کامبوج

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3991.00
4062 4106 4150 4195 4379
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
6.9 6.9 6.9 6.9 6.7
تولید ناخالص داخلی 18.05
22.4 22.4 22.4 22.4 24.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 1078.40
1199 1199 1199 1199 1253
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3462.80
3850 3850 3850 3850 4022
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45969.00
52538 52538 52538 52538 55206
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 0.30
0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
افراد شاغل 8352.00
8532 8532 8532 8532 8435
جمعیت 15.76
16.36 16.36 16.36 16.36 16.63
هزینه زندگی خانواده 1265200.00
1265200 1265200 1265200 1265200 1300000
هزینه زندگی انفرادی 626400.00
626400 626400 626400 626400 626400
حداقل دستمزد 170.00
170 170 170 170 210
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1722200.00
1822200 1822200 1822200 1822200 1922200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 437300.00
437300 437300 437300 437300 447300
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.25
3.9 3.9 5.3 4.5 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171.12
171 170 170 170 170
تورم مواد غذایی 1.98
4.15 4.94 4.37 3.91 4.17
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.49
1.7 1.7 1.6 1.6 2
نرخ بهره سپرده 1.40
2.09 2.09 2.09 2.09 2.69
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 191.50
-242 1302 805 996 2461
صادرات 4319.50
4300 5500 5227 5300 6800
واردات 4128.00
4542 4198 4422 4280 4339
حساب جاری -466.00
-1030 -1345 -998 -1363 -1270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30
-6.9 -6.9 -6.9 -6.9 -3.6
ورود توریست 701886.00
387600 418100 471400 477300 457500
ذخایر طلا 12.44
12.43 12.43 12.43 12.43 12.43
شاخص تروریسم 0.04
0.55 0.55 0.55 0.55 0.94
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.96
36.5 36.5 36.5 36.5 38
بودجه دولت -0.30
-3.21 -3.21 -3.21 -3.21 -4.4
مخارج نظامی 361.40
335 335 335 335 296
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 5430.40
5676 5677 5649 5599 4940
آدرس های IP 86457.00
83881 83246 82657 82058 75600
شاخص رقابتی 3.93
3.85 3.85 3.85 3.85 3.77
رتبه رقابتی 94.00
95 95 95 95 97
آسانی کسب و کار 135.00
138 138 138 138 137
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 21 21 21
رتبه فساد مالی 161.00
161 161 161 161 161
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1608.00
1464 1464 1464 1464 1410
قیمت گازوئیل 0.96
0.95 0.92 0.92 0.93 0.93
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 30.78
25.92 166 294 127 157
درجه حرارت 27.60
26.28 28.3 26.97 25.34 27.32