شاخص یاب

برزیل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7
نرخ بیکاری 11.90 11.6 11.4 11.3 11 11.1
نرخ تورم 4.56 4.4 4.4 4.5 4.6 4.2
نرخ بهره 6.50 6.5 6.75 6.75 6.75 6.75
موازنه تجاری 6121.36 4500 7000 5900 4900 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 78 80 80 80 82
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 3.79
4.07 4.12 4.17 4.22 4.43
بازار سهام 85973.06
76906 75608 74332 73073 68257
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.45
11.81 11.98 12.16 12.33 13.08
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.4 0.4 0.6 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00
1.4 1.7 2.2 2.3 2.3
تولید ناخالص داخلی 2055.51
2100 2200 2200 2200 2350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 292743.31
295925 293776 299184 299476 309997
تولید ناخالص ملی 1672449.67
1693503 1644516 1709244 1710916 1774032
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 271381.65
271778 267629 277352 277623 284702
تولید ناخالص داخلی سرانه 10888.98
11200 11500 11500 11500 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103.45
14250 14500 14500 14500 16500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22302.59
13344 24747 22793 22816 13979
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14810.83
15549 15277 15137 15151 16288
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29063.81
30358 28387 29703 29732 31801
تولید ناخالص داخلی از معادن 2544.41
2605 2469 2600 2603 2729
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39970.23
40269 40043 40850 40890 42183
تولید ناخالص داخلی از خدمات 176003.35
181662 175225 179875 180051 190300
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8123.63
8460 8088 8302 8310 8862
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6706.67
6632 6821 6854 6861 6948
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 11.90
11.6 11.4 11.3 11 11.1
افراد شاغل 92.62
91 93.24 93.34 93.34 92
افراد بیکار 12.49
12.4 12.3 12.3 12.25 12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70
62 61.68 61.64 61.64 62.8
هزینه های کار 99.29
95 90 95 100 115
دستمزد 2222.00
2250 2240 2220 2250 2370
حداقل دستمزد 954.00
954 1050 1050 1050 1190
جمعیت 207.66
209 210 210 210 212
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2360.00
2400 2450 2450 2450 2550
هزینه زندگی انفرادی 1390.00
1479 1500 1500 1500 1550
آمار اشتغال غیر کشاورزی 137.30
-200 45 -0.4 30 30
بهره وری 99.29
95 90 95 100 115
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730.00
4430 4500 4500 4500 4600
دستمزد در تولید 2257.00
2250 2280 2270 2250 2340
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440.00
1350 1400 1400 1400 1450
نرخ اشتغال 54.40
54.9 54.6 54.64 54.63 56
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.56
4.4 4.4 4.5 4.6 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.45
0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5103.69
5133 5169 5271 5315 5589
اندازه اصل تورم 3.55
3.4 3.5 3.5 3.45 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.80
3.46 4.06 4.66 5.25 3.99
قیمت تولید 773.77
805 817 876 911 1083
قیمت صادرات 129.58
133 134 134 134 135
قیمت واردات 121.60
121 122 122 122 124
تورم مواد غذایی 3.33
2.3 2.4 2.4 2.5 2.6
تغییر قیمت تولید کننده 13.70
16 16 18 18 15
CPI مسکن آب و برق 8864.46
8761 8722 9037 9259 9540
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4966.16
4912 4990 5094 5147 5349
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6.75 6.75 6.75 6.75
نسبت ذخیره نقدی 25.00
45 25.21 25.19 25.2 45
عرضه پول M0 286975.50
282089 281516 281608 281619 281598
عرضه پول M1 367033.85
357341 356258 356489 356472 356467
عرضه پول M2 2743366.37
2834161 2899533 2958129 3014793 3508547
عرضه پول M3 6085368.31
6208427 6325420 6440876 6555900 7575468
ذخایر ارزی 380290.00
380726 380680 380673 380680 549000
ترازنامه بانک 6156144.10
6000000 6167494 6214545 6260918 6100000
وام به بخش خصوصی 666439.00
653308 641315 630101 619549 548470
نرخ بهره سپرده 8.51
8.51 8.76 8.76 8.76 8.76
میزان رشد وام 0.40
0.6 0.4 0.5 0.34 0.5
ترازنامه بانک مرکزی 3470929272.00
3554539969 3627141790 3700053851 3772544203 4407836918
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 6121.36
4500 7000 5900 4900 3000
صادرات 22225.97
19500 24000 23900 23000 25000
واردات 16104.61
15000 17000 18000 18100 22000
حساب جاری 31.80
-4200 -4100 550 -3200 -4400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48
-1 -1.4 -1.4 -1.4 -1.5
بدهی خارجی 652274.64
666934 647249 658848 655824 734000
رابطه مبادله 106.56
110 110 110 110 109
گردش سرمایه 677.40
81.59 151 181 184 1030
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7829.20
4000 3700 4400 6315 4500
حواله 207.00
210 210 209 195 215
ذخایر طلا 67.30
67.3 67.3 67.3 67.3 67.3
تولید نفت خام 2575.00
2582 2920 2900 2900 3000
شاخص تروریسم 1.57
1.6 1.3 1.3 1.3 1.4
فروش اسلحه 45.00
65 75 75 75 70
ورود توریست 6589.00
6700 6750 6650 6750 6700
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04
78 80 80 80 82
بودجه دولت -7.80
-8.4 -7.9 -7.9 -7.9 -7.6
ارزش بودجه دولت -39173.00
-55000 -52000 -51500 -54000 -55000
هزینه های دولت 119639.00
149917 116044 107591 114773 157046
درآمدهای دولت 110660.00
140000 127000 129000 124000 130000
مخارج نظامی 25751.34
26474 21968 21968 21968 22000
بدهی های دولت 5246734.28
5389470 5472996 5582394 5690262 6595981
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 53.70
53 54 54 54.5 55
شاخص PMI خدمات 50.50
50.5 50.4 50.6 50.3 50.4
شاخص PMI تولید 51.10
51.4 51.4 51.6 51.8 50
پی ام آی مرکب 50.50
50.4 50.6 50.3 50.4 51
تولید صنعتی -2.00
2.4 3.3 3 1.4 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80
2 -1.2 0.7 0.4 1.3
تولید صنعتی -2.30
3.6 1.2 3 2.4 1.6
استفاده از ظرفیت 77.80
79 78.14 78.16 78.16 79
تغییرات موجودی انبار 8925.74
30000 25089 7288 13880 21000
مجموع فروش خودرو 173193.00
179045 179917 180500 180200 176000
تولید خودرو 263262.00
225000 250000 245000 260000 265000
ثبت خودرو 255.00
255 215 210 218 240
شاخص اقتصادی مقدم 0.47
0.6 0.3 0.4 0.3 0.4
تمایلات کسب و کار کوچک 52.10
51 51.85 51.9 51.97 51
سرعت اینترنت 6819.06
10325 10729 11007 11285 12317
آدرس های IP 26855780.00
26721060 26725164 26730033 26735338 26743459
استخراج معدن 0.30
1.4 -1.3 1.6 1.8 1.2
تولید فولاد 3032.00
3017 3008 3007 3008 3008
شاخص رقابتی 59.51
60.01 60.01 60.01 60.01 62.51
رتبه رقابتی 72.00
72 72 72 72 72
آسانی کسب و کار 109.00
125 126 126 126 124
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
96 96 96 96 96
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.60
110 112 112 113 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30
0.5 0.6 0.1 0.3 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.10
3.8 1.04 3.3 1.08 2.1
هزینه های مصرف کننده 1063420.89
1104724 1064098 1086816 1087880 1157256
تسهیلات اعتباری خریدار 1728103.00
1752339 1776607 1800739 1824635 2027609
اعتبار بخش خصوصی 2946966.00
3300000 3005410 3027948 3046688 3690000
نرخ وام بانکی 52.17
52.17 52.42 52.42 52.42 52.42
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.60
24.52 24.49 24.49 24.5 24.49
قیمت گازوئیل 1.27
1.25 1.23 1.21 1.18 1.1
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 129.00
129 129 129 129 127
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50
27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80
39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80
28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 24.74
25.42 25.32 25.51 25.51 25.3