شاخص یاب

برونئی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1.36 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 12.13 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31440 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71809 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4738 BND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.5 BND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 99.3 BND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 762 BND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2081 BND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 602 BND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1808 BND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 122 BND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43 BND - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1367 BND - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.1 % 2017-12
جمعیت 0.43 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.1 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.5 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2017-12
ترازنامه بانک 17186 BND - میلیون 2018-03
عرضه پول M0 1263 BND - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 4408 BND - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 14518 BND - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 364 BND - میلیون 2018-03
صادرات 755 میلیون - BND 2018-03
واردات 390 میلیون - BND 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 % 2017-12
تولید نفت خام 111 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238 BND - میلیون 2015-12
ورود توریست 218213 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بودجه دولت -13.01 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1104 BND - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 348 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.7 BND - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 46 2018-12
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 32 2017-12
آسانی کسب و کار 56 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 878 BND - میلیون 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 % 2018-12