بوروندی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1734.99 1720 1700 1680 1666 1475
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 2.5 3 4.3 4.4 4.8
تولید ناخالص داخلی 3.01 3.72 3.07 3.05 3.02 4.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 218.30 213 213 213 213 218
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 721.20 708 707 706 705 724
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.70 5.88 2.8 2.7 2.6 34.3
جمعیت 10.50 10.8 10.88 10.95 11.03 11.69
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 13.90 11.8 10.9 10.5 9.8 6.5
تورم مواد غذایی 22.70 18.15 14.75 12.83 11.86 11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.00 110 108 107 106 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.30 109 109 108 108 106
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 7.17 8 8.1 7.9 7.9 5.5
عرضه پول M0 430174.90 434021 432334 429629 427309 407505
عرضه پول M1 637000.80 615789 613600 611643 609661 594519
عرضه پول M2 1220453.10 1220091 1213808 1207434 1201120 1148617
عرضه پول M3 1324591.80 1326016 1318018 1309662 1301360 1235074
ذخایر ارزی 213212.40 258018 274693 288534 300293 353472
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -81064.90 -86149 -91296 -95867 -100035 -123837
صادرات 18095.00 22079 23158 24103 24940 29288
واردات 99159.90 106184 112234 117613 122534 151020
حساب جاری -371.20 -411 -406 -402 -398 -382
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.70 -15.4 -14.6 -14.6 -18.13 -12.1
ذخایر طلا 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.09
شاخص تروریسم 5.42 5.24 5.05 4.86 4.67 4.35
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 15 26.6 15.9 32 17.1
بودجه دولت 9.00 2.72 3.79 4.85 5.92 -1.09
مخارج نظامی 64.90 65.13 65.09 65.04 65 64.75
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی -16.90 3.48 3.85 3.66 3.72 3.71
آسانی کسب و کار 157.00 173 173 174 174 170
شاخص رقابتی 3.21 3.09 3.09 3.09 3.09 3.03
رتبه رقابتی 129.00 129 129 129 129 125
شاخص فساد مالی 20.00 20 20 20 20 20
رتبه فساد مالی 159.00 157 157 158 158 158
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18