کامرون

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 550.27 540 535 530 524 464
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.09 0.84 1.75 0.44 1.07
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 4.5 4.6 5.1 3.55 5.5
تولید ناخالص داخلی 24.20 24.54 23.48 23.39 23.29 22.49
تولید ناخالص داخلی سرانه 1357.10 1375 1382 1386 1389 1414
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3045.90 3065 3071 3069 3067 2990
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.00 4.32 4.3 4.28 4.25 5.23
جمعیت 23.44 31.21 31.36 33.92 36.48 68.65
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.50 1.6 1.75 1.6 1.7 1.2
تورم مواد غذایی -0.35 0.11 0.44 0.64 0.76 0.91
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.30 110 110 110 110 110
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.42 2.42 2.42 2.42 2.41
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -1189.42 -1180 -1227 -1232 -1236 -1263
صادرات 2557.85 2263 2324 2302 2280 2184
واردات 3747.28 3401 3349 3290 3231 2474
حساب جاری -692.24 -646 -671 -660 -649 -761
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -4.2 -4.2 -3.6 -3.6 -3
ذخایر طلا 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
شاخص تروریسم 7.00 6.65 6.69 6.96 7.22 7.54
تولید نفت خام 85.00 85.22 85.43 85.29 85.38 85.35
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 22 22 25 25 30
بودجه دولت -6.40 -5.44 -5.33 -5.33 -5.33 -5.29
مخارج نظامی 380.10 379 388 389 391 386
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 9.30 10.65 8.99 7.81 9.72 8.8
آسانی کسب و کار 166.00 166 166 166 166 166
شاخص فساد مالی 26.00 26 25 25 25 26
رتبه فساد مالی 145.00 146 151 151 151 143
شاخص رقابتی 3.58 3.6 3.6 3.6 3.6 3.47
رتبه رقابتی 119.00 115 115 116 116 118
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
نرخ تامین اجتماعی 20.40 20.05 20.4 20.4 20.4 20.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20 3.85 4.2 4.2 4.2 4.2