برونئی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.35 1.34 1.32 1.31 1.3 1.15
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.60 3.1 2.6 2.8 2.1 3.3
تولید ناخالص داخلی 11.40 11.71 19 11.66 11.67 12.58
تولید ناخالص داخلی سرانه 31431.00 29100 29100 30667 30416 30200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71788.80 64544 64510 69559 69338 68783
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4505.00 4509 4528 4529 4547 4529
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36.90 39.15 37.53 37.17 37.9 38
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 86.30 130 91.05 59.34 70.15 78.14
تولید ناخالص داخلی از ساخت 595.40 602 602 602 602 602
تولید ناخالص داخلی از معادن 2016.10 2043 2043 2043 2043 2043
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 627.90 508 620 493 501 593
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1816.70 1749 1749 1749 1749 1749
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 270.20 283 298 297 290 286
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38.70 39.54 39.49 39.51 39.5 39.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1167.90 1500 1501 1501 1501 1501
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 6.90 6.2 6 5.7 5.7 5.8
جمعیت 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.44
افراد بیکار 10073.00 9912 9902 9911 9904 9907
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.30 1.4 2 1.9 2.2 1.3
تورم مواد غذایی 0.70 -0.53 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.40 98.71 98.78 98.83 98.88 98.9
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.30 0.32 0.35 0.35 0.35 0.35
عرضه پول M0 1220.50 1234 1231 1233 1232 1232
عرضه پول M1 4537.85 4494 4485 4481 4480 4479
عرضه پول M2 14049.88 13923 13909 13897 13895 13894
ترازنامه بانک 16962.00 16889 16866 16848 16833 16760
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 201.70 154 181 396 399 270
صادرات 592.80 766 768 770 771 771
واردات 391.10 334 335 335 335 335
حساب جاری 2823.60 1891 1895 1899 1902 1905
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 8.1 8.1 5.6 5.6 11
ورود توریست 218213.00 220125 218300 218300 218300 218300
تولید نفت خام 110.00 110 110 110 110 110
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238.20 539 478 509 539 706
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.10 3 3 2.6 2.6 2.8
بودجه دولت 2.90 -4.23 -6.23 -4.58 -2.93 0.74
مخارج نظامی 404.60 412 406 401 397 400
هزینه های دولت 1190.00 1032 1096 1047 1007 921
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 72.00 85 88 84 81 101
تغییرات موجودی انبار 10.20 10.25 10.26 10.26 10.29 10.42
شاخص رقابتی 4.35 4.45 4.45 4.27 4.21 4.13
رتبه رقابتی 58.00 56 56 66 69 85
شاخص فساد مالی 58.00 54 53 53 52 57
رتبه فساد مالی 41.00 45 47 45 43 41
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 826.00 831 831 831 831 831
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5