کامرون

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 578.54 555 549 544 538 476
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.7 1 0.8 1.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 4.6 4 3.7 3.9 5.5
تولید ناخالص داخلی 24.20 22.5 22.02 21.55 21.07 17.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 1357.10 1351 1350 1349 1347 1337
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3045.90 3057 3050 3043 3036 2889
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.51 4.7 4.7 4.7 4.7 5.23
جمعیت 23.44 24.05 24.2 24.35 24.5 25.86
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.50 1.75 1.6 1.7 1.5 1.2
تورم مواد غذایی -0.35 0.44 0.64 0.76 0.82 0.91
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.30 110 110 110 110 109
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.49 2.5 2.52 2.54 2.72
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -922.70 -819 -793 -768 -742 -567
صادرات 3550.40 3213 3138 3063 2988 2522
واردات 4473.10 4143 4029 3916 3802 3000
حساب جاری -692.24 -632 -600 -569 -538 -465
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -4.2 -3.6 -3.6 -4 -3
تولید نفت خام 85.00 85.24 85.37 85.5 85.62 86.5
شاخص تروریسم 7.00 5.83 5.65 5.48 5.3 4.33
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 22 25 25 32.52 30
بودجه دولت -6.90 -4.15 -3.59 -3.02 -2.45 0.11
مخارج نظامی 380.10 387 387 386 386 357
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 0.70 3.77 5.82 3.56 3.73 2.8
سرعت اینترنت 2292.39 2302 2288 2268 2250 2091
آدرس های IP 25141.00 23835 23768 23777 23832 24660
آسانی کسب و کار 163.00 163 163 163 164 168
شاخص فساد مالی 26.00 24 24 24 24 25
رتبه فساد مالی 145.00 149 149 149 149 140
شاخص رقابتی 3.65 3.61 3.61 3.61 3.61 3.54
رتبه رقابتی 116.00 115 115 115 115 117
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00 36 36 37 37 38
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.25 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 20.40 19.01 19.01 19.01 19.01 19.01
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 8.00 131 133 127 129 129
درجه حرارت 23.00 24.34 24.34 24.34 24.34 24.34