کامرون

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 552.75
583 604 626 648 747
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00
1 0.8 1.4 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40
4 3.7 3.9 3.9 5.5
تولید ناخالص داخلی 24.20
25.95 24.8 23.65 22.5 17.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 1357.10
1334 1340 1346 1351 1337
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3045.90
3039 3045 3051 3057 2889
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.51
4.55 4.6 4.65 4.7 5.23
جمعیت 23.44
23.55 23.7 23.85 24.01 25.78
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.80
1.6 1.7 1.6 1.53 1.2
تورم مواد غذایی 0.50
0.9 0.94 0.96 0.97 0.97
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.50
111 111 111 111 110
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.48 2.48 2.48 2.49 2.72
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -922.70
-893 -869 -844 -819 -567
صادرات 3550.40
3517 3415 3314 3213 2522
واردات 4473.10
4523 4397 4270 4143 3000
حساب جاری -692.24
-528 -563 -597 -632 -465
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80
-3.6 -3.6 -4.04 -3.6 -3
تولید نفت خام 80.00
80.64 80.95 81.25 81.53 83.38
شاخص تروریسم 6.79
6.17 5.99 5.8 5.62 4.25
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60
25 25 28.37 25 30
بودجه دولت -6.90
-3.91 -3.99 -4.07 -4.15 0.11
مخارج نظامی 380.10
359 368 378 387 357
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 0.70
5.82 3.56 3.73 3.09 2.8
سرعت اینترنت 2292.39
2288 2268 2250 2231 2091
آدرس های IP 25141.00
23768 23777 23832 23912 24660
آسانی کسب و کار 163.00
163 163 163 164 168
شاخص فساد مالی 26.00
26 25 25 24 25
رتبه فساد مالی 145.00
133 138 144 149 140
شاخص رقابتی 3.65
3.61 3.61 3.61 3.61 3.54
رتبه رقابتی 116.00
115 115 115 115 117
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00
34 35 35 36 38
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.25
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 20.40
19 19 19 19 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20
16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20
2.89 2.86 2.84 2.81 2.81
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 8.85
46.7 161 222 108 137
درجه حرارت 23.31
25.08 25.13 23.44 23.99 24.96