بلغارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ بیکاری 6.65 7.4 8.4 8 7.9 7.5
نرخ تورم 1.40 2.2 2.5 2.7 2.6 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 1
موازنه تجاری 138.20 -156 -158 -218 -260 -440
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.40 26.8 26.8 26.4 26.4 25.7
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.64 1.6 1.59 1.57 1.56 1.38
بازار سهام 678.65 704 697 690 683 604
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.75 1.98 2 2.02 2.04 2.25
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 3.7 3.9 3.8 3.6 2.5
تولید ناخالص داخلی 52.40 51.87 58.14 51.03 50.31 70.51
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21237.86 23484 23777 18378 21730 24028
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3330.97 4628 5078 3498 4877 4952
تولید ناخالص داخلی سرانه 7929.49 8076 8155 8197 8238 8567
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17709.08 18028 18219 18324 18430 19295
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 842.74 1600 774 480 862 797
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 929.04 1087 712 719 953 768
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5221.30 5320 4820 4705 5239 4926
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3026.10 2906 3652 3103 3237 3773
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4530.48 4910 5429 3433 4474 5184
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 6.65 7.4 8.4 8 7.9 7.5
افراد شاغل 3171.70 3192 3130 3150 3261 3284
افراد بیکار 218.44 219 223 225 225 225
نرخ بیکاری بلند مدت 3.70 3.14 2.92 2.76 2.56 1.4
نرخ بیکاری جوانان 13.70 13.53 13 13.08 12.86 12.29
هزینه های کار 135.82 116 119 136 134 124
پست های خالی شغلی 18466.00 18953 19241 21022 20128 19888
دستمزد 1027.00 1030 1031 1032 1032 1032
حداقل دستمزد 235.20 236 230 244 251 230
جمعیت 7.10 7.1 7.1 7.06 7.06 6.97
سن بازنشستگی زنان 61.00 60.44 60.44 60.05 59.92 59.59
سن بازنشستگی مردان 64.00 63.67 63.67 63.54 63.5 63.62
بهره وری 111.40 125 132 103 111 130
قسمت مدت زمان اشتغال 64.40 57.08 59.8 62.28 60.4 60.23
نرخ مشارکت نیروی کار 55.80 55.33 54.02 54.58 56.24 54.83
هزینه زندگی خانواده 1001.50 1019 1019 1019 1019 1019
هزینه زندگی انفرادی 766.60 791 787 789 788 788
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1140.00 1112 1111 1111 1111 1110
دستمزد در تولید 926.00 949 969 989 1008 1195
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 631.00 606 606 606 606 606
استخدام تمام وقت 2902.90 2977 2931 2944 3000 2992
تغییر اشتغال 0.10 0.45 0.1 0.14 0.27 0.18
نرخ اشتغال 52.20 52.55 51.59 52.12 53.92 54.52
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.40 2.2 2.5 2.7 2.6 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.03 101 102 103 103 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6610.88 6617 6623 6628 6632 6648
قیمت مصرف کننده اصلی 99.32 98.22 98.81 99.06 98.87 100
اندازه اصل تورم -0.50 -0.24 -0.16 -0.13 -0.07 -0.09
قیمت تولید 110.20 112 114 116 116 129
قیمت صادرات 103.20 103 103 103 103 103
قیمت واردات 105.10 105 105 106 106 106
تغییر قیمت تولید کننده 4.70 6.5 4.9 3.6 3.6 2.5
CPI Housing Utilities 14522.90 14539 14637 14728 14817 15691
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7372.04 7277 7276 7276 7276 7276
تورم مواد غذایی 2.50 6.4 13.14 17.91 20.61 23.32
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 1
نرخ بهره بین بانکی -0.08 -0.06 -0.02 0.04 0.1 0.65
عرضه پول M0 13361.60 13460 13670 13763 13799 13838
عرضه پول M1 43968.30 44872 46092 47292 48478 59615
عرضه پول M2 81862.40 82407 83666 84857 86030 96315
عرضه پول M3 81933.60 82478 83737 84926 86097 96363
ذخایر ارزی 47807.98 48300 48901 49491 50085 55978
نرخ بهره سپرده 0.20 0.8 0.69 0.74 0.8 1.14
وام به بخش خصوصی 31344285.00 31445414 31634995 31792547 31927894 32575047
ترازنامه بانک مرکزی 7901.55 7830 7820 7822 7820 7820
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 138.20 -156 -158 -218 -260 -440
صادرات 4604.60 4597 4565 4536 4508 4245
واردات 4466.40 4502 4465 4445 4414 4156
حساب جاری 1140.70 151 106 166 149 149
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 3.6 3.6 3.2 3.2 2.9
بدهی خارجی 34615.40 34892 35108 35204 35264 35321
گردش سرمایه 800.10 105 109 110 110 110
حواله 77.50 71.99 71.93 74.16 74.25 73.68
ورود توریست 2022127.00 1201000 568000 479000 1492000 587000
ذخایر طلا 40.35 40.36 40.38 40.4 40.41 40.56
شاخص تروریسم 1.63 0.87 0.48 0.32 0.16 0.51
فروش اسلحه 4.00 18.63 15.41 16.27 17.14 23.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26.80 -1.42 -2.99 -2.91 -2.95 -2.94
تولید نفت خام 1.00 1 1 1 1 1
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.40 26.8 26.8 26.4 26.4 25.7
بودجه دولت 0.00 -0.17 -2.1 -0.28 -0.89 -0.8
ارزش بودجه دولت 198.00 136 -1840 161 85 -1210
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.50 35.2 34.66 35.23 35.81 39.06
بدهی های دولت 12622.50 12637 12465 12382 12313 11687
مخارج نظامی 756.30 718 758 779 801 953
درآمدهای دولت 2828.35 2608 2669 2671 2667 2667
هزینه های دولت 1929.75 1884 2327 1868 2043 2304
درخواست پناهندگی 230.00 616 709 619 593 617
هزینه های مالی 2619.14 2527 2526 2526 2526 2526
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 26.40 26.9 26.19 26.28 26.2 26.21
تولید صنعتی 4.20 3.64 1.7 3.68 3.6 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 -0.23 0.5 0.25 0.25 0.4
تولید صنعتی 6.30 5.49 5.42 5.29 5.19 4.85
استفاده از ظرفیت 74.60 75.65 74.67 74.47 74.48 74.52
تغییرات موجودی انبار 472.89 380 401 407 422 412
تولید فولاد 50.00 53.47 53.67 54.23 54.2 54.14
استخراج معدن -0.80 1.92 0.42 0.01 -0.14 -0.36
شاخص رقابتی 4.44 4.36 4.36 4.33 4.32 4.28
رتبه رقابتی 50.00 47 47 51 52 51
آسانی کسب و کار 39.00 40 40 45 50 59
تولید الکتریسیته 3726.00 3950 3881 3839 3861 3857
شاخص فساد مالی 41.00 43 44 43 42 42
رتبه فساد مالی 75.00 73 74 75 75 75
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.40 -27.7 -24.9 -26.12 -25.79 -25.89
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.32 0.6 0.51 0.51 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.40 2.89 3.4 3.57 3.85 2.7
تسهیلات اعتباری خریدار 19232.34 19371 19567 19747 19914 21022
قیمت گازوئیل 1.21 1.2 1.2 1.19 1.19 1.19
بدهی خانوار به درآمد 36.85 36.54 35.75 35.51 35.28 32.69
هزینه های مصرف کننده 16288.12 14690 16282 14696 16276 16246
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 7.90 -2.2 -0.2 8.4 8.29 1.5
شاخص مسکن 112.49 115 116 116 116 116
خانه های مسکونی نوساز 720.00 814 734 601 823 758
نرخ مالکیت مسکن 82.30 82.08 82.2 82.19 82.18 82.13
جواز ساختمان 1122.00 1211 1156 1123 1263 1196
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10.19 10.19 10.14 10.12 10.39
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 8.96 9.02 8.84 8.66 7.23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 31.00 31.11 31.26 31.21 31.17 31.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.10 18.15 18.23 18.22 18.21 18.19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.90 12.89 12.89 12.89 12.89 12.89