برونئی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1.33 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 11.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31431 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71789 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4559 BND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 39.5 BND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 172 BND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 713 BND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1993 BND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 489 BND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1685 BND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 98.5 BND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42.8 BND - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2308 BND - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2 % 2016-12
جمعیت 0.42 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.9 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 2.7 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-04
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2016-12
ترازنامه بانک 17494 BND - میلیون 2017-12
عرضه پول M0 1263 BND - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 4408 BND - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 14518 BND - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 325 BND - میلیون 2018-02
صادرات 648 میلیون - BND 2018-02
واردات 323 میلیون - BND 2018-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 % 2017-12
تولید نفت خام 111 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238 BND - میلیون 2015-12
ورود توریست 218213 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بودجه دولت -13.01 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 958 BND - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 348 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 8.5 BND - میلیون 2017-09
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 46 2018-12
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 32 2017-12
آسانی کسب و کار 56 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 914 BND - میلیون 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 % 2018-12