بورکینا فاسو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 553.74 588 594 600 606 670
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 7.12 4.71 7.17 7.1 5.15
تولید ناخالص داخلی 12.12 12.05 12.28 12.14 12 12.23
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1860.40 1886 1916 1914 1912 1963
تولید ناخالص داخلی سرانه 644.00 650 654 656 659 684
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1594.60 1615 1624 1633 1642 1716
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4382.60 4511 4539 4577 4616 5159
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 980.10 1058 1068 1063 1059 1149
تولید ناخالص داخلی از ساخت 664.70 688 685 689 694 758
تولید ناخالص داخلی از معادن 219.20 228 237 240 244 292
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 845.50 870 883 891 898 998
تولید ناخالص داخلی از خدمات 689.60 624 572 550 527 553
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 6.60 7.15 7.35 7.45 7.54 7.57
جمعیت 19.03 19.6 19.92 20.18 20.43 22.96
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم -0.20 1.2 1.2 2.1 2.2 2.6
تورم مواد غذایی 0.70 1.27 1.09 1.19 1.16 1.16
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.20 108 108 108 108 108
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 5.01 5.87 6.15 6.01 5.88 4.78
نرخ بهره بین بانکی 6.25 5.39 5.28 5.29 5.29 5.29
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -86.40 -46.16 -46.1 -46.09 -46.08 -46.07
صادرات 113.40 106 106 106 106 106
واردات 199.80 172 172 172 172 172
حساب جاری -448.30 -390 -387 -380 -373 -338
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -3.4 -3.4 -3 -3 -2
رابطه مبادله 149.40 128 140 146 142 139
شاخص تروریسم 2.62 1.03 0.99 1.63 2.26 1.75
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 30 30 32 32 36
بودجه دولت -2.30 -1.05 -1.07 -1.24 -1.41 -2.03
مخارج نظامی 147.40 151 150 150 150 150
هزینه های دولت 2722.80 1972 2323 2442 2560 2432
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 1.40 -1.56 -10.39 15.1 18.12 4.3
شاخص اقتصادی مقدم 2.60 2.4 2.38 2.45 2.45 2.44
استخراج معدن 38.90 6.49 5.12 4.56 4.34 4.18
آسانی کسب و کار 146.00 148 149 149 149 143
استفاده از ظرفیت 83.40 52.42 57.75 65.52 60.2 56.82
تغییرات موجودی انبار 0.50 12.33 16.5 18.04 19.58 13.85
شاخص رقابتی 3.20 3.24 3.24 3.24 3.25 3.27
رتبه رقابتی 135.00 142 146 144 143 150
شاخص فساد مالی 42.00 44 46 45 45 46
رتبه فساد مالی 72.00 75 76 76 76 72
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 54.00 35.97 31.49 17.47 17.13 23.72
هزینه های مصرف کننده 987.80 648 -3.75 -9.04 -14.33 -25.37
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18