شاخص یاب

بورکینا فاسو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 573 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-09
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
نرخ تورم 0.4 2018-10
نرخ بهره 4.5 2018-12
موازنه تجاری -131 2018-06
حساب جاری -564 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 2017-12
بودجه دولت -5.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 12.87 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2099 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 689 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1703 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4929 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 946 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 895 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 183 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1118 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 797 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
جمعیت 19.2 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 2018-10
تورم مواد غذایی 2.7 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2018-08
CPI مسکن آب و برق 119 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -1.6 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 4.44 2018-06
نرخ بهره سپرده 6.9 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -131 2018-06
حساب جاری -564 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2017-12
صادرات 435 2018-06
واردات 566 2018-06
بدهی خارجی 3188 2017-12
رابطه مبادله 336 2018-03
شاخص تروریسم 4.52 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 2017-12
بودجه دولت -5.5 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 799 2017-12
مخارج نظامی 186 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 26.3 2018-09
سرعت اینترنت 1006 2017-03
آدرس های IP 16229 2017-03
استفاده از ظرفیت 70.4 2018-06
تغییرات موجودی انبار 20.2 2017-12
شاخص رقابتی 43.9 2018-12
رتبه رقابتی 124 2018-12
شاخص فساد مالی 42 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 151 2018-12
استخراج معدن 23.7 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2923 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.2 2018-06