بورکینا فاسو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 543.38 540 534 529 523 463
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 7.12 4.71 7.17 7.1 5.15
تولید ناخالص داخلی 12.12 12.05 12.28 12.14 12 12.23
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1655.90 1645 1636 1636 1636 1637
تولید ناخالص داخلی سرانه 644.00 650 654 656 659 684
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1594.60 1615 1624 1633 1642 1716
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4626.90 4731 4796 4845 4894 5316
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1070.10 1067 1074 1087 1099 1172
تولید ناخالص داخلی از ساخت 767.30 742 751 758 765 832
تولید ناخالص داخلی از معادن 223.40 236 249 252 256 282
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 874.20 898 904 910 917 977
تولید ناخالص داخلی از خدمات 756.00 776 786 799 812 902
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 6.60 7.15 7.35 7.45 7.54 7.57
جمعیت 19.03 19.6 19.92 20.18 20.43 22.96
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم -0.30 1.2 1.2 2.1 2.2 2.6
تورم مواد غذایی 0.70 1.27 1.09 1.19 1.16 1.16
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.20 108 108 108 108 108
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 7.11 7.5 7.66 7.71 7.76 8.51
نرخ بهره بین بانکی 5.41 5.37 5.34 5.3 5.27 5.22
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -86.40 -46.16 -46.1 -46.09 -46.08 -46.07
صادرات 113.40 106 106 106 106 106
واردات 199.80 172 172 172 172 172
حساب جاری -572.00 -501 -511 -504 -497 -461
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -3.4 -3.4 -3 -3 -2
رابطه مبادله 149.40 128 140 146 142 139
شاخص تروریسم 2.62 2.72 2.93 2.86 2.8 2.72
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 30 30 32 32 36
بودجه دولت -2.30 -1.05 -1.07 -1.24 -1.41 -2.03
مخارج نظامی 147.40 151 150 150 150 150
هزینه های دولت 1015.10 1051 1056 1067 1077 1181
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 1.40 -1.56 -10.39 15.1 18.12 4.3
شاخص اقتصادی مقدم 2.60 4.56 5.32 4.97 4.8 4.87
استخراج معدن 41.90 -79.44 -45.99 -50.55 -19.54 18.33
آسانی کسب و کار 146.00 148 149 149 149 143
استفاده از ظرفیت 83.40 52.42 57.75 65.52 60.2 56.82
تغییرات موجودی انبار -2.60 12.81 13.75 14.67 15.59 20.7
شاخص رقابتی 3.20 3.24 3.24 3.24 3.25 3.27
رتبه رقابتی 135.00 142 146 144 143 150
شاخص فساد مالی 42.00 44 46 45 45 46
رتبه فساد مالی 72.00 75 76 76 76 72
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 54.00 35.97 31.49 17.47 17.13 23.72
هزینه های مصرف کننده 2800.00 1050 1050 1220 1220 1620
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18