شاخص یاب

برزیل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.5 0.7 0.6 0.4 0.8
نرخ بیکاری 12.30 12.2 12 11.9 11.7 12.1
نرخ تورم 4.19 4.1 4 4 4.2 4.3
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.75 6.75 6.75
موازنه تجاری 3774.99 4500 4500 7000 5900 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 76 76 80 80 83
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 4.05
4.18 4.23 4.28 4.33 4.53
بازار سهام 79444.29
76210 74971 73747 72546 67932
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.70
12.21 12.38 12.55 12.73 13.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.5 0.7 0.6 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00
1.5 1.6 1.7 2.2 2.6
تولید ناخالص داخلی 2055.51
2100 2100 2200 2200 2350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 292743.31
297862 296508 293776 299184 311519
تولید ناخالص ملی 1672449.67
1621295 1696843 1644516 1709244 1782744
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 271381.65
265904 272314 267629 277352 286100
تولید ناخالص داخلی سرانه 10888.98
11200 11200 10000 10000 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103.45
14250 14250 14500 14500 16500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22302.59
18472 13370 24747 22793 14047
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14810.83
15630 15579 15277 15137 16368
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29063.81
31727 30417 28387 29703 31957
تولید ناخالص داخلی از معادن 2544.41
2664 2610 2469 2600 2742
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39970.23
40277 40348 40043 40850 42391
تولید ناخالص داخلی از خدمات 176003.35
178980 182020 175225 179875 191235
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8123.63
8490 8476 8088 8302 8906
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6706.67
6484 6645 6821 6854 6982
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.30
12.2 12 11.9 11.7 12.1
افراد شاغل 91.66
91.99 91 92.05 92.01 92
افراد بیکار 12.87
12.96 12.4 12.3 12.4 12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.40
61.41 62 61.47 61.48 62.8
هزینه های کار 105.04
111 125 109 109 139
دستمزد 2205.00
2220 2250 2240 2220 2370
حداقل دستمزد 954.00
954 954 1050 1050 1190
جمعیت 207.66
209 209 210 210 212
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2380.00
2400 2400 2450 2450 2550
هزینه زندگی انفرادی 1450.00
1479 1479 1500 1500 1550
آمار اشتغال غیر کشاورزی 100.43
34 -200 45 -0.4 30
بهره وری 105.04
111 145 109 109 162
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280.00
4430 4430 4500 4500 4600
دستمزد در تولید 2229.00
2210 2250 2280 2270 2340
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310.00
1350 1350 1400 1400 1450
نرخ اشتغال 53.90
54.05 54.9 54.03 54.02 56
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.19
4.1 4 4 4.2 4.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.09
0.1 0.1 0.3 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5056.56
5060 5113 5149 5256 5557
اندازه اصل تورم 3.60
3.3 3.4 3.5 3.5 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.80
4.78 3.46 4.06 4.66 3.99
قیمت تولید 753.28
774 805 796 816 921
قیمت صادرات 135.33
135 133 134 134 135
قیمت واردات 121.05
121 121 122 122 124
تورم مواد غذایی 2.20
2.2 2.3 2.4 2.4 2.6
تغییر قیمت تولید کننده 11.20
14 16 13 10 6
CPI مسکن آب و برق 8819.44
8547 8728 8689 9011 9485
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4839.11
4790 4893 4971 5080 5318
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6.5 6.75 6.75 6.75
نسبت ذخیره نقدی 25.00
25.98 45 25.75 25.69 45
عرضه پول M0 277677.29
275253 274617 274749 274833 274840
عرضه پول M1 361191.40
333293 333087 333092 333087 333086
عرضه پول M2 2589685.69
2629329 2684225 2712582 2738790 2780496
عرضه پول M3 5856775.59
5790000 5643935 5537797 5446605 5066381
ذخایر ارزی 381393.00
382166 382905 383502 383784 549000
ترازنامه بانک 6156144.10
6070058 6000000 6167494 6214545 6100000
وام به بخش خصوصی 674196.00
665656 653432 641912 631072 552335
نرخ بهره سپرده 8.51
8.51 8.51 8.76 8.76 8.76
میزان رشد وام -0.20
0.2 0.6 0.4 0.5 0.5
ترازنامه بانک مرکزی 3409301938.00
3467334718 3541436687 3613863473 3685959713 4384695148
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 3774.99
4500 4500 7000 5900 3000
صادرات 22552.00
22500 19500 24000 23900 25000
واردات 18777.00
18000 15000 17000 18000 22000
حساب جاری -4433.00
500 -4200 -4100 550 -4400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48
-0.6 -0.6 -1.4 -1.4 -1.5
بدهی خارجی 660146.01
656963 664213 654982 658619 734000
رابطه مبادله 111.80
112 110 110 110 109
گردش سرمایه -3098.00
-870 -690 -737 -722 1030
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3897.50
5100 4000 3700 4400 4500
حواله 210.70
201 210 210 210 209
ذخایر طلا 67.30
67.29 67.29 67.29 67.29 67.29
تولید نفت خام 2607.00
2601 2602 2602 2602 2602
شاخص تروریسم 1.57
1.6 1.6 1.3 1.3 1.4
فروش اسلحه 45.00
65 65 75 75 70
ورود توریست 6589.00
6700 6700 6750 6650 6700
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04
76 76 80 80 83
بودجه دولت -7.80
-8.2 -8.2 -8.4 -8.4 -7.8
ارزش بودجه دولت -29162.00
-50000 -55000 -52000 -51500 -55000
هزینه های دولت 113947.62
113408 150212 116044 107591 157817
درآمدهای دولت 109751.00
130000 140000 127000 129000 130000
مخارج نظامی 25751.34
26474 26474 21968 21968 22000
بدهی های دولت 5186540.04
5269194 5389470 5507702 5624336 6707436
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 52.80
53 53 54 54 55
شاخص PMI خدمات 46.80
47 50.5 50.4 50.6 50.4
شاخص PMI تولید 51.10
50.9 51.4 51.4 51.6 53
پی ام آی مرکب 47.80
50.2 50.4 50.6 50.3 51
تولید صنعتی 4.00
2.8 2.4 3.3 3 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20
1.3 2 -1.2 0.7 1.3
تولید صنعتی 4.00
2.3 3.6 1.2 3 1.6
استفاده از ظرفیت 77.30
76.8 79 76.83 76.83 79
تغییرات موجودی انبار 8925.74
12918 30000 25089 7288 21000
مجموع فروش خودرو 203926.00
185915 185376 185652 186326 176000
تولید خودرو 291425.00
280000 225000 250000 245000 265000
ثبت خودرو 249.00
0.02 255 215 210 240
شاخص اقتصادی مقدم 0.57
0.3 0.6 0.3 0.4 0.4
تمایلات کسب و کار کوچک 50.80
50.51 51 51.4 51.46 51
سرعت اینترنت 6819.06
9947 10325 10729 11007 12317
آدرس های IP 26855780.00
26704333 26721060 26725164 26730033 26743459
استخراج معدن 3.80
1.1 1.4 -1.3 1.6 1.2
تولید فولاد 3022.00
2960 2946 2932 2931 2933
شاخص رقابتی 4.14
4.14 4.14 4.2 4.2 4.2
رتبه رقابتی 80.00
80 80 81 81 82
آسانی کسب و کار 125.00
125 125 126 126 124
شاخص فساد مالی 37.00
34 34 30 30 30
رتبه فساد مالی 96.00
94 94 98 98 95
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.70
104 103 102 103 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50
0.1 0.5 0.6 0.17 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.00
2.4 3.8 2.43 3.3 2.1
هزینه های مصرف کننده 1063420.89
1056694 1106903 1064098 1086816 1162939
تسهیلات اعتباری خریدار 1702729.00
1718510 1742628 1766360 1789764 2008334
اعتبار بخش خصوصی 2904230.00
2923476 3300000 2950482 2961193 3690000
نرخ وام بانکی 52.03
52.03 52.03 52.28 52.28 52.28
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.70
24.59 24.65 24.62 24.62 24.63
قیمت گازوئیل 1.10
1.12 1.06 1 0.94 0.75
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 129.10
129 129 129 129 127
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50
27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80
39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80
28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 24.74
24.29 25.42 25.32 25.51 25.3