کامبوج

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 4053.00 4027 3986 3946 3905 3458
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 7 7 6.9 6.9 6.7
تولید ناخالص داخلی 18.05 18.96 19.28 19.58 19.88 23.99
تولید ناخالص داخلی سرانه 1078.40 1112 1126 1137 1148 1255
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3462.80 3572 3616 3652 3687 4029
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45969.00 47477 48222 48668 49114 53171
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 0.30 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
افراد شاغل 8352.00 8311 8385 8420 8455 9083
جمعیت 15.76 15.93 15.98 16.03 16.08 16.54
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 900000.00 900000 900000 900000 900000 900000
هزینه زندگی خانواده 1341860.00 1338486 1338629 1338583 1338598 1338595
هزینه زندگی انفرادی 1090964.00 1076261 1076634 1076532 1076560 1076554
حداقل دستمزد 153.00 153 153 140 141 200
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.34 4.5 3.7 3.9 3.9 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 168.65 168 168 168 168 168
تورم مواد غذایی 2.49 3.42 4.74 4.72 4.16 4.24
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.55 1.8 2 2 2.1 3
نرخ بهره سپرده 1.40 1.39 1.4 1.4 1.4 1.42
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -1282.40 -1026 -1091 -1077 -1073 -1077
صادرات 3119.00 3042 3044 3040 3047 3053
واردات 4401.40 4345 4354 4353 4353 4353
حساب جاری -1806.00 -1480 -1793 -1669 -1816 -1727
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30 -8.5 -8.5 -7.7 -7.7 -3.6
ورود توریست 368809.00 420144 433920 418416 418441 420906
ذخایر طلا 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44
شاخص تروریسم 0.08 0.06 0.03 0.03 0.04 -0.01
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.96 36 36 33.5 36.5 38
بودجه دولت -2.40 -2.06 -1.84 -1.85 -1.86 -3.83
مخارج نظامی 361.40 378 367 370 372 374
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص رقابتی 3.98 4.02 4.02 3.95 3.92 3.93
رتبه رقابتی 89.00 89 89 100 104 107
آسانی کسب و کار 131.00 131 132 132 133 137
شاخص فساد مالی 21.00 21 21 21 21 21
رتبه فساد مالی 156.00 157 159 159 159 154
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1608.00 1054 1076 1064 1053 948
قیمت گازوئیل 0.93 0.93 0.94 0.95 0.96 0.99
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10