برونئی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.33
1.32 1.33 1.35 1.36 1.41
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20
2.1 0.9 3 2.2 3.3
تولید ناخالص داخلی 11.40
11.8 11.75 11.7 12.6 12.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 31431.00
31848 29500 29500 29700 30200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71788.80
72062 70921 69779 66358 68783
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4558.60
4520 4600 4770 4705 5051
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 39.50
37.79 39.86 39.07 37.2 41.37
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 172.20
117 174 91.38 79 96.75
تولید ناخالص داخلی از ساخت 713.00
775 719 630 770 668
تولید ناخالص داخلی از معادن 1992.60
1926 2011 2135 2082 2260
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 489.10
488 494 665 518 704
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1684.60
1706 1700 1924 1789 2037
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 98.50
72.35 99.39 112 56.72 118
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42.80
44.56 43.19 40.98 36.18 43.39
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2308.40
1517 2329 1237 1206 1309
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.00
2.7 2.7 2.7 3 5.8
جمعیت 0.42
0.42 0.42 0.42 0.42 0.44
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.20
2.2 2.1 2 2.2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.3 0.2 -0.1 -0.01 0.3
تورم مواد غذایی 2.70
2.36 2 2.6 2.21 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.90
99.73 101 101 101 106
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.30
0.28 0.32 0.35 0.35 0.37
عرضه پول M0 1263.05
1159 1141 1125 1110 1003
عرضه پول M1 4407.74
4271 4268 4267 4267 4267
عرضه پول M2 14517.78
13417 13465 13506 13542 13729
ترازنامه بانک 17494.13
16998 17002 17001 17001 17001
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 325.30
586 650 776 752 1102
صادرات 648.50
952 1008 1061 1110 1469
واردات 323.20
365 358 375 358 366
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80
5.6 5.6 5.6 8.3 11
ورود توریست 218213.00
221950 220125 218300 218300 218300
تولید نفت خام 111.00
100 96.09 92.96 99.07 95.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238.20
599 539 478 509 713
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.80
2.6 2.6 2.6 2.7 2.8
بودجه دولت -13.01
2.3 5.27 8.25 8.72 -3
مخارج نظامی 347.89
393 392 392 388 368
هزینه های دولت 957.70
1124 966 1260 1238 1334
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
آسانی کسب و کار 56.00
80 84 89 93 68
تغییرات موجودی انبار 8.50
9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
شاخص رقابتی 4.52
4.43 4.43 4.43 4.43 4.43
رتبه رقابتی 46.00
52 52 52 52 52
شاخص فساد مالی 62.00
62 62 62 62 62
رتبه فساد مالی 32.00
39 39 39 39 37
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 914.30
838 923 875 880 927
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50
18.5 18.5 18.5 19 19