بلغارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
نرخ بیکاری 6.93 8 7.9 7.2 8 7.5
نرخ تورم 2.80 2.5 2.3 2.4 2.6 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.25 0.5 1
موازنه تجاری -562.30 -403 -411 -438 -449 -503
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 26.4 26.4 26.4 26.4 25.7
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.60
1.64 1.65 1.67 1.68 1.94
بازار سهام 715.40
701 686 671 656 549
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.15
1.43 1.44 1.46 2 1.61
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
3.8 3.6 3.4 3.4 2.5
تولید ناخالص داخلی 52.40
49.22 49.95 50.67 62.47 70.51
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23627.69
19431 20737 22933 22755 22261
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4406.59
3234 4298 4260 4683 4549
تولید ناخالص داخلی سرانه 7929.49
8320 8320 8320 8320 8560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17709.08
17551 17741 17931 18120 18630
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1706.11
424 799 1538 1002 1061
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1146.67
732 912 1009 859 859
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5491.26
4816 5086 5234 5068 5039
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2747.92
2939 3058 2802 3194 3069
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5199.62
3432 4475 5134 5360 5223
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.93
8 7.9 7.2 8 7.5
افراد شاغل 3225.00
3109 3178 3195 3126 3089
افراد بیکار 227.53
244 252 259 265 299
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50
3.44 3.52 3.68 3.88 5.68
نرخ بیکاری جوانان 12.60
12.98 13.25 13.37 13.53 14.79
هزینه های کار 126.13
136 136 129 128 129
پست های خالی شغلی 18908.00
19509 19161 18889 18799 18763
دستمزد 1064.00
1061 1060 1060 1059 1053
حداقل دستمزد 235.20
243 251 251 230 230
جمعیت 7.10
7.06 7.06 7.06 7.06 6.97
سن بازنشستگی زنان 61.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 64.00
64 64 63 63 63
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260.00
968 986 1003 1020 964
دستمزد در تولید 952.00
955 955 954 954 948
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657.00
541 551 561 571 539
نرخ مشارکت نیروی کار 56.50
53.87 55.2 55.85 54.83 54.78
هزینه زندگی خانواده 1060.00
1097 1097 1097 1097 1113
هزینه زندگی انفرادی 675.00
696 696 696 696 692
قسمت مدت زمان اشتغال 73.20
64.82 67.26 65.6 64.21 64.77
بهره وری 125.80
103 111 126 131 130
استخدام تمام وقت 3019.70
2959 3030 3018 2951 2915
تغییر اشتغال 0.10
0.14 0.19 0.07 0.1 0.04
نرخ اشتغال 53.20
51.83 52.92 53.25 52.23 51.67
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.80
2.5 2.3 2.4 2.6 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.18 0.16 0.16 0.16 0.16
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.88
102 102 101 99.68 85.31
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6719.42
6729 6722 6714 6705 6634
قیمت مصرف کننده اصلی 99.43
99.94 100 100 100 99.39
اندازه اصل تورم 0.50
1 1.5 1.9 2.2 3
قیمت تولید 112.70
116 116 113 119 129
قیمت صادرات 103.10
103 103 103 102 102
قیمت واردات 104.60
104 103 102 102 101
تغییر قیمت تولید کننده 5.70
3.6 3.6 4.77 2.7 2.5
CPI مسکن آب و برق 14844.04
14889 14892 14882 14870 14765
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7617.27
7676 7673 7664 7655 7579
تورم مواد غذایی 3.80
3 2.7 2.5 2.4 2
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0.25 0.25 0.5 1
نرخ بهره بین بانکی -0.19
-0.05 0 0.06 0.12 0.49
عرضه پول M0 13707.20
13698 13690 13682 13674 13610
عرضه پول M1 45958.70
46133 46124 46082 46028 45549
عرضه پول M2 84079.10
84249 84231 84188 84138 83708
عرضه پول M3 84147.90
84321 84303 84261 84211 83779
ذخایر ارزی 46279.08
45772 45675 45617 45545 44885
نرخ بهره سپرده 0.20
3.64 3.55 3.47 3.39 9.18
وام به بخش خصوصی 31409329.00
31412913 31368790 31308859 31243284 30705679
ترازنامه بانک مرکزی 7862.08
7773 7731 7690 7649 7354
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -562.30
-403 -411 -438 -449 -503
صادرات 4579.90
4572 4557 4532 4506 4309
واردات 5142.20
4950 4897 4874 4843 4621
حساب جاری 146.10
-30.84 -74.75 -94.43 -103 -111
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20
3.2 3.2 3.2 3.2 2.9
بدهی خارجی 32522.20
31962 31794 31681 31593 31059
گردش سرمایه 35.10
139 103 81.26 66.23 38.05
حواله 66.20
71.51 73.86 74.84 75.05 74.84
ورود توریست 556111.00
479000 1492000 1254000 575000 587000
ذخایر طلا 40.38
40.37 40.37 40.36 40.36 40.33
شاخص تروریسم 1.18
0.7 0.68 0.66 0.64 0.61
فروش اسلحه 4.00
36.27 33.82 31.37 28.91 33.76
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 71.60
100 113 123 132 161
تولید نفت خام 1.00
0.98 0.98 0.97 0.97 0.94
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80
26.4 26.4 26.4 26.4 25.7
بودجه دولت 0.00
0.9 0.9 0.9 0.9 1.4
ارزش بودجه دولت -73.25
161 85 141 -1620 -1210
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.50
36.22 35.71 35.2 34.69 39.22
بدهی های دولت 12654.40
12574 12509 12443 12379 11896
مخارج نظامی 756.30
719 765 810 856 1332
درآمدهای دولت 2532.19
2510 2501 2468 2430 2306
هزینه های دولت 1584.15
1525 1713 1578 1864 1806
درخواست پناهندگی 315.00
593 675 716 734 746
هزینه های مالی 2582.98
2362 2296 2251 2223 2173
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 24.80
23.86 23.13 22.53 22.01 19.62
تولید صنعتی 1.70
2.24 2.43 2.59 1.5 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30
0.19 0.22 0.23 0.6 0.4
تولید صنعتی 4.60
4.85 4.83 4.82 4.81 4.77
استفاده از ظرفیت 76.10
75.54 75.3 74.77 74.4 71.81
تغییرات موجودی انبار 170.45
246 252 219 218 206
سرعت اینترنت 15540.59
15090 14936 14771 14597 13242
آدرس های IP 1705695.00
1684240 1675540 1673676 1668148 1605675
استخراج معدن -7.40
-0.65 -0.73 -0.63 -0.51 -0.35
تولید فولاد 55.00
58.55 61.09 63.54 65.9 82.2
شاخص رقابتی 4.46
4.39 4.39 4.39 4.39 4.54
رتبه رقابتی 49.00
52 52 52 52 51
آسانی کسب و کار 50.00
51 55 59 63 57
تولید الکتریسیته 3416.00
3913 3832 3838 3844 3842
شاخص فساد مالی 41.00
39 39 39 39 35
رتبه فساد مالی 75.00
68 69 71 72 69
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.10
-27.86 -28.12 -28.76 -29.79 -32.65
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30
0.49 0.51 0.52 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.80
4.1 4.34 4.55 3.2 2.7
تسهیلات اعتباری خریدار 19789.33
20207 20431 20593 20705 20592
قیمت گازوئیل 1.28
1.31 1.31 1.31 1.31 1.26
بدهی خانوار به درآمد 36.85
36.88 36.31 35.74 35.17 25.18
هزینه های مصرف کننده 15274.30
14859 15313 15147 16844 16313
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 7.90
7.95 7.95 7.9 0.9 1.5
شاخص مسکن 115.37
117 116 114 112 102
خانه های مسکونی نوساز 982.00
674 1188 981 701 709
نرخ مالکیت مسکن 82.30
82.43 82.54 82.66 82.78 86.49
جواز ساختمان 1526.00
1290 1450 1487 1442 1474
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
11 11 11 11 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
11 11 11 11 14
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 31.00
33 33 33 33 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.10
19.09 19.13 19.18 19.22 21.72
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.90
13.39 13.39 13.39 13.39 13.45
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 2.21
43.16 63.34 45.18 54.47 52.68
درجه حرارت 1.95
1.54 14.61 19.66 6.28 10.75