بوتسوانا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 1.4 1.4 0.5 1.3 1.18
نرخ بیکاری 17.60 18.7 18.5 18.3 18.1 17.8
نرخ تورم 3.20 3.3 4 4 4.3 5
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 4.75
موازنه تجاری -212.50 183 73.35 123 148 175
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 17 17 17 17 10
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 8646.64
8729 8643 8559 8475 7832
پول 9.61
10.01 10.26 10.52 10.78 11.89
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90
1.4 1.4 0.5 1.3 1.18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
3.2 3.5 3.8 3.8 5.5
تولید ناخالص داخلی 15.27
14.4 15.1 15.8 16.5 15.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22689.20
22552 22556 22541 22514 22225
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31669.70
31341 31294 31247 31200 29800
تولید ناخالص داخلی سرانه 7383.30
7397 7398 7399 7399 7168
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15513.40
15534 15522 15510 15498 14816
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 380.00
348 363 371 355 347
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1754.00
1757 1757 1750 1746 1678
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1430.40
1378 1387 1387 1381 1354
تولید ناخالص داخلی از معادن 2535.00
2622 2683 2750 2811 3212
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3024.10
2947 2954 2980 2961 2934
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4287.80
4372 4067 4088 4078 3602
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1452.30
1456 1475 1476 1475 1447
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 98.30
124 185 137 178 170
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 17.60
18.7 18.5 18.3 18.1 17.8
جمعیت 2.25
2.24 2.25 2.26 2.27 2.32
دستمزد 6088.00
6250 6300 6350 6400 6500
افراد شاغل 409184.00
406775 406617 406652 406644 406646
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.20
3.3 4 4 4.3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.40
105 104 104 103 103
قیمت مصرف کننده اصلی 103.80
104 104 104 103 103
اندازه اصل تورم 2.20
2.25 2.64 3.05 3.28 3.15
تورم مواد غذایی 0.40
0.54 1.71 2.98 3.57 2.82
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.4 0.46 0.48 0.48 0.48
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.00
106 105 104 103 103
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 4.75
ترازنامه بانک 85111.60
84980 84916 84849 84783 84260
نرخ بهره سپرده 2.10
2.98 2.9 2.81 2.73 5.47
وام به بخش خصوصی 21028.20
20980 20926 20877 20831 20322
عرضه پول M1 17591.62
17218 17051 16897 16746 15231
عرضه پول M2 75679.53
75430 75223 74951 74668 71496
عرضه پول M3 75679.53
75430 75223 74951 74668 71496
ذخایر ارزی 7765.00
7480 7456 7488 7516 7537
ترازنامه بانک مرکزی 80814.07
81012 80628 79989 79294 73235
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -212.50
183 73.35 123 148 175
صادرات 5005.70
5324 5239 5279 5290 5333
واردات 5218.20
5217 5192 5184 5177 5160
حساب جاری 9407.28
6625 6726 6049 5424 2893
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60
-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 3
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2702.79
1775 256 1159 355 730
بدهی خارجی 16659.30
16790 16236 15682 15128 9906
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00
17 17 17 17 10
بودجه دولت -1.10
-3.63 -3.23 -2.83 -2.44 -0.89
هزینه های دولت 18459.60
17724 17641 17558 17475 14094
بدهی های دولت 26977.00
27317 27061 26804 26548 22299
مخارج نظامی 535.80
486 542 597 653 734
ارزش بودجه دولت -479.20
-3449 1251 -2349 4098 -2132
درآمدهای دولت 13044.20
14530 12572 13665 12377 12287
هزینه های مالی 13523.40
14437 13990 14128 13905 13335
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات موجودی انبار -5990.90
-506 733 1973 3212 533
سرعت اینترنت 2552.88
2527 2468 2463 2439 2112
آدرس های IP 10680.00
13105 14161 15205 16173 19700
استخراج معدن 23.00
9.14 13 9.67 10.13 9.83
تولید صنعتی 4.20
6.24 4.65 0.71 -0.92 0
شاخص رقابتی 4.30
4.2 4.2 4.2 4.2 4.17
رتبه رقابتی 63.00
69 69 69 69 75
اطمینان کسب و کار 46.00
67 67 46.16 69 74
شاخص فساد مالی 61.00
60 60 60 60 59
رتبه فساد مالی 34.00
33 33 33 33 33
آسانی کسب و کار 81.00
77 76 74 72 73
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 10643.80
10379 10364 10397 10378 10216
تسهیلات اعتباری خریدار 33072.51
33547 33829 33981 34043 32932
نرخ وام بانکی 6.50
6.33 6.31 6.37 6.47 8.14
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 11
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 18.51
25.34 18.4 18.29 25.68 22.41