کامرون

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 552 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 24.2 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1357 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3046 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.51 % 2016-12
جمعیت 23.44 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 0.5 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2018-01
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -923 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
صادرات 3550 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
واردات 4473 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری -692 FCFA - میلیارد 2014-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 % 2016-12
تولید نفت خام 80 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 6.79 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 % 2016-12
بودجه دولت -6.9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 380 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.7 % 2017-06
سرعت اینترنت 2292 KBps 2017-03
آدرس های IP 25141 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 116 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 163 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 8.85 mm 2015-12
درجه حرارت 23.31 celsius 2015-12