بورکینا فاسو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 577.80
545 563 581 600 681
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20
6.4 6.4 6.1 6.4 5.15
تولید ناخالص داخلی 12.12
11.85 12.02 12.2 12.1 12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1655.90
1762 1762 1869 1762 2067
تولید ناخالص داخلی سرانه 644.00
648 681 656 693 704
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1594.60
1582 1594 1606 1644 1645
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4928.90
4923 4923 5223 4923 5776
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 946.00
1139 1139 1208 1139 1336
تولید ناخالص داخلی از ساخت 894.90
816 816 866 816 958
تولید ناخالص داخلی از معادن 183.40
238 238 252 238 279
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1118.50
930 930 987 930 1091
تولید ناخالص داخلی از خدمات 796.80
804 804 853 804 944
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.98
3.25 3.22 3.2 3.15 7.57
جمعیت 19.20
18.33 18.46 18.58 18.57 18.51
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.10
0.5 0.8 1.1 2.3 2.6
تورم مواد غذایی 3.80
4 3.5 3 2.61 3.92
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.50
110 110 110 111 116
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 6.90
6.99 6.95 6.9 6.96 7.78
نرخ بهره بین بانکی 6.00
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -86.40
-65.51 -65.51 -65.51 -65.51 -65.51
صادرات 113.40
106 106 106 106 106
واردات 199.80
172 172 172 172 172
حساب جاری -572.00
-340 -279 -217 -199 -161
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30
-3 -3 -3 -2.8 -2
رابطه مبادله 190.50
182 195 195 189 189
شاخص تروریسم 4.52
4.55 5.08 5.61 5.76 5.22
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.40
32 32 32 34 36
بودجه دولت -5.50
-1.21 -1.17 -1.12 -1.32 -2.21
مخارج نظامی 185.60
152 150 149 148 148
هزینه های دولت 1015.10
1080 1080 1146 1080 1267
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 4.00
15.16 17.93 16.85 17.27 17.15
سرعت اینترنت 1006.45
1046 1031 1033 1038 1035
آدرس های IP 16229.00
15746 15710 15620 15570 14878
شاخص اقتصادی مقدم 2.80
5.02 4.72 4.65 4.69 4.7
استخراج معدن 34.30
34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
آسانی کسب و کار 148.00
148 148 148 148 148
استفاده از ظرفیت 79.10
79.1 79.1 79.1 79.1 79.1
تغییرات موجودی انبار -2.60
11.88 12.81 13.75 14.67 17.52
شاخص رقابتی 3.20
3.22 3.25 3.27 3.28 3.29
رتبه رقابتی 135.00
139 142 146 144 152
شاخص فساد مالی 42.00
40 40 39 39 40
رتبه فساد مالی 74.00
76 75 75 75 76
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.70
11.94 12.22 12.04 12.15 12.11
هزینه های مصرف کننده 2800.00
2979 2979 3161 2979 3495
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 0.92
68.95 184 16.88 3.61 70.63
درجه حرارت 24.16
30.84 27.04 27.13 27.65 28.78