شاخص یاب

کامبوج

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 4067.00
4055 4072 4090 4108 4181
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
6.9 6.9 7 7 6.7
تولید ناخالص داخلی 22.16
23.1 23.1 23.8 23.8 25
تولید ناخالص داخلی سرانه 1135.20
1194 1194 1255 1255 1285
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3645.10
3739 3786 4029 4029 4127
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12454.80
13314 13314 13327 13327 15201
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49191.00
49174 52585 52634 52634 60036
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.30
0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
افراد شاغل 8352.00
8466 8466 8532 8532 8587
جمعیت 16.00
16.3 16.3 16.5 16.5 16.9
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1722200.00
1900000 1900000 1985000 1985000 1990000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 437300.00
443000 443000 456000 456000 466600
هزینه زندگی خانواده 1265200.00
1273000 1273000 1282000 1282000 1300000
هزینه زندگی انفرادی 626400.00
634000 634000 642000 642000 655000
حداقل دستمزد 170.00
170 170 190 190 210
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.96
2.8 3.2 3.3 3.5 2.8
تورم مواد غذایی 3.24
1.9 2.2 2.1 2 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174.20
176 177 178 180 189
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.40
1.25 1.25 1.4 1.5 2
نرخ بهره سپرده 1.53
1.38 1.38 1.53 1.63 2.13
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1954.20
400 680 300 680 1700
صادرات 4025.10
4900 5300 5000 5500 6800
واردات 5979.30
4500 4620 4700 4820 5100
حساب جاری -2360.40
-975 -1353 -961 -1007 -850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-6.9 -6.9 -5.3 -5.3 -3.6
ورود توریست 419171.00
590000 602000 599500 601900 610000
ذخایر طلا 12.40
12.42 12.42 12.44 12.44 12.41
شاخص تروریسم 0.04
0.05 0.05 0.03 0.03 0.01
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10
35.8 35.8 36.2 36.2 36.7
بودجه دولت -0.90
-1.3 -1.2 -1.4 -1.6 -1.5
مخارج نظامی 446.21
466 466 483 483 508
هزینه های دولت 2990.30
3197 3197 3200 3200 3650
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 5430.40
5600 5750 6100 6240 7000
آدرس های IP 86457.00
86700 86850 86740 86890 87900
آسانی کسب و کار 135.00
136 136 134 134 137
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 20 20 21
رتبه فساد مالی 161.00
162 162 165 165 166
شاخص رقابتی 3.93
3.93 3.93 3.95 3.95 3.97
رتبه رقابتی 94.00
94 94 95 95 97
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1608.00
1800 1800 1910 1910 2000
قیمت گازوئیل 0.99
1.01 0.95 0.9 0.85 0.67
هزینه های مصرف کننده 37991.00
40612 40612 40650 40650 46367
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 30.78
294 127 25.97 158 157
درجه حرارت 27.60
26.97 25.34 26.33 27.29 27.32