بوسنی و هرزگوین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5
نرخ بیکاری 37.41 37 37.5 37 36 30
نرخ تورم 1.00 1.7 1.8 2 2.3 2.2
نرخ بهره 3.96 4 4.25 4.25 4.5 3.5
موازنه تجاری -676679.77 -648439 -630191 -597705 -607525 -497569
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.00 30 30 30 29.6 29.2
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 604.77
615 596 578 560 494
پول 1.67
1.63 1.66 1.7 1.73 1.89
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.5 0.6 0.6 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
2.7 2.6 2.5 2.1 2.7
تولید ناخالص داخلی 16.56
16.55 16.57 17.56 18.36 19.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7138554.00
7246765 8040499 7311792 6597306 7696940
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5222232.00
5363232 5358010 5502666 5481192 5792519
تولید ناخالص داخلی سرانه 5305.56
5380 5380 5380 5410 5560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11179.35
11297 11295 11293 11716 11827
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 225216.00
440378 868379 259240 216863 272895
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 299346.00
289327 310737 314964 269395 331554
تولید ناخالص داخلی از ساخت 941377.00
918292 927610 917300 798571 965618
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 37.41
37 37.5 37 36 30
افراد بیکار 472957.00
482170 484263 484509 483902 483254
دستمزد 1351.00
1326 1315 1345 1340 1380
دستمزد در تولید 960.00
970 968 990 970 1015
جمعیت 3.50
3.44 3.44 3.43 3.44 3.54
افراد شاغل 791397.00
751176 751672 751582 751485 751521
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.00
1.7 1.8 2 2.3 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.60
101 100 101 103 106
تغییر قیمت تولید کننده 2.70
2.4 2.5 2.3 2.1 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.09 0.03 0.07 0.07 0.07
تورم مواد غذایی 1.10
1 1 0.99 0.98 0.97
CPI مسکن آب و برق 100.90
101 100 100 100 100
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.90
100 99.22 101 108 106
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 3.96
4 4.25 4.25 4.5 3.5
عرضه پول M0 4342.75
4262 4293 4268 4275 4271
عرضه پول M1 10723.06
10159 9972 10040 10172 10145
عرضه پول M2 22381.14
21048 20767 21099 21733 21335
عرضه پول M3 11658.08
11229 11287 11372 11366 11328
ذخایر ارزی 10884.70
10660 10643 10663 10644 10663
نرخ بهره سپرده 1.21
1.33 1.58 1.58 1.83 0.83
وام به بخش خصوصی 8410.50
8110 8103 8113 8116 8115
ترازنامه بانک مرکزی 10659.00
10813 10935 11058 11180 12527
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -676679.77
-648439 -630191 -597705 -607525 -497569
صادرات 944634.32
970305 981744 991496 1001360 1111234
واردات 1621314.09
1618744 1611934 1609457 1608885 1608803
حساب جاری -549.40
-549 -448 -549 -448 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50
-4.4 -4.4 -4.4 -4.2 -3.9
بدهی خارجی 8146045.77
7956795 7872493 7792467 7719802 7220823
گردش سرمایه -316.50
-256 -280 -251 -261 -245
ذخایر طلا 3.00
3 3 2.99 2.99 2.99
شاخص تروریسم 2.03
2.22 2.15 2.09 1.96 1.85
ورود توریست 64382.00
59100 67800 70800 69700 68300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 233.50
245 223 403 288 313
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.00
30 30 30 29.6 29.2
بودجه دولت 1.20
1.7 1.7 1.7 0.78 1.2
ارزش بودجه دولت 1095.00
1055 1206 1564 1413 1952
هزینه های دولت 6287564.00
6457328 6451041 6625206 6599352 6974189
درآمدهای دولت 12767.34
12661 12773 12885 12868 11964
هزینه های مالی 11672.33
11606 11567 11527 11456 10012
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50
40.69 40.08 39.47 39.51 42
مخارج نظامی 158.72
168 171 174 175 195
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 3.20
3.29 5.23 3.13 4.66 4
تولید صنعتی -1.20
7.87 4.76 -1.7 5.75 6.63
سرعت اینترنت 8562.09
8365 8625 8533 8266 7116
آدرس های IP 497687.00
538006 541224 543296 545041 502327
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40
0 0.26 0.3 0.3 0.3
تولید فولاد 70.00
65.03 63.42 63.44 63.56 63.52
استخراج معدن -17.80
5.3 5.07 4.21 6.29 5.07
آسانی کسب و کار 86.00
98 104 109 113 130
شاخص رقابتی 3.87
3.79 3.79 3.79 3.86 3.79
رتبه رقابتی 103.00
105 105 105 105 105
شاخص فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
91 91 91 91 91
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00
0.84 1.01 1.4 1.26 1.21
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40
5.61 3.32 4.2 7.27 6.1
هزینه های مصرف کننده 23793192.00
24435608 24411815 25070886 24973049 26391495
قیمت گازوئیل 1.33
1.14 1.07 1.01 0.95 0.66
تسهیلات اعتباری خریدار 8661.90
8761 8831 8895 8955 9373
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 989.00
718 712 713 713 713
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 9
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 42.00
42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00
11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31.00
31 31 31 31 31
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 22.81
14.41 18.99 6.18 2.22 10.67