شاخص یاب

برونئی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.39