بلغارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
نرخ بیکاری 6.50 8.4 8 7.9 7.2 7.5
نرخ تورم 2.50 2.2 2.5 2.3 2.4 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.25 1
موازنه تجاری 33.40 -179 -167 -230 -264 -427
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 26.8 26.4 26.4 26.4 25.7
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.67 1.65 1.64 1.62 1.6 1.42
بازار سهام 670.15 672 665 658 651 577
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.24 1.41 1.43 1.44 1.46 1.61
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 3.9 3.8 3.6 3.4 2.5
تولید ناخالص داخلی 52.40 58.14 50.2 49 47.8 70.51
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21370.41 22747 19423 20673 22353 21884
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4472.88 4663 3205 4313 4015 4468
تولید ناخالص داخلی سرانه 7929.49 8150 8320 8320 8320 8560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17709.08 18120 18193 18265 18337 18630
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 842.74 895 438 798 1425 1003
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 929.04 726 732 868 866 774
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5221.30 4968 4801 5067 5183 4998
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3026.10 3301 2924 3060 2738 3047
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4530.48 5429 3433 4474 4856 5184
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.50 8.4 8 7.9 7.2 7.5
افراد شاغل 3225.00 3075 3074 3155 3144 3047
افراد بیکار 213.31 211 215 221 228 277
نرخ بیکاری بلند مدت 3.70 3.37 3.41 3.49 3.66 5.66
نرخ بیکاری جوانان 12.40 11.36 11.84 12.19 12.34 13.93
هزینه های کار 135.82 119 136 134 122 124
پست های خالی شغلی 18466.00 18673 18836 18866 18775 18618
دستمزد 1064.00 1063 1061 1060 1060 1053
حداقل دستمزد 235.20 230 243 251 251 230
جمعیت 7.10 7.1 7.06 7.06 7.06 6.97
سن بازنشستگی زنان 61.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 63.5 63.25 63 63
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260.00 951 986 1003 1020 964
دستمزد در تولید 926.00 929 928 928 927 920
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657.00 531 551 561 571 539
نرخ مشارکت نیروی کار 56.50 53.06 53.68 55.03 54.59 53.7
هزینه زندگی خانواده 1060.00 1097 1097 1097 1097 1113
هزینه زندگی انفرادی 675.00 696 696 696 696 692
قسمت مدت زمان اشتغال 64.40 60.81 62.7 62.38 61.59 63.04
بهره وری 111.40 132 103 111 125 130
استخدام تمام وقت 2902.90 2900 2913 2950 2927 2862
تغییر اشتغال 0.10 0.13 0.14 0.19 0.07 0.04
نرخ اشتغال 53.20 50.68 50.85 52.22 51.94 50.29
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.50 2.2 2.5 2.3 2.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 1.72 2 2.07 2.09 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.94 98.79 97.5 95.96 94.31 80.51
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6664.99 6622 6615 6606 6597 6517
قیمت مصرف کننده اصلی 98.31 98.27 98.17 98.05 97.93 97
اندازه اصل تورم 0.10 0.6 1 1.5 1.9 3
قیمت تولید 111.50 114 116 116 111 129
قیمت صادرات 103.80 104 104 103 103 102
قیمت واردات 105.30 104 104 103 102 101
تغییر قیمت تولید کننده 5.70 4.9 3.6 3.6 4.97 2.5
CPI مسکن آب و برق 14738.54 14814 14850 14849 14839 14721
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7391.34 7358 7346 7338 7329 7255
تورم مواد غذایی 4.20 2.9 3 2.7 2.5 2
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.25 1
نرخ بهره بین بانکی -0.18 -0.12 -0.07 0 0.05 0.54
عرضه پول M0 13682.20 13726 13720 13712 13704 13631
عرضه پول M1 45696.10 46758 47118 47215 47213 46680
عرضه پول M2 83857.20 84901 85218 85288 85274 84792
عرضه پول M3 83928.00 84982 85307 85380 85368 84885
ذخایر ارزی 43477.31 43175 42160 41902 41776 40863
نرخ بهره سپرده 0.20 3.39 3.99 4.59 5.19 9.18
وام به بخش خصوصی 31374209.00 31448320 31428442 31376478 31312960 30698648
ترازنامه بانک مرکزی 7862.08 7816 7773 7731 7690 7354
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 33.40 -179 -167 -230 -264 -427
صادرات 4502.90 4454 4427 4400 4373 4141
واردات 4469.50 4502 4453 4428 4399 4167
حساب جاری 415.20 129 3.5 -54.32 -81.02 -104
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 3.6 3.2 3.2 3.2 2.9
بدهی خارجی 33148.90 32484 32227 32076 31970 31326
گردش سرمایه 385.40 374 259 184 135 38.17
حواله 66.20 68.31 71.51 73.86 74.84 74.84
ورود توریست 1270585.00 568000 479000 1492000 1254000 587000
ذخایر طلا 40.35 40.33 40.33 40.32 40.32 40.29
شاخص تروریسم 1.63 0.48 0.36 0.24 0.12 0.51
فروش اسلحه 4.00 28.91 29.83 30.75 31.66 33.76
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 71.60 87.9 100 113 123 161
تولید نفت خام 1.00 0.98 0.98 0.97 0.97 0.94
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 26.8 26.4 26.4 26.4 25.7
بودجه دولت 0.00 0.5 0.9 0.9 0.9 1.4
ارزش بودجه دولت 284.82 -1840 161 85 141 -1210
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.50 34.69 35.26 35.83 36.4 39.22
بدهی های دولت 12637.90 12466 12383 12313 12246 11687
مخارج نظامی 756.30 856 894 933 971 1332
درآمدهای دولت 2689.70 2585 2539 2489 2451 2302
هزینه های دولت 1721.78 1893 1521 1714 1526 1797
درخواست پناهندگی 365.00 545 655 711 735 750
هزینه های مالی 2416.67 2311 2262 2227 2204 2164
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 25.50 25.05 24.02 23.3 22.68 19.67
تولید صنعتی 3.20 1.7 3.37 3.35 3.33 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 0.5 0.27 0.25 0.25 0.4
تولید صنعتی 4.30 4.63 4.64 4.66 4.68 4.74
استفاده از ظرفیت 76.10 74.37 75.54 75.3 74.77 71.81
تغییرات موجودی انبار 373.63 252 270 272 251 217
سرعت اینترنت 15540.59 15243 15090 14936 14771 13242
آدرس های IP 1705695.00 1691614 1684240 1675540 1673676 1605675
استخراج معدن 7.70 3.75 1.89 0.94 0.42 -0.13
تولید فولاد 52.00 54.7 57.38 59.96 62.45 81.45
شاخص رقابتی 4.46 4.39 4.39 4.39 4.39 4.54
رتبه رقابتی 49.00 52 52 52 52 51
آسانی کسب و کار 50.00 48 55 59 63 57
تولید الکتریسیته 3615.00 3871 3846 3858 3856 3856
شاخص فساد مالی 41.00 39 38 38 37 35
رتبه فساد مالی 75.00 72 72 72 72 69
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.10 -25.98 -27.86 -28.12 -28.76 -32.65
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.6 0.49 0.51 0.52 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 3.4 3.13 3.46 3.75 2.7
تسهیلات اعتباری خریدار 19511.00 19789 20004 20160 20266 20056
قیمت گازوئیل 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19 1.15
بدهی خانوار به درآمد 36.85 35.17 34.55 33.92 33.3 25.18
هزینه های مصرف کننده 15251.09 17084 14797 15358 14480 16108
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 6.00 -0.2 6.88 6.97 7.02 1.5
شاخص مسکن 115.37 118 117 116 114 102
خانه های مسکونی نوساز 720.00 716 604 768 803 710
نرخ مالکیت مسکن 82.30 82.78 83.12 83.47 83.81 86.49
جواز ساختمان 1122.00 1199 1192 1216 1238 1318
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 11 11 11 11 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 11 11 12 12 14
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 31.00 32.67 33.01 33.34 33.68 35.26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.10 19.22 19.52 19.81 20.1 21.72
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.90 13.39 13.42 13.46 13.49 13.45
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 2.00 50.73 50.73 50.73 50.73 50.73
درجه حرارت 1.00 3.32 6.34 17.39 14.24 5.64