بوتسوانا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 1.4 1.4 0.5 1.3 1.18
نرخ بیکاری 17.60 18.7 18.5 18.3 18.1 17.9
نرخ تورم 3.20 4 4 4 4.3 5
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 4.75
موازنه تجاری -1006.00 89.84 130 121 144 169
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 17 17 21.3 17 10
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 8811.98
8729 8643 8559 8475 7832
پول 9.75
10.01 10.26 10.52 10.78 11.89
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90
1.4 1.4 0.5 1.3 1.18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
3.2 3.5 3.8 3.8 5.5
تولید ناخالص داخلی 15.27
14.4 15.1 15.8 16.5 15.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22689.20
22552 22556 22541 22514 22318
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31669.70
31341 31294 31247 31200 30846
تولید ناخالص داخلی سرانه 7383.30
7397 7398 7399 7399 7234
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15513.40
15534 15522 15510 15498 15008
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 380.00
348 363 371 355 349
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1754.00
1757 1757 1750 1746 1700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1430.40
1378 1387 1387 1381 1363
تولید ناخالص داخلی از معادن 2535.00
2622 2683 2750 2811 3109
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3024.10
2947 2954 2980 2961 2943
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4287.80
4372 4067 4088 4078 3692
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1452.30
1456 1475 1476 1475 1461
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 98.30
124 185 137 178 171
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 17.60
18.7 18.5 18.3 18.1 17.9
جمعیت 2.25
2.24 2.25 2.26 2.27 2.31
افراد شاغل 404557.00
401923 401196 400448 399720 394762
دستمزد 6052.00
5993 5977 5962 5950 5854
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.20
4 4 4 4.3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.70
104 104 105 105 104
قیمت مصرف کننده اصلی 103.00
103 103 102 102 97.28
اندازه اصل تورم 2.30
2.31 2.39 2.44 2.49 2.89
تورم مواد غذایی 1.10
0.94 1.64 2.52 3.35 6.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.30
106 106 106 105 103
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.44 0.48 0.49 0.49 0.49
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 4.75
ترازنامه بانک 85111.60
84980 84916 84849 84783 84260
نرخ بهره سپرده 2.10
2.98 2.9 2.81 2.73 5.01
وام به بخش خصوصی 21263.35
21337 21316 21277 21233 20873
عرضه پول M1 17268.55
16923 16762 16604 16451 15379
عرضه پول M2 75816.81
75567 75359 75083 74796 72601
عرضه پول M3 75816.81
75567 75359 75083 74796 72601
ذخایر ارزی 7779.00
7666 7666 7653 7635 7508
ترازنامه بانک مرکزی 82666.69
80987 80594 79948 79246 74686
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1006.00
89.84 130 121 144 169
صادرات 4791.70
5180 5221 5253 5277 5343
واردات 5797.70
5253 5234 5219 5209 5184
حساب جاری 7113.20
4922 3907 4159 3681 2414
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60
-0.5 -0.5 2.6 -0.5 3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 225.14
844 820 816 801 827
بدهی خارجی 17059.60
17224 16676 16129 15581 10261
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00
17 17 21.3 17 10
بودجه دولت -1.10
-3.63 -3.23 -2.83 -2.44 2.16
هزینه های دولت 18459.60
17724 17641 17558 17475 14713
بدهی های دولت 26216.40
24087 25274 26460 27646 25194
مخارج نظامی 535.80
486 542 597 653 742
ارزش بودجه دولت 116.30
-67.62 171 458 492 356
درآمدهای دولت 15775.90
14395 12676 13537 12432 12252
هزینه های مالی 15659.60
14427 13884 14049 13817 13423
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات موجودی انبار -5990.90
-506 733 1973 3212 3339
سرعت اینترنت 2552.88
2527 2468 2463 2439 2207
آدرس های IP 10680.00
13105 14161 15205 16173 19682
استخراج معدن 23.00
9.14 13 9.67 10.13 9.83
تولید صنعتی 4.20
6.24 4.65 0.71 -0.92 0
شاخص رقابتی 4.30
4.2 4.2 4.2 4.2 4.23
رتبه رقابتی 63.00
69 69 69 69 70
اطمینان کسب و کار 46.00
67 67 46.16 69 74
شاخص فساد مالی 60.00
60 60 60 59 59
رتبه فساد مالی 35.00
30 31 32 33 33
آسانی کسب و کار 81.00
77 76 74 72 75
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 10643.80
10379 10364 10397 10378 10266
تسهیلات اعتباری خریدار 32674.86
33726 34059 34244 34329 33714
نرخ وام بانکی 6.50
6.06 5.95 5.95 6.01 7.14
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 11