 887226 904726 922590 940822 1213946
عرضه پول M2 1449437.00 1484859 1509701 1534726 1559970 1918533
عرضه پول M3 2185959.00 2251165 2293385 2336450 2380368 3034749
ترازنامه بانک مرکزی 103358.00 106000 106000 107000 107000 127000
ترازنامه بانک 5071855.00 5140000 5140000 5140000 5617967 7185449
ذخایر ارزی 84195.00 84173 84173 84174 84174 84174
وام به بخش خصوصی 336944.00 336000 340000 345000 350000 383000
نرخ بهره سپرده 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 12743.00 9731 9944 9920 9927 9925
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 254.13 255 259 260 261 265
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -1939.40 -4400 -4100 -3300 -2600 -2300
صادرات 43409.10 40900 41100 42000 42500 46500
واردات 45348.50 45300 45427 45300 45100 48800
حساب جاری -19862.00 -19099 -18724 -18314 -17880 -13669
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -2.9 -2.9 -2.9 -3.4 -1.7
بدهی خارجی 612.33 616 620 620 620 628
رابطه مبادله 89.60 90.17 90.24 90.26 90.26 94.74
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13350.00 11922 11562 12873 12359 12385
گردش سرمایه -2.00 -6 -3 -4 -5 -8
ذخایر طلا 0.00 2 2 2 2 4
تولید نفت خام 3112.00 3285 3178 3261 3180 3250
شاخص تروریسم 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
ورود توریست 4561666.00 1253713 2041396 3021414 2338345 2368875
فروش اسلحه 312.00 315 332 349 339 323
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.50 92.5 93.1 93.1 93.1 90
بودجه دولت 0.10 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.7
ارزش بودجه دولت -1764.00 -500 -1000 -900 -750 -312
هزینه های دولت 352554.00 355154 356454 357754 359054 375952
درآمدهای دولت 23105.00 24046 24018 24016 24021 24021
هزینه های مالی 22716.00 22789 22792 22792 22792 22792
مخارج نظامی 17209.90 17255 17158 17061 17097 17139
درخواست پناهندگی 1671.00 1651 1643 1648 1648 1648
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 58.40 55.1 55 55.3 55 52
شاخص PMI تولید 50.30 51.5 53 54 54 52
تولید صنعتی 0.09 0.4 1.2 1.1 1 0.73
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.52 -0.1 0.2 0.3 0.1 0.5
تولید صنعتی 0.86 1.2 1.3 1.4 1.2 0.7
استفاده از ظرفیت 80.00 80.5 81 81 81.2 83
میزان سفارشات جدید 50565641.00 51013857 50955743 50976836 50969400 50971389
تغییرات موجودی انبار 502.00 4162 5248 5555 5624 5236
ورشکستگی 197.00 236 304 247 244 244
سود شرکت سهامی 56175.00 56673 55764 55020 54991 70100
ثبت خودرو 174885.00 158614 167916 165830 163756 164980
شاخص اقتصادی مقدم 0.50 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
استخراج معدن -5.61 -4.93 -0.1 -4.94 0.3 1.3
تولید فولاد 1100.00 1088 1083 1080 1079 1077
شاخص رقابتی 5.27 5.31 5.34 5.34 5.34 5.47
رتبه رقابتی 15.00 13 12 12 12 9
شاخص فساد مالی 83.00 83 84 84 84 87
رتبه فساد مالی 9.00 9 8 8 8 5
آسانی کسب و کار 14.00 14 14 14 14 10
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.40 75 75 75 82.62 89
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.3 0.3 0.3 0.32 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 3.2 3.51 3.7 3.82 3.99
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
هزینه های مصرف کننده 1017654.00 1026779 1031818 1036943 1042152 1110000
درآمد قابل تصرف شخص 1150424.00 1150700 1160000 1162000 1164000 1277645
پس انداز های شخصی 4.20 4.18 4.2 4.22 4.21 5
تسهیلات اعتباری خریدار 561402.00 566000 566000 567000 567000 614000
اعتبار بخش خصوصی 3772440.00 3883379 3942803 3999875 4056012 4768295
نرخ وام بانکی 2.70 2.5 2.5 2.5 2.5 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 97.90 99.23 99.32 99.71 99.73 101
بدهی خانوار به درآمد 169.85 172 172 174 175 184
قیمت گازوئیل 0.79 0.79 0.79 0.77 0.77 1.15
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
جواز ساختمان 7330992.00 6941340 7009809 6994974 6996125 6995666
خانه های مسکونی نوساز 220.62 180 170 180 180 203
شاخص مسکن 116.50 117 117 118 118 125
نرخ مالکیت مسکن 66.50 66 66 66 66 63
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83