بوتسوانا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2017-09
نرخ بیکاری 17.6 2016-12
نرخ تورم 3.2 2017-12
نرخ بهره 5 2017-12
موازنه تجاری -1006 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 9.75 2018-01
بازار سهام 8812 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 15.27 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22689 BWP - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31670 BWP - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7383 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15513 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 380 BWP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1754 BWP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1430 BWP میلون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2535 BWP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3024 BWP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4288 BWP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1452 BWP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 98.3 BWP - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.6 % 2016-12
جمعیت 2.25 میلیون 2016-12
افراد شاغل 404557 2017-06
دستمزد 6052 BWP / ماه 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.2 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 2.3 % 2017-12
تورم مواد غذایی 1.1 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-12
ترازنامه بانک 85112 BWP - میلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده 2.1 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 82667 BWP - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 7779 USD - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 21263 BWP - میلیون 2017-10
عرضه پول M1 17269 BWP - میلیون 2017-10
عرضه پول M2 75817 BWP - میلیون 2017-10
عرضه پول M3 75817 BWP - میلیون 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1006 BWP - میلیون 2017-07
صادرات 4792 میلیون - BWP 2017-07
واردات 5798 BWP - میلیون 2017-07
حساب جاری 7113 BWP - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 % 2016-12
بدهی خارجی 17060 BWP - میلیون 2016-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 225 BWP - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 % 2016-12
بودجه دولت -1.1 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 18460 BWP - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 26216 BWP - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 72
هزینه های مالی 15660 BWP - میلیون 2017-09
ارزش بودجه دولت 116 BWP - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 15776 BWP - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 536 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -5991 BWP - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 2553 KBps 2017-03
آدرس های IP 10680 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 46 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 63 2018-12
شاخص فساد مالی 60 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 35 2016-12
آسانی کسب و کار 81 2017-12
تولید صنعتی 4.2 % 2017-09
استخراج معدن 23 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10644 BWP - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 6.5 % 2017-10
تسهیلات اعتباری خریدار 32675 BWP - میلیون 2017-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12