شاخص یاب

بوتسوانا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.4 2018-06
نرخ بیکاری 18.1 2017-12
نرخ تورم 3.6 2018-10
نرخ بهره 5 2018-10
موازنه تجاری -2412 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 10.62 2018-11
بازار سهام 7914 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 17.41 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24099 BWP - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28705 BWP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7523 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15807 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 384 BWP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1821 BWP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1412 BWP میلون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2628 BWP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3076 BWP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5310 BWP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1482 BWP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 170 BWP - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.1 % 2017-12
جمعیت 2.29 میلیون 2017-12
افراد شاغل 410692 2018-03
هزینه زندگی خانواده 4640 BWP / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2700 BWP / ماه 2018-12
دستمزد 6211 BWP / ماه 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.6 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.6 % 2018-09
تورم مواد غذایی -0.9 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-10
ترازنامه بانک 87251 BWP - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 1.56 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 78015 BWP - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 7199 USD - میلیون 2018-08
نرخ وام 6.5 % 2018-10
وام به بخش خصوصی 22408 BWP - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 17120 BWP - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 75818 BWP - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 75818 BWP - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2412 BWP - میلیون 2018-08
صادرات 2563 میلیون - BWP 2018-08
واردات 4974 BWP - میلیون 2018-08
حساب جاری 8548 BWP - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12 % 2017-12
بدهی خارجی 17812 BWP - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1151 BWP - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.3 % 2017-12
بودجه دولت -0.1 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 19349 BWP - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 26977 BWP - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 72
هزینه های مالی 14540 BWP - میلیون 2018-06
ارزش بودجه دولت -2984 BWP - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 11556 BWP - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 487 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -2216 BWP - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 2553 KBps 2017-03
آدرس های IP 10680 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 58 نقاط شاخص 2018-06
شاخص رقابتی 54.54 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 90 2018-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 34 2017-12
آسانی کسب و کار 86 2018-12
تولید صنعتی 5.4 % 2018-06
استخراج معدن 12.6 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10966 BWP - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 6.5 % 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 34156 BWP - میلیون 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.51 celsius 2013-08