بلغارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ بیکاری 6.80 7.4 8.4 8 7.9 7.5
نرخ تورم 1.30 2.2 2.5 2.7 2.6 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 1
موازنه تجاری -32.70 -409 -182 -318 -240 -268
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 26.8 26.8 26.4 26.4 25.7
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.67 1.74 1.75 1.77 1.79 1.98
بازار سهام 722.69 704 697 690 683 604
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.75 1.98 2 2.02 2.04 2.25
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 3.7 3.9 3.8 3.6 2.5
تولید ناخالص داخلی 52.40 51.87 58.14 51.03 50.31 70.51
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17650.01 23099 23451 18091 21032 23361
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3330.97 4628 5078 3498 4877 4952
تولید ناخالص داخلی سرانه 7929.49 8076 8155 8197 8238 8567
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17709.08 18028 18219 18324 18430 19295
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 430.96 1526 742 463 765 762
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 690.19 1073 703 705 920 748
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4454.22 5040 4654 4554 4898 4714
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2886.20 2795 3550 3013 2918 3541
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3246.97 4295 4312 4310 4310 4310
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 6.80 7.4 8.4 8 7.9 7.5
افراد شاغل 3171.70 3192 3130 3150 3261 3284
افراد بیکار 224.17 212 214 217 217 217
نرخ بیکاری بلند مدت 3.90 3.42 3.29 3.24 3.06 2.23
نرخ بیکاری جوانان 13.20 13.83 13 13.34 13.2 12.94
هزینه های کار 146.97 150 150 150 150 150
پست های خالی شغلی 18466.00 18953 19241 21022 20128 19888
دستمزد 1027.00 1030 1031 1032 1032 1032
حداقل دستمزد 235.20 236 230 244 251 230
جمعیت 7.10 7.1 7.1 7.06 7.06 6.97
سن بازنشستگی زنان 61.00 60.44 60.44 60.05 59.92 59.59
سن بازنشستگی مردان 64.00 63.67 63.67 63.54 63.5 63.62
بهره وری 101.80 114 114 114 114 114
قسمت مدت زمان اشتغال 64.40 57.08 59.8 62.28 60.4 60.23
نرخ مشارکت نیروی کار 55.80 55.33 54.02 54.58 56.24 54.83
هزینه زندگی خانواده 1001.50 1019 1019 1019 1019 1019
هزینه زندگی انفرادی 766.60 791 787 789 788 788
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1140.00 1112 1111 1111 1111 1110
دستمزد در تولید 913.00 931 948 966 983 1146
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 631.00 606 606 606 606 606
استخدام تمام وقت 2902.90 2977 2931 2944 3000 2992
تغییر اشتغال 0.30 0.45 0.1 0.14 0.27 0.18
نرخ اشتغال 52.20 52.55 51.59 52.12 53.92 54.52
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.30 2.2 2.5 2.7 2.6 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.85 101 102 103 103 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6605.16 6617 6623 6628 6632 6648
قیمت مصرف کننده اصلی 99.23 98.22 98.81 99.06 98.87 100
اندازه اصل تورم -0.50 -0.24 -0.16 -0.13 -0.07 -0.09
قیمت تولید 108.80 112 114 116 116 129
قیمت صادرات 103.20 103 103 103 103 103
قیمت واردات 105.10 105 105 106 106 106
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 6.5 4.9 3.6 3.6 2.5
CPI Housing Utilities 14457.29 14539 14637 14728 14817 15691
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7292.29 7277 7276 7276 7276 7276
تورم مواد غذایی 2.50 6.4 13.14 17.91 20.61 23.32
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 1
نرخ بهره بین بانکی -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
عرضه پول M0 12986.70 13067 13165 13205 13225 13241
عرضه پول M1 42808.60 43960 45034 46091 47135 56886
عرضه پول M2 80766.80 81743 82803 83825 84818 93350
عرضه پول M3 80843.00 81821 82878 83899 84890 93401
ذخایر ارزی 46410.13 46677 47101 47595 48094 53086
نرخ بهره سپرده 0.20 0.8 0.69 0.74 0.8 1.14
وام به بخش خصوصی 30953073.00 31047763 31119201 31180291 31232848 31484877
ترازنامه بانک مرکزی 7855.93 7830 7820 7822 7820 7820
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -32.70 -409 -182 -318 -240 -268
صادرات 4603.90 4552 4483 4511 4476 4482
واردات 4636.60 4612 4665 4666 4658 4659
حساب جاری 480.50 151 106 166 149 149
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 3.6 3.6 3.2 3.2 2.9
بدهی خارجی 34112.30 34079 34064 34056 34052 34048
گردش سرمایه 38.50 105 109 110 110 110
حواله 77.50 71.99 71.93 74.16 74.25 73.68
ورود توریست 1448580.00 0 979385 1030214 1090473 1070582
ذخایر طلا 40.33 40.36 40.38 40.39 40.41 40.55
شاخص تروریسم 1.63 0.87 0.48 0.32 0.16 0.51
فروش اسلحه 4.00 18.63 15.41 16.27 17.14 23.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26.80 -1.42 -2.99 -2.91 -2.95 -2.94
تولید نفت خام 1.00 1 1 1 1 1
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 26.8 26.8 26.4 26.4 25.7
بودجه دولت 0.00 -0.17 -2.1 -0.28 -0.89 -0.8
ارزش بودجه دولت 79.36 624169 862583 844882 806328 803237
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.50 35.2 34.66 35.23 35.81 39.06
بدهی های دولت 13456.20 13644 13808 13963 14111 15249
مخارج نظامی 756.30 718 758 779 801 953
هزینه های دولت 1740.02 1854 2295 1842 1937 2232
درخواست پناهندگی 200.00 1171 996 887 938 951
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 28.60 28.58 28.54 28.67 28.64 28.66
تولید صنعتی 3.60 4.47 1.7 4.96 4.97 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 -0.15 0.5 0.26 0.26 0.4
تولید صنعتی 4.90 8.43 8.71 7.58 8.37 8.12
استفاده از ظرفیت 74.60 75.65 74.67 74.47 74.48 74.52
تغییرات موجودی انبار 350.37 322 349 348 345 345
تولید فولاد 61.00 58.61 59.19 59.37 59.31 59.29
استخراج معدن 7.60 3.13 1.27 0.46 0.04 -0.46
شاخص رقابتی 4.44 4.36 4.36 4.33 4.32 4.28
رتبه رقابتی 50.00 47 47 51 52 51
آسانی کسب و کار 39.00 40 40 45 50 59
تولید الکتریسیته 3259.00 3960 3878 3843 3864 3860
شاخص فساد مالی 41.00 43 44 43 42 42
رتبه فساد مالی 75.00 73 74 75 75 75
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.40 -27.7 -24.9 -26.12 -25.79 -25.89
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.28 0.6 0.25 0.25 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 2.98 3.4 2.67 2.67 2.7
تسهیلات اعتباری خریدار 19267.74 19633 19971 20285 20575 22520
قیمت گازوئیل 1.20 1.21 1.22 1.21 1.21 1.21
بدهی خانوار به درآمد 36.85 36.54 35.75 35.51 35.28 32.69
هزینه های مصرف کننده 15456.19 15462 17149 15469 17143 17113
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 7.90 -2.2 -0.2 7.92 7.94 1.5
شاخص مسکن 112.49 115 116 116 116 116
خانه های مسکونی نوساز 720.00 814 734 601 823 758
نرخ مالکیت مسکن 82.30 82.08 82.2 82.19 82.18 82.13
جواز ساختمان 1122.00 1211 1156 1123 1263 1196
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10.19 10.19 10.14 10.12 10.39
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 8.96 9.02 8.84 8.66 7.23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 31.00 31.11 31.26 31.21 31.17 31.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.10 18.15 18.23 18.22 18.21 18.19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.90 12.89 12.89 12.89 12.89 12.89