برزیل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.4 0.5 0.5 0.3 0.7
نرخ بیکاری 12.20 11.8 11.4 11.2 10.9 9.8
نرخ تورم 2.84 2.9 3.3 3.6 3.9 5
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 8
موازنه تجاری 4907.08 7900 7600 5500 4500 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 72 72 72 72 75
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.32
3.31 3.43 3.55 3.67 4.21
بازار سهام 84767.88
76132 72545 69133 65874 44781
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.45
10.22 10.79 11.39 12.03 14.95
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.4 0.5 0.5 0.3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
2.3 2.5 3.1 3.3 2.9
تولید ناخالص داخلی 1796.19
1970 1970 1970 1970 2350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 291838.95
280900 287000 292889 290000 299000
تولید ناخالص ملی 1670120.83
1800000 1850000 1687110 1910000 2000000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 268026.06
268000 271000 270693 275000 306000
تولید ناخالص داخلی سرانه 10826.30
11200 11200 11200 11200 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14023.70
16000 16000 16000 16000 18800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13159.91
24500 22331 18743 13743 15500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15334.12
16663 16843 17251 17759 19200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29938.38
27538 28515 30752 30087 33500
تولید ناخالص داخلی از معادن 2569.13
2250 2370 2560 2640 2860
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39712.57
39654 39656 39656 39656 37500
تولید ناخالص داخلی از خدمات 179153.55
170000 173000 174000 175000 175000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8343.01
7977 8002 8258 8287 9140
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6540.83
6520 6650 6360 6450 6660
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 12.20
11.8 11.4 11.2 10.9 9.8
افراد شاغل 91.70
91.2 91.1 90.99 91 92
افراد بیکار 12.69
12.9 12.9 13.22 12 9
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70
61.9 61.9 61.36 62 62.8
هزینه های کار 126.71
122 122 122 125 139
دستمزد 2169.00
2180 2160 2175 2200 2500
حداقل دستمزد 954.00
1090 1090 1090 1090 1280
جمعیت 207.66
209 209 209 209 212
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2380.00
2400 2400 2400 2400 2450
هزینه زندگی انفرادی 1450.00
1471 1471 1471 1471 1474
آمار اشتغال غیر کشاورزی 77.82
25 58 58.1 30 20
بهره وری 126.71
122 123 122 145 162
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280.00
4430 4430 4430 4430 4600
دستمزد در تولید 2191.00
2150 2150 2200 2230 2380
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310.00
1300 1300 1300 1300 1450
نرخ اشتغال 54.20
54.5 54.4 54.11 54.9 56
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.84
2.9 3.3 3.6 3.9 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.32
0.41 0.49 0.5 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4946.50
4900 4960 4992 5000 5360
اندازه اصل تورم 3.20
5.2 5.1 5 5.9 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.80
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
قیمت تولید 698.75
650 660 680 690 950
قیمت صادرات 130.37
124 124 128 125 125
قیمت واردات 116.19
115 115 115 125 145
تورم مواد غذایی -1.37
1.1 1.4 1.6 2 4.5
تغییر قیمت تولید کننده -2.00
1.1 1.5 2 2.3 4.8
CPI مسکن آب و برق 8338.86
8227 8078 8087 8190 8192
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4792.02
4814 4815 4725 4730 5200
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6.5 6.5 6.5 8
نسبت ذخیره نقدی 45.00
45 45 45 45 45
عرضه پول M0 264517.03
272459 260561 261121 261022 260689
عرضه پول M1 326539.53
326785 317013 320900 320306 319514
عرضه پول M2 2447670.43
2458936 2424835 2395928 2382324 2408342
عرضه پول M3 5813807.69
5802378 5695849 5553650 5470808 5676170
ذخایر ارزی 377035.00
373312 376900 377828 376146 549000
ترازنامه بانک 5920108.90
5700000 5650000 5845079 6000000 6100000
وام به بخش خصوصی 698000.00
699730 720178 749869 768980 733503
نرخ بهره سپرده 12.40
8 8 8 8 8
میزان رشد وام -0.80
0.2 0.4 0.58 1 1.5
ترازنامه بانک مرکزی 3175996667.00
3183889113 3183653919 3181929940 3179949578 3155695993
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 4907.08
7900 7600 5500 4500 3000
صادرات 17315.12
22000 21800 20000 19500 25000
واردات 12408.04
14100 14200 14500 15000 22000
حساب جاری -4310.00
-1200 -1500 -19000 -18000 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48
-1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی خارجی 671782.54
664902 669856 664383 660002 734000
رابطه مبادله 112.20
107 110 111 93 100
گردش سرمایه -3632.00
-3169 -3028 -2948 -2874 1030
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6466.00
5491 5266 4999 4765 7000
حواله 221.70
205 206 194 186 196
ذخایر طلا 67.29
66.41 65.17 64.04 62.93 56.79
تولید نفت خام 2612.00
2607 2629 2621 2612 2619
شاخص تروریسم 1.57
0.96 0.96 0.96 0.96 1.51
فروش اسلحه 45.00
45 45 45 45 45
ورود توریست 6578.00
6600 6600 6600 6600 6200
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04
72 72 72 72 75
بودجه دولت -7.80
-9 -9 -9 -9 -7
ارزش بودجه دولت 18626.00
-36627 -26340 -21836 -19616 -110000
هزینه های دولت 105356.83
119831 114423 113147 112292 100842
درآمدهای دولت 155619.00
140747 140007 139328 138588 125400
مخارج نظامی 22839.30
21994 21994 21994 21994 21705
بدهی های دولت 4904275.23
4906840 4906225 4858937 4782629 4775648
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 59.00
59 60 61 65 61
شاخص PMI خدمات 52.70
51.8 51.3 51 51.5 52.7
شاخص PMI تولید 53.20
51.2 51.9 52 52.8 52.8
پی ام آی مرکب 53.10
50.5 50.1 49.04 51.4 53.6
تولید صنعتی 5.70
2.8 4.1 2.6 2.5 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.40
0.5 0.6 0.85 0.4 1.1
تولید صنعتی 6.70
1.1 2.5 0.27 0.4 1.8
استفاده از ظرفیت 78.10
78 78 77.61 79 79
تغییرات موجودی انبار -28869.36
19000 28000 7003 30000 21000
مجموع فروش خودرو 129739.00
148260 170193 165775 157058 176000
تولید خودرو 213480.00
191000 191000 229344 190000 190000
ثبت خودرو 157.00
183 207 196 191 192
شاخص اقتصادی مقدم -0.56
-0.1 0.1 0.19 0.2 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 55.90
50.2 50.3 56.68 51 51
سرعت اینترنت 6819.06
9002 9593 9947 10325 12317
آدرس های IP 26855780.00
25338992 24954191 24585854 24238713 21396286
استخراج معدن 0.00
-0.41 2.04 3.33 0.2 1.5
تولید فولاد 2866.00
2772 2932 2814 2889 2897
شاخص رقابتی 4.14
4.13 4.13 4.13 4.13 4.18
رتبه رقابتی 80.00
79 79 79 79 77
آسانی کسب و کار 125.00
114 114 114 114 112
شاخص فساد مالی 37.00
42 42 42 42 45
رتبه فساد مالی 96.00
74 74 74 74 72
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.70
102 102 102 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90
0.4 0.4 0.3 0.5 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20
2.6 2.2 2.4 2.8 2.1
هزینه های مصرف کننده 1089471.43
1130000 1140000 1125288 1170000 1300000
تسهیلات اعتباری خریدار 1657751.00
1671711 1680736 1674164 1654038 1661397
اعتبار بخش خصوصی 2848336.00
2828386 2852939 2836459 3300000 3690000
نرخ وام بانکی 55.83
58.59 63.47 67.22 65.94 55.43
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 21.60
21.92 21.92 21.92 21.92 21.92
قیمت گازوئیل 1.29
1.24 1.24 1.19 1.18 1.07
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 129.40
130 130 130 130 130
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50
27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80
39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80
28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 24.74
25.27 24.02 24.29 25.42 25.3