بورکینا فاسو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 551 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 12.12 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1656 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 644 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1595 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4627 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1070 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 767 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 223 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 874 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 756 XOF - میلیارد 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.98 % 2016-12
جمعیت 19.03 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.1 % 2017-08
تورم مواد غذایی 0.7 % 2017-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2017-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 5.44 % 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -86.4 CFA - فرانک - میلیارد 2016-03
صادرات 113 CFA - فرانک - میلیارد 2016-03
واردات 200 CFA - فرانک - میلیارد 2016-03
حساب جاری -572 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 % 2016-12
رابطه مبادله 149 نقاط شاخص 2016-06
شاخص تروریسم 2.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 % 2014-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 1015 XOF - میلیارد 2016-12
مخارج نظامی 147 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 49.3 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 79.1 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار -2.6 XOF - میلیارد 2016-12
شاخص رقابتی 3.2 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 135 2015-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 72 2016-12
آسانی کسب و کار 146 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.7 2017-08
استخراج معدن 41.9 % 2017-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2800 XOF - میلیارد 2016-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12