بلغارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
نرخ بیکاری 7.20 7 7.2 7.2 7 6.5
نرخ تورم 2.00 2.5 2.3 2.4 2.6 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.25 0.5 1
موازنه تجاری -535.20 335 -284 -459 -113 -232
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.50 26.4 26.4 26.4 26.4 25.7
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.59
1.64 1.65 1.67 1.68 1.94
بازار سهام 667.67
701 686 671 656 549
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.30
1.43 1.44 1.46 2 1.61
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50
3.8 3.6 3.4 3.4 2.5
تولید ناخالص داخلی 52.40
62.47 62.47 62.47 62.47 70.51
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24192.41
22851 22168 21820 21642 21458
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4850.33
4047 4229 4188 4197 4196
تولید ناخالص داخلی سرانه 7929.49
8320 8320 8320 8320 8560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17709.08
18583 18583 18583 18583 18573
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 713.52
1032 947 970 963 965
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 807.99
941 903 914 911 912
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5439.25
5207 5143 5126 5121 5119
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3342.58
2641 3248 2722 3177 3004
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5533.90
5051 4804 4678 4614 4546
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.20
7 7.2 7.2 7 6.5
افراد شاغل 3167.60
3146 3199 3209 3155 3099
افراد بیکار 237.32
253 261 250 232 234
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20
3.21 3.22 3.33 3.54 6.13
نرخ بیکاری جوانان 11.80
11.43 11.64 11.95 12.12 14.09
هزینه های کار 125.52
130 132 133 134 135
پست های خالی شغلی 18467.00
19709 19423 19489 19474 19477
دستمزد 1123.00
1136 1130 1140 1230 1400
حداقل دستمزد 260.76
261 261 261 261 340
جمعیت 7.10
7.06 7.06 7.06 7.06 6.97
سن بازنشستگی زنان 61.17
61.17 61.17 61.17 61.17 61.5
سن بازنشستگی مردان 64.08
64.08 64.08 64.08 64.08 64.25
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260.00
1360 1360 1360 1360 1400
دستمزد در تولید 974.00
955 970 990 1010 1150
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657.00
680 680 680 680 700
نرخ مشارکت نیروی کار 55.50
54.71 55.36 55.94 55.46 55.06
هزینه زندگی خانواده 1060.00
1097 1097 1097 1097 1124
هزینه زندگی انفرادی 675.00
690 690 690 690 691
قسمت مدت زمان اشتغال 62.30
69.72 66.96 67.99 67.61 67.71
بهره وری 135.60
129 125 123 121 119
استخدام تمام وقت 3029.00
3007 3004 3003 3003 3003
تغییر اشتغال 0.40
0.48 0.45 0.46 0.46 0.46
نرخ اشتغال 52.30
51.99 53.04 53.33 52.38 51.54
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.00
2.5 2.3 2.4 2.6 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.18 0.13 0.14 0.14 0.14
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.31
102 102 101 100 100
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6757.90
6762 6728 6659 6613 6673
قیمت مصرف کننده اصلی 99.56
98.92 98.62 98.66 98.62 98.63
اندازه اصل تورم 1.10
1 1.5 1.9 2.2 3
قیمت تولید 104.50
116 116 102 119 129
قیمت صادرات 103.10
103 103 103 102 102
قیمت واردات 104.60
104 103 102 102 101
تغییر قیمت تولید کننده 4.10
3.6 3.6 3.88 3.7 2.5
CPI مسکن آب و برق 14934.14
14915 14815 14620 14438 14556
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7598.22
7648 7469 7376 7444 7479
تورم مواد غذایی 1.00
3 2.7 2.5 2.4 2.7
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0.25 0.25 0.5 1
نرخ بهره بین بانکی -0.19
-0.17 -0.15 -0.11 -0.09 -0.12
عرضه پول M0 13854.80
13894 13887 13879 13871 13777
عرضه پول M1 47243.70
47736 47853 47872 47841 47135
عرضه پول M2 85130.80
85526 85533 85513 85472 84835
عرضه پول M3 85201.10
85605 85613 85594 85554 84915
ذخایر ارزی 43448.36
47501 47459 45870 45267 45916
نرخ بهره سپرده 0.20
7.45 7.45 7.45 7.45 10.57
وام به بخش خصوصی 31097213.00
30976405 30881093 30801422 30729634 29949127
ترازنامه بانک مرکزی 7709.70
7702 7949 7923 7908 7945
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -535.20
335 -284 -459 -113 -232
صادرات 4211.10
4746 4549 4256 4555 4463
واردات 4746.30
4411 4833 4715 4599 4695
حساب جاری -139.60
-48.03 13.52 36.39 44.89 49.92
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20
3.2 3.2 3.2 3.2 2.9
بدهی خارجی 32564.70
33588 33841 33098 32879 33227
گردش سرمایه 1395.40
-25.25 -89.14 174 268 494
حواله 68.00
72.6 74.43 73.94 73.75 73.8
ورود توریست 544013.00
479000 1492000 1254000 575000 587000
ذخایر طلا 40.38
40.37 40.37 40.36 40.36 40.33
شاخص تروریسم 1.18
0.64 0.64 0.64 0.64 0.61
فروش اسلحه 61.00
28.54 28.54 28.54 28.54 31.21
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 158.80
37.18 105 89.53 72.67 74.65
تولید نفت خام 1.00
1 1 1 1 1
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.50
26.4 26.4 26.4 26.4 25.7
بودجه دولت 0.00
0.9 0.9 0.9 0.9 1.4
ارزش بودجه دولت 989.33
161 85 141 -1620 -1210
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.50
34.69 34.69 34.69 34.69 39.22
بدهی های دولت 12139.60
12388 12735 12861 12852 12827
مخارج نظامی 756.30
1163 1163 1163 1163 1490
درآمدهای دولت 3545.99
3016 2595 2731 2863 2834
هزینه های دولت 2062.92
1457 1869 1588 1779 1703
درخواست پناهندگی 170.00
337 252 271 288 263
هزینه های مالی 2577.03
2296 2537 2792 2648 2682
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 28.10
28.26 27.61 26.61 25.67 20.2
تولید صنعتی 3.50
4.59 4.83 4.28 1.5 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30
0.11 -0.17 0.22 0.6 0.4
تولید صنعتی 10.30
9.7 7.23 6.72 7.56 7.13
استفاده از ظرفیت 76.30
75.57 76.07 75.59 75.17 71.45
تغییرات موجودی انبار 696.18
92.59 577 188 500 371
سرعت اینترنت 15540.59
15090 14936 14771 14597 12637
آدرس های IP 1705695.00
1684240 1675540 1673676 1668148 1572103
استخراج معدن -4.60
8.2 5.65 -1.2 6.13 3.59
تولید فولاد 55.00
54.56 54.78 54.76 54.73 54.76
شاخص رقابتی 4.46
4.55 4.55 4.55 4.55 4.59
رتبه رقابتی 49.00
50 50 50 50 54
آسانی کسب و کار 50.00
62 62 62 62 45
تولید الکتریسیته 4135.00
3498 3928 3606 3765 3726
شاخص فساد مالی 43.00
43 43 43 43 43
رتبه فساد مالی 71.00
71 71 71 71 71
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.00
-27.73 -25.86 -27.23 -27.59 -32.48
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20
0.39 0.2 0.25 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.40
3.77 3.76 3.76 3.2 2.7
تسهیلات اعتباری خریدار 19743.53
19754 19785 19786 19766 18826
قیمت گازوئیل 1.31
1.31 1.26 1.22 1.19 1.2
بدهی خانوار به درآمد 32.71
23.4 23.4 23.4 23.4 19.39
هزینه های مصرف کننده 18324.98
15519 15829 15795 15799 15798
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 24.20
-1.3 5.37 9.2 0.9 1.5
شاخص مسکن 117.62
118 117 115 113 103
خانه های مسکونی نوساز 779.00
1093 894 1020 940 971
نرخ مالکیت مسکن 82.30
85.42 85.42 85.42 85.42 86.97
جواز ساختمان 1296.00
1527 1381 1473 1415 1437
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 12
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.40
32.4 32.4 32.4 32.4 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06
19.71 19.71 19.71 19.71 21.05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34
13.41 13.41 13.41 13.41 13.35
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 2.21
43.16 63.34 45.18 54.47 52.68
درجه حرارت 1.95
1.54 14.61 19.66 6.28 10.75