شاخص یاب

بورکینا فاسو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 560 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 12.87 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1656 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 689 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1703 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4929 XOF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 946 XOF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 895 XOF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 183 XOF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1118 XOF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 797 XOF - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 % 2017-12
جمعیت 19.2 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-05
تورم مواد غذایی 3.8 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 6.9 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 5.08 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -86.4 CFA - فرانک - میلیارد 2016-03
صادرات 113 CFA - فرانک - میلیارد 2016-03
واردات 200 CFA - فرانک - میلیارد 2016-03
حساب جاری -564 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 % 2017-12
رابطه مبادله 285 نقاط شاخص 2017-12
شاخص تروریسم 4.52 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 % 2017-12
بودجه دولت -5.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 1015 XOF - میلیارد 2016-12
مخارج نظامی 186 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.2 % 2018-03
سرعت اینترنت 1006 KBps 2017-03
آدرس های IP 16229 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 90.5 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار -2.6 XOF - میلیارد 2016-12
شاخص رقابتی 3.2 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 135 2015-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 148 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.8 در صد 2018-02
استخراج معدن -1.9 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2800 XOF - میلیارد 2016-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.5 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.92 mm 2015-12
درجه حرارت 24.16 celsius 2015-12