برزیل

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 -0.3 -0.2 0.2 0.3 1.5
نرخ بیکاری 11.90 12.2 12.2 12.3 12.1 7.6
نرخ تورم 6.29 5.7 5.5 5.3 5.2 3.6
نرخ بهره 13.00 12.5 12.25 12 11.75 10
موازنه تجاری 4415.00 5500 5500 5500 6200 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.23 70 70 70 70 75
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 3.18 3.35 3.38 3.41 3.44 3.94
بازار سهام 64236.33 58500 57900 57300 56700 47800
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.98 11.68 11.79 11.91 11.21 13.74
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 -0.3 -0.2 0.2 0.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 -1.9 -1.7 -0.2 0.5 1.9
تولید ناخالص داخلی 1774.72 1580 1580 1580 1580 2010
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 290134.77 277000 280000 287000 285600 299000
تولید ناخالص ملی 1548975.66 1450000 1490000 1500000 1500000 1600000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 260490.16 260000 262000 260000 266000 306000
تولید ناخالص داخلی سرانه 11159.25 10050 10050 10050 10050 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14454.94 14500 14500 14500 14500 18800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16436.16 17386 15960 13351 12498 18500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16801.28 16473 16404 16581 16579 18200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 30071.50 26369 28114 29706 27873 33500
تولید ناخالص داخلی از معادن 2552.90 2470 2470 2522 2425 2860
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39836.72 39268 39754 39843 39588 40400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 175640.73 169568 170890 172685 173739 209000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8037.42 7358 7689 7723 7716 9140
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6213.34 6207 6252 6215 6235 6240
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 11.90 12.2 12.2 12.3 12.1 7.6
افراد شاغل 90.21 90 90 90 91 92
افراد بیکار 12.13 12 12 12 12 9
نرخ مشارکت نیروی کار 61.30 61.7 61.8 61.8 61.8 62.8
هزینه های کار 136.18 142 135 130 120 139
دستمزد 2032.00 2012 1985 2037 2050 2500
حداقل دستمزد 880.00 988 988 988 988 1280
جمعیت 204.45 206 206 206 208 212
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4100.00 3850 3850 3850 3850 4500
دستمزد در تولید 2014.00 2028 1995 2054 2060 2560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1200.00 1130 1130 1130 1130 1250
زندگی خانواده دستمزد 2950.00 2986 2976 2979 2978 2978
زندگی فردی دستمزد 1730.00 1738 1735 1736 1736 1736
آمار اشتغال غیر کشاورزی -116.70 -40 -40 -10 -9 20
بهره وری 136.18 130 132 135 138 162
تغییر اشتغال -3.60 -2 1 1.5 1.8 1
نرخ اشتغال 54.10 54.2 54.2 54.3 54.4 56
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 6.29 5.7 5.5 5.3 5.2 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4775.70 4874 4950 4990 5020 5960
اندازه اصل تورم 6.16 6.7 6.3 6.1 6.1 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 7.97 6.42 6.58 6.74 6.89 7.09
قیمت تولید 711.61 750 800 820 850 1050
قیمت صادرات 120.41 120 120 119 117 145
قیمت واردات 111.08 120 124 126 129 145
تورم مواد غذایی 8.62 8.5 7.4 7.5 7.3 6
تغییر قیمت تولید کننده 7.73 12.8 12.7 12.4 11.9 4.8
CPI حمل و نقل 4519.86 4610 4800 4850 5000 5900
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 13.00 12.5 12.25 12 11.75 10
نسبت ذخیره نقدی 45.00 45 45 45 45 45
عرضه پول M0 270287.15 262406 259140 258629 258445 258350
عرضه پول M1 346330.14 311034 311000 311092 311089 311089
عرضه پول M2 2301913.27 2324219 2341101 2346769 2356884 2372407
عرضه پول M3 5147954.17 5283452 5388250 5494343 5600535 6850446
ذخایر ارزی 365016.00 361874 360400 359673 359240 549000
ترازنامه بانک 5827193.45 5000000 5500000 5700000 6000000 8500000
وام به بخش خصوصی 814239.00 899000 899000 789500 782895 727081
نرخ بهره سپرده 12.62 10 9.7 9 8.5 8
میزان رشد وام 0.30 0.1 0.3 0.2 0.7 1.5
ترازنامه بانک مرکزی 2945102386.00 3011773013 3060951635 3107904731 3152284306 3531612397
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 4415.00 5500 5500 5500 6200 3000
صادرات 15941.00 18000 18500 19000 19900 25000
واردات 11525.00 12500 13000 13500 13700 22000
حساب جاری -877.90 -2900 -1900 -1000 1100 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.32 -3.1 -3.1 -31 -3.1 -2.6
بدهی خارجی 335067.25 355000 352000 350000 388000 434000
رابطه مبادله 108.42 102 104 94 91 100
گردش سرمایه -627.70 -2284 -2627 -2751 -2819 1030
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8752.00 6418 6527 6507 6509 7000
حواله 211.90 201 205 204 203 203
ذخایر طلا 67.20 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2
تولید نفت خام 2264.00 2312 2312 2312 2312 2312
شاخص تروریسم 1.74 2.21 2.21 1.19 1.01 1.52
ورود توریست 5813.00 5814 5819 5824 5828 5807
فروش اسلحه 41.00 24.87 34.72 44.56 44.67 45.29
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.23 70 70 70 70 75
بودجه دولت -10.30 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -7
ارزش بودجه دولت -80428.00 -69000 -36000 -77000 -110000 -110000
هزینه های دولت 112892.39 101150 101792 101831 101842 101845
درآمدهای دولت 102245.00 90373 95807 96924 99672 105782
مخارج نظامی 31953.60 32146 31957 31768 31734 31900
بدهی های دولت 4418424.09 4604175 4743710 4879265 5011535 6370509
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 50.10 51 51.1 52 53 51
شاخص PMI خدمات 45.10 47.5 48 49 50 52.7
شاخص PMI تولید 45.20 47 49 50.1 50.3 52.8
پی ام آی مرکب 45.20 48 49 50 50.3 53.6
تولید صنعتی -1.10 -3 1 1.5 0.1 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 -0.1 0.2 0.3 0.2 1.1
تولید صنعتی -1.97 -2 0.2 0.6 1 1.8
استفاده از ظرفیت 76.60 77.2 77.3 77.5 78 79
تغییرات موجودی انبار -513.56 -1100 1110 3600 1500 21000
مجموع فروش خودرو 169999.00 160000 160000 141636 141534 176000
تولید خودرو 200887.00 182000 185000 184000 186000 190000
ثبت خودرو 204.00 186 183 183 183 183
شاخص اقتصادی مقدم 0.20 -0.1 0.2 0.3 0.4 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 44.40 30.8 30.8 47.36 37 43
استخراج معدن 4.52 -2 -1 -0.5 -1.1 1.5
تولید فولاد 2426.00 2531 2499 2503 2508 2506
شاخص رقابتی 4.06 4.08 4.08 4.05 4.05 4.18
رتبه رقابتی 81.00 75 75 75 75 71
آسانی کسب و کار 123.00 116 116 118 115 112
شاخص فساد مالی 38.00 38 38 41.56 40 45
رتبه فساد مالی 76.00 76 76 70.2 75 72
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.30 102 102 102 104 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.00 -0.1 0.2 0.3 0.3 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.50 -1.5 -0.2 0.2 0.5 2.1
هزینه های مصرف کننده 1009563.63 945000 950000 960000 1010000 1200000
تسهیلات اعتباری خریدار 1550116.00 1590435 1620347 1649988 1679361 2011782
اعتبار بخش خصوصی 2852641.00 3000000 3000000 2828840 3120000 3690000
نرخ وام بانکی 73.60 68.64 68.64 74.64 74.71 55.43
قیمت گازوئیل 1.15 1.17 1.15 1.1 1 0.9
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالکیت مسکن 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49
شاخص مسکن 129.84 130 131 131 131 134
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11