شاخص یاب

بوتسوانا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 1.5 1.3 1.3 1.4 1.6
نرخ بیکاری 18.10 17.6 17.4 17.37 17.35 17.1
نرخ تورم 3.00 3.4 3.7 3.5 3.3 5
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 4.75
موازنه تجاری 2425.30 -445 47.28 -36.86 105 569
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.30 17 17 14 14 10
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 8148.25
8125 8111 8097 8083 8028
پول 10.63
10.77 10.86 10.96 11.06 11.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50
1.5 1.3 1.3 1.4 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80
4.5 4.5 4.7 4.5 4.6
تولید ناخالص داخلی 17.41
17.5 17.5 17.6 17.6 17.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23549.50
23170 24972 24656 23923 27218
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28704.90
32382 29997 30054 33095 32694
تولید ناخالص داخلی سرانه 7523.22
7760 7760 7880 7880 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15807.37
15900 15900 16200 16200 16500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 368.40
389 393 386 390 428
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1776.20
1793 1852 1860 1829 2019
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1340.90
1495 1503 1404 1489 1638
تولید ناخالص داخلی از معادن 2477.60
2564 2482 2594 2557 2705
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3030.00
3092 3153 3172 3122 3437
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5075.60
4382 5777 5314 5101 6297
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1447.40
1485 1516 1515 1462 1653
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 168.90
101 152 177 192 166
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.10
17.6 17.4 17.37 17.35 17.1
جمعیت 2.29
2.31 2.32 2.33 2.34 2.44
دستمزد 6216.00
6350 6400 6480 6562 6500
افراد شاغل 410329.00
407447 407711 407902 407949 407867
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.00
3.4 3.7 3.5 3.3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.20
107 108 108 110 116
قیمت مصرف کننده اصلی 104.50
105 105 106 106 108
اندازه اصل تورم 1.60
1.7 1.6 1.5 1.4 1.7
تورم مواد غذایی -1.30
-0.2 0.5 0.8 1.2 2.25
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.27 0.3 0.29 0.29 0.29
CPI مسکن آب و برق 109.00
110 111 112 113 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.20
105 108 109 113 117
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 4.75
ترازنامه بانک 85731.90
85504 86571 87698 88803 99797
نرخ بهره سپرده 1.46
1.46 1.46 1.46 1.46 1.21
نرخ وام 6.50
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
وام به بخش خصوصی 22835.74
23193 23560 23928 24295 27965
عرضه پول M1 16401.21
16277 16219 16232 16230 16230
عرضه پول M2 72854.67
72722 72747 72822 72825 72828
عرضه پول M3 72854.67
72722 72747 72822 72825 72828
ذخایر ارزی 7147.00
7243 7231 7255 7247 7255
ترازنامه بانک مرکزی 74960.34
75977 75947 75949 75984 75996
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 2425.30
-445 47.28 -36.86 105 569
صادرات 6553.10
4311 4498 4676 4808 5277
واردات 4127.80
4757 4698 4713 4702 4708
حساب جاری 2619.02
3012 4731 2957 3518 3813
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.00
-0.5 -0.5 1.8 1.8 3
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1093.13
1621 685 1744 716 1023
بدهی خارجی 15997.00
16561 15924 15818 15711 15234
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.30
17 17 14 14 10
بودجه دولت -0.10
-2.3 -2.3 -1.5 -1.5 -0.5
هزینه های دولت 19349.00
18875 20220 20258 19290 22038
بدهی های دولت 26977.00
27661 27615 27501 27387 27183
مخارج نظامی 486.96
457 428 413 397 334
ارزش بودجه دولت -379.40
352 -324 736 -336 185
درآمدهای دولت 13044.20
14910 13855 14796 14048 14308
هزینه های مالی 13523.40
14557 14192 14060 14384 14124
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار -2215.60
-3746 -4473 -4466 -4459 -5512
سرعت اینترنت 2552.88
3335 3483 3609 3725 4770
آدرس های IP 10680.00
9011 9066 9004 9042 9026
استخراج معدن 12.60
8.63 6.89 7.64 7.36 7.43
تولید صنعتی 11.70
-3.77 -1.15 -5.58 0.38 -0.06
شاخص رقابتی 4.30
4.23 4.23 4.28 4.29 4.29
رتبه رقابتی 63.00
68 68 65 64 64
اطمینان کسب و کار 58.00
58 69 79 79 74
شاخص فساد مالی 61.00
61 61 61 61 61
رتبه فساد مالی 34.00
34 34 35 36 36
آسانی کسب و کار 81.00
78 77 79 81 89
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 10925.60
10883 11278 11439 10604 12293
تسهیلات اعتباری خریدار 33604.88
34104 34592 35075 35554 40077
نرخ وام بانکی 6.50
6.5 6.5 6.5 6.5 6.25
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 18.51
18.29 25.68 25.39 22.61 22.41