شاخص یاب

بوتسوانا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.40 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
نرخ بیکاری 18.10 17.4 17.37 17.35 17.32 17.1
نرخ تورم 3.60 3.7 3.5 3.3 4.3 5
نرخ بهره 5.00 5 5 5 4.75 4.75
موازنه تجاری 2425.30 1004 1055 991 972 862
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.30 17 14 14 14 10
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 7938.96
7804 7772 7739 7706 7578
پول 10.71
10.71 10.81 10.91 11.01 11.41
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.40
1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30
4.5 4.7 4.5 4.3 4.6
تولید ناخالص داخلی 17.41
17.5 17.6 17.6 17.6 17.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24099.00
24972 24656 25183 25135 27087
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28704.90
29997 30054 29997 29939 32537
تولید ناخالص داخلی سرانه 7523.22
7760 7880 7880 7880 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15807.37
15900 16200 16200 16200 16500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 384.30
393 386 402 401 426
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1821.20
1852 1860 1903 1900 2009
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1411.50
1503 1404 1475 1472 1630
تولید ناخالص داخلی از معادن 2628.00
2482 2594 2746 2741 2692
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3075.60
3153 3172 3214 3208 3420
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5310.20
5777 5314 5549 5539 6266
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1482.20
1516 1515 1549 1546 1645
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 170.10
152 172 178 177 165
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 18.10
17.4 17.37 17.35 17.32 17.1
جمعیت 2.29
2.32 2.33 2.34 2.35 2.44
دستمزد 6216.00
6400 6480 6562 6622 6500
هزینه زندگی خانواده 4640.00
5020 5020 5020 5020 5020
هزینه زندگی انفرادی 2700.00
3160 3160 3160 3160 3160
افراد شاغل 410329.00
407711 407902 407949 407911 407867
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.60
3.7 3.5 3.3 4.3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.20
108 108 110 111 117
قیمت مصرف کننده اصلی 104.60
105 106 106 106 108
اندازه اصل تورم 1.60
1.6 1.5 1.4 1.3 1.7
تورم مواد غذایی -0.90
0.5 0.8 1.2 1.4 2.25
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.28 0.24 0.24 0.24 0.24
CPI مسکن آب و برق 109.40
110 112 113 114 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.10
108 109 113 114 118
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 4.75 4.75
ترازنامه بانک 86790.30
88419 89665 90945 92232 103786
نرخ بهره سپرده 1.56
1.56 1.56 1.56 1.31 1.31
نرخ وام 6.50
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
وام به بخش خصوصی 22407.66
22815 23085 23353 23619 25871
عرضه پول M1 17120.36
16509 16568 16571 16568 16569
عرضه پول M2 75817.79
74946 75026 75101 75107 75116
عرضه پول M3 75817.79
74946 75026 75101 75107 75116
ذخایر ارزی 7364.00
7199 7234 7223 7239 7233
ترازنامه بانک مرکزی 78014.68
78085 77897 77882 77908 77932
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 2425.30
1004 1055 991 972 862
صادرات 6553.10
5589 5556 5514 5482 5378
واردات 4127.80
4518 4500 4522 4510 4516
حساب جاری 8547.97
5673 3862 5389 5393 5048
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.00
8.5 7 7 7 9
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1150.75
1093 1305 1010 1323 1106
بدهی خارجی 17811.66
18489 18886 19210 19435 20466
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.30
17 14 14 14 10
بودجه دولت -0.10
-2.3 -1.5 -1.5 -1.5 -0.5
هزینه های دولت 19349.00
20220 20258 20220 20181 21932
بدهی های دولت 26977.00
27615 27501 27387 27273 27183
مخارج نظامی 486.96
428 413 397 381 334
ارزش بودجه دولت -2984.23
-2066 -1693 -1817 -1842 -3597
درآمدهای دولت 11556.30
12626 13275 13254 13397 13121
هزینه های مالی 14540.50
14577 14968 15071 15239 16718
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات موجودی انبار -2215.60
-4473 -4466 -4459 -4452 -5512
سرعت اینترنت 2552.88
3483 3609 3725 3846 4770
آدرس های IP 10680.00
9066 9004 9042 9021 9026
استخراج معدن 12.60
6.89 7.64 7.36 7.44 7.43
تولید صنعتی 5.40
0.98 -3.69 0.66 3.74 1.59
شاخص رقابتی 54.54
55.04 55.04 55.04 55.04 57.54
رتبه رقابتی 90.00
90 90 90 90 90
اطمینان کسب و کار 58.00
69 79 79 72 74
شاخص فساد مالی 61.00
61 61 61 61 61
رتبه فساد مالی 34.00
34 34 34 34 34
آسانی کسب و کار 86.00
79 82 84 86 86
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 10966.20
11278 11439 11460 11438 12234
تسهیلات اعتباری خریدار 34155.85
34891 35426 35956 36482 41022
نرخ وام بانکی 6.50
6.5 6.5 6.5 6.25 6.25
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 18.51
25.68 25.39 22.61 22.55 22.41