کامرون

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 578.36
575 595 617 639 737
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
4.3 4.3 4.3 4.3 5.5
تولید ناخالص داخلی 24.20
25.75 24.67 23.6 22.2 22.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1357.10
1363 1351 1368 1332 1313
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3045.90
3059 3065 3071 2990 2947
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.51
4.4 4.45 4.5 4.47 5.23
جمعیت 24.50
23.72 23.88 24.04 24.19 26.24
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.80
1.7 1.4 1.53 1.6 1.2
تورم مواد غذایی 1.40
0.09 0.17 0.95 0.61 0.56
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.40
113 113 113 113 116
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 3 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.41 2.41 2.42 2.42 2.42
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -1089.50
-981 -955 -771 -891 -325
صادرات 1881.90
3415 3314 3213 3138 2441
واردات 2971.40
4397 4270 4143 4029 2765
حساب جاری -692.24
-657 -691 -726 -721 -714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80
-3.6 -3.6 -3.6 -3.3 -3
تولید نفت خام 71.00
80 80 80 80 80
شاخص تروریسم 6.79
6.42 6.43 6.45 6.73 6.89
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.70
25 25 25 28 30
بودجه دولت -3.60
-3.3 -3.2 -3 -2.9 -3.6
مخارج نظامی 399.73
374 378 381 383 396
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 2.60
1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
سرعت اینترنت 2292.39
2268 2250 2231 2213 2028
آدرس های IP 25141.00
22296 22006 21772 21582 20874
آسانی کسب و کار 163.00
163 163 163 163 163
شاخص فساد مالی 25.00
25 25 25 25 25
رتبه فساد مالی 153.00
153 153 153 153 153
شاخص رقابتی 3.65
3.61 3.61 3.61 3.5 3.44
رتبه رقابتی 116.00
117 117 117 117 117
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.25
19.25 19.25 19.25 19 19
نرخ تامین اجتماعی 20.40
20.4 20.4 20.4 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20
16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20
4.12 4.12 4.12 3.79 3.1
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 8.85
161 222 108 46.79 137
درجه حرارت 23.31
25.13 23.44 23.99 25.13 24.96