برزیل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.2 0.3 0.4 0.4 1.5
نرخ بیکاری 13.00 12.8 12.7 12.8 12.6 10.6
نرخ تورم 2.71 3.5 3.7 3.8 3.9 5
نرخ بهره 9.25 8.25 7.5 7.5 7.5 6.5
موازنه تجاری 6298.00 5500 4800 5000 4500 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.49 70 70 72 72 75
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 3.18 3.33 3.37 3.4 3.43 3.8
بازار سهام 67976.80 62700 62100 61400 60800 53800
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.19 10.58 10.69 10.79 10.9 12.05
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.2 0.3 0.4 0.4 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.40 0.2 0.5 0.6 0.8 1.9
تولید ناخالص داخلی 1796.19 1820 1820 1970 1970 2400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 283460.35 287000 285600 280900 287000 299000
تولید ناخالص ملی 1560168.58 1680000 1750000 1800000 1850000 2000000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 248569.48 263000 266000 268000 271000 306000
تولید ناخالص داخلی سرانه 10826.30 10050 10050 11200 11200 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14023.70 14500 14500 16000 16000 18800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23855.60 17698 13000 24500 17741 15500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15825.31 16144 16836 16663 16843 19200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26298.50 29672 27741 26370 28022 33500
تولید ناخالص داخلی از معادن 2438.91 2490 2480 2250 2370 2860
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 38657.59 39374 38893 38518 38888 37500
تولید ناخالص داخلی از خدمات 169630.32 180000 180000 170000 173000 175000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7574.90 7983 7727 7642 7897 9140
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6445.94 6240 6390 6520 6650 6660
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 13.00 12.8 12.7 12.8 12.6 10.6
افراد شاغل 90.24 90 91 91.2 91.1 92
افراد بیکار 13.49 13.25 13.5 12.9 12.9 9
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70 61.8 61.8 61.9 61.9 62.8
هزینه های کار 121.68 130 120 122 122 139
دستمزد 2104.00 2037 2050 2058 2025 2500
حداقل دستمزد 937.00 937 937 1090 1090 1280
جمعیت 206.08 207 207 208 208 212
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4100.00 4250 4250 4290 4290 4600
دستمزد در تولید 2071.00 2054 2060 2075 2075 2560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1200.00 1250 1250 1280 1290 1350
هزینه زندگی خانواده 2187.00 2258 2259 2259 2259 2259
هزینه زندگی انفرادی 1608.90 1675 1676 1677 1677 1677
آمار اشتغال غیر کشاورزی 9.82 -10 19 25 58 20
بهره وری 121.68 135 138 125 125 162
تغییر اشتغال -3.60 1.5 1.8 -3.5 3 1
نرخ اشتغال 53.70 54.3 54.4 54.5 54.4 56
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.71 3.5 3.7 3.8 3.9 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.24 0.2 0.3 0.39 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4843.87 4847 4852 4900 4960 5360
اندازه اصل تورم 4.22 5.1 5 5.2 5.1 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 8.30 7.85 8.17 8.08 8 8.19
قیمت تولید 671.01 660 640 650 660 950
قیمت صادرات 125.39 119 119 119 120 125
قیمت واردات 115.16 112 113 115 115 145
تورم مواد غذایی -0.66 2.3 2.4 3 3.24 6
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 -1.2 0.7 1.1 1.5 4.8
CPI Housing Utilities 8173.99 8234 8307 8403 8473 8837
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4496.43 4507 4518 4521 4522 5200
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 9.25 8.25 7.5 7.5 7.5 6.5
نسبت ذخیره نقدی 45.00 45 45 45 45 45
عرضه پول M0 260238.97 257606 255927 255583 255528 255519
عرضه پول M1 314263.09 313807 313204 313183 313185 313182
عرضه پول M2 2393014.91 2436163 2483038 2507043 2536631 2610051
عرضه پول M3 5497325.88 5610095 5727488 5845623 5963697 7127443
ذخایر ارزی 377175.00 380101 381644 382416 382857 549000
ترازنامه بانک 5715530.53 5800000 5800000 5700000 5650000 6100000
وام به بخش خصوصی 769432.00 758950 748680 738988 729882 664309
نرخ بهره سپرده 12.40 9 8.5 8.5 8.5 8
میزان رشد وام 0.40 0.2 0.7 0.2 0.4 1.5
ترازنامه بانک مرکزی 3017308939.00 3083218724 3120045113 3155220049 3188509986 3435169040
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 6298.00 5500 4800 5000 4500 3000
صادرات 18769.00 19000 18500 19100 18700 25000
واردات 12471.00 13500 13700 14100 14200 22000
حساب جاری 1330.40 1200 1100 1200 1500 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1.4 -1.4 -1.5 -1.5 -1.7
بدهی خارجی 666944.32 683573 671428 675098 677432 734000
رابطه مبادله 108.88 94 91 110 110 100
گردش سرمایه 1281.80 1989 1782 2062 1827 1030
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3991.40 5917 6110 6136 6140 7000
حواله 202.30 185 190 193 195 194
ذخایر طلا 67.29 67.27 67.28 67.27 67.27 67.27
تولید نفت خام 2550.00 2598 2600 2600 2600 2600
شاخص تروریسم 1.74 1.19 1.01 0.91 0.81 1.52
ورود توریست 6578.00 6586 6692 6724 6755 6864
فروش اسلحه 109.00 65.46 66.9 68.5 70.11 87.83
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.49 70 70 72 72 75
بودجه دولت -8.90 -8.5 -8.5 -9 -9 -7
ارزش بودجه دولت -51060.00 -42465 -43268 -44264 -45069 -110000
هزینه های دولت 106481.83 104334 104534 104600 104594 104601
درآمدهای دولت 104100.00 108020 107248 108346 108768 109391
مخارج نظامی 22839.30 22841 22347 22394 22440 23071
بدهی های دولت 4674598.72 4801903 4930069 5055487 5178484 6284956
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 50.60 51.7 52.5 53 53.1 51
شاخص PMI خدمات 48.80 52 52 51.8 51.3 52.7
شاخص PMI تولید 50.00 52.1 52.7 52.4 52.1 52.8
پی ام آی مرکب 49.40 51 50.9 50.5 50.1 53.6
تولید صنعتی 0.50 1.5 0.1 0.7 1.1 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.5 0.6 1.1
تولید صنعتی -0.10 0.6 1 1.1 2.5 1.8
استفاده از ظرفیت 77.00 77.5 78 78 78 79
تغییرات موجودی انبار 22385.89 36000 15000 19000 28000 21000
مجموع فروش خودرو 151703.00 152866 155003 156267 156259 176000
تولید خودرو 224763.00 184000 186000 191000 191000 190000
ثبت خودرو 185.00 183 181 182 182 182
شاخص اقتصادی مقدم 0.50 0.3 0.4 -0.1 0.1 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 47.90 48.9 49 50.2 50.3 51
تولید فولاد 2649.00 2669 2696 2691 2688 2689
استخراج معدن 4.50 -0.5 -1.1 3.57 3.46 1.5
شاخص رقابتی 4.06 4.06 4.06 4.13 4.13 4.18
رتبه رقابتی 81.00 81 81 79 79 77
آسانی کسب و کار 123.00 116 115 115 115 112
شاخص فساد مالی 40.00 39 40 42 42 45
رتبه فساد مالی 79.00 76 75 74 74 72
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.50 101 101 102 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 0.3 0.3 0.4 0.4 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 0.2 0.5 0.7 0.3 2.1
هزینه های مصرف کننده 1003617.65 1090000 1110000 1130000 1140000 1300000
تسهیلات اعتباری خریدار 1595396.00 1623456 1651277 1678844 1706159 1965955
اعتبار بخش خصوصی 2850441.00 2851819 3120000 2852963 2853395 3690000
نرخ وام بانکی 63.30 60.82 59.27 58.39 57.9 55.43
قیمت گازوئیل 1.20 1.06 1.05 1.05 1.04 1
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49
شاخص مسکن 129.80 129 129 128 128 125
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11