کامبوج

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 4024.07
4037 4074 4112 4149 4304
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
6.9 6.9 6.9 7 6.7
تولید ناخالص داخلی 18.05
18.65 18.97 19.3 23.8 24.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 1078.40
1098 1213 1126 1255 1297
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3462.80
3527 3572 3616 4029 4164
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45969.00
49141 49141 52876 49187 60255
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 0.30
0.6 0.47 0.6 0.52 0.7
افراد شاغل 8352.00
8351 8398 8444 8466 8435
جمعیت 15.76
15.62 15.68 15.74 15.74 15.7
هزینه زندگی خانواده 1265200.00
1265200 1265200 1265200 1300000 1300000
هزینه زندگی انفرادی 626400.00
626400 626400 626400 626400 626400
حداقل دستمزد 170.00
170 170 170 180 210
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1722200.00
1822200 1822200 1822200 1822200 1922200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 437300.00
437300 437300 437300 447300 447300
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.01
2.9 3.3 3.8 4.2 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171.90
176 180 180 182 191
تورم مواد غذایی 1.52
2.84 2.7 2.75 2.75 2.75
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.46
1.7 1.6 1.6 1.75 2
نرخ بهره سپرده 1.53
1.54 1.55 1.56 1.62 2.69
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 262.20
1248 800 959 611 2435
صادرات 4837.10
5500 5227 5300 5000 6800
واردات 4574.90
4252 4427 4323 4389 4365
حساب جاری -466.00
-1024 -1024 -1024 -1024 -1024
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30
-7.7 -7.7 -6.9 -5.3 -3.6
ورود توریست 596241.00
396100 404100 400400 400000 400000
ذخایر طلا 12.40
12.4 12.42 12.42 12.42 12.41
شاخص تروریسم 0.04
0.04 0.05 0.05 0.04 0.01
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.90
36.5 36.5 36.5 37 38
بودجه دولت -0.90
-1.09 -0.85 -0.61 -0.83 -4.71
مخارج نظامی 446.21
387 377 366 369 371
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 5430.40
6266 6467 6658 6832 8612
آدرس های IP 86457.00
86005 85983 85969 85991 85981
شاخص رقابتی 3.93
3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
رتبه رقابتی 94.00
91 91 91 91 91
آسانی کسب و کار 135.00
136 137 138 138 137
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 21 21 21
رتبه فساد مالی 161.00
160 160 160 159 154
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1608.00
1483 1525 1567 1557 1410
قیمت گازوئیل 0.99
0.95 0.89 0.84 0.79 0.55
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 30.78
166 294 127 25.97 157
درجه حرارت 27.60
28.3 26.97 25.34 26.33 27.32