شاخص یاب

کامرون

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.70 0.7 0.8 1.1 0.8 1
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.3 4.3 4.3 4
نرخ تورم 0.90 1.53 1.4 1.3 1.2 1.2
نرخ بهره 2.95 2.95 3 3 3 2.95
موازنه تجاری -1089.50 -596 -601 -596 -591 -460
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.70 25 28 28 28 30
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 607.91
606 612 618 625 650
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.70
0.7 0.8 1.1 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
3.5 3.8 3.8 3.8 4.5
تولید ناخالص داخلی 34.80
35 38 38 38 39
تولید ناخالص داخلی سرانه 1503.50
1580 1612 1612 1612 1700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3364.93
3400 3480 3480 3480 3500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4110.40
4232 3996 4188 4214 4307
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 330.80
249 247 247 247 247
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 256.70
203 224 220 217 218
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 407.70
473 416 467 492 463
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 236.50
229 217 247 242 245
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1122.90
1057 1031 1043 1037 1039
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.3 4.3 4.3 4.3 4
جمعیت 24.50
25.73 26.04 26.35 26.66 29.34
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.90
1.53 1.4 1.3 1.2 1.2
تورم مواد غذایی 1.00
0.92 0.91 0.91 0.91 0.91
CPI مسکن آب و برق 114.90
115 115 115 115 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.00
121 121 121 121 121
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.80
113 113 113 114 116
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 3 3 3 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.45 2.5 2.5 2.5 2.45
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1089.50
-596 -601 -596 -591 -460
صادرات 1881.90
2272 2237 2202 2166 2134
واردات 2971.40
2878 2838 2797 2757 2594
حساب جاری -358.00
-331 -364 -397 -430 -534
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70
-3.6 -3.3 -3.3 -3.3 -3
ذخایر طلا 0.00
0 0 0 0 0
شاخص تروریسم 6.79
6.79 6.79 6.79 6.79 6.79
تولید نفت خام 69.00
69.17 69.15 69.16 69.15 69.15
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.70
25 28 28 28 30
بودجه دولت -3.60
-3 -2.9 -2.9 -2.9 -3.6
مخارج نظامی 399.73
408 410 411 413 426
هزینه های دولت 502.60
477 511 493 488 491
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 1.00
2.33 1.5 0.18 2.57 0.81
سرعت اینترنت 2292.39
2785 2861 2935 3009 3609
آدرس های IP 25141.00
21772 21582 21427 21303 20874
آسانی کسب و کار 166.00
163 165 166 166 166
شاخص فساد مالی 25.00
25 25 25 25 25
رتبه فساد مالی 153.00
153 153 153 153 153
تغییرات موجودی انبار 58.20
421 32 128 201 636
شاخص رقابتی 45.10
45.6 45.6 45.6 45.6 48.1
رتبه رقابتی 121.00
121 121 121 121 121
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 2846.10
2679 2678 2678 2678 2678
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.25
19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
نرخ تامین اجتماعی 20.40
20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20
16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 8.85
108 46.79 130 131 137
درجه حرارت 23.31
23.99 25.13 24.94 24.94 24.96