شاخص یاب

کامرون

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 569.27
596 618 641 665 769
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70
1.8 0.8 0.5 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2.6 3.5 2.3 2.8 5.5
تولید ناخالص داخلی 34.80
35 35 38 38 39
تولید ناخالص داخلی سرانه 1503.50
1580 1580 1612 1612 1700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3364.93
3400 3400 3480 3480 3500
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.3 4.3 4.3 4.3 4
جمعیت 24.50
25.31 25.73 26.04 26.35 29.34
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.80
0.8 1.53 0.8 0.8 1.2
تورم مواد غذایی 1.60
1.63 1.64 1.64 1.64 1.64
CPI مسکن آب و برق 113.70
114 114 114 114 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.60
121 121 121 121 121
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.20
112 113 112 112 116
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 3 3 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.45 2.45 2.5 2.5 2.45
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1089.50
-649 -596 -601 -596 -460
صادرات 1881.90
2296 2272 2237 2202 2134
واردات 2971.40
2945 2878 2838 2797 2594
حساب جاری -358.00
-389 -331 -364 -397 -534
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70
-3.6 -3.6 -3.3 -3.3 -3
تولید نفت خام 71.00
70.3 70.51 70.34 70.47 70.42
شاخص تروریسم 6.79
6.43 6.45 6.73 7.01 6.89
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.70
25 25 28 28 30
بودجه دولت -3.60
-3.2 -3 -2.9 -3.45 -4.28
مخارج نظامی 399.73
404 408 410 411 426
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 1.00
-2.84 -0.13 1.25 0.2 -0.51
سرعت اینترنت 2292.39
2714 2785 2861 2935 3609
آدرس های IP 25141.00
22006 21772 21582 21427 20874
آسانی کسب و کار 163.00
164 164 164 165 166
شاخص فساد مالی 25.00
25 25 25 25 26
رتبه فساد مالی 153.00
153 153 151 149 150
شاخص رقابتی 3.65
3.6 3.6 3.61 3.62 3.62
رتبه رقابتی 116.00
115 115 116 117 116
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.25
19.25 19.25 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 20.40
20.4 20.4 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20
16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 8.85
222 108 46.79 130 137
درجه حرارت 23.31
23.44 23.99 25.13 24.94 24.96