بوسنی و هرزگوین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-03
نرخ بیکاری 39.19 2017-05
نرخ تورم 1 2017-06
نرخ بهره 4.53 2017-05
موازنه تجاری -572582 2017-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.67 2017-08
بازار سهام 615 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 16.56 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6411744 BAM هزار 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5050008 بم THO 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5306 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11179 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 206428 BAM هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 260411 BAM هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 774127 BAM هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 128493 BAM هزار 2016-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 589843 BAM هزار 2016-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 788360 BAM هزار 2016-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 217369 BAM هزار 2016-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 70250 BAM هزار 2016-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 39.19 % 2017-05
افراد بیکار 487426 2017-05
دستمزد 1336 BAM / ماه 2017-05
دستمزد در تولید 957 BAM / ماه 2017-05
جمعیت 3.83 میلیون 2015-12
افراد شاغل 756369 2017-05
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 0.7 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 % 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 % 2017-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.53 % 2017-05
عرضه پول M0 4180 BAM - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 9749 BAM - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 20957 BAM - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 11208 BAM - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 9466 BAM - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 1.6 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 9500611 BAM هزار 2017-04
وام به بخش خصوصی 7968 BAM - میلیون 2017-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -572582 BAM هزار 2017-05
صادرات 919174 BAM هزار 2017-05
واردات 1491756 BAM هزار 2017-05
حساب جاری -328 BAM - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 % 2016-12
بدهی خارجی 8746186 بم THO 2017-03
گردش سرمایه -277 BAM - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 2.99 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80.5 BAM - میلیون 2016-09
شاخص تروریسم 2.68 2015-12
ورود توریست 111694 2017-04
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.9 % 2016-12
بودجه دولت 0.7 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت 1095 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 6130769 بم THO 2015-12
درآمدهای دولت 12767 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 11672 BAM - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 166 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.1 % 2017-06
تولید صنعتی 2.5 % 2017-06
شاخص رقابتی 3.8 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 107 2017-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 83 2016-12
آسانی کسب و کار 81 2016-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 % 2017-06
استخراج معدن 15.3 % 2017-06
تولید فولاد 60.46 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2017-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 % 2017-05
هزینه های مصرف کننده 23230853 بم THO 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8331 BAM - میلیون 2017-05
قیمت گازوئیل 1.3 USD / لیتر 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 290 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 41.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 % 2016-12