برونئی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.36 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 11.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31431 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71789 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4473 BND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 37.4 BND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 115 BND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 712 BND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1906 BND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 483 BND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1688 BND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 270 BND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 44.1 BND - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1502 BND - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2 % 2016-12
جمعیت 0.42 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.2 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 1.3 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2017-10
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2016-12
ترازنامه بانک 16962 BND - میلیون 2017-03
عرضه پول M0 1261 BND - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 4421 BND - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 14182 BND - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 148 BND - میلیون 2017-08
صادرات 579 میلیون - BND 2017-08
واردات 432 میلیون - BND 2017-08
حساب جاری 2824 BND - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.5 % 2016-12
تولید نفت خام 110 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238 BND - میلیون 2015-12
ورود توریست 218213 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.1 % 2016-12
بودجه دولت 2.9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1112 BND - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 405 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 11 BND - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 46 2018-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 41 2016-12
آسانی کسب و کار 56 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 801 BND - میلیون 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 % 2016-12