شاخص یاب

کامرون

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 606 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2018-06
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
نرخ تورم 0.9 2018-06
نرخ بهره 3.5 2018-12
موازنه تجاری -1090 2017-12
حساب جاری -358 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.7 2017-12
بودجه دولت -3.6 2017-12
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2018-06
تولید ناخالص داخلی 34.8 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1504 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3365 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4110 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 331 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 257 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 408 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 236 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1123 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
جمعیت 24.5 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2018-06
CPI مسکن آب و برق 115 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 2018-06
تورم مواد غذایی 1 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 2018-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1090 2017-12
حساب جاری -358 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2017-12
صادرات 1882 2017-12
واردات 2971 2017-12
ذخایر طلا 0 2018-09
تولید نفت خام 69 2018-08
شاخص تروریسم 6.79 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.7 2017-12
بودجه دولت -3.6 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 503 2018-06
مخارج نظامی 400 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19.25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20.4 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.2 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1 2018-06
سرعت اینترنت 2292 2017-03
آدرس های IP 25141 2017-03
تغییرات موجودی انبار 58.2 2018-06
شاخص رقابتی 45.1 2018-12
رتبه رقابتی 121 2018-12
شاخص فساد مالی 25 2017-12
رتبه فساد مالی 153 2017-12
آسانی کسب و کار 166 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2846 2018-06