بوتسوانا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1.59 0.8 1.4 1.4 1.18
نرخ بیکاری 17.60 18.1 18 17.9 17.8 17.9
نرخ تورم 3.20 3.9 4 4 4 5
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.75
موازنه تجاری 1146.10 181 285 224 202 178
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 20 17 17 20.87 10
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 10.36 10.29 10.18 10.08 9.97 8.83
بازار سهام 8920.36 8840 8750 8660 8570 7590
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1.59 0.8 1.4 1.4 1.18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 3 3.2 3.5 3.8 5.5
تولید ناخالص داخلی 15.27 16.5 16.25 16 15.75 15.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22886.10 22732 22665 22655 22642 22415
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31669.70 31200 31309 31417 31526 30846
تولید ناخالص داخلی سرانه 7383.30 7399 7376 7352 7328 7234
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15513.40 15498 15433 15367 15302 15008
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 367.20 357 348 360 356 346
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1762.50 1766 1759 1758 1752 1701
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1349.30 1334 1334 1336 1332 1311
تولید ناخالص داخلی از معادن 2437.40 2617 2610 2661 2728 3042
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2973.50 2925 2926 2942 2941 2914
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4876.70 5025 4913 4915 4948 4716
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1386.30 1380 1388 1389 1384 1357
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 205.90 198 150 187 157 173
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 17.60 18.1 18 17.9 17.8 17.9
جمعیت 2.25 2.27 2.27 2.28 2.28 2.31
افراد شاغل 406982.00 401719 400844 399876 399040 393067
دستمزد 5916.00 5875 5847 5840 5825 5724
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.20 3.9 4 4 4 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.20 103 104 104 104 103
قیمت مصرف کننده اصلی 103.00 103 103 103 103 98.06
اندازه اصل تورم 3.30 3.39 3.45 3.5 3.56 3.99
تورم مواد غذایی 2.80 2.25 2.71 3.44 4.15 7.17
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.49 0.56 0.57 0.57 0.58
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.70 102 101 101 101 98.14
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.75
ترازنامه بانک 82844.20 82570 82507 82440 82374 81783
نرخ بهره سپرده 2.10 2.73 2.9 3.06 3.23 5.01
وام به بخش خصوصی 21086.84 21240 21212 21170 21122 20688
عرضه پول M1 16789.81 15924 15752 15595 15444 14300
عرضه پول M2 71921.89 70519 70499 70299 70058 67908
عرضه پول M3 71921.89 70519 70499 70299 70058 67908
ذخایر ارزی 7787.00 7779 7789 7772 7748 7560
ترازنامه بانک مرکزی 80182.81 78481 78164 77615 77011 72723
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 1146.10 181 285 224 202 178
صادرات 5635.00 5295 5314 5323 5331 5353
واردات 4489.00 4837 4928 4994 5043 5169
حساب جاری 10873.06 6426 4483 3606 4199 2276
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 2.1 -0.5 -0.5 1 3
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 155.88 983 975 728 800 830
بدهی خارجی 18003.70 17422 17121 16820 16520 12886
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 20 17 17 20.87 10
بودجه دولت 0.20 -2.03 -2.28 -2.54 -2.79 1.86
هزینه های دولت 18459.60 17475 17237 17000 16762 14713
بدهی های دولت 26216.40 27646 27645 27643 27642 25194
مخارج نظامی 535.80 653 668 683 698 742
ارزش بودجه دولت 4392.30 -134 118 -93.39 237 374
درآمدهای دولت 16647.30 12361 13251 12011 12673 12030
هزینه های مالی 12255.00 13382 12943 13040 12908 12471
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات موجودی انبار -5990.90 3212 2014 816 -382 3339
تولید صنعتی -8.70 -3.74 3.27 3.52 3.4 -0.06
استخراج معدن 1.50 4.99 8.15 7.98 8.56 9.2
شاخص رقابتی 4.30 4.2 4.2 4.2 4.2 4.23
رتبه رقابتی 63.00 69 69 69 69 70
اطمینان کسب و کار 48.00 55 67 67 47.88 74
شاخص فساد مالی 60.00 59 59 59 59 59
رتبه فساد مالی 35.00 33 33 33 33 33
آسانی کسب و کار 71.00 77 75 73 71 68
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 10146.90 10130 10125 10104 10087 9973
تسهیلات اعتباری خریدار 31537.26 32129 32285 32348 32348 31479
نرخ وام بانکی 7.00 7.14 7.27 7.42 7.59 9
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22.38 22.46 22.54 22.63 23.28
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 11.66 11.59 11.52 11.45 10.97