بورکینا فاسو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 555.43 545 540 534 529 468
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20 6.9 6.7 6.4 6.1 5.15
تولید ناخالص داخلی 12.12 12.1 11.9 11.7 11.5 11.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1655.90 1551 1533 1515 1497 1409
تولید ناخالص داخلی سرانه 644.00 648 650 651 652 661
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1594.60 1606 1612 1617 1622 1644
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4626.90 4796 4845 4894 4943 5316
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1070.10 1088 1098 1108 1118 1168
تولید ناخالص داخلی از ساخت 767.30 768 770 771 773 768
تولید ناخالص داخلی از معادن 223.40 247 249 251 253 261
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 874.20 897 901 905 909 929
تولید ناخالص داخلی از خدمات 756.00 758 763 768 772 776
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.98 3 2.97 2.95 2.92 7.57
جمعیت 19.03 19.92 20.18 20.43 20.68 22.96
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم -0.10 -0.2 0.5 0.5 0.8 2.6
تورم مواد غذایی 0.70 1.44 1.52 1.57 1.62 1.73
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.40 107 107 107 107 106
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4
نرخ بهره سپرده 7.11 7.66 7.71 7.76 7.81 8.51
نرخ بهره بین بانکی 5.58 5.28 5.25 5.23 5.22 5.2
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -86.40 -35.05 -34.88 -34.8 -34.75 -34.7
صادرات 113.40 82.77 79.75 76.99 74.47 59.56
واردات 199.80 165 164 163 162 153
حساب جاری -572.00 -217 -199 -180 -161 -25.85
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -3.4 -3 -3 -5.22 -2
رابطه مبادله 149.40 171 174 173 172 174
شاخص تروریسم 2.62 4.01 4 4 3.99 4.34
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 30 32 32 23.72 36
بودجه دولت -3.10 -1.12 -1.32 -1.51 -1.7 -1.92
مخارج نظامی 147.40 147 146 146 145 138
هزینه های دولت 1015.10 1044 1049 1055 1061 1090
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 49.30 -11.19 15 -3.82 16.64 17.25
سرعت اینترنت 1006.45 1011 997 1003 979 881
آدرس های IP 16229.00 15865 15860 15746 15710 15117
شاخص اقتصادی مقدم 2.80 4.91 5.13 4.81 4.75 4.8
استخراج معدن 41.90 -45.99 -50.55 -19.54 44.24 18.33
آسانی کسب و کار 148.00 150 152 153 155 152
استفاده از ظرفیت 79.10 55.28 65.84 65.31 57.84 57.93
تغییرات موجودی انبار -2.60 14.66 15.52 16.37 17.23 20.52
شاخص رقابتی 3.20 3.27 3.28 3.3 3.31 3.24
رتبه رقابتی 135.00 135 135 134 133 118
شاخص فساد مالی 42.00 41 40 39 39 39
رتبه فساد مالی 72.00 77 77 77 77 76
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.00 27.4 14.46 27.08 25.53 25.54
هزینه های مصرف کننده 2800.00 1050 1220 1220 1220 1620
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 0.00 65.39 65.13 62.28 63.51 63.64
درجه حرارت 24.00 28.15 28.08 28.11 28.1 28.1