کامبوج

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 4018.43
4062 4106 4150 4195 4379
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
6.9 6.9 6.9 6.9 6.7
تولید ناخالص داخلی 18.05
18.3 18.6 18.9 19.2 23.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1078.40
1084 1097 1111 1124 1228
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3462.80
3480 3523 3567 3610 3944
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45969.00
46238 46999 47760 48521 54045
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 0.30
0.6 0.6 0.47 0.6 0.7
افراد شاغل 8352.00
8304 8351 8398 8444 8499
جمعیت 15.76
15.81 15.87 15.92 15.98 16.51
هزینه زندگی خانواده 1265200.00
1265200 1265200 1265200 1265200 1265200
هزینه زندگی انفرادی 626400.00
626400 626400 626400 626400 626400
حداقل دستمزد 153.00
136 138 140 170 200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1722200.00
1722200 1722200 1722200 1722200 1722200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 437300.00
437300 437300 437300 437300 437300
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.69
3.9 3.9 5.5 4.5 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 168.65
167 166 166 165 164
تورم مواد غذایی 2.65
4.69 4.14 4.04 4.24 4.25
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.49
2 2.1 1.5 2.3 3
نرخ بهره سپرده 1.40
1.53 1.54 1.55 1.56 2.39
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 21.00
-953 -1062 -1146 -1218 -1414
صادرات 4267.30
4294 4215 4166 4137 4101
واردات 4246.30
4908 5066 5191 5290 5614
حساب جاری -1579.00
-1523 -1623 -1417 -1538 -1403
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30
-7.7 -7.7 2.21 -6.9 -3.6
ورود توریست 446627.00
0 0 0 0 0
ذخایر طلا 12.44
12.43 12.43 12.43 12.43 12.43
شاخص تروریسم 0.04
0.23 0.2 0.18 0.16 0.75
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.96
33.5 36.5 33.12 36.5 38
بودجه دولت -1.40
-1.62 -1.57 -1.52 -1.47 -4.01
مخارج نظامی 361.40
390 379 368 357 316
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 5430.40
5676 5677 5649 5599 5161
آدرس های IP 86457.00
83881 83246 82657 82058 77614
شاخص رقابتی 3.93
3.88 3.88 3.88 3.88 3.81
رتبه رقابتی 94.00
91 91 91 91 96
آسانی کسب و کار 135.00
135 136 137 138 138
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 21 21 21
رتبه فساد مالی 156.00
154 156 157 159 154
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1608.00
1441 1483 1525 1567 1436
قیمت گازوئیل 0.97
0.97 0.97 0.97 0.96 0.95
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 30.78
25.92 166 294 127 157
درجه حرارت 27.60
26.28 28.3 26.97 25.34 27.32