شاخص یاب

بلغارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.72 1.68 1.68 1.86 1.86 1.94
بازار سهام 562.86 584 580 575 571 562
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 0.93 0.96 1 1.03 1.1