شاخص یاب

بلغارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.8 0.6 0.8 0.8 0.6
نرخ بیکاری 5.70 7.2 7 7 6 6.5
نرخ تورم 3.50 2.3 2.6 2.5 2.4 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 1
موازنه تجاری -379.30 -90 -780 -590 0 -500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.60 21.5 21.5 20.9 20.9 20
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.66
1.67 1.68 1.68 1.68 1.94
بازار سهام 623.52
626 621 616 611 593
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.00
1.06 1.12 1.18 1.25 1.56
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.8 0.6 0.8 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
3.2 3.4 3.6 3.6 3.7
تولید ناخالص داخلی 56.83
59 59 62 62 69
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22043.59
24006 25015 18984 22837 26926
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4754.45
4477 5015 3359 4926 5398
تولید ناخالص داخلی سرانه 8311.93
8320 8320 8450 8450 8560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18563.31
18900 18900 19200 19200 20300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 745.03
1733 738 421 772 794
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1009.51
1165 835 840 1046 899
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5496.65
5579 5624 4861 5695 6054
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3216.40
2792 3456 3358 3332 3720
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4893.61
5283 5722 3615 5070 6159
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.70
7.2 7 7 6 6.5
افراد شاغل 3157.10
3206 3154 3094 3144 3143
افراد بیکار 185.83
184 188 190 190 189
نرخ بیکاری بلند مدت 3.00
2.67 2.6 2.49 2.38 1.82
نرخ بیکاری جوانان 11.10
11.57 11.26 10.97 11.03 10.43
هزینه های کار 141.89
133 133 160 148 141
پست های خالی شغلی 20801.00
20625 20113 23229 21433 21448
دستمزد 1119.00
1140 1230 1200 1091 1400
حداقل دستمزد 260.76
261 261 295 295 340
جمعیت 7.05
7.05 7.05 7 7.02 6.97
سن بازنشستگی زنان 61.17
61.17 61.17 61.33 61 61.5
سن بازنشستگی مردان 64.08
64.08 64.08 64.17 64 64.25
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260.00
1360 1360 1360 997 1400
دستمزد در تولید 1007.00
990 1010 1030 1086 1150
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657.00
680 680 680 559 700
نرخ مشارکت نیروی کار 55.50
56.22 55.46 54.64 55.34 55.57
هزینه زندگی خانواده 1060.00
1060 1060 1113 1060 1060
هزینه زندگی انفرادی 675.00
696 696 696 696 695
قسمت مدت زمان اشتغال 57.50
60.28 59.67 58.88 57.9 58.57
بهره وری 115.30
116 116 116 116 116
استخدام تمام وقت 3020.70
3074 3028 2973 3021 3029
تغییر اشتغال -0.20
0.11 0.23 0.37 0.2 0.28
نرخ اشتغال 52.50
53.33 52.5 51.72 52.57 52.74
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.50
2.3 2.6 2.5 2.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.3 0.5 0.4 0.3 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.75
102 104 104 105 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6841.83
6775 6894 6906 6954 7201
قیمت مصرف کننده اصلی 102.41
99.69 101 101 102 105
اندازه اصل تورم 3.10
1.4 1.7 1.6 1.5 1.6
قیمت تولید 106.00
108 110 111 114 122
قیمت صادرات 100.60
99.68 100 99.48 99.55 99.65
قیمت واردات 99.20
98.51 98.44 98.92 99.74 102
تغییر قیمت تولید کننده 4.70
5 6.2 6.5 6.6 4
CPI مسکن آب و برق 15225.78
14956 15230 15316 15337 15907
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 8033.92
7620 7815 7743 8119 8163
تورم مواد غذایی 2.90
2.2 2.5 2.4 2.5 2.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0.25 0.5 0.5 1
نرخ بهره بین بانکی -0.23
-0.23 0.02 0.27 0.27 0.77
عرضه پول M0 14910.40
15055 15300 15419 15468 15523
عرضه پول M1 50881.00
51934 53405 54854 56289 69949
عرضه پول M2 90377.10
91052 92941 94723 96495 112929
عرضه پول M3 90443.00
91118 93005 94785 96555 112983
ذخایر ارزی 46860.86
47231 47415 47459 47462 47465
نرخ بهره سپرده 0.05
0.05 0.3 0.55 0.55 1.05
وام به بخش خصوصی 32357285.00
32541837 32821129 33058881 33263904 34257659
ترازنامه بانک مرکزی 7602.80
7598 7594 7588 7593 7592
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -379.30
-90 -780 -590 0 -500
صادرات 4872.70
4820 4620 5150 5410 5650
واردات 5252.00
4910 5400 5740 5410 6150
حساب جاری 947.80
380 -350 -50 300 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50
3.2 3.2 3 3 2.9
بدهی خارجی 33285.10
33366 33425 33474 33517 33736
گردش سرمایه 978.30
229 237 233 234 234
حواله 103.10
94.94 95.86 99.72 99.73 98.69
ورود توریست 2152833.00
1254000 575000 1287900 1421400 587000
ذخایر طلا 40.40
40.42 40.43 40.45 40.46 40.57
شاخص تروریسم 1.18
0.66 0.64 0.55 0.46 1
فروش اسلحه 61.00
24.99 23.28 23.8 24.31 28.81
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -56.80
23.71 42 37.79 38.79 38.64
تولید نفت خام 1.00
1 1 1 1 1
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.60
21.5 21.5 20.9 20.9 20
بودجه دولت 0.90
-0.7 -0.7 -0.5 -0.5 -0.1
ارزش بودجه دولت 307.85
159 210 216 215 215
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.20
36.79 37.49 38.01 38.54 37.08
بدهی های دولت 12080.50
12013 11938 11868 11805 11434
مخارج نظامی 843.41
942 984 1028 1071 1505
درآمدهای دولت 3094.83
2878 2923 2934 2933 2933
هزینه های دولت 1778.87
1609 2133 1604 1843 2296
درخواست پناهندگی 145.00
196 176 170 175 175
هزینه های مالی 2772.96
2719 2718 2718 2718 2718
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 27.70
28.8 31 27 25 22
تولید صنعتی 1.00
3.1 1.5 0.13 0.14 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20
0.01 0.6 0.22 0.23 0.4
تولید صنعتی 3.80
0.5 0.69 0.72 0.7 0.7
استفاده از ظرفیت 77.10
76.22 76.15 76.14 76.15 76.16
تغییرات موجودی انبار 500.69
385 489 397 448 434
سرعت اینترنت 15540.59
15143 14947 14976 14892 14828
آدرس های IP 1705695.00
1692322 1697569 1703278 1699693 1703171
استخراج معدن 8.30
-1.88 -1.32 -1.01 -0.82 -0.58
تولید فولاد 65.00
62.77 62.92 62.8 62.83 62.83
شاخص رقابتی 4.46
4.39 4.39 4.47 4.5 4.5
رتبه رقابتی 49.00
49 49 48 48 46
آسانی کسب و کار 50.00
59 63 63 62 45
تولید الکتریسیته 3773.00
4003 3847 3822 3847 3841
شاخص فساد مالی 43.00
41 40 41 41 41
رتبه فساد مالی 71.00
74 74 73 73 73
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.80
-23.8 -24.1 -22.9 -23.3 -20
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20
0.5 0.5 0.4 0.2 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.90
5.7 5.6 4.8 4.5 2.7
تسهیلات اعتباری خریدار 21155.66
21507 22019 22496 22944 26149
قیمت گازوئیل 1.36
1.39 1.31 1.24 1.17 0.92
بدهی خانوار به درآمد 32.71
31.22 30.73 30.3 29.87 25.13
هزینه های مصرف کننده 16271.60
15519 18948 15469 16857 20396
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 0.90
-0.3 -0.1 1.1 2.3 3.5
شاخص مسکن 120.65
122 122 122 122 122
خانه های مسکونی نوساز 1128.00
950 764 750 1092 779
نرخ مالکیت مسکن 82.90
82.87 83.05 83.06 83.07 83.09
جواز ساختمان 1476.00
1394 1212 1128 1392 1152
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 9.75 10 9
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.40
32.4 32.4 33.25 33 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06
20.07 20.07 19.8 19.71 21.05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34
13.5 13.5 13.43 13.41 13.35
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 2.21
45.18 54.47 43.25 58.1 52.68
درجه حرارت 1.95
19.66 6.28 1.54 17.07 10.75