شاخص یاب

برزیل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.3 0.4 0 0.7
نرخ بیکاری 12.70 12.6 12.5 11.9 11.7 12.1
نرخ تورم 4.39 3.7 4.2 3.7 3.4 3.7
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 8 7.75
موازنه تجاری 5881.58 4000 4000 9000 4996 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 76 76 73 73 75
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3.87
4.02 4.15 4.29 4.43 5.03
بازار سهام 76236.32
70250 66993 63885 60916 50371
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.42
11.87 12.33 12.81 13.3 15.48
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.3 0.4 0 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
1.7 1.6 2.3 2.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 2055.51
2100 2100 2200 2200 2350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 288864.85
298158 296508 295509 296999 313345
تولید ناخالص ملی 1617026.20
1622904 1696843 1654218 1648198 1793195
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 263155.31
266168 272314 269208 254988 287777
تولید ناخالص داخلی سرانه 10888.98
11200 11200 10000 10000 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103.45
13660 13660 15000 15000 16500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24333.40
18491 13370 24893 22962 14130
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15021.56
15646 15579 15367 15347 16464
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27912.91
31758 30417 28555 29271 32145
تولید ناخالص داخلی از معادن 2427.41
2667 2610 2483 2592 2758
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39373.83
40317 40348 40279 40779 42639
تولید ناخالص داخلی از خدمات 172296.07
179158 182020 176259 178240 192356
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7952.51
8499 8476 8135 8236 8958
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6706.72
6490 6645 6861 6665 7023
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.70
12.6 12.5 11.9 11.7 12.1
افراد شاغل 90.89
90.58 91 90.6 90.64 92
افراد بیکار 13.24
13.7 13.6 13.7 13.65 10
نرخ مشارکت نیروی کار 61.60
61.63 62 61.64 61.64 62.8
هزینه های کار 105.74
117 125 115 115 139
دستمزد 2187.00
2175 2200 2230 2210 2500
حداقل دستمزد 954.00
954 954 1050 1050 1190
جمعیت 207.66
209 209 210 210 212
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2380.00
2400 2400 2450 2450 2550
هزینه زندگی انفرادی 1450.00
1479 1479 1500 1500 1550
آمار اشتغال غیر کشاورزی 33.66
36 -200 45 50 30
بهره وری 105.74
117 145 115 115 162
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280.00
4430 4430 4500 4500 4600
دستمزد در تولید 2199.00
2200 2230 2240 2200 2480
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310.00
1350 1350 1400 1400 1450
نرخ اشتغال 53.60
53.51 54.9 53.49 53.48 56
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.39
3.7 4.2 3.7 3.4 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.26
0.86 0.6 0.4 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5044.46
5041 5123 5134 5216 5509
اندازه اصل تورم 3.26
3.3 3.4 3.5 3.5 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.80
4.78 3.46 4.06 4.66 3.99
قیمت تولید 742.03
693 710 722 763 775
قیمت صادرات 131.36
126 126 126 126 125
قیمت واردات 122.46
124 125 124 124 145
تورم مواد غذایی 1.05
1.6 2 3 3.09 3.3
تغییر قیمت تولید کننده 6.40
2 2.3 2.5 2.8 4.8
CPI مسکن آب و برق 8647.63
8515 8744 8664 8942 9403
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4874.99
4772 4903 4957 5041 5272
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6.5 6.5 8 7.75
نسبت ذخیره نقدی 25.00
21.99 45 20.87 20.77 45
عرضه پول M0 269827.76
269119 268983 268993 269011 269021
عرضه پول M1 334400.84
333293 333087 333092 333087 333086
عرضه پول M2 2529760.05
2575348 2609225 2642835 2676180 2995521
عرضه پول M3 5964813.78
6118377 6235088 6352265 6469193 7619253
ذخایر ارزی 379500.00
379168 378184 377956 377706 549000
ترازنامه بانک 5920108.90
6076226 6000000 6172993 6220063 6100000
وام به بخش خصوصی 680499.00
660961 647093 634045 621743 531497
نرخ بهره سپرده 8.51
8.51 8.51 8.51 10.01 9.76
میزان رشد وام 0.50
0.2 0.6 0.4 0.5 0.5
ترازنامه بانک مرکزی 3367787519.00
3433302026 3503256936 3572239652 3640789262 4302628617
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 5881.58
4000 4000 9000 4996 3000
صادرات 20201.68
20000 19500 24000 18917 25000
واردات 14320.11
14500 15000 15000 13921 22000
حساب جاری 729.20
-600 -500 -650 -680 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48
-0.6 -0.6 -1.7 -1.7 -1.9
بدهی خارجی 673910.02
672288 675034 674392 673557 734000
رابطه مبادله 107.27
102 101 102 102 86.21
گردش سرمایه 1191.70
-227 -125 -125 -126 1030
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2978.50
5100 4000 3700 4400 4500
حواله 241.10
221 227 227 227 226
ذخایر طلا 67.30
67.29 67.29 67.29 67.29 67.29
تولید نفت خام 2557.00
2577 2578 2578 2578 2578
شاخص تروریسم 1.57
1.6 1.6 1.3 1.3 1.4
فروش اسلحه 45.00
65 65 75 75 70
ورود توریست 6578.00
6700 6700 6750 6750 6800
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04
76 76 73 73 75
بودجه دولت -7.80
-7.6 -7.6 -6.1 -6.1 -7
ارزش بودجه دولت -47900.00
-21836 -16386 -18342 -18342 -110000
هزینه های دولت 102282.75
113521 150212 116729 109144 158742
درآمدهای دولت 106190.00
116553 115955 117342 117957 119168
مخارج نظامی 25751.34
26474 26474 21968 21968 22000
بدهی های دولت 5133267.76
5300998 5429972 5557347 5683201 6861993
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 50.20
44 47 48 50 55
شاخص PMI خدمات 47.00
51 51.5 50.4 51 52.7
شاخص PMI تولید 49.80
52 52.5 52 51.6 52.8
پی ام آی مرکب 47.00
51.2 52 52.4 52.8 53.4
تولید صنعتی -6.60
2.8 2.4 3.5 3 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -10.90
1.6 0.4 0.1 0.1 1.1
تولید صنعتی -7.80
2.3 3.6 3.7 -3.39 1.6
استفاده از ظرفیت 75.90
75.84 79 75.64 75.62 79
تغییرات موجودی انبار 24311.98
-1562 30000 -2615 -2668 21000
مجموع فروش خودرو 163517.00
167700 166903 167162 167280 176000
تولید خودرو 256305.00
240000 230000 235000 240000 260000
ثبت خودرو 202.00
0.01 205 210 215 220
شاخص اقتصادی مقدم -3.34
0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 47.90
45.53 51 46.91 46.84 51
سرعت اینترنت 6819.06
9947 10325 10729 11007 12317
آدرس های IP 26855780.00
26704333 26721060 26725164 26730033 26743459
استخراج معدن 1.90
-1.2 1.3 1.2 1.4 1.2
تولید فولاد 2678.00
2752 2740 2746 2747 2746
شاخص رقابتی 4.14
4.14 4.14 4.2 4.2 4.2
رتبه رقابتی 80.00
80 80 81 81 82
آسانی کسب و کار 125.00
125 125 126 126 124
شاخص فساد مالی 37.00
34 34 30 30 30
رتبه فساد مالی 96.00
94 94 98 98 95
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.30
101 102 102 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60
0.1 0.5 0.6 0.17 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70
2.4 3.8 2.43 3.3 2.1
هزینه های مصرف کننده 1046310.74
1057742 1106903 1070376 1046603 1169756
تسهیلات اعتباری خریدار 1687096.00
1685344 1685811 1686023 1686123 1686204
اعتبار بخش خصوصی 2886644.00
2936836 3300000 2988190 3007459 3690000
نرخ وام بانکی 53.79
53.79 53.79 53.79 55.29 55.04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.70
24.59 24.65 24.62 24.62 24.63
قیمت گازوئیل 1.15
1.09 1.03 0.97 0.92 0.69
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 129.30
129 129 129 129 130
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50
27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80
39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80
28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 24.74
24.29 25.42 25.32 25.51 25.3