شاخص یاب

کامبوج

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 0.30 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ تورم 2.96 3.4 3.3 3.5 2.9 2.8
نرخ بهره 1.40 1.25 1.4 1.5 1.6 2
موازنه تجاری -1954.20 680 300 680 1010 1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 35.8 36.2 36.2 36.2 36.7
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 3977.04
4100 4119 4139 4159 4239
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
6.9 6.8 6.8 6.8 6.1
تولید ناخالص داخلی 22.16
23.1 23.8 23.8 23.8 25
تولید ناخالص داخلی سرانه 1135.20
1194 1255 1255 1255 1285
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3645.10
3786 4029 4029 4029 4127
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13213.80
14126 14112 14112 14112 16006
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49191.00
52585 52536 52536 52536 59587
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9401.20
10050 10040 10040 10040 11388
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4394.30
4698 4693 4693 4693 5323
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11252.60
12029 12018 12018 12018 13631
تولید ناخالص داخلی از معادن 720.50
770 769 769 769 873
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 523.40
560 559 559 559 634
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19457.20
20800 20780 20780 20780 23569
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3248.70
3473 3470 3470 3470 3935
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 328.40
351 351 351 351 398
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 0.30
0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
افراد شاغل 8352.00
8466 8532 8532 8532 8587
جمعیت 16.00
16.3 16.5 16.5 16.5 16.9
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200.00
1900000 1985000 1985000 1985000 1990000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 517300.00
443000 456000 456000 456000 466600
هزینه زندگی خانواده 1259600.00
1273000 1282000 1282000 1282000 1300000
هزینه زندگی انفرادی 761200.00
634000 642000 642000 642000 655000
حداقل دستمزد 170.00
170 190 190 190 210
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.96
3.4 3.3 3.5 2.9 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.23 0.21 0.21 0.21 0.21
تورم مواد غذایی 3.20
2.2 2.1 2 1.8 1.9
CPI مسکن آب و برق 125.80
126 126 126 126 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.50
117 117 117 117 117
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174.20
178 178 180 179 188
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.40
1.25 1.4 1.5 1.6 2
نرخ بهره سپرده 1.53
1.38 1.53 1.63 1.73 2.13
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1954.20
680 300 680 1010 1700
صادرات 4025.10
5300 5000 5500 5900 6800
واردات 5979.30
4620 4700 4820 4890 5100
حساب جاری -2360.40
-1353 -961 -1007 -1153 -850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-11 -10.2 -10.2 -10.2 -6.3
ورود توریست 419171.00
602000 599500 601900 604000 610000
ذخایر طلا 12.40
12.42 12.44 12.44 12.4 12.4
شاخص تروریسم 0.04
0.05 0.03 0.04 0.03 0.04
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10
35.8 36.2 36.2 36.2 36.7
بودجه دولت -0.90
-1.2 -2 -2 -2 -1.5
مخارج نظامی 446.21
466 483 483 483 508
هزینه های دولت 3185.70
3406 3402 3402 3402 3859
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 5430.40
5750 6100 6240 6480 7000
آدرس های IP 86457.00
86850 86740 86890 86970 87900
آسانی کسب و کار 138.00
136 134 134 134 137
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 21 21 21
رتبه فساد مالی 161.00
161 161 161 161 161
شاخص رقابتی 50.19
50.69 50.69 50.69 50.69 53.19
رتبه رقابتی 110.00
110 110 110 110 110
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1608.00
1800 1910 1910 1910 2000
قیمت گازوئیل 1.04
1.03 1.01 0.99 0.97 0.9
هزینه های مصرف کننده 37562.20
40154 40116 40116 40116 45500
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 30.78
127 25.97 158 157 157
درجه حرارت 27.60
25.34 26.33 27.29 27.29 27.32