شاخص یاب

کامرون

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2018-03
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
نرخ تورم 0.9 2018-06
نرخ بهره 2.95 2018-08
موازنه تجاری -1090 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 588 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 34.8 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1504 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3365 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4011 XAF Billion 2018-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 265 XAF Billion 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 234 XAF Billion 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 524 XAF Billion 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 231 XAF Billion 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1126 XAF Billion 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2017-12
جمعیت 24.5 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 115 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.6 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1090 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
صادرات 1882 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
واردات 2971 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
حساب جاری -358 FCFA - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2017-12
تولید نفت خام 71 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 6.79 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.7 % 2017-12
بودجه دولت -3.6 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 512 XAF Billion 2018-03
مخارج نظامی 400 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.2 % 2018-03
سرعت اینترنت 2292 KBps 2017-03
آدرس های IP 25141 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 55.3 XAF Billion 2018-03
شاخص رقابتی 3.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 116 2018-12
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 153 2017-12
آسانی کسب و کار 163 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2654 XAF Billion 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 8.85 mm 2015-12
درجه حرارت 23.31 celsius 2015-12