شاخص یاب

بوروندی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1780.18
1776 1780 1785 1789 1805
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
4.3 3.8 3.8 2.42 4.8
تولید ناخالص داخلی 3.48
3.9 4.1 4.1 4.1 4.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 212.55
215 217 217 217 219
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 702.23
720 740 740 740 750
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.70
12 12 11 11 9.5
جمعیت 10.90
11.28 11.39 11.51 11.62 12.63
هزینه زندگی خانواده 575800.00
575800 595800 595800 595800 595800
هزینه زندگی انفرادی 234400.00
234400 234400 234400 234400 234400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00
136200 136200 136200 136200 136200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300.00
100300 100300 100300 100300 102300
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم -8.40
0.2 0.6 1 1.2 6.5
تورم مواد غذایی -19.90
-5 5.5 6.5 6.4 5
نرخ تورم (ماهانه) -1.40
-0.45 -0.59 -0.74 -0.6 -0.65
قیمت واردات 88.18
87.73 93.36 97.93 97.86 94.3
قیمت صادرات 130.27
126 124 124 123 122
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.60
116 114 114 110 131
CPI مسکن آب و برق 119.30
119 119 119 119 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.60
111 117 119 121 126
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 5.13
6 7 7 5.25 5.5
عرضه پول M0 553180.10
555618 548969 552876 550026 551219
عرضه پول M1 1093021.60
1162836 1200353 1237469 1273674 1564460
عرضه پول M2 1474812.00
1578866 1631918 1683374 1732984 2107295
عرضه پول M3 1637010.80
1741559 1790771 1836700 1879042 2140547
ترازنامه بانک 2170060.00
2379468 2479494 2576526 2670654 3400620
ذخایر ارزی 130919.60
136384 135612 135490 135534 135559
ترازنامه بانک مرکزی 1382948.70
1411852 1431622 1468594 1497339 1781283
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -78936.10
-90828 -91032 -90576 -91170 -90874
صادرات 19854.70
10295 7922 9171 8525 8764
واردات 98790.80
101299 98954 99747 99695 99637
حساب جاری -351.70
-389 -386 -384 -382 -383
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.60
-14.6 -13.3 -13.3 -13.3 -12.1
ذخایر طلا 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
شاخص تروریسم 5.64
5.64 5.64 5.64 5.64 5.64
بدهی خارجی 793609.09
793709 793708 793708 793708 793708
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.40
15.9 16.3 16.3 16.3 17.1
بودجه دولت -8.20
-8.9 -9.1 -9.1 -9.1 -8.2
مخارج نظامی 56.30
61.39 61.01 60.64 60.26 63.98
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -15.40
4.61 3.24 4.33 3.96 4.01
سرعت اینترنت 2706.62
2733 2715 2701 2703 2709
آدرس های IP 1971.00
1976 1976 1976 1976 1976
آسانی کسب و کار 168.00
168 168 169 169 166
تولید الکتریسیته 19.34
19.52 19.46 19.22 19.24 19.3
شاخص رقابتی 37.53
38.03 38.03 38.03 38.03 40.53
رتبه رقابتی 136.00
136 136 136 136 136
شاخص فساد مالی 22.00
22 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 157.00
157 157 157 157 157
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 193.09
135 147 101 101 102
درجه حرارت 21.08
20.01 20.1 20.87 20.87 20.57