بوسنی و هرزگوین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5
نرخ بیکاری 38.65 38.5 38 37.5 37 30
نرخ تورم 1.20 1.5 1.7 1.8 2 2.2
نرخ بهره 3.88 3.5 3.25 3.25 3.25 2.5
موازنه تجاری -519730.00 -556784 -562478 -563589 -563962 -565110
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.90 30 30 30 30 29.2
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 611.21
558 542 526 511 402
پول 1.56
1.64 1.68 1.71 1.74 1.89
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60
0.5 0.5 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
2.8 2.7 2.6 2.5 2.7
تولید ناخالص داخلی 16.56
15.9 16.1 16.3 17.56 19.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7937236.00
6388088 7164185 7884421 7104997 7110253
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5222232.00
4773497 4772001 4770505 4769009 5189137
تولید ناخالص داخلی سرانه 5305.56
5380 5380 5380 5380 5560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11179.35
11214 11255 11295 11335 11379
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 857226.00
206015 426114 847630 268963 295376
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 306746.00
275360 283587 288363 281719 278292
تولید ناخالص داخلی از ساخت 915697.00
795679 890307 906507 870607 867460
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 38.65
38.5 38 37.5 37 30
افراد بیکار 475549.00
477682 480038 482010 483983 501469
دستمزد 1340.00
1349 1351 1351 1350 1340
دستمزد در تولید 973.00
960 959 958 958 949
جمعیت 3.50
3.43 3.43 3.43 3.44 3.51
افراد شاغل 754817.00
736551 726011 718816 713957 703983
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.20
1.5 1.7 1.8 2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.00
104 104 104 104 103
تغییر قیمت تولید کننده 3.10
2.2 2.4 2.5 2.3 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
تورم مواد غذایی 1.50
1.27 1.4 1.67 1.96 2.39
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.00
104 104 104 104 104
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 3.88
3.5 3.25 3.25 3.25 2.5
عرضه پول M0 4319.36
4337 4332 4324 4316 4221
عرضه پول M1 10555.77
10644 10663 10660 10651 10508
عرضه پول M2 22099.38
22317 22405 22432 22432 22190
عرضه پول M3 11543.61
11583 11593 11591 11585 11464
ذخایر ارزی 10556.62
10627 10626 10614 10600 10432
نرخ بهره سپرده 1.60
4.12 3.92 3.73 3.53 9.67
وام به بخش خصوصی 8210.50
8286 8309 8313 8309 8154
ترازنامه بانک مرکزی 10416880.00
10507566 10526929 10529074 10520398 10215582
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -519730.00
-556784 -562478 -563589 -563962 -565110
صادرات 953783.89
959819 960537 959015 956927 931364
واردات 1473513.89
1509018 1513199 1509565 1504225 1440541
حساب جاری -252.72
-389 -466 -454 -478 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50
-4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.9
بدهی خارجی 8341965.19
8068611 7973371 7876851 7793037 7138449
گردش سرمایه 17.89
-126 -181 -237 -259 -266
ذخایر طلا 2.99
2.96 2.94 2.92 2.91 2.77
شاخص تروریسم 2.03
2.06 2.01 1.96 1.91 1.8
ورود توریست 74681.00
29900 55400 76100 76700 68200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 233.50
403 353 316 413 454
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.90
30 30 30 30 29.2
بودجه دولت 1.20
1.5 1.7 1.7 1.7 1.2
ارزش بودجه دولت 1095.00
791 855 920 984 207
هزینه های دولت 6287564.00
6167868 6174677 6181485 6188293 5480263
درآمدهای دولت 12767.34
12549 12661 12773 12885 11964
هزینه های مالی 11672.33
11645 11606 11567 11527 10012
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50
41.31 40.69 40.08 39.47 42
مخارج نظامی 166.10
174 176 178 180 251
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -0.60
1.87 2.6 2.86 2.99 3.15
تولید صنعتی 1.00
4.88 5.24 5.2 5.19 5.2
سرعت اینترنت 8562.09
8495 8365 8625 8533 7116
آدرس های IP 497687.00
531464 538006 541224 543296 502327
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.30
-0.31 0.33 0.33 0.33 0.33
تولید فولاد 75.52
52.75 58.73 57.83 56.35 54.82
استخراج معدن 0.60
2.1 2.51 2.59 2.6 2.59
آسانی کسب و کار 86.00
92 98 104 109 130
شاخص رقابتی 3.87
3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
رتبه رقابتی 103.00
102 102 102 102 94
شاخص فساد مالی 39.00
37 38 38 38 35
رتبه فساد مالی 83.00
84 85 86 87 84
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
2.2 0.84 1.01 1.4 1.21
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90
4.46 4.75 4.9 4.97 5.06
هزینه های مصرف کننده 23793192.00
23719843 23784610 23849377 23914145 23607760
قیمت گازوئیل 1.24
1.24 1.23 1.23 1.22 1.16
تسهیلات اعتباری خریدار 8596.70
8698 8750 8786 8809 8636
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 640.00
414 602 710 1153 1107
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 9
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 42.00
42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00
10.86 10.86 10.86 10.86 10.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31.00
31 31 31 31 31
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 22.81
2.21 14.41 18.99 6.18 10.67