برونئی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.32
1.35 1.36 1.37 1.39 1.45
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
2.8 2.1 0 3 3.3
تولید ناخالص داخلی 11.40
8.9 8.9 8.9 8.9 8.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 31431.00
29500 29500 29500 29500 30200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71788.80
72868 72868 72868 72868 68783
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4558.60
4554 4504 4550 4507 4520
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 39.50
36.91 36.99 38.29 37.95 37.44
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 172.20
79.87 101 160 132 142
تولید ناخالص داخلی از ساخت 713.00
647 729 756 702 680
تولید ناخالص داخلی از معادن 1992.60
2047 1994 2013 2045 2076
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 489.10
519 491 497 615 591
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1684.60
1764 1701 1697 1793 1768
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 98.50
160 175 180 176 160
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42.80
34.94 41.15 42.03 40.12 40.89
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2308.40
1381 1618 2022 1727 1784
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.00
2.7 2.7 2.7 2.7 5.8
جمعیت 0.42
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.02
1.9 2.2 2.1 2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
-0.1 0.3 0.2 -0.1 0.3
تورم مواد غذایی 2.20
1.84 1.68 1.59 1.52 1.32
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.00
99.16 99.26 99.32 99.36 99.49
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.30
0.32 0.32 0.32 0.32 0.39
عرضه پول M0 1211.00
1177 1159 1141 1125 1003
عرضه پول M1 4518.45
4438 4426 4420 4418 4415
عرضه پول M2 12625.67
13359 13417 13465 13506 13729
ترازنامه بانک 17368.80
17688 17800 17875 17921 17950
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 475.40
523 567 609 718 986
صادرات 791.50
889 952 1008 1061 1469
واردات 316.10
366 384 400 413 483
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50
5.6 5.6 5.6 5.6 11
ورود توریست 218213.00
218300 218300 218300 218300 218300
تولید نفت خام 106.00
91.87 95.24 103 91.56 96.77
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238.20
690 690 690 690 713
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.10
2.6 2.6 2.6 2.6 2.8
بودجه دولت 2.90
12.55 12.55 12.55 12.55 9.22
مخارج نظامی 404.60
342 342 342 342 330
هزینه های دولت 957.70
1219 1117 984 1129 1092
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
آسانی کسب و کار 56.00
89 89 89 89 88
تغییرات موجودی انبار 8.50
8.53 8.46 8.56 8.06 8.63
شاخص رقابتی 4.52
4.76 4.76 4.76 4.76 4.94
رتبه رقابتی 46.00
44 44 44 44 41
شاخص فساد مالی 62.00
62 62 62 62 62
رتبه فساد مالی 32.00
32 32 32 32 32
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 914.30
848 826 879 825 834
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50
18.5 18.5 18.5 18.5 19