شاخص یاب

بورکینا فاسو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 553 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 12.87 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2099 XOF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 689 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1703 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4929 XOF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 946 XOF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 895 XOF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 183 XOF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1118 XOF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 797 XOF - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 % 2017-12
جمعیت 19.2 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-07
تورم مواد غذایی 5.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 6.9 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 4.44 % 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -86.4 CFA - فرانک - میلیارد 2016-03
صادرات 113 CFA - فرانک - میلیارد 2016-03
واردات 200 CFA - فرانک - میلیارد 2016-03
حساب جاری -564 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 % 2017-12
رابطه مبادله 336 نقاط شاخص 2018-03
شاخص تروریسم 4.52 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 % 2017-12
بودجه دولت -5.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 799 XOF - میلیارد 2017-12
مخارج نظامی 186 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.6 % 2018-06
سرعت اینترنت 1006 KBps 2017-03
آدرس های IP 16229 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 70.4 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 20.2 XOF - میلیارد 2017-12
شاخص رقابتی 3.2 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 135 2015-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 148 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.8 در صد 2018-02
استخراج معدن -1.3 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2923 XOF - میلیارد 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.5 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.92 mm 2015-12
درجه حرارت 24.16 celsius 2015-12