شاخص یاب

بلغارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.8 0.9 0.7 0.6
نرخ بیکاری 5.60 7 7 6.9 6.8 6.5
نرخ تورم 3.70 3.2 2.5 2.4 2.4 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 1
موازنه تجاری -112.40 -780 -590 0 -158 -500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.30 21.5 20.9 20.9 20.9 20
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.73
1.68 1.68 1.68 1.68 1.94
بازار سهام 594.07
621 616 612 607 589
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.93
1.05 1.1 1.17 1.23 1.54
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50
0.6 0.8 0.9 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
3.4 3.6 3.6 3.1 3.7
تولید ناخالص داخلی 56.83
59 62 62 62 69
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22043.59
25015 18984 22837 22727 26926
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4754.45
5015 3359 4926 4902 5398
تولید ناخالص داخلی سرانه 8311.93
8320 8450 8450 8450 8560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18563.31
18900 19200 19200 19200 20300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 745.03
738 421 772 768 794
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1009.51
835 840 1046 1041 899
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5496.65
5624 4861 5695 5667 6054
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3216.40
3456 3358 3332 3316 3720
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4893.61
5722 3615 5070 5045 6159
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.60
7 7 6.9 6.8 6.5
افراد شاغل 3157.10
3154 3094 3144 3194 3143
افراد بیکار 183.85
188 190 190 190 190
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20
3.04 3.08 3.12 3.07 3.05
نرخ بیکاری جوانان 12.40
10.9 11.61 10.83 10.44 9.16
هزینه های کار 141.89
131 159 145 135 139
پست های خالی شغلی 20801.00
20113 23229 21433 21246 21448
دستمزد 1119.00
1230 1200 1091 1091 1400
حداقل دستمزد 260.76
261 295 295 295 340
جمعیت 7.05
7.05 7 7.02 7.02 6.97
سن بازنشستگی زنان 61.17
61.17 61.33 61.17 61.17 61.5
سن بازنشستگی مردان 64.08
64.08 64.17 64.08 64.08 64.25
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280.00
1360 1360 1056 1075 1400
دستمزد در تولید 1016.00
1010 1030 1106 1127 1150
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600.00
680 680 562 570 700
نرخ مشارکت نیروی کار 55.50
55.46 54.64 55.34 56.08 55.57
هزینه زندگی خانواده 1080.00
1091 1113 1074 1069 1070
هزینه زندگی انفرادی 675.00
686 675 670 664 664
قسمت مدت زمان اشتغال 57.50
59.67 58.88 57.9 58.85 58.57
بهره وری 115.30
116 116 116 116 116
استخدام تمام وقت 3020.70
3028 2973 3021 3071 3029
تغییر اشتغال -0.20
-0.02 0.03 0.09 0.07 0.05
نرخ اشتغال 52.50
52.5 51.72 52.57 53.36 52.74
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.70
3.2 2.5 2.4 2.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.39
104 104 105 106 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6908.97
6934 6906 6954 7024 7243
قیمت مصرف کننده اصلی 101.03
101 101 102 103 105
اندازه اصل تورم 2.80
1.7 1.6 1.5 1.8 1.6
قیمت تولید 106.20
110 111 114 113 122
قیمت صادرات 102.60
104 103 104 104 104
قیمت واردات 100.20
100 100 101 101 101
تغییر قیمت تولید کننده 3.70
6.2 6.5 6.6 6.4 4
CPI مسکن آب و برق 15409.20
15319 15316 15337 15653 16000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 8068.25
7861 7743 8119 8266 8211
تورم مواد غذایی 3.30
2.5 2.4 2.5 2.4 2.5
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 1
نرخ بهره بین بانکی -0.23
-0.23 -0.23 -0.23 0.02 0.77
عرضه پول M0 15232.40
15580 15708 15782 15820 15858
عرضه پول M1 51875.60
53330 54760 56178 57583 69676
عرضه پول M2 91610.40
93596 95491 97388 99257 115044
عرضه پول M3 91610.90
93590 95469 97349 99202 114859
ذخایر ارزی 47206.92
47426 47280 47260 47254 47254
نرخ بهره سپرده 0.05
0.05 0.05 0.05 0.3 1.05
وام به بخش خصوصی 32549727.00
32834076 33073185 33279229 33456952 34277618
ترازنامه بانک مرکزی 7530.10
7519 7511 7518 7512 7516
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -112.40
-780 -590 0 -158 -500
صادرات 4710.10
4620 5150 5410 4749 5650
واردات 4822.50
5400 5740 5410 4906 6150
حساب جاری 1062.40
-350 -50 300 450 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50
2.5 1.5 1.5 1.5 1
بدهی خارجی 33805.10
34141 34327 34487 34626 35284
گردش سرمایه 805.90
469 520 509 509 510
حواله 104.00
97.47 103 103 101 102
ورود توریست 1324202.00
575000 1034300 1111600 1019100 587000
ذخایر طلا 40.40
40.42 40.43 40.44 40.45 40.54
شاخص تروریسم 1.18
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
فروش اسلحه 61.00
23.28 23.8 24.31 24.83 28.81
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -56.80
33.65 32.15 32.82 32.73 32.74
تولید نفت خام 1.00
1 1 1 1 1
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.30
21.5 20.9 20.9 20.9 20
بودجه دولت 0.90
-0.7 -0.5 -0.5 -0.5 -0.1
ارزش بودجه دولت 384.35
306 295 289 290 290
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.20
35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
بدهی های دولت 12312.80
12231 12204 12180 12157 12032
مخارج نظامی 843.41
984 1028 1071 1114 1505
درآمدهای دولت 2956.01
3025 3002 2996 2997 2997
هزینه های دولت 1778.87
2133 1604 1843 1834 2296
درخواست پناهندگی 145.00
153 140 143 146 145
هزینه های مالی 2582.32
2702 2707 2707 2707 2707
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 25.20
31 27 25 24 22
تولید صنعتی -0.80
1.5 -0.23 -0.2 -0.2 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20
0.6 0.2 0.3 0.2 0.4
تولید صنعتی 5.00
3.42 3.71 3.65 3.61 3.62
استفاده از ظرفیت 78.30
77.05 78.37 78.37 78.25 78.22
تغییرات موجودی انبار 500.69
489 397 448 424 434
سرعت اینترنت 15540.59
14947 14976 14892 15009 14828
آدرس های IP 1705695.00
1697569 1703278 1699693 1696136 1703171
استخراج معدن -12.20
-7.61 -4.4 -2.65 -1.73 -0.79
تولید فولاد 49.00
54.4 54.82 54.63 54.5 54.54
شاخص رقابتی 63.56
64.06 64.06 64.06 64.06 66.56
رتبه رقابتی 51.00
51 51 51 51 51
آسانی کسب و کار 59.00
50 52 53 54 50
تولید الکتریسیته 3590.00
3777 3879 3835 3842 3842
شاخص فساد مالی 43.00
43 43 43 43 43
رتبه فساد مالی 71.00
71 71 71 71 71
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.00
-24.1 -22.9 -23.3 -22.7 -20
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30
0.5 0.4 0.2 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.60
5.6 4.8 4.5 4.4 2.7
تسهیلات اعتباری خریدار 21419.14
21849 22255 22636 22993 25339
قیمت گازوئیل 1.39
1.25 1.18 1.11 1.04 0.88
بدهی خانوار به درآمد 32.71
30.73 30.3 29.87 29.44 25.13
هزینه های مصرف کننده 16271.60
18948 15469 16857 16776 20396
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز -4.00
-0.1 1.1 2.3 1.8 3.5
شاخص مسکن 124.03
130 131 132 132 133
خانه های مسکونی نوساز 1128.00
764 750 1092 938 779
نرخ مالکیت مسکن 82.90
83.05 83.06 83.07 83.07 83.09
جواز ساختمان 1476.00
1212 1128 1392 1320 1152
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.40
32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06
19.06 19.06 19.06 19.06 19.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34
13.34 13.34 13.34 13.34 13.34
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 2.21
54.47 43.25 58.1 58.1 52.68
درجه حرارت 1.95
6.28 1.54 17.07 14.15 10.75