برزیل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
نرخ بیکاری 13.10 12.8 12.6 12.9 13 12.1
نرخ تورم 2.76 2.8 2.9 3.1 3.4 5
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 8
موازنه تجاری 6140.00 7600 5500 4500 9000 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 72 72 72 73 75
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 3.65
3.47 3.59 3.72 3.85 4.41
بازار سهام 78897.66
80570 76711 73039 69535 57137
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.96
10.28 10.85 11.45 12.08 14.97
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
2.5 2.4 2.3 3.2 2.9
تولید ناخالص داخلی 1796.19
1970 1970 1970 2200 2350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 291838.95
293377 299193 298551 294553 314889
تولید ناخالص ملی 1670120.83
1628098 1628519 1708534 1600965 1802033
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 268026.06
251879 267092 274191 252732 289196
تولید ناخالص داخلی سرانه 10826.30
11200 11200 11200 11300 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14023.70
16000 13645 16000 17000 18800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13159.91
22682 18555 13463 25781 14199
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15334.12
15160 15700 15687 15853 16545
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29938.38
28914 31869 30627 27700 32303
تولید ناخالص داخلی از معادن 2569.13
2560 2676 2628 2554 2772
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39712.57
40282 40457 40626 40387 42849
تولید ناخالص داخلی از خدمات 179153.55
176066 179780 183274 175105 193304
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8343.01
8136 8528 8535 7981 9002
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6540.83
6584 6513 6691 6879 7057
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 13.10
12.8 12.6 12.9 13 12.1
افراد شاغل 90.58
91.1 90.63 91 90.64 92
افراد بیکار 13.69
12.9 13.57 12 13.57 9
نرخ مشارکت نیروی کار 61.60
61.9 61.58 62 61.61 62.8
هزینه های کار 136.43
122 133 125 133 139
دستمزد 2169.00
2160 2175 2200 2230 2500
حداقل دستمزد 954.00
954 954 954 1050 1190
جمعیت 207.66
208 209 209 210 212
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2380.00
2400 2400 2400 2450 2450
هزینه زندگی انفرادی 1450.00
1473 1479 1486 1482 1474
آمار اشتغال غیر کشاورزی 56.15
58 58.21 30 58.15 20
بهره وری 136.43
133 133 145 133 162
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280.00
4430 4430 4430 4500 4600
دستمزد در تولید 2199.00
2150 2200 2230 2240 2480
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310.00
1300 1300 1300 1380 1450
نرخ اشتغال 53.60
54.4 53.56 54.9 54.1 56
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.76
2.8 2.9 3.1 3.4 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.22
0.49 0.5 0.4 0.48 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4961.84
4992 5036 5108 5160 5594
اندازه اصل تورم 2.96
5.1 5 5.9 2.56 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.80
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
قیمت تولید 713.04
686 693 710 722 775
قیمت صادرات 132.54
124 128 125 125 125
قیمت واردات 119.48
115 116 125 115 145
تورم مواد غذایی -2.11
-0.5 1.6 2 3 4.5
تغییر قیمت تولید کننده -0.50
1.5 2 2.3 2.5 4.8
CPI مسکن آب و برق 8368.90
8307 8506 8719 8585 9549
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4780.04
4629 4767 4889 4844 5354
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6.5 6.5 6.5 8
نسبت ذخیره نقدی 25.00
45 45 45 45 45
عرضه پول M0 263342.86
263911 270816 268365 263828 262153
عرضه پول M1 333043.71
318607 322848 321192 320182 320616
عرضه پول M2 2504318.27
2530012 2546570 2567417 2571744 2595882
عرضه پول M3 5956968.46
6046259 6174949 6302894 6430412 7811144
ذخایر ارزی 379979.00
376677 376176 375432 374583 549000
ترازنامه بانک 5920108.90
5650000 5854027 6000000 5854027 6100000
وام به بخش خصوصی 685049.00
662372 642306 623284 605245 458907
نرخ بهره سپرده 12.40
11.9 11.9 11.9 11.9 13.4
میزان رشد وام 0.60
0.4 0.55 1 0.75 1.5
ترازنامه بانک مرکزی 3175974117.00
3115569019 3105928070 3101232042 3098944645 3096773174
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 6140.00
7600 5500 4500 9000 3000
صادرات 19932.00
21800 20000 19500 24000 25000
واردات 13790.00
14200 14500 15000 15000 22000
حساب جاری 620.00
-1500 -19000 -18000 -528 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48
-1.7 -1.7 -1.7 -1.6 -1.7
بدهی خارجی 673910.02
672262 680388 672692 679981 734000
رابطه مبادله 110.93
108 110 100 108 86.21
گردش سرمایه 1247.50
-223 -196 -165 -175 1030
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2618.00
5164 5402 5432 5435 7000
حواله 195.00
203 190 188 200 197
ذخایر طلا 67.30
67.3 67.3 67.3 67.3 67.3
تولید نفت خام 2615.00
2613 2639 2639 2620 2620
شاخص تروریسم 1.57
1.01 0.95 0.9 0.85 1.51
فروش اسلحه 45.00
45 45 45 45 45
ورود توریست 6578.00
6400 6500 6600 6575 6000
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04
72 72 72 73 75
بودجه دولت -7.80
-9 -7.8 -9 -7.8 -5
ارزش بودجه دولت -57631.08
-26340 -21836 -16386 -18342 -110000
هزینه های دولت 114104.48
107813 113915 151247 117756 159524
درآمدهای دولت 105659.17
101552 114359 105437 109248 116039
مخارج نظامی 25751.34
22932 22475 22017 21969 20878
بدهی های دولت 4984707.60
5048249 5078357 5068796 5026271 4719753
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 55.50
60 61 65 54.71 61
شاخص PMI خدمات 50.00
51.3 51 51.5 50.4 52.7
شاخص PMI تولید 52.30
51.9 52 52.8 52 52.8
پی ام آی مرکب 50.60
51.7 51.2 51.1 50.4 53.6
تولید صنعتی 1.30
4.1 2.6 2.5 2.37 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10
0.6 1.61 0.4 0.43 1.1
تولید صنعتی 1.60
2.5 2.08 0.4 0.89 1.8
استفاده از ظرفیت 78.20
78 77.59 79 77.02 79
تغییرات موجودی انبار -28869.36
28000 7003 30000 10288 21000
مجموع فروش خودرو 178699.00
142510 142340 142051 141639 176000
تولید خودرو 266111.00
191000 209173 190000 204640 190000
ثبت خودرو 217.00
202 196 189 192 191
شاخص اقتصادی مقدم -0.74
0.1 0.19 0.2 -0.02 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 53.00
50.3 53.47 51 53.37 51
سرعت اینترنت 6819.06
9593 9947 10325 10729 12317
آدرس های IP 26855780.00
26693623 26704333 26721060 26725164 26743459
استخراج معدن -1.30
1.89 2.53 0.2 3.01 1.5
تولید فولاد 2949.00
2976 2980 2980 2980 2980
شاخص رقابتی 4.14
4.13 4.1 4.13 4.1 4.18
رتبه رقابتی 80.00
79 80 79 80 77
آسانی کسب و کار 125.00
115 125 114 125 112
شاخص فساد مالی 37.00
42 37 42 37 45
رتبه فساد مالی 96.00
74 93 74 98 72
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.20
103 103 104 103 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30
0.3 0.1 0.5 0.6 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.50
2.2 2.4 3.8 3.5 2.1
هزینه های مصرف کننده 1089471.43
1033839 1061413 1114529 1033904 1175522
تسهیلات اعتباری خریدار 1669077.00
1658816 1660758 1659804 1660369 1660209
اعتبار بخش خصوصی 2863905.00
2846645 2842750 3300000 2838135 3690000
نرخ وام بانکی 57.21
56.71 56.71 56.71 56.71 58.21
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 21.60
21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
قیمت گازوئیل 1.21
1.21 1.14 1.07 1.01 0.71
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 129.30
129 129 129 129 130
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50
27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80
39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80
28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 24.74
24.02 24.29 25.42 25.32 25.3