بوروندی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1759.95
1777 1803 1830 1857 1969
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50
4.3 4.3 4.3 4.3 4.8
تولید ناخالص داخلی 3.01
3.9 3.9 3.9 3.9 4.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 218.30
215 215 215 215 221
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 721.20
710 710 710 710 741
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.70
12 12 12 12 11
جمعیت 10.50
11.4 11.4 11.4 11.4 11.97
هزینه زندگی خانواده 575800.00
575800 575800 575800 575800 595800
هزینه زندگی انفرادی 234400.00
234400 234400 234400 234400 234400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00
136200 136200 136200 136200 136200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300.00
100300 100300 100300 100300 102300
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 6.10
10.9 10.5 9.8 9.2 6.5
تورم مواد غذایی 3.50
15.75 25.08 17.95 23.54 21.71
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.20
113 112 111 110 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.60
116 117 116 116 111
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 8.19
8.1 7.9 7.9 7.9 5.5
عرضه پول M0 514519.90
510147 507864 505801 503700 487778
عرضه پول M1 887054.00
868456 864962 861393 857909 831490
عرضه پول M2 1278981.90
1158781 1266416 1278614 1203167 1192107
عرضه پول M3 1438157.10
1427741 1419016 1408781 1398888 1327442
ذخایر ارزی 177821.40
199201 215823 231000 244694 314146
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -98048.50
-98857 -102704 -106328 -109576 -126454
صادرات 29269.50
31412 31484 31484 31474 31412
واردات 127318.10
126958 130978 134796 138227 156272
حساب جاری -354.80
-355 -355 -355 -355 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.60
-14.6 -14.6 -14.6 -14.6 -12.1
ذخایر طلا 0.30
0.27 0.26 0.25 0.24 0.19
شاخص تروریسم 5.64
5.36 5.36 5.36 5.36 4.29
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20
15.9 15.9 15.9 15.9 17.1
بودجه دولت -8.20
-8.9 -8.9 -8.9 -8.9 -8.2
مخارج نظامی 64.90
64.76 64.76 64.76 64.76 64.64
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 0.01
-10.58 31.63 -9.91 31.02 24.67
سرعت اینترنت 2706.62
2433 2424 2353 2298 1936
آدرس های IP 1971.00
1665 1599 1534 1474 1073
آسانی کسب و کار 164.00
169 169 169 169 164
شاخص رقابتی 3.21
3.08 3.08 3.08 3.08 3.1
رتبه رقابتی 129.00
125 125 125 125 125
شاخص فساد مالی 22.00
21 21 21 21 20
رتبه فساد مالی 157.00
159 159 159 159 157
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 193.09
146 92.62 27.06 135 102
درجه حرارت 21.08
20.06 19.93 20.51 20.01 20.57