شاخص یاب

برونئی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.37
1.37 1.38 1.38 1.39 1.41
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
1.2 1.6 2.2 2.9 3.3
تولید ناخالص داخلی 12.13
12.3 12.3 12.6 12.6 13.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 31439.92
31502 31502 31556 31556 32200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71809.30
71819 71819 72012 72012 72783
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4740.40
4619 4814 4845 4580 5142
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.90
40.18 35.05 35.67 38.9 37.44
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 96.20
174 101 98.32 119 108
تولید ناخالص داخلی از ساخت 846.90
722 774 866 753 827
تولید ناخالص داخلی از معادن 2072.30
2017 2114 2118 1966 2258
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 507.30
498 612 518 506 653
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1744.20
1710 1837 1783 1745 1962
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 60.30
99.68 124 61.63 73.68 132
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35.40
43.31 43.69 36.18 45.38 46.66
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1433.20
2097 1389 1465 1546 1484
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.10
7 7 6.5 6.5 6.5
جمعیت 0.43
0.43 0.43 0.44 0.44 0.45
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.20
0.6 0.9 1.2 -0.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.2 0.3 0.6 -0.1 0.3
تورم مواد غذایی 1.90
2.7 2.6 2.2 1.6 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.80
100 99.89 101 98.6 102
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.30
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
عرضه پول M0 1225.46
1240 1243 1236 1227 1188
عرضه پول M1 4431.40
4425 4456 4490 4508 4588
عرضه پول M2 14299.65
14223 14218 14300 14350 14610
ترازنامه بانک 17186.10
17111 17078 17051 17027 16910
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 240.60
241 197 218 208 270
صادرات 722.20
618 616 619 622 610
واردات 481.60
377 390 402 414 433
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10
4.9 4.9 13.1 13.1 17.2
ورود توریست 218213.00
205000 205000 213500 213500 198300
تولید نفت خام 85.00
77 82 84 87 87
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238.20
478 478 690 690 713
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.80
2.6 2.6 2.7 2.7 2.8
بودجه دولت -13.01
-5 -5 -3 -3 -3
مخارج نظامی 347.89
334 334 327 327 328
هزینه های دولت 1283.30
1040 1122 1312 1109 1198
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
آسانی کسب و کار 56.00
105 105 93 93 88
تغییرات موجودی انبار 7.60
7.6 7.4 7.2 7.1 6.5
شاخص رقابتی 4.52
4.52 4.52 4.69 4.69 4.77
رتبه رقابتی 46.00
46 46 38 38 35
شاخص فساد مالی 62.00
65 65 61 61 59
رتبه فساد مالی 32.00
34 34 39 39 37
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 861.50
947 892 880 825 953
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50
18.5 18.5 19 19 19