شاخص یاب

برونئی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.36
1.36 1.38 1.39 1.41 1.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20
1.1 3 2.2 2.9 3.3
تولید ناخالص داخلی 12.13
12.3 12.3 12.6 12.6 13.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 31439.92
31502 31502 31556 31556 32200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71809.30
71819 71819 72012 72012 72783
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4738.30
4615 4880 4725 4580 5168
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.50
40.14 35.54 39.35 38.9 37.62
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 99.30
174 102 79 119 108
تولید ناخالص داخلی از ساخت 762.00
721 785 770 753 831
تولید ناخالص داخلی از معادن 2080.90
2015 2143 2083 1966 2269
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 601.90
498 620 535 506 656
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1808.20
1709 1862 1807 1745 1972
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 122.10
99.58 126 56.72 73.68 133
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43.00
43.27 44.29 36.18 45.38 46.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1367.40
2095 1408 1206 1546 1491
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.10
7 7 7 7 6.5
جمعیت 0.43
0.43 0.43 0.43 0.43 0.45
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.40
2.1 2 2.2 2.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.60
0.2 -0.1 -0.01 -0.01 0.3
تورم مواد غذایی 2.50
2 2.6 2.21 4.65 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.10
101 101 102 101 106
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.30
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
عرضه پول M0 1263.05
1240 1243 1241 1242 1242
عرضه پول M1 4407.74
4425 4426 4426 4426 4426
عرضه پول M2 14517.78
14223 14218 14219 14218 14219
ترازنامه بانک 17186.10
17111 17078 17051 17027 16911
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 364.40
387 384 384 384 384
صادرات 754.80
755 753 753 753 753
واردات 390.40
368 369 369 369 369
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80
5.6 5.6 8.3 8.3 11
ورود توریست 218213.00
204375 197800 202850 207900 217600
تولید نفت خام 111.00
107 107 107 107 107
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238.20
539 478 509 539 713
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.80
2.6 2.6 2.7 2.7 2.8
بودجه دولت -13.01
-4.87 -5 -6.96 -6.28 -3
مخارج نظامی 347.89
361 356 357 358 367
هزینه های دولت 1104.10
1039 1137 1295 1109 1204
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
آسانی کسب و کار 56.00
84 89 93 97 68
تغییرات موجودی انبار 7.70
7.89 7.79 7.86 7.81 7.83
شاخص رقابتی 4.52
4.28 4.28 4.53 4.61 4.62
رتبه رقابتی 46.00
55 55 41 36 35
شاخص فساد مالی 62.00
60 61 61 60 58
رتبه فساد مالی 32.00
39 39 39 40 37
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 878.30
946 905 879 825 958
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50
18.5 18.5 19 19 19