بورکینا فاسو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 532.47
574 591 608 625 700
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50
5.4 5.5 5.6 6.1 5.15
تولید ناخالص داخلی 12.12
11.5 11.7 11.9 12.1 11.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1655.90
1630 1603 1577 1551 1409
تولید ناخالص داخلی سرانه 644.00
632 638 643 648 661
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1594.60
1570 1582 1594 1606 1644
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4626.90
4601 4666 4731 4796 5316
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1070.10
1048 1061 1074 1088 1168
تولید ناخالص داخلی از ساخت 767.30
728 741 755 768 768
تولید ناخالص داخلی از معادن 223.40
208 221 234 247 261
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 874.20
882 887 892 897 929
تولید ناخالص داخلی از خدمات 756.00
727 738 748 758 776
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.98
3.07 3.05 3.02 3 7.57
جمعیت 19.03
18.96 19.28 19.6 19.92 22.96
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.00
0.5 0.5 0.8 1.1 2.6
تورم مواد غذایی 1.40
1.2 1.26 1.37 1.42 1.57
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.00
108 108 108 108 106
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4
نرخ بهره سپرده 7.11
7.17 7.33 7.5 7.66 8.51
نرخ بهره بین بانکی 6.04
5.28 5.27 5.25 5.24 5.21
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -86.40
-34.88 -34.8 -34.75 -34.73 -34.7
صادرات 113.40
79.75 76.99 74.47 72.17 59.56
واردات 199.80
164 163 162 161 153
حساب جاری -572.00
-402 -340 -279 -217 -25.85
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30
-3 -3 -5.5 -3 -2
رابطه مبادله 190.50
181 182 195 195 189
شاخص تروریسم 4.52
4.02 4.55 5.08 5.61 5.9
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40
32 32 24.2 32 36
بودجه دولت -3.10
-1.26 -1.21 -1.17 -1.12 -1.92
مخارج نظامی 147.40
150 149 148 147 138
هزینه های دولت 1015.10
1027 1033 1038 1044 1090
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 3.50
15.43 -3.7 19.27 26.91 16.78
سرعت اینترنت 1006.45
997 1003 979 966 881
آدرس های IP 16229.00
15860 15746 15710 15620 15117
شاخص اقتصادی مقدم 2.80
5 4.9 4.69 4.69 4.73
استخراج معدن 41.90
-50.55 -19.54 44.24 39.01 18.33
آسانی کسب و کار 148.00
151 152 153 155 152
استفاده از ظرفیت 79.10
64.94 66.19 65.12 61.66 59.5
تغییرات موجودی انبار -2.60
11.03 12.24 13.45 14.66 20.52
شاخص رقابتی 3.20
3.2 3.22 3.25 3.27 3.24
رتبه رقابتی 135.00
133 134 134 135 118
شاخص فساد مالی 42.00
38 39 40 41 39
رتبه فساد مالی 72.00
76 76 77 77 76
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.00
12.92 24.46 31.67 28.26 26.03
هزینه های مصرف کننده 2800.00
1220 1220 1220 1220 1620
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 0.92
3.6 68.95 184 16.88 70.63
درجه حرارت 24.16
27.59 30.84 27.04 27.13 28.78