برونئی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.33
1.35 1.36 1.37 1.39 1.45
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
2.8 2.1 0 3 3.3
تولید ناخالص داخلی 11.40
11.05 10.9 10.75 10.6 8.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 31431.00
31888 31627 31366 29500 30200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71788.80
73846 72837 71827 70817 68783
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4458.60
4576 4556 4548 4571 4621
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 39.50
36.91 36.99 38.29 37.95 37.57
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 172.20
79.87 101 160 132 145
تولید ناخالص داخلی از ساخت 713.00
647 729 756 702 718
تولید ناخالص داخلی از معادن 1992.60
2047 1994 2013 2045 2066
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 489.10
519 491 497 615 599
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1684.60
1764 1701 1697 1793 1775
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 98.50
160 175 180 176 159
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42.80
34.94 41.15 42.03 40.12 41
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2308.40
1381 1618 2022 1727 1783
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.00
5.7 5.7 2.07 5.7 5.8
جمعیت 0.42
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.30
1.9 2.2 2.1 1.7 1.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.30
-0.1 0.3 0.2 -0.1 0.3
تورم مواد غذایی 1.60
1.5 1.44 1.39 1.36 1.29
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.10
99.36 99.39 99.41 99.44 99.52
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.30
0.32 0.32 0.32 0.32 0.39
عرضه پول M0 1260.60
1181 1162 1144 1128 1032
عرضه پول M1 4420.57
4386 4391 4395 4397 4400
عرضه پول M2 14182.45
14091 14072 14055 14040 13975
ترازنامه بانک 16962.00
17611 17749 17840 17896 17963
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 230.40
337 414 486 197 270
صادرات 582.00
702 772 838 900 1267
واردات 351.60
400 416 430 442 493
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50
5.6 5.6 16.46 5.6 11
ورود توریست 218213.00
223775 221950 220125 218300 218300
تولید نفت خام 110.00
128 131 134 136 147
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238.20
660 599 539 478 706
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.10
2.6 2.6 3.65 2.6 2.8
بودجه دولت 2.90
-0.66 2.3 5.27 8.25 11.07
مخارج نظامی 404.60
404 398 393 387 333
هزینه های دولت 957.70
1219 1117 984 1129 1100
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
آسانی کسب و کار 56.00
75 80 84 89 88
تغییرات موجودی انبار 8.50
8.53 8.46 8.56 8.06 8.48
شاخص رقابتی 4.52
4.45 4.45 4.45 4.45 4.92
رتبه رقابتی 46.00
52 52 52 52 42
شاخص فساد مالی 58.00
57 56 54 53 57
رتبه فساد مالی 41.00
41 41 41 41 41
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 914.30
848 826 879 825 832
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50
19 19 19 19 19