بوتسوانا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-03
نرخ بیکاری 17.6 2016-12
نرخ تورم 3.4 2017-08
نرخ بهره 5.5 2017-08
موازنه تجاری 1146 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 10.2 2017-09
بازار سهام 8960 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 15.27 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22466 BWP - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31670 BWP - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7383 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15513 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 348 BWP - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1716 BWP - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1272 BWP Millon 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2209 BWP - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2933 BWP - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5106 BWP - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1343 BWP - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 112 BWP - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.6 % 2016-12
جمعیت 2.25 میلیون 2016-12
افراد شاغل 406982 2016-12
دستمزد 5916 BWP/Month 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 3.3 % 2017-08
تورم مواد غذایی 3.8 % 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2017-08
ترازنامه بانک 82052 BWP - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 2.1 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 75456 BWP - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 7287 USD - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 21147 BWP - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 15593 BWP - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 65443 BWP - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 65443 BWP - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1146 BWP - میلیون 2017-06
صادرات 5635 میلیون - BWP 2017-06
واردات 4489 BWP - میلیون 2017-06
حساب جاری 10873 BWP - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 % 2016-12
بدهی خارجی 18004 BWP - میلیون 2016-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 156 BWP - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 % 2016-12
بودجه دولت 0.2 % of GDP 2015-12
هزینه های دولت 18460 BWP - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 26216 BWP - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 72.5
هزینه های مالی 14636 BWP - میلیون 2016-12
ارزش بودجه دولت -1342 BWP - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 13294 BWP - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 536 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -5991 BWP - میلیون 2016-12
اطمینان کسب و کار 48 % 2017-06
شاخص رقابتی 4.29 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 64 2017-12
شاخص فساد مالی 60 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 35 2016-12
آسانی کسب و کار 71 2016-12
تولید صنعتی -21 % 2017-03
استخراج معدن -14.4 % 2017-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10245 BWP - میلیون 2017-03
نرخ وام بانکی 7 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 31328 BWP - میلیون 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12