شاخص یاب

بوروندی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1761.26
1777 1793 1810 1826 1894
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
4.4 4.3 3.8 3.8 4.8
تولید ناخالص داخلی 3.48
3.9 3.9 4.1 4.1 4.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 212.55
215 215 217 217 219
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 702.23
720 720 740 740 750
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.70
12 12 12 11 9.5
جمعیت 10.90
11.16 11.28 11.39 11.51 12.63
هزینه زندگی خانواده 575800.00
575800 575800 595800 595800 595800
هزینه زندگی انفرادی 234400.00
234400 234400 234400 234400 234400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00
136200 136200 136200 136200 136200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300.00
100300 100300 100300 100300 102300
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم -1.30
-1 1.2 5 5 6.5
تورم مواد غذایی -8.60
-10 -5 5.5 6.5 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.40
116 117 119 119 133
CPI مسکن آب و برق 121.30
121 121 121 121 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.60
110 112 122 114 127
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.98
7.9 7.9 7 7 5.5
عرضه پول M0 544979.70
562362 566908 567105 567895 567287
عرضه پول M1 887054.00
1101661 1132686 1161477 1188323 1373194
عرضه پول M2 1356830.00
1452786 1493787 1533737 1572816 1918505
عرضه پول M3 1522847.00
1494215 1494230 1494229 1494229 1494229
ترازنامه بانک 2004766.20
2086036 2063011 2024664 1979516 1690695
ذخایر ارزی 127948.30
129558 128926 128948 129003 129009
ترازنامه بانک مرکزی 1267448.60
1266461 1266520 1266397 1266411 1266414
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -86957.60
-86705 -85711 -85609 -85818 -85830
صادرات 19601.20
17577 18580 18552 18360 18341
واردات 106558.80
104282 104157 104162 104178 104170
حساب جاری -351.70
-384 -389 -386 -384 -383
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.60
-14.6 -14.6 -13.3 -13.3 -12.1
ذخایر طلا 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
شاخص تروریسم 5.64
5.32 5.36 5.31 5.26 4.88
بدهی خارجی 792100.30
792051 792052 792052 792052 792052
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.40
15.9 15.9 16.3 16.3 17.1
بودجه دولت -8.20
-8.8 -8.9 -9.1 -7.34 -8.03
مخارج نظامی 56.30
62.92 61.39 61.01 60.64 63.98
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 12.40
5.76 2.87 3.92 3.76 3.73
سرعت اینترنت 2706.62
2719 2733 2715 2701 2709
آدرس های IP 1971.00
1975 1976 1976 1976 1976
آسانی کسب و کار 164.00
167 168 168 168 166
تولید الکتریسیته 16.70
13.77 14.87 14.82 14.41 14.47
شاخص رقابتی 3.21
3.09 3.09 3.09 3.08 3.1
رتبه رقابتی 129.00
129 129 126 125 125
شاخص فساد مالی 22.00
21 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 157.00
158 159 159 159 157
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 193.09
27.06 135 147 101 102
درجه حرارت 21.08
20.51 20.01 20.1 20.87 20.57