برزیل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.4 0.5 0.6 0.3 0.7
نرخ بیکاری 12.00 11.8 11.4 11.2 10.9 9.8
نرخ تورم 2.95 3 3.1 3.3 3.4 5
نرخ بهره 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری 4997.77 5000 4500 4000 4000 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.49 72 72 65.95 72 75
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.20
3.31 3.43 3.55 3.67 4.21
بازار سهام 80962.65
76132 72545 69133 65874 44781
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.83
10.1 10.2 10.3 11.72 11.39
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.4 0.5 0.6 0.3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
1.9 2.5 3.1 3.3 2.9
تولید ناخالص داخلی 1796.19
1970 1970 1970 1970 2350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 295644.96
280900 287000 294011 290000 299000
تولید ناخالص ملی 1609208.89
1800000 1850000 1622940 1910000 2000000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 263924.50
268000 271000 270465 275000 306000
تولید ناخالص داخلی سرانه 10826.30
11200 11200 10903 11200 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14023.70
16000 16000 13645 16000 18800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18334.73
24500 22342 18743 13743 15500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15514.00
16663 16843 17251 17759 19200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 31490.74
27268 28563 30700 29670 33500
تولید ناخالص داخلی از معادن 2644.23
2250 2370 2560 2640 2860
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39977.20
39719 39822 39777 39730 37500
تولید ناخالص داخلی از خدمات 177647.94
170000 173000 174000 175000 175000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8427.19
7875 7986 8237 8177 9140
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6435.41
6520 6650 6360 6450 6660
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 12.00
11.8 11.4 11.2 10.9 9.8
افراد شاغل 91.95
91.2 91.1 91.57 91 92
افراد بیکار 12.57
12.9 12.9 12.05 12 9
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90
61.9 61.9 61.44 62 62.8
هزینه های کار 121.89
122 122 123 125 139
دستمزد 2142.00
2058 2025 2089 2100 2500
حداقل دستمزد 937.00
1090 1090 1090 1090 1280
جمعیت 206.08
208 208 209 209 212
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2380.00
2383 2385 2386 2387 2386
هزینه زندگی انفرادی 1450.00
1467 1473 1479 1486 1477
آمار اشتغال غیر کشاورزی -12.29
25 58 59.77 30 20
بهره وری 121.89
124 124 123 145 162
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280.00
4290 4290 4066 4430 4600
دستمزد در تولید 2113.00
2075 2078 2059 2140 2560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310.00
1280 1290 1193 1300 1350
نرخ اشتغال 54.40
54.5 54.4 54.53 54.9 56
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.95
3 3.1 3.3 3.4 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.44
0.53 0.51 0.49 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4916.46
4900 4960 4998 5000 5360
اندازه اصل تورم 3.83
5.2 5.1 5 5.9 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 8.30
82.76 82.86 82.96 83.06 144
قیمت تولید 693.66
650 660 712 690 950
قیمت صادرات 126.64
126 126 126 126 125
قیمت واردات 115.37
115 115 114 125 145
تورم مواد غذایی -1.87
1.1 1.4 1.6 2 6
تغییر قیمت تولید کننده -2.50
1.1 1.5 2 2.3 4.8
CPI مسکن آب و برق 8391.88
8470 8505 8525 8534 8494
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4705.06
4786 4821 4834 4730 5200
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 7.00
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
نسبت ذخیره نقدی 45.00
45 45 47.02 45 45
عرضه پول M0 296755.46
286448 284295 283757 283494 281811
عرضه پول M1 363025.90
351857 350681 350308 349990 346235
عرضه پول M2 2442263.27
2460273 2466874 2470032 2471010 2456572
عرضه پول M3 5742712.44
5838421 5892123 5937335 5974864 6088436
ذخایر ارزی 373972.00
367536 363889 361755 360344 549000
ترازنامه بانک 5859154.84
5700000 5650000 5861964 6000000 6100000
وام به بخش خصوصی 717988.00
697908 687330 679178 672749 645290
نرخ بهره سپرده 12.40
8.5 8.5 294 8 8
میزان رشد وام 0.40
0.2 0.4 0.82 1 1.5
ترازنامه بانک مرکزی 3164861703.00
3174094908 3173390110 3171569530 3169567217 3153325615
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 4997.77
5000 4500 4000 4000 3000
صادرات 17595.29
19100 18700 16298 23100 25000
واردات 12597.51
14100 14200 12229 15000 22000
حساب جاری -2388.00
-1200 -1500 -19000 -18000 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30
-1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی خارجی 683699.11
674076 678301 676115 671621 734000
رابطه مبادله 109.77
109 109 108 93 100
گردش سرمایه -1804.80
-1081 -1295 -1482 -1644 1030
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5020.00
5427 5199 4926 4703 7000
حواله 193.50
193 191 189 187 180
ذخایر طلا 67.29
66.41 65.17 64.04 62.93 56.79
تولید نفت خام 2550.00
2585 2582 2579 2577 2554
ورود توریست 6578.00
6300 6400 6500 6600 6200
شاخص تروریسم 1.57
1.07 1.01 0.95 0.9 1.3
فروش اسلحه 109.00
55.54 63.93 72.31 80.7 83.09
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.49
72 72 65.95 72 75
بودجه دولت -8.90
-9 -9 -6.79 -9 -7
ارزش بودجه دولت -30038.00
-33412 -29078 -26210 -24087 -110000
هزینه های دولت 105371.40
102919 101556 100490 99440 91654
درآمدهای دولت 115088.68
110631 110596 110108 109343 101335
مخارج نظامی 22839.30
23585 23085 22585 22085 21909
بدهی های دولت 4852557.49
4922529 4949356 4962055 4964793 4851100
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 59.00
59 60 61 65 61
شاخص PMI خدمات 47.40
51.8 51.3 51 51.5 52.7
شاخص PMI تولید 52.40
51.2 51.9 52 52.8 52.8
پی ام آی مرکب 48.80
50.5 50.1 48.84 51.4 53.6
تولید صنعتی 4.70
2.8 4.1 2.6 2.5 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20
0.5 0.6 0.14 0.4 1.1
تولید صنعتی 5.20
1.1 2.5 1.96 0.4 1.8
استفاده از ظرفیت 78.30
78 78 79.2 79 79
تغییرات موجودی انبار 1437.43
19000 28000 6865 30000 21000
مجموع فروش خودرو 171988.00
168084 166085 164442 162895 176000
تولید خودرو 213707.00
191000 191000 232163 190000 190000
ثبت خودرو 213.00
200 197 195 193 180
شاخص اقتصادی مقدم 0.49
-0.1 0.1 0.18 0.2 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 55.50
50.2 50.3 56.13 51 51
سرعت اینترنت 6819.06
9002 9593 9947 10325 12169
آدرس های IP 26855780.00
25338992 24954191 24585854 24238713 22074778
استخراج معدن 1.50
2.39 2.84 3.05 0.2 1.5
تولید فولاد 3030.00
2971 2923 2878 2836 2580
شاخص رقابتی 4.14
4.13 4.13 4.06 4.13 4.18
رتبه رقابتی 80.00
79 79 79 79 77
آسانی کسب و کار 125.00
115 115 125 114 112
شاخص فساد مالی 40.00
42 42 37 42 45
رتبه فساد مالی 79.00
74 74 78 74 72
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.50
102 102 101 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
0.4 0.4 0.3 0.5 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90
2.6 2.2 2.4 2.8 2.1
هزینه های مصرف کننده 1048827.44
1130000 1140000 1053816 1170000 1300000
تسهیلات اعتباری خریدار 1640317.00
1633204 1632428 1631212 1629789 1617122
اعتبار بخش خصوصی 2841767.00
2861583 2872580 2880529 3300000 3690000
نرخ وام بانکی 58.12
58.18 58.77 59.42 65.94 55.43
قیمت گازوئیل 1.24
1.24 1.24 1.19 1.18 1.07
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 129.40
129 129 128 128 118
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50
27.5 27.5 28 28 28
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80
39.8 39.8 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80
28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 24.74
25.27 24.02 24.29 25.42 25.3