بوتسوانا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.50 0.6 1.5 1.3 0.9 1.18
نرخ بیکاری 18.10 18.75 18.47 18.2 18 17.2
نرخ تورم 3.40 3.6 3.9 4.3 4.3 5
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 4.75
موازنه تجاری -1054.30 897 1046 1113 1105 1196
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.30 17 17 17 14 10
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 8526.92
8515 8441 8367 8295 8010
پول 9.93
9.83 10.08 10.33 10.59 11.69
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.50
0.6 1.5 1.3 0.9 1.18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50
3.5 3.8 3.8 3.8 5.5
تولید ناخالص داخلی 15.27
15.35 16.12 16.9 16.9 16.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23896.60
23294 23090 24805 23321 27556
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28704.90
32224 32271 33563 32873 37286
تولید ناخالص داخلی سرانه 7383.30
7387 7204 7376 7143 7051
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15513.40
15578 15565 15553 15469 15439
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 376.20
380 387 390 371 434
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1772.60
1780 1787 1840 1782 2044
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1438.00
1410 1485 1493 1376 1658
تولید ناخالص داخلی از معادن 2375.10
2490 2555 2465 2294 2739
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3017.20
3040 3082 3132 3059 3479
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5528.30
4967 4367 5738 5305 6375
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1451.10
1424 1480 1506 1410 1673
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 145.70
187 100 151 77.23 168
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 18.10
18.75 18.47 18.2 18 17.2
جمعیت 2.25
2.25 2.26 2.27 2.28 2.4
دستمزد 6088.00
6300 6350 6400 6480 6500
افراد شاغل 409184.00
406870 406870 406870 406870 406870
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.40
3.6 3.9 4.3 4.3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.00
107 107 108 109 119
قیمت مصرف کننده اصلی 104.20
105 105 106 106 111
اندازه اصل تورم 1.90
2.32 2.4 2.46 2.52 2.74
تورم مواد غذایی -0.10
2.16 3.92 3.79 2.09 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.30
0.46 0.48 0.49 0.49 0.49
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.40
105 106 109 109 119
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 4.75
ترازنامه بانک 83165.00
85316 86646 87839 89048 102340
نرخ بهره سپرده 1.46
1.46 1.46 2.25 2.22 2.45
وام به بخش خصوصی 21011.45
21109 21202 21293 21382 22192
عرضه پول M1 16387.50
16772 16669 16616 16589 16562
عرضه پول M2 72337.35
72506 73650 70850 72155 72205
عرضه پول M3 72337.35
72506 73650 70850 72155 72205
ذخایر ارزی 7966.00
7911 7975 7973 7991 7986
ترازنامه بانک مرکزی 76632.15
79154 80477 81553 80166 79573
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -1054.30
897 1046 1113 1105 1196
صادرات 3480.60
5152 5219 5251 5278 5374
واردات 4535.00
4254 4173 4177 4173 4177
حساب جاری 4498.94
6269 3012 4731 2957 3813
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.00
-0.5 -0.5 -0.5 1.8 3
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1208.37
920 1621 685 1744 1023
بدهی خارجی 16659.30
17198 16561 15924 15818 15234
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.30
17 17 17 14 10
بودجه دولت -0.10
-1.96 -1.4 -0.84 -0.8 -0.47
هزینه های دولت 19349.00
18783 18810 19563 19161 21733
بدهی های دولت 26977.00
26977 26977 26977 26977 26977
مخارج نظامی 486.96
561 623 684 702 774
ارزش بودجه دولت -479.20
-392 498 -235 419 90.45
درآمدهای دولت 13044.20
13136 16218 13223 16134 13651
هزینه های مالی 13523.40
13528 15719 13533 15715 13561
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات موجودی انبار -2215.60
-2735 -4538 -6341 -6262 -6284
سرعت اینترنت 2552.88
2468 2463 2439 2396 2112
آدرس های IP 10680.00
9058 9011 9066 9004 9026
استخراج معدن 0.50
5.59 7.62 6.86 7.07 7.04
تولید صنعتی -0.50
-2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25
شاخص رقابتی 4.30
4.29 4.29 4.29 4.29 4.29
رتبه رقابتی 63.00
69 69 69 67 75
اطمینان کسب و کار 46.00
67 43.09 69 41.33 74
شاخص فساد مالی 61.00
61 61 61 61 61
رتبه فساد مالی 34.00
33 33 33 34 33
آسانی کسب و کار 81.00
81 81 81 81 81
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 10792.60
10324 10846 11203 10634 12445
تسهیلات اعتباری خریدار 33140.54
33478 33544 33549 33512 32355
نرخ وام بانکی 6.50
6.5 6.5 6.51 6.51 6.52
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 11
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 18.51
18.4 18.29 25.68 25.39 22.41