بوسنی و هرزگوین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-03
نرخ بیکاری 39.4 2017-06
نرخ تورم 0.9 2017-07
نرخ بهره 4.53 2017-05
موازنه تجاری -574194 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.64 2017-09
بازار سهام 623 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 16.56 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6411744 BAM هزار 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5050008 بم THO 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5306 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11179 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 206428 BAM هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 260411 BAM هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 774127 BAM هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 128493 BAM هزار 2016-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 589843 BAM هزار 2016-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 788360 BAM هزار 2016-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 217369 BAM هزار 2016-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 70250 BAM هزار 2016-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 39.4 % 2017-06
افراد بیکار 485888 2017-06
دستمزد 1318 BAM / ماه 2017-07
دستمزد در تولید 952 BAM / ماه 2017-07
جمعیت 3.83 میلیون 2015-12
افراد شاغل 747416 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 0.6 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.53 % 2017-05
عرضه پول M0 4272 BAM - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 10003 BAM - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 21225 BAM - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 11222 BAM - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 9580 BAM - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 1.6 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 9551037 BAM هزار 2017-06
وام به بخش خصوصی 7968 BAM - میلیون 2017-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -574194 BAM هزار 2017-07
صادرات 902188 BAM هزار 2017-07
واردات 1476382 BAM هزار 2017-07
حساب جاری -328 BAM - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 % 2016-12
بدهی خارجی 8746186 بم THO 2017-03
گردش سرمایه -277 BAM - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 2.99 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 536 BAM - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 2.68 2015-12
ورود توریست 125616 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.9 % 2016-12
بودجه دولت 0.7 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت 1095 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 6130769 بم THO 2015-12
درآمدهای دولت 12767 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 11672 BAM - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 166 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.6 % 2017-07
تولید صنعتی 8.5 % 2017-07
شاخص رقابتی 3.8 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 107 2017-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 83 2016-12
آسانی کسب و کار 81 2016-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 % 2017-07
استخراج معدن 5.5 % 2017-07
تولید فولاد 70.43 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 23230853 بم THO 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8331 BAM - میلیون 2017-05
قیمت گازوئیل 1.31 USD / لیتر 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 520 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 41.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 % 2016-12