بلغارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.6 0.6 0.9 0.6
نرخ بیکاری 6.80 7.2 7.2 7 7 6.5
نرخ تورم 2.00 2.3 2.4 2.6 2.7 2.5
نرخ بهره 0.00 0.25 0.25 0.5 0.75 1
موازنه تجاری -400.50 -70 -90 -780 -590 -500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.70 21.5 21.5 21.5 20.9 20
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.68
1.65 1.67 1.68 1.68 1.94
بازار سهام 642.09
637 622 607 592 538
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.25
1.46 1.7 1.98 2.31 4.29
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.7 0.6 0.6 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50
3.2 3.2 3.4 3.6 3.7
تولید ناخالص داخلی 52.40
52 51.6 62.47 66.69 70.51
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24192.41
21712 24006 25015 18340 26926
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4850.33
4544 4477 5015 3048 5398
تولید ناخالص داخلی سرانه 7929.49
8320 8320 8320 8450 8560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17709.08
17838 18028 18219 19295 19542
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 713.52
856 1733 738 446 794
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 807.99
944 1165 835 715 899
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5439.25
5305 5579 5624 4615 6054
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3342.58
3075 2792 3456 2990 3720
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5533.90
4603 5283 5722 3364 6159
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.80
7.2 7.2 7 7 6.5
افراد شاغل 3099.30
3192 3249 3188 3126 3213
افراد بیکار 221.60
218 216 217 218 218
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10
3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
نرخ بیکاری جوانان 10.40
12.09 12.23 12.35 12.45 12.91
هزینه های کار 125.52
125 125 125 125 125
پست های خالی شغلی 18467.00
18939 18967 18717 19953 19058
دستمزد 1107.00
1130 1140 1230 1200 1400
حداقل دستمزد 260.76
261 261 261 295 340
جمعیت 7.10
7.06 7.06 7.06 7.02 6.97
سن بازنشستگی زنان 61.17
61.17 61.17 61.17 61.33 61.5
سن بازنشستگی مردان 64.08
64.08 64.08 64.08 64.17 64.25
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260.00
1360 1360 1360 1360 1400
دستمزد در تولید 974.00
970 990 1010 1030 1150
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657.00
680 680 680 680 700
نرخ مشارکت نیروی کار 54.60
55.97 56.71 55.78 54.88 56.05
هزینه زندگی خانواده 1060.00
1060 1060 1060 1113 1060
هزینه زندگی انفرادی 675.00
696 696 696 694 691
قسمت مدت زمان اشتغال 62.30
68.03 68.03 68.03 68.03 68.03
بهره وری 135.60
124 124 124 124 124
استخدام تمام وقت 3029.00
3030 3068 3030 3067 3034
تغییر اشتغال 0.40
0.43 0.79 0.45 0.76 0.55
نرخ اشتغال 51.50
52.95 53.93 52.97 52.17 53.73
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.00
2.3 2.4 2.6 2.7 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.1 0.13 0.13 0.13 0.13
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.45
102 102 104 104 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6767.88
6728 6778 6894 6911 7236
قیمت مصرف کننده اصلی 99.67
99.69 100 102 101 107
اندازه اصل تورم 1.70
1.5 1.9 2.2 1.45 3
قیمت تولید 103.80
104 105 106 106 111
قیمت صادرات 104.80
105 105 105 105 105
قیمت واردات 107.60
108 108 109 109 109
تغییر قیمت تولید کننده 3.00
3.6 2.9 2.5 2.2 2.2
CPI مسکن آب و برق 14940.46
14661 14963 15230 14916 15985
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7567.86
7490 7623 7815 7822 8203
تورم مواد غذایی 1.20
2.7 2.5 2.4 2.6 2.7
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0.25 0.25 0.5 0.75 1
نرخ بهره بین بانکی -0.22
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
عرضه پول M0 14038.80
13980 14016 14032 14033 14038
عرضه پول M1 47735.30
48439 49513 50604 51684 62815
عرضه پول M2 86136.20
87079 88302 89512 90694 102266
عرضه پول M3 86199.60
87143 88363 89572 90753 102317
ذخایر ارزی 44041.84
45518 45547 45548 45548 45548
نرخ بهره سپرده 0.05
0.91 0.8 0.69 0.74 1.22
وام به بخش خصوصی 31950770.00
32103160 32362691 32580627 32768542 33717183
ترازنامه بانک مرکزی 7709.70
7947 7932 7914 7945 7949
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -400.50
-70 -90 -780 -590 -500
صادرات 4443.60
4950 4820 4620 5150 5650
واردات 4844.10
5020 4910 5400 5740 6150
حساب جاری -89.60
121 89.71 83.99 95.54 92.07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50
3.2 3.2 3.2 3 2.9
بدهی خارجی 33157.70
33205 33199 33191 33184 33146
گردش سرمایه 53.80
168 178 178 178 178
حواله 86.20
74.19 73.44 73.48 73.55 73.54
ورود توریست 524291.00
1492000 1254000 575000 1013300 587000
ذخایر طلا 40.40
40.41 40.43 40.44 40.46 40.6
شاخص تروریسم 1.18
0.68 0.66 0.64 0.55 1
فروش اسلحه 61.00
26.69 24.99 23.28 23.8 28.81
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -125.40
61.6 33.45 37.52 36.49 36.64
تولید نفت خام 1.00
0.98 0.98 0.97 0.97 0.94
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.70
21.5 21.5 21.5 20.9 20
بودجه دولت 0.90
-0.7 -0.7 -0.7 -0.5 -0.1
ارزش بودجه دولت -246.06
24.03 115 111 109 109
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.20
35.74 35.2 34.66 35.23 37.38
بدهی های دولت 12136.80
12806 12770 12775 12778 12777
مخارج نظامی 843.41
757 814 870 908 1486
درآمدهای دولت 2688.03
2740 2830 2829 2824 2824
هزینه های دولت 2062.92
1749 1609 2133 1561 2296
درخواست پناهندگی 60.00
259 250 235 237 239
هزینه های مالی 2883.25
2716 2715 2715 2715 2715
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 28.90
28.4 28.69 28.65 28.68 28.68
تولید صنعتی 1.70
3.14 3.13 1.5 3.13 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.30
0.24 0.24 0.6 0.24 0.4
تولید صنعتی 0.70
7.52 6.47 7.57 7.34 7.26
استفاده از ظرفیت 76.30
75.58 75.64 75.63 75.63 75.63
تغییرات موجودی انبار 696.18
381 338 394 353 252
سرعت اینترنت 15540.59
14915 15143 14947 14976 14828
آدرس های IP 1705695.00
1699395 1692322 1697569 1703278 1703171
استخراج معدن -8.70
4.93 -0.83 5.11 3.18 3.03
تولید فولاد 55.00
54.85 54.44 54.47 54.53 54.52
شاخص رقابتی 4.46
4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
رتبه رقابتی 49.00
52 52 52 50 54
آسانی کسب و کار 50.00
50 50 50 50 50
تولید الکتریسیته 4071.00
3880 3833 3859 3854 3854
شاخص فساد مالی 43.00
43 43 43 43 43
رتبه فساد مالی 71.00
71 71 71 71 71
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.20
-25.86 -27.23 -27.59 -28.3 -32.48
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
0.33 0.33 0.5 0.33 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30
4.75 4.94 3.2 5.25 2.7
تسهیلات اعتباری خریدار 20652.64
21235 21953 22633 23273 28230
قیمت گازوئیل 1.31
1.25 1.18 1.11 1.04 0.73
بدهی خانوار به درآمد 32.71
31.71 31.22 30.73 30.3 25.13
هزینه های مصرف کننده 18324.98
15495 15519 18948 14983 20396
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز -1.50
10.12 9.18 0.9 7.63 1.5
شاخص مسکن 119.53
121 121 122 122 122
خانه های مسکونی نوساز 779.00
843 843 843 843 843
نرخ مالکیت مسکن 82.90
82.69 82.87 83.05 83.06 83.09
جواز ساختمان 1296.00
1432 1476 1408 1363 1466
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.40
32.4 32.4 32.4 32 32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06
20.07 20.07 20.07 19.71 21.05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34
13.34 13.34 13.34 13.34 13.34
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 2.21
63.34 45.18 54.47 43.25 52.68
درجه حرارت 1.95
14.61 19.66 6.28 1.54 10.75