کامبوج

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 4027 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 18.05 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1078 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3463 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45969 KHR - میلیارد 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.3 % 2016-12
افراد شاغل 8352 هزار 2015-12
جمعیت 15.76 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 1341860 KHR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1090964 KHR / ماه 2016-12
حداقل دستمزد 153 USD / ماه 2017-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 900000 KHR / ماه 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.34 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169 نقاط شاخص 2017-03
تورم مواد غذایی 2.49 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.55 % 2017-02
نرخ بهره سپرده 1.4 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 21 KHR - میلیارد 2017-07
صادرات 4267 KHR - میلیارد 2017-07
واردات 4246 KHR - میلیارد 2017-07
حساب جاری -1806 KRH - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 % 2016-12
ورود توریست 446627 2017-07
ذخایر طلا 12.44 تن 2017-06
شاخص تروریسم 0.08 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.96 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 361 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 94 2018-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 156 2016-12
آسانی کسب و کار 131 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 1608 KHR هزار 2015-12
قیمت گازوئیل 0.94 USD / لیتر 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12