برزیل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.4 0.4 0.6 1.5
نرخ بیکاری 12.40 12.1 11.8 11.4 11.2 9.8
نرخ تورم 2.70 2.8 3 3.1 3.3 5
نرخ بهره 7.50 7 6.5 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری 5201.00 4800 5000 4500 4000 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.49 70 72 72 62.55 75
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 3.26 3.14 3.11 3.07 3.04 2.69
بازار سهام 73437.28 75000 74300 73500 72800 64400
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.19 10 10.1 10.2 10.3 11.39
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.4 0.4 0.6 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 0.5 0.6 0.8 1.3 1.9
تولید ناخالص داخلی 1796.19 1820 1970 1970 1970 2400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 288139.83 285600 280900 287000 287214 299000
تولید ناخالص ملی 1616034.08 1750000 1800000 1850000 1619381 2000000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 253869.44 266000 268000 271000 252890 306000
تولید ناخالص داخلی سرانه 10826.30 10050 11200 11200 10751 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14023.70 14500 16000 16000 12871 18800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22012.33 13000 24500 21902 18743 15500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15458.89 16836 16663 16843 17251 19200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28065.11 28267 26931 27948 29205 33500
تولید ناخالص داخلی از معادن 2514.54 2480 2250 2370 2560 2860
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39294.72 39159 39178 39264 39217 37500
تولید ناخالص داخلی از خدمات 173377.31 180000 170000 173000 174000 175000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7809.32 7784 7659 7743 7841 9140
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6303.01 6390 6520 6650 6360 6660
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 12.40 12.1 11.8 11.4 11.2 9.8
افراد شاغل 91.30 91 91.2 91.1 90.78 92
افراد بیکار 12.96 13.5 12.9 12.9 12.37 9
نرخ مشارکت نیروی کار 61.80 61.8 61.9 61.9 61.31 62.8
هزینه های کار 140.43 120 122 122 134 139
دستمزد 2115.00 2050 2058 2025 2089 2500
حداقل دستمزد 937.00 937 1090 1090 1090 1280
جمعیت 206.08 207 208 208 209 212
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2380.00 2382 2385 2386 2387 2386
هزینه زندگی انفرادی 1450.00 1461 1473 1479 1486 1477
آمار اشتغال غیر کشاورزی 34.39 19 25 58 60.03 20
بهره وری 140.43 138 137 135 134 162
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280.00 4250 4290 4290 4113 4600
دستمزد در تولید 2104.00 2060 2075 2078 2059 2560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310.00 1250 1280 1290 1188 1350
تغییر اشتغال -3.60 1.8 -3.5 3 -0.44 1
نرخ اشتغال 54.10 54.4 54.5 54.4 54.39 56
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.70 2.8 3 3.1 3.3 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 0.3 2.29 3.09 3.73 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4881.25 4852 4900 4960 4959 5360
اندازه اصل تورم 3.84 4 5.2 5.1 5 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 8.30 83.06 92.78 102 112 144
قیمت تولید 679.10 640 650 660 678 950
قیمت صادرات 121.59 121 121 121 121 125
قیمت واردات 112.97 113 115 115 111 145
تورم مواد غذایی -2.14 -1 1.1 1.4 1.6 6
تغییر قیمت تولید کننده -3.50 0.7 1.1 1.5 2 4.8
CPI مسکن آب و برق 8319.92 8394 8485 8543 8578 8575
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4623.85 4659 4683 4692 4693 5200
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 7.50 7 6.5 6.5 6.5 6.5
نسبت ذخیره نقدی 45.00 45 45 45 47.43 45
عرضه پول M0 254453.34 257153 256202 255896 255678 253833
عرضه پول M1 314099.87 312931 312585 312276 311967 309201
عرضه پول M2 2431239.39 2456014 2470819 2479051 2483145 2471013
عرضه پول M3 5691033.14 5866844 6021540 6158538 6280202 6889712
ذخایر ارزی 380351.00 379561 378458 377556 376742 549000
ترازنامه بانک 5783249.60 5800000 5700000 5650000 5619398 6100000
وام به بخش خصوصی 729867.00 702860 683297 668757 657761 618007
نرخ بهره سپرده 12.40 8.5 8.5 8.5 408 8
میزان رشد وام 0.00 0.7 0.2 0.4 0.71 1.5
ترازنامه بانک مرکزی 3129268924.00 3149839959 3151934154 3150576870 3148648455 3130390748
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 5201.00 4800 5000 4500 4000 3000
صادرات 18877.00 18500 19100 18700 17569 25000
واردات 13676.00 13700 14100 14200 13275 22000
حساب جاری 434.00 1100 1200 1500 -974 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1.4 -1.5 -1.5 -0.8 -1.7
بدهی خارجی 683699.11 681243 674076 678301 676115 734000
رابطه مبادله 107.63 91 106 106 105 100
گردش سرمایه 985.10 -207 -665 -969 -1216 1030
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6340.00 5060 4784 4581 4419 7000
حواله 174.90 179 180 180 179 178
ذخایر طلا 67.29 65.03 63.82 62.62 61.39 55.5
تولید نفت خام 2550.00 2588 2585 2582 2579 2554
شاخص تروریسم 1.74 1.01 0.91 0.81 0.71 1.52
ورود توریست 6578.00 6600 6575 6550 6525 6200
فروش اسلحه 109.00 80.7 78.98 77.27 75.55 83.09
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.49 70 72 72 62.55 75
بودجه دولت -8.90 -8.5 -9 -9 -4.31 -7
ارزش بودجه دولت -53308.54 -44285 -38657 -34581 -31375 -110000
هزینه های دولت 112563.93 106861 105741 104768 103714 94807
درآمدهای دولت 105595.00 104489 103462 102460 101449 92643
مخارج نظامی 22839.30 22085 22052 22020 21987 21909
بدهی های دولت 4789341.59 4860209 4902477 4925627 4935528 4816435
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 56.00 58.5 59 60 61 61
شاخص PMI خدمات 48.80 51 51.8 51.3 51 52.7
شاخص PMI تولید 51.20 51 51.2 51.9 52 52.8
پی ام آی مرکب 49.50 50.9 50.5 50.1 49.16 53.6
تولید صنعتی 2.60 3.7 2.8 4.1 2.6 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 0.2 0.5 0.6 0.14 1.1
تولید صنعتی 2.60 1 1.1 2.5 1.53 1.8
استفاده از ظرفیت 77.50 78 78 78 78.75 79
تغییرات موجودی انبار -10014.39 15000 19000 28000 11435 21000
مجموع فروش خودرو 166834.00 168101 166054 164295 162714 176000
تولید خودرو 249932.00 186000 191000 191000 229423 190000
ثبت خودرو 203.00 202 200 198 196 180
شاخص اقتصادی مقدم -0.38 0.4 -0.1 0.1 0.17 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 52.30 49 50.2 50.3 53.54 51
سرعت اینترنت 6819.06 8549 9002 9593 9947 12169
آدرس های IP 26855780.00 25700196 25338992 24954191 24585854 22074778
استخراج معدن 2.20 -1.1 2.98 3.15 3.23 1.5
تولید فولاد 2959.00 2927 2882 2838 2798 2531
شاخص رقابتی 4.14 4.06 4.13 4.13 4.06 4.18
رتبه رقابتی 80.00 81 79 79 79 77
آسانی کسب و کار 125.00 115 115 115 124 112
شاخص فساد مالی 40.00 40 42 42 37 45
رتبه فساد مالی 79.00 75 74 74 80 72
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.20 101 102 102 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 0.3 0.4 0.4 0.3 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40 2.5 2.6 2.2 2.4 2.1
هزینه های مصرف کننده 1023279.04 1110000 1130000 1140000 1021705 1300000
تسهیلات اعتباری خریدار 1615615.00 1613625 1611291 1609360 1607619 1592928
اعتبار بخش خصوصی 2827166.00 3120000 2792093 2776969 2762587 3690000
نرخ وام بانکی 59.16 58.41 58.79 59.41 60.07 55.43
قیمت گازوئیل 1.19 1.2 1.13 1.08 1.03 1
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 129.40 129 129 128 127 116
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 28 27.5 27.5 28 28
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11