شاخص یاب

بلغارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.6 0.6 0.8 0.8 0.6
نرخ بیکاری 6.10 7.2 7 7 6 6.5
نرخ تورم 3.20 2.3 2.6 2.5 2.4 2.1
نرخ بهره 0.00 0.25 0.5 0.75 0.75 1
موازنه تجاری -565.00 -90 -780 -590 0 -500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.60 21.5 21.5 20.9 20.9 20
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.67
1.67 1.68 1.68 1.68 1.94
بازار سهام 632.01
614 600 586 573 522
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.05
1.3 1.51 1.75 2.03 3.69
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.6 0.6 0.8 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
3.2 3.4 3.6 3.6 3.7
تولید ناخالص داخلی 56.83
59 59 62 62 69
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18324.42
24006 25015 18984 22140 26926
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3242.22
4477 5015 3359 4634 5398
تولید ناخالص داخلی سرانه 8311.93
8320 8320 8450 8450 8560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18563.31
18900 18900 19200 19200 20300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 406.52
1733 738 421 873 794
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 810.78
1165 835 840 962 899
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4692.53
5579 5624 4861 5409 6054
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3241.30
2792 3456 3358 3135 3720
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3489.63
5283 5722 3615 4694 6159
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.10
7.2 7 7 6 6.5
افراد شاغل 3099.30
3249 3188 3126 3203 3213
افراد بیکار 200.46
187 189 191 191 191
نرخ بیکاری بلند مدت 3.00
2.67 2.6 2.49 2.38 1.82
نرخ بیکاری جوانان 11.20
11.23 10.89 10.61 10.54 9.68
هزینه های کار 155.47
133 133 160 148 141
پست های خالی شغلی 18467.00
18967 18717 19953 19008 19058
دستمزد 1107.00
1140 1230 1200 1091 1400
حداقل دستمزد 260.76
261 261 295 282 340
جمعیت 7.05
7.05 7.05 7 7.02 6.97
سن بازنشستگی زنان 61.17
61.17 61.17 61.33 61 61.5
سن بازنشستگی مردان 64.08
64.08 64.08 64.17 64 64.25
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260.00
1360 1360 1360 997 1400
دستمزد در تولید 1007.00
990 1010 1030 1086 1150
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657.00
680 680 680 559 700
نرخ مشارکت نیروی کار 54.60
56.71 55.78 54.88 55.91 56.05
هزینه زندگی خانواده 1060.00
1060 1060 1113 1060 1060
هزینه زندگی انفرادی 675.00
696 696 696 696 695
قسمت مدت زمان اشتغال 61.70
66.77 63.38 63.4 66.04 64.68
بهره وری 104.30
117 117 117 117 117
استخدام تمام وقت 2962.10
3086 3038 2982 3037 3050
تغییر اشتغال 0.00
0.11 0.23 0.37 0.2 0.28
نرخ اشتغال 51.50
53.93 52.97 52.17 53.36 53.73
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.20
2.3 2.6 2.5 2.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.3 0.5 0.4 0.3 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.34
102 104 104 105 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6790.82
6775 6894 6906 6954 7201
قیمت مصرف کننده اصلی 100.40
99.69 101 101 102 105
اندازه اصل تورم 2.20
1.4 1.7 1.6 1.5 1.6
قیمت تولید 106.00
105 106 106 105 111
قیمت صادرات 100.60
99.68 100 99.48 99.55 99.65
قیمت واردات 99.20
98.51 98.44 98.92 99.74 102
تغییر قیمت تولید کننده 5.70
2.9 2.5 2.2 1.5 2.2
CPI مسکن آب و برق 14977.31
14956 15230 15316 15337 15907
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7928.68
7620 7815 7743 8119 8163
تورم مواد غذایی 2.10
2.2 2.5 2.4 2.4 2.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0.25 0.5 0.75 0.75 1
نرخ بهره بین بانکی -0.23
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
عرضه پول M0 14258.50
14375 14412 14444 14458 14471
عرضه پول M1 48745.90
50342 51550 52744 53925 65092
عرضه پول M2 87395.00
89048 90407 91744 93056 104974
عرضه پول M3 87458.00
89107 90463 91798 93108 105014
ذخایر ارزی 45981.23
46356 46402 46423 46425 46427
نرخ بهره سپرده 0.05
0.8 0.69 0.74 0.8 1.22
وام به بخش خصوصی 31901844.00
32215627 32402924 32564379 32703636 33378237
ترازنامه بانک مرکزی 7846.20
7866 7872 7867 7872 7871
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -565.00
-90 -780 -590 0 -500
صادرات 4301.20
4820 4620 5150 5410 5650
واردات 4866.20
4910 5400 5740 5410 6150
حساب جاری 47.30
86.22 56.66 65.37 67.95 65.97
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50
3.2 3.2 3 3 2.9
بدهی خارجی 32876.90
32616 32498 32395 32306 31839
گردش سرمایه 313.00
256 264 262 262 262
حواله 116.90
100 97.72 101 103 101
ورود توریست 938642.00
1254000 575000 862500 876300 587000
ذخایر طلا 40.40
40.42 40.43 40.45 40.46 40.57
شاخص تروریسم 1.18
0.66 0.64 0.55 0.46 1
فروش اسلحه 61.00
24.99 23.28 23.8 24.31 28.81
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5.60
7.88 13.45 11.93 12.17 12.14
تولید نفت خام 1.00
1 1 1 1 1
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.60
21.5 21.5 20.9 20.9 20
بودجه دولت 0.90
-0.7 -0.7 -0.5 -0.5 -0.1
ارزش بودجه دولت 167.56
116 145 144 142 142
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.20
36.79 37.49 38.01 38.54 37.08
بدهی های دولت 12095.90
11962 11875 11797 11727 11316
مخارج نظامی 843.41
942 984 1028 1071 1505
درآمدهای دولت 2802.02
2838 2867 2863 2860 2861
هزینه های دولت 1547.92
1609 2133 1604 1784 2296
درخواست پناهندگی 85.00
196 176 170 175 175
هزینه های مالی 2597.33
2722 2719 2718 2718 2718
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 31.80
32.71 33.05 33.13 33.16 33.17
تولید صنعتی 0.00
3.13 1.5 0.13 0.14 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.80
0.01 0.6 0.22 0.23 0.4
تولید صنعتی 0.70
0.5 0.69 0.72 0.7 0.7
استفاده از ظرفیت 76.30
76.22 76.15 76.14 76.15 76.16
تغییرات موجودی انبار 249.54
321 454 315 411 416
سرعت اینترنت 15540.59
15143 14947 14976 14892 14828
آدرس های IP 1705695.00
1692322 1697569 1703278 1699693 1703171
استخراج معدن -8.20
-1.88 -1.32 -1.01 -0.82 -0.58
تولید فولاد 55.00
54.69 54.76 54.82 54.81 54.8
شاخص رقابتی 4.46
4.39 4.39 4.47 4.5 4.5
رتبه رقابتی 49.00
49 49 48 48 46
آسانی کسب و کار 50.00
59 63 63 62 45
تولید الکتریسیته 2976.00
4003 3847 3822 3847 3841
شاخص فساد مالی 43.00
41 40 41 41 41
رتبه فساد مالی 71.00
74 74 73 73 73
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.20
-24.2 -24.43 -24.04 -24.56 -24.48
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60
0.47 0.5 0.45 0.45 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.30
6.11 3.2 6.18 6.19 2.7
تسهیلات اعتباری خریدار 20819.14
21687 22276 22828 23346 27074
قیمت گازوئیل 1.34
1.27 1.2 1.13 1.07 0.62
بدهی خانوار به درآمد 32.71
31.22 30.73 30.3 29.87 25.13
هزینه های مصرف کننده 14931.40
15519 18948 15469 15800 20396
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز -0.50
9.18 0.9 -0.1 -0.1 1.5
شاخص مسکن 120.65
122 122 122 122 122
خانه های مسکونی نوساز 723.00
807 807 807 807 807
نرخ مالکیت مسکن 82.90
82.87 83.05 83.06 83.07 83.09
جواز ساختمان 1162.00
1516 1317 1228 1619 1354
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 9.75 10 9
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.40
32.4 32.4 33.25 33 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06
20.07 20.07 19.8 19.71 21.05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34
13.5 13.5 13.43 13.41 13.35
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 2.21
45.18 54.47 43.25 58.1 52.68
درجه حرارت 1.95
19.66 6.28 1.54 17.07 10.75