کامرون

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 557 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2016-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 24.2 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1357 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3046 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2013-12
جمعیت 23.44 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 % 2017-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2017-03
تورم مواد غذایی -0.6 % 2017-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2017-07
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1189 CFA - فرانک - میلیارد 2014-12
صادرات 2558 CFA - فرانک - میلیارد 2014-12
واردات 3747 CFA - فرانک - میلیارد 2014-12
حساب جاری -692 FCFA - میلیارد 2014-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 % 2016-12
ذخایر طلا 0.93 تن 2008-12
تولید نفت خام 85 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 7 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 % 2014-12
بودجه دولت -6.4 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 380 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 9.3 % 2016-03
شاخص رقابتی 3.58 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 119 2017-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 166 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19.25 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 20.4 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.2 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.2 % 2016-12