شاخص یاب

بوتسوانا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-03
نرخ بیکاری 18.1 2017-12
نرخ تورم 3 2018-08
نرخ بهره 5 2018-08
موازنه تجاری 2425 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 10.63 2018-09
بازار سهام 8132 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 17.41 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23550 BWP - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28705 BWP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7523 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15807 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 368 BWP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1776 BWP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1341 BWP میلون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2478 BWP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3030 BWP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5076 BWP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1447 BWP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 169 BWP - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.1 % 2017-12
جمعیت 2.29 میلیون 2017-12
افراد شاغل 410329 2017-12
دستمزد 6216 BWP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.6 % 2018-08
تورم مواد غذایی -1.3 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-08
ترازنامه بانک 84356 BWP - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 1.46 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 74960 BWP - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 7385 USD - میلیون 2018-05
نرخ وام 6.5 % 2018-06
وام به بخش خصوصی 22836 BWP - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 16401 BWP - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 72855 BWP - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 72855 BWP - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2425 BWP - میلیون 2018-05
صادرات 6553 میلیون - BWP 2018-05
واردات 4128 BWP - میلیون 2018-05
حساب جاری 2619 BWP - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12 % 2017-12
بدهی خارجی 15997 BWP - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1093 BWP - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.3 % 2017-12
بودجه دولت -0.1 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 19349 BWP - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 26977 BWP - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 72
هزینه های مالی 13523 BWP - میلیون 2017-12
ارزش بودجه دولت -379 BWP - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 13044 BWP - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 487 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -2216 BWP - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 2553 KBps 2017-03
آدرس های IP 10680 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 58 نقاط شاخص 2018-06
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 63 2018-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 34 2017-12
آسانی کسب و کار 81 2017-12
تولید صنعتی 11.7 % 2018-03
استخراج معدن 12.6 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10926 BWP - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 6.5 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 33605 BWP - میلیون 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.51 celsius 2013-08