شاخص یاب

بوروندی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1769.03
1770 1774 1779 1784 1802
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
4.4 4.3 3.8 3.8 4.8
تولید ناخالص داخلی 3.48
3.9 3.9 4.1 4.1 4.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 212.55
215 215 217 217 219
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 702.23
720 720 740 740 750
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.70
12 12 12 11 9.5
جمعیت 10.90
11.16 11.28 11.39 11.51 12.63
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00
136200 136200 136200 136200 136200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300.00
100300 100300 100300 100300 102300
هزینه زندگی خانواده 575800.00
575800 575800 595800 595800 595800
هزینه زندگی انفرادی 234400.00
234400 234400 234400 234400 234400
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم -2.30
-0.4 0.2 0.6 1 6.5
تورم مواد غذایی -10.80
-10 -5 5.5 6.5 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.10
116 116 114 114 131
CPI مسکن آب و برق 118.60
119 119 119 119 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.70
109 111 117 119 126
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.16
6 6 7 7 5.5
عرضه پول M0 539615.00
536075 545160 539816 542119 540882
عرضه پول M1 887054.00
1101661 1132686 1161477 1188323 1373194
عرضه پول M2 1403456.70
1458279 1500804 1542122 1582572 1942780
عرضه پول M3 1562759.40
1540302 1540195 1540211 1540210 1540210
ترازنامه بانک 2061081.00
2204216 2286574 2366390 2443742 3097382
ذخایر ارزی 155216.90
155534 156065 155543 155317 155338
ترازنامه بانک مرکزی 1296032.30
1336515 1367937 1398424 1429018 1734744
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -81044.60
-75116 -76765 -77673 -76296 -76780
صادرات 22222.00
21239 22406 20094 21966 21426
واردات 103266.60
96355 99417 97767 98263 98206
حساب جاری -351.70
-384 -389 -386 -384 -383
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.60
-14.6 -14.6 -13.3 -13.3 -12.1
ذخایر طلا 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
شاخص تروریسم 5.64
5.32 5.36 5.31 5.26 4.88
بدهی خارجی 803786.00
804155 804157 804157 804157 804157
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.40
15.9 15.9 16.3 16.3 17.1
بودجه دولت -8.20
-8.8 -8.9 -9.1 -7.34 -8.03
مخارج نظامی 56.30
62.92 61.39 61.01 60.64 63.98
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 4.10
4.86 4.24 4.07 4.23 4.18
سرعت اینترنت 2706.62
2719 2733 2715 2701 2709
آدرس های IP 1971.00
1975 1976 1976 1976 1976
آسانی کسب و کار 164.00
167 168 168 168 166
تولید الکتریسیته 19.09
19.02 18.94 19.12 19.22 19.16
شاخص رقابتی 3.21
3.09 3.09 3.09 3.08 3.1
رتبه رقابتی 129.00
129 129 126 125 125
شاخص فساد مالی 22.00
21 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 157.00
158 159 159 159 157
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 193.09
27.06 135 147 101 102
درجه حرارت 21.08
20.51 20.01 20.1 20.87 20.57