شاخص یاب

بورکینا فاسو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 565.75
587 609 631 653 753
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70
7.7 6.1 7.7 7.6 5.15
تولید ناخالص داخلی 12.87
13.1 13.1 13.3 13.3 13.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1655.90
1783 1757 1783 1782 1943
تولید ناخالص داخلی سرانه 688.53
715 715 732 732 750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1703.10
1710 1710 1810 1810 1855
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4928.90
4993 5230 5308 5303 5783
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 946.00
1061 1004 1019 1018 1110
تولید ناخالص داخلی از ساخت 894.90
890 949 964 963 1050
تولید ناخالص داخلی از معادن 183.40
167 195 198 197 215
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1118.50
1076 1187 1205 1204 1312
تولید ناخالص داخلی از خدمات 796.80
801 845 858 857 935
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.30
6 6 6 6 5.5
جمعیت 19.20
19.56 19.69 19.84 19.99 21.43
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.10
0.8 1.1 1 1 2.6
تورم مواد غذایی 3.80
3.5 3 3.02 2.75 3.92
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.50
110 110 110 110 116
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 6.90
6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
نرخ بهره بین بانکی 5.08
5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -86.40
-65.51 -65.51 -65.51 -65.51 -65.51
صادرات 113.40
106 106 106 106 106
واردات 199.80
172 172 172 172 172
حساب جاری -564.30
-501 -511 -504 -497 -458
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60
-3 -3 -2.8 -2.8 -2
رابطه مبادله 285.30
195 195 189 189 189
شاخص تروریسم 4.52
5.08 5.61 5.76 5.91 5.22
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.40
32 32 34 34 36
بودجه دولت -5.50
-1.95 -1.89 -1.98 -2.06 -2.87
مخارج نظامی 185.60
173 178 181 185 207
هزینه های دولت 1015.10
1093 1077 1093 1092 1191
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 5.20
18.8 19.11 17.31 18.41 10.66
سرعت اینترنت 1006.45
1031 1033 1038 1034 1035
آدرس های IP 16229.00
18090 18409 18720 19037 22178
شاخص اقتصادی مقدم 2.80
2.63 2.63 2.61 2.61 2.61
استخراج معدن -1.90
6.2 3.31 5.65 8.93 10.94
آسانی کسب و کار 148.00
153 155 154 154 147
استفاده از ظرفیت 90.50
82.62 82.14 86.75 85.12 84.43
تغییرات موجودی انبار -2.60
12.81 13.75 14.67 15.59 17.52
شاخص رقابتی 3.20
3.25 3.27 3.28 3.3 3.29
رتبه رقابتی 135.00
142 146 144 143 152
شاخص فساد مالی 42.00
40 39 39 39 40
رتبه فساد مالی 74.00
75 75 75 75 76
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.50
24.98 25.65 28.8 23.73 20.03
هزینه های مصرف کننده 2800.00
3016 2971 3016 3013 3285
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 0.92
184 16.88 3.61 65.77 70.63
درجه حرارت 24.16
27.04 27.13 27.65 28.75 28.78