کامرون

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 578 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 24.2 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1357 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3046 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.51 % 2016-12
جمعیت 24.5 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 1.4 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2018-04
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1090 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
صادرات 1882 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
واردات 2971 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
حساب جاری -692 FCFA - میلیارد 2014-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 % 2016-12
تولید نفت خام 71 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 6.79 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.7 % 2017-12
بودجه دولت -3.6 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 400 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.6 % 2017-09
سرعت اینترنت 2292 KBps 2017-03
آدرس های IP 25141 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 116 2018-12
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 153 2017-12
آسانی کسب و کار 163 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 8.85 mm 2015-12
درجه حرارت 23.31 celsius 2015-12