بوتسوانا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.5 2017-12
نرخ بیکاری 18.1 2017-12
نرخ تورم 3.4 2018-04
نرخ بهره 5 2018-04
موازنه تجاری -1054 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 9.93 2018-05
بازار سهام 8534 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.5 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 15.27 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23897 BWP - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28705 BWP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7383 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15513 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 376 BWP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1773 BWP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1438 BWP میلون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2375 BWP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3017 BWP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5528 BWP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1451 BWP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 146 BWP - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.1 % 2017-12
جمعیت 2.25 میلیون 2016-12
افراد شاغل 409184 2017-09
دستمزد 6088 BWP / ماه 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-04
تورم مواد غذایی -0.1 % 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-04
ترازنامه بانک 83165 BWP - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 1.46 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 76632 BWP - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 7966 USD - میلیون 2018-01
نرخ وام 6.5 % 2018-03
وام به بخش خصوصی 21011 BWP - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 16388 BWP - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 72337 BWP - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 72337 BWP - میلیون 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1054 BWP - میلیون 2018-02
صادرات 3481 میلیون - BWP 2018-02
واردات 4535 BWP - میلیون 2018-02
حساب جاری 4499 BWP - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12 % 2017-12
بدهی خارجی 16659 BWP - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1208 BWP - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.3 % 2017-12
بودجه دولت -0.1 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 19349 BWP - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 26977 BWP - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 72
هزینه های مالی 13523 BWP - میلیون 2017-12
ارزش بودجه دولت -479 BWP - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 13044 BWP - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 487 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -2216 BWP - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 2553 KBps 2017-03
آدرس های IP 10680 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 46 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 63 2018-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 34 2017-12
آسانی کسب و کار 81 2017-12
تولید صنعتی -0.5 % 2017-12
استخراج معدن 0.5 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10793 BWP - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 6.5 % 2018-02
تسهیلات اعتباری خریدار 33141 BWP - میلیون 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.51 celsius 2013-08