شاخص یاب

برزیل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.76 3.93 3.98 4.03 4.08 4.19
بازار سهام 96335.51 86047 84460 82908 81383 78413
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.99 9.34 9.49 9.64 9.8 10.11