برونئی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.34 1.35 1.33 1.32 1.31 1.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 2.6 2.8 2.1 0 3.3
تولید ناخالص داخلی 11.40 19 10.35 10.1 9.85 8.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 31431.00 29100 31028 30951 30874 30200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71788.80 64510 71071 71324 71578 68783
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4472.60 4569 4593 4577 4585 4642
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 37.40 37.58 36.89 37.09 37.85 37.41
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 115.30 108 83.52 107 145 133
تولید ناخالص داخلی از ساخت 711.80 650 655 670 696 676
تولید ناخالص داخلی از معادن 1905.60 2039 2049 1996 2020 2071
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 482.70 621 516 490 513 596
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1687.80 1803 1764 1701 1694 1773
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 270.20 298 297 290 293 286
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 44.10 39 36.06 42.8 38.28 39.56
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1501.70 1444 1397 1587 1696 1675
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.00 6 5.7 5.7 2.17 5.8
جمعیت 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.30 2 1.9 2.2 2.1 1.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 -0.1 0.3 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 1.50 1.21 1.24 1.26 1.27 1.26
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.40 99.14 99.24 99.3 99.34 99.48
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.30 0.32 0.33 0.33 0.34 0.39
عرضه پول M0 1260.60 1203 1181 1162 1144 1032
عرضه پول M1 4420.57 4380 4386 4391 4395 4400
عرضه پول M2 14182.45 14113 14091 14072 14055 13975
ترازنامه بانک 16962.00 17412 17611 17749 17840 17963
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 204.40 181 313 394 469 270
صادرات 634.10 661 736 807 873 1298
واردات 429.70 427 440 451 460 502
حساب جاری 2823.60 1909 1923 1929 1930 1923
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.50 8.1 5.6 5.6 15.23 11
ورود توریست 218213.00 218300 218300 218300 218300 218300
تولید نفت خام 110.00 124 128 131 134 147
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238.20 478 509 539 569 706
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.10 3 2.6 2.6 3.5 2.8
بودجه دولت 2.90 8.25 8.72 9.19 9.67 11.07
مخارج نظامی 404.60 387 379 371 363 333
هزینه های دولت 1112.40 1154 1213 1115 1006 1107
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 56.00 71 80 84 89 88
تغییرات موجودی انبار 11.00 11.3 11.49 11.76 11.74 10.84
شاخص رقابتی 4.52 4.45 4.45 4.45 4.45 4.92
رتبه رقابتی 46.00 52 52 52 52 42
شاخص فساد مالی 58.00 53 53 53 52 57
رتبه فساد مالی 41.00 41 41 41 41 41
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 800.90 825 848 813 847 830
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 19 19 19 19 19