بوتسوانا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2017-06
نرخ بیکاری 17.6 2016-12
نرخ تورم 3 2017-10
نرخ بهره 5 2017-10
موازنه تجاری -1006 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 10.48 2017-11
بازار سهام 8915 امتیاز 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 15.27 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22886 BWP - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31670 BWP - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7383 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15513 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 367 BWP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1762 BWP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1349 BWP میلون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2437 BWP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2974 BWP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4877 BWP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1386 BWP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 206 BWP - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.6 % 2016-12
جمعیت 2.25 میلیون 2016-12
افراد شاغل 406982 2016-12
دستمزد 5916 BWP / ماه 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 2.8 % 2017-10
تورم مواد غذایی 2.8 % 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-10
ترازنامه بانک 83236 BWP - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 2.1 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 77341 BWP - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 7578 USD - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 20834 BWP - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 17260 BWP - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 73321 BWP - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 73321 BWP - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1006 BWP - میلیون 2017-07
صادرات 4792 میلیون - BWP 2017-07
واردات 5798 BWP - میلیون 2017-07
حساب جاری 7113 BWP - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 % 2016-12
بدهی خارجی 17060 BWP - میلیون 2016-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 225 BWP - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 % 2016-12
بودجه دولت -1.1 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 18460 BWP - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 26216 BWP - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 72.5
هزینه های مالی 12255 BWP - میلیون 2017-03
ارزش بودجه دولت 4392 BWP - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 16647 BWP - میلیون 2017-03
مخارج نظامی 536 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -5991 BWP - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 2553 KBps 2017-03
آدرس های IP 10680 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 48 % 2017-06
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 63 2018-12
شاخص فساد مالی 60 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 35 2016-12
آسانی کسب و کار 81 2017-12
تولید صنعتی -8.7 % 2017-06
استخراج معدن 1.5 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10147 BWP - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 7 % 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 32049 BWP - میلیون 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12