بورکینا فاسو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 530.90
574 591 608 625 700
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20
6.6 6.4 6.5 6.1 5.15
تولید ناخالص داخلی 12.12
11.5 11.5 11.5 11.5 10.6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1655.90
1478 1478 1478 1478 1311
تولید ناخالص داخلی سرانه 644.00
659 659 659 659 663
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1594.60
1636 1636 1636 1636 1645
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4626.90
5160 5160 5160 5160 5457
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1070.10
1088 1088 1088 1088 1168
تولید ناخالص داخلی از ساخت 767.30
772 772 772 772 762
تولید ناخالص داخلی از معادن 223.40
258 258 258 258 261
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 874.20
924 924 924 924 930
تولید ناخالص داخلی از خدمات 756.00
774 774 774 774 767
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.98
2.8 2.8 2.8 2.8 7.57
جمعیت 18.60
21.93 21.93 21.93 21.93 23.97
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.00
0.5 0.5 0.8 1.1 2.6
تورم مواد غذایی 3.80
4 0.59 -0.84 1.19 0.85
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.50
108 108 108 108 106
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 6.90
6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
نرخ بهره بین بانکی 5.50
5.04 5.12 5.14 5.16 5.19
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -86.40
-84 -86 -87 -86 -90
صادرات 113.40
79.75 76.99 74.47 72.17 59.56
واردات 199.80
164 163 162 161 149
حساب جاری -572.00
-78.88 -78.88 -78.88 -78.88 -161
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30
-3 -3 -3 -3 -2
رابطه مبادله 190.50
181 182 195 195 189
شاخص تروریسم 4.52
6.26 6.26 6.26 6.26 5.22
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40
32 32 32 32 36
بودجه دولت -3.10
-1.93 -1.93 -1.93 -1.93 -2.21
مخارج نظامی 147.40
141 141 141 141 134
هزینه های دولت 1015.10
1080 1080 1080 1080 1094
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 4.00
22.86 13.95 18.16 16.17 16.81
سرعت اینترنت 1006.45
997 1003 979 966 845
آدرس های IP 16229.00
15860 15746 15710 15620 14878
شاخص اقتصادی مقدم 2.80
4.77 5.02 4.72 4.65 4.7
استخراج معدن 34.30
86.38 22.51 64.55 -28.37 28.76
آسانی کسب و کار 148.00
153 153 153 153 147
استفاده از ظرفیت 79.10
80.29 79.99 80.06 80.04 80.05
تغییرات موجودی انبار -2.60
23.55 23.55 23.55 23.55 16.47
شاخص رقابتی 3.20
3.22 3.22 3.22 3.22 3.29
رتبه رقابتی 135.00
125 125 125 125 115
شاخص فساد مالی 42.00
39 39 39 39 40
رتبه فساد مالی 74.00
74 74 74 74 76
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.70
22.64 23.12 23.14 23.14 23.14
هزینه های مصرف کننده 2800.00
1220 1220 1220 1220 1620
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 0.92
3.6 68.95 184 16.88 70.63
درجه حرارت 24.16
27.59 30.84 27.04 27.13 28.78