شاخص یاب

برونئی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1.38 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 12.13 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31440 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71809 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4327 BND - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35.7 BND - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 123 BND - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 653 BND - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1866 BND - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 503 BND - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1627 BND - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 141 BND - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 51.2 BND - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1433 BND - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.1 % 2017-12
جمعیت 0.43 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.5 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.2 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2017-12
ترازنامه بانک 17712 BND - میلیون 2018-06
عرضه پول M0 1194 BND - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 4467 BND - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 14352 BND - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 367 BND - میلیون 2018-07
صادرات 841 میلیون - BND 2018-07
واردات 474 میلیون - BND 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 % 2017-12
تولید نفت خام 94 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238 BND - میلیون 2015-12
ورود توریست 218213 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بودجه دولت -13.01 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1283 BND - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 348 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.6 BND - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 61.43 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 62 2018-12
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 32 2017-12
آسانی کسب و کار 55 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 862 BND - میلیون 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 % 2018-12