بوروندی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1759.30
1779 1803 1826 1851 1950
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50
4.3 4.4 4.3 3.8 4.8
تولید ناخالص داخلی 3.01
3.1 3.1 3.9 4.1 4.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 218.30
215 205 212 206 208
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 721.20
709 705 701 681 687
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.70
12 12 12 12 11
جمعیت 10.50
10.65 10.72 10.79 10.86 11.89
هزینه زندگی خانواده 575800.00
575800 575800 575800 595800 595800
هزینه زندگی انفرادی 234400.00
234400 234400 234400 234400 234400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00
136200 136200 136200 136200 136200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300.00
100300 100300 100300 100300 102300
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -2.60
10.5 9.8 9.2 9.2 6.5
تورم مواد غذایی -10.80
-9.5 -10 -5 5.5 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.90
126 125 126 124 145
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.00
121 118 121 126 139
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 7.02
7.9 7.9 7.9 7 5.5
عرضه پول M0 582685.10
470988 475923 490465 494677 490001
عرضه پول M1 887054.00
887054 887054 887054 887054 887054
عرضه پول M2 1323073.90
1266425 1262743 1248340 1253336 1255739
عرضه پول M3 1483583.60
1385097 1374512 1382639 1393324 1392790
ذخایر ارزی 149085.40
178844 178844 178844 178844 178844
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -81701.20
-82299 -82287 -82315 -82307 -82372
صادرات 29987.20
31484 31484 31474 31462 31398
واردات 111688.40
113784 113771 113770 113770 113770
حساب جاری -354.80
-389 -385 -381 -388 -417
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.60
-14.6 -14.6 -14.6 -13.3 -12.1
ذخایر طلا 0.03
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
شاخص تروریسم 5.64
5.36 5.36 5.36 5.14 4.57
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.40
15.9 15.9 15.9 16.3 17.1
بودجه دولت -8.20
-8.5 -8.8 -8.9 -9.1 -8.2
مخارج نظامی 56.30
66.91 66.83 66.76 66.95 70.34
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 32.00
9.42 9.43 9.43 9.43 9.43
سرعت اینترنت 2706.62
2424 2353 2298 2274 1936
آدرس های IP 1971.00
1979 1975 1976 1976 1976
آسانی کسب و کار 164.00
168 168 168 168 164
شاخص رقابتی 3.21
3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
رتبه رقابتی 129.00
129 129 129 125 125
شاخص فساد مالی 22.00
22 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 157.00
157 157 157 157 157
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 193.09
92.62 27.06 135 147 102
درجه حرارت 21.08
19.93 20.51 20.01 20.1 20.57