برونئی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.35 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 11.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31431 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71789 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4505 BND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36.9 BND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 86.3 BND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 595 BND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2016 BND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 628 BND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1817 BND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 270 BND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38.7 BND - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1168 BND - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.9 % 2014-12
جمعیت 0.42 میلیون 2016-12
افراد بیکار 10073 2016-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.4 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 0.7 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2017-07
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2016-12
ترازنامه بانک 16962 BND - میلیون 2017-03
عرضه پول M0 1220 BND - میلیون 2017-04
عرضه پول M1 4538 BND - میلیون 2017-03
عرضه پول M2 14050 BND - میلیون 2017-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 202 BND - میلیون 2017-06
صادرات 593 میلیون - BND 2017-06
واردات 391 میلیون - BND 2017-06
حساب جاری 2824 BND - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.5 % 2016-12
تولید نفت خام 110 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238 BND - میلیون 2015-12
ورود توریست 218213 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.1 % 2016-12
بودجه دولت 2.9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1190 BND - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 405 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 10.2 BND - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 58 2017-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 41 2016-12
آسانی کسب و کار 72 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 826 BND - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 % 2016-12