شاخص یاب

بورکینا فاسو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.30 6 6 6 6 5.5
نرخ تورم 1.10 1.8 2 2.3 2.6 2
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -131.00 -76.42 -36.79 -174 -182 -92.52
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.40 32 34 34 34 36
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 574.70
569 575 581 587 612
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70
6.1 6.3 6.2 6.1 5.5
تولید ناخالص داخلی 12.87
13.1 13.3 13.3 13.3 13.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2098.90
2227 2231 2229 2227 2495
تولید ناخالص داخلی سرانه 688.53
715 732 732 732 750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1703.10
1710 1810 1810 1810 1855
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4928.90
5230 5239 5234 5230 5859
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 946.00
1004 1006 1005 1004 1125
تولید ناخالص داخلی از ساخت 894.90
949 951 950 949 1064
تولید ناخالص داخلی از معادن 183.40
195 195 195 195 218
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1118.50
1187 1189 1188 1187 1330
تولید ناخالص داخلی از خدمات 796.80
845 847 846 845 947
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.30
6 6 6 6 5.5
جمعیت 19.20
19.69 19.84 19.99 20.14 21.43
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.10
1.8 2 2.3 2.6 2
تورم مواد غذایی 2.70
3 2.98 2.75 3.18 3.92
نرخ تورم (ماهانه) -1.60
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.20
111 110 115 113 116
CPI مسکن آب و برق 118.90
117 117 118 118 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.30
105 105 105 105 105
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 6.90
6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
نرخ بهره بین بانکی 4.44
4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -131.00
-76.42 -36.79 -174 -182 -92.52
صادرات 434.80
493 532 398 389 480
واردات 565.80
576 569 571 571 572
حساب جاری -564.30
-768 -714 -659 -605 -583
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60
-3 -2.8 -2.8 -2.8 -2
رابطه مبادله 336.40
195 189 189 189 189
شاخص تروریسم 4.52
4.52 4.52 4.52 4.52 4.52
بدهی خارجی 2833.00
2812 2806 2801 2795 2795
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.40
32 34 34 34 36
بودجه دولت -5.50
-5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
مخارج نظامی 185.60
178 181 185 188 207
هزینه های دولت 799.40
848 850 849 848 950
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -1.60
18.63 16.78 17.12 7.41 10.74
سرعت اینترنت 1006.45
1033 1038 1034 1035 1035
آدرس های IP 16229.00
18409 18720 19037 19349 22178
استخراج معدن 23.70
40.45 29.25 28.86 20.17 23.65
آسانی کسب و کار 151.00
152 150 149 149 145
استفاده از ظرفیت 70.40
78.05 81.32 74.65 76.66 77.52
تغییرات موجودی انبار 20.20
18.71 20.14 21.57 23 15.22
شاخص رقابتی 43.90
44.4 44.4 44.4 44.4 46.9
رتبه رقابتی 124.00
124 124 124 124 124
شاخص فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
رتبه فساد مالی 74.00
74 74 74 74 74
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.20
23.17 26.68 25.78 20.45 19.53
هزینه های مصرف کننده 2922.70
3101 3107 3104 3101 3474
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 0.92
16.88 3.61 65.77 66.4 70.63
درجه حرارت 24.16
27.13 27.65 28.75 28.75 28.78