بوروندی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1751.30
1777 1803 1830 1857 1969
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50
3 4.3 4.4 4.3 4.8
تولید ناخالص داخلی 3.01
3.1 3.1 3.1 3.9 4.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 218.30
222 219 216 213 218
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 721.20
720 716 712 708 724
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.70
12 12 12 12 11
جمعیت 10.50
10.58 10.66 10.73 10.8 11.69
هزینه زندگی خانواده 575800.00
575800 575800 575800 575800 575800
هزینه زندگی انفرادی 234400.00
234400 234400 234400 234400 234400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00
135200 135200 135200 135200 135200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300.00
98300 98300 98300 98300 98300
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 15.30
10.9 10.5 9.8 9.2 6.5
تورم مواد غذایی 22.00
15.21 13.47 12.49 11.93 11.18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.50
117 116 115 115 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.60
111 110 110 110 107
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 7.92
8.1 7.9 7.9 7.9 5.5
عرضه پول M0 514519.90
510147 507864 505801 503700 487778
عرضه پول M1 887054.00
868456 864962 861393 857909 831490
عرضه پول M2 1274416.30
1261869 1253083 1244558 1236220 1175395
عرضه پول M3 1438157.10
1427741 1419016 1408781 1398888 1327442
ذخایر ارزی 177821.40
199201 215823 231000 244694 314146
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -98048.50
-98857 -102704 -106328 -109576 -126454
صادرات 29269.50
31412 31484 31484 31474 31412
واردات 127318.10
126958 130978 134796 138227 156272
حساب جاری -354.80
-387 -376 -366 -355 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.70
-14.6 -14.6 -17.99 -14.6 -12.1
ذخایر طلا 0.30
0.31 0.3 0.29 0.28 0.2
شاخص تروریسم 5.64
5.36 5.36 5.36 5.36 4.29
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20
23.45 15.9 23.75 15.9 17.1
بودجه دولت 9.00
-6.17 -3.2 -0.23 2.72 -1.09
مخارج نظامی 64.90
65.49 65.37 65.25 65.13 64.75
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -5.10
3.16 4.03 4.59 3.99 4.23
سرعت اینترنت 2706.62
2433 2424 2353 2298 2047
آدرس های IP 1971.00
1665 1599 1534 1474 1159
آسانی کسب و کار 164.00
167 168 168 168 167
شاخص رقابتی 3.21
3.09 3.09 3.09 3.09 3.03
رتبه رقابتی 129.00
129 129 129 129 125
شاخص فساد مالی 20.00
20 20 20 20 20
رتبه فساد مالی 159.00
152 153 155 157 158
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 193.09
146 92.62 27.06 135 102
درجه حرارت 21.08
20.06 19.93 20.51 20.01 20.57