شاخص یاب

برونئی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.36 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 2018-06
نرخ بیکاری 7.1 2017-12
نرخ تورم 0.2 2018-11
نرخ بهره 5.5 2018-09
موازنه تجاری 304 2018-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.8 2017-12
بودجه دولت -13.01 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 2018-06
تولید ناخالص داخلی 12.13 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31440 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71809 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4327 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35.7 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 123 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 653 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1866 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 503 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1627 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 141 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 51.2 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1857 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2017-12
جمعیت 0.43 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.3 2018-11
تورم مواد غذایی 0.9 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.3 2017-12
ترازنامه بانک 17712 2018-06
عرضه پول M0 1194 2018-06
عرضه پول M1 4467 2018-06
عرضه پول M2 14352 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 304 2018-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2017-12
صادرات 855 2018-10
واردات 551 2018-10
تولید نفت خام 95 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238 2015-12
ورود توریست 218213 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.8 2017-12
بودجه دولت -13.01 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1023 2018-06
مخارج نظامی 348 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 8.5 2018-06
شاخص رقابتی 61.43 2018-12
رتبه رقابتی 62 2018-12
شاخص فساد مالی 62 2017-12
رتبه فساد مالی 32 2017-12
آسانی کسب و کار 55 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 839 2018-06