کامبوج

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 4095 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 18.05 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1078 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3463 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45969 KHR Billion 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.3 % 2016-12
افراد شاغل 8245 هزار 2014-12
جمعیت 15.76 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 1341860 KHR/Month 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1090964 KHR/Month 2016-12
حداقل دستمزد 153 USD / ماه 2017-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 900000 KHR/Month 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.24 % 2017-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169 نقاط شاخص 2017-03
تورم مواد غذایی 5.55 % 2017-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.55 % 2017-02
نرخ بهره سپرده 1.4 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -592 KHR Billion 2017-03
صادرات 3696 KHR Billion 2017-03
واردات 4288 KHR Billion 2017-03
حساب جاری -1806 KRH - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 % 2016-12
ورود توریست 477374 2017-03
ذخایر طلا 12.44 تن 2017-03
شاخص تروریسم 0.08 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.96 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 361 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.98 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 89 2017-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 156 2016-12
آسانی کسب و کار 131 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 1141 KHR Thousand 2013-12
قیمت گازوئیل 0.86 USD / لیتر 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12