کامرون

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 551.24
583 604 626 648 747
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
1.1 1.6 1.1 1.6 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
3.7 3.5 3.6 3.5 5.5
تولید ناخالص داخلی 24.20
18.7 18.7 18.7 18.7 16.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1357.10
1341 1341 1341 1341 1332
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3045.90
2968 2968 2968 2968 2802
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.51
4.8 4.8 4.8 4.8 5.23
جمعیت 23.44
25.2 25.2 25.2 25.2 26.38
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.80
1.6 1.7 1.4 1.53 1.2
تورم مواد غذایی 1.40
0.62 0.09 -0.21 0.48 0.38
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.40
111 111 111 111 111
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.64 2.64 2.64 2.64 2.8
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -922.70
-613 -613 -613 -613 -325
صادرات 3550.40
2664 2664 2664 2664 2441
واردات 4473.10
3276 3276 3276 3276 2765
حساب جاری -692.24
-489 -489 -489 -489 -440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80
-3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3
تولید نفت خام 80.00
80 80 80 80 80
شاخص تروریسم 6.79
4.5 4.5 4.5 4.5 4.01
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60
25 25 25 25 30
بودجه دولت -3.60
-3 -3 -3 -3 -3.6
مخارج نظامی 380.10
373 373 373 373 341
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 2.60
-0.39 -0.5 -0.48 -0.48 -0.48
سرعت اینترنت 2292.39
2288 2268 2250 2231 2028
آدرس های IP 25141.00
23768 23777 23832 23912 24944
آسانی کسب و کار 163.00
167 167 167 167 166
شاخص فساد مالی 25.00
25 25 25 25 24
رتبه فساد مالی 153.00
149 149 149 149 141
شاخص رقابتی 3.65
3.5 3.5 3.5 3.5 3.44
رتبه رقابتی 116.00
114 114 114 114 115
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00
34 34 34 34 37
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.25
19.25 19.25 19.25 19.25 19
نرخ تامین اجتماعی 20.40
20.4 20.4 20.4 20.4 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20
16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20
3.79 3.79 3.79 3.79 3.1
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 8.85
46.7 161 222 108 137
درجه حرارت 23.31
25.08 25.13 23.44 23.99 24.96