کامبوج

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 4037.00 4000 3960 3920 3879 3435
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 7 6.9 6.9 6.9 6.7
تولید ناخالص داخلی 18.05 19.2 19.5 19.8 20.1 23.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1078.40 1124 1134 1144 1154 1228
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3462.80 3610 3642 3674 3706 3944
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45969.00 48521 49064 49607 50150 54045
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 0.30 0.5 0.6 0.6 0.65 0.7
افراد شاغل 8352.00 8444 8466 8489 8511 8499
جمعیت 15.76 15.98 16.03 16.08 16.13 16.51
هزینه زندگی خانواده 1265200.00 1265200 1265200 1265200 1265200 1265200
هزینه زندگی انفرادی 626400.00 626400 626400 626400 626400 626400
حداقل دستمزد 153.00 153 138 140 141 200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1722200.00 1722200 1722200 1722200 1722200 1722200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 437300.00 437300 437300 437300 437300 437300
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.32 3.7 3.9 3.9 4.6 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 168.65 167 167 166 166 164
تورم مواد غذایی 2.65 4.77 4.69 4.14 4.04 4.25
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.53 2 2 2.1 1.75 3
نرخ بهره سپرده 1.40 1.56 1.62 1.68 1.74 2.39
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 21.00 -706 -953 -1062 -1146 -1414
صادرات 4267.30 4406 4294 4215 4166 4101
واردات 4246.30 4711 4908 5066 5191 5614
حساب جاری -1579.00 -1689 -1523 -1623 -1417 -1403
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30 -8.5 -7.7 -7.7 3.24 -3.6
ورود توریست 446627.00 388500 387400 391800 391600 391200
ذخایر طلا 12.44 12.43 12.43 12.43 12.43 12.43
شاخص تروریسم 0.04 0.29 0.34 0.4 0.45 1.13
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.96 36 33.5 36.5 33.35 38
بودجه دولت -1.40 -1.47 -1.68 -1.89 -2.09 -4.01
مخارج نظامی 361.40 357 356 355 355 316
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 5430.40 5697 5676 5677 5649 5161
شاخص رقابتی 3.93 3.88 3.88 3.88 3.88 3.81
رتبه رقابتی 94.00 91 91 91 91 96
آسانی کسب و کار 135.00 132 132 133 134 137
شاخص فساد مالی 21.00 21 21 21 21 21
رتبه فساد مالی 156.00 159 159 159 159 154
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1608.00 1567 1557 1548 1538 1436
قیمت گازوئیل 0.93 0.91 0.91 0.91 0.91 0.9
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 30.00 154 161 158 156 157
درجه حرارت 27.00 26.83 26.84 26.84 26.83 26.84