بوسنی و هرزگوین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5
نرخ بیکاری 39.39 39 38.8 38.4 38.2 30
نرخ تورم 1.00 1.7 2.1 2 1.8 2.2
نرخ بهره 4.24 3.5 3.5 3.25 3.25 2.5
موازنه تجاری -598919.57 -598139 -591581 -587160 -583614 -569028
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.90 30.4 30 30 30 29.2
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بازار سهام 620.80 629 622 616 610 540
پول 1.65 1.65 1.64 1.62 1.6 1.42
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.6 2.8 2.7 2.6 2.7
تولید ناخالص داخلی 16.56 16.98 16.07 15.65 15.22 19.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7150166.00 6834276 6413936 7137179 7544584 6801159
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5222232.00 4796262 4727755 4659247 4590739 4866044
تولید ناخالص داخلی سرانه 5305.56 5360 5380 5380 5380 5560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11179.35 11335 11360 11384 11409 11450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 434508.00 242714 197058 424015 830160 276803
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 285470.00 285180 265579 281825 287137 284761
تولید ناخالص داخلی از ساخت 906051.00 861547 784296 889912 842657 848238
تولید ناخالص داخلی از معادن 128493.00 139074 131891 128102 133228 133849
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 589843.00 582475 582053 581667 581309 578924
تولید ناخالص داخلی از خدمات 788360.00 965294 798770 916475 1007362 958895
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 217369.00 239223 224926 229844 241728 234828
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 70250.00 67592 67558 67598 67661 67951
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 39.39 39 38.8 38.4 38.2 30
افراد بیکار 486309.00 492283 494122 496113 497934 510012
دستمزد 1318.00 1322 1322 1322 1321 1314
دستمزد در تولید 952.00 952 951 950 949 942
جمعیت 3.83 3.83 3.84 3.84 3.84 3.86
افراد شاغل 748181.00 723484 714754 709567 706542 702394
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.00 1.7 2.1 2 1.8 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.80 103 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 0.5 1 1.6 2.5 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.04 0.1 0.12 0.12 0.13
تورم مواد غذایی 1.00 1.78 2.21 2.47 2.6 2.45
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.70 102 102 102 102 103
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.24 3.5 3.5 3.25 3.25 2.5
عرضه پول M0 4332.92 4373 4365 4356 4348 4272
عرضه پول M1 10235.40 10466 10498 10497 10488 10378
عرضه پول M2 21510.54 21927 22036 22071 22074 21898
عرضه پول M3 11275.14 11304 11308 11303 11295 11202
ذخایر ارزی 10174.98 10405 10411 10400 10385 10254
نرخ بهره سپرده 1.60 3.53 3.46 3.38 3.31 6.54
وام به بخش خصوصی 8087.00 8143 8143 8137 8127 8004
ترازنامه بانک مرکزی 9551037.00 9750740 9805718 9839506 9856524 9654928
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -598919.57 -598139 -591581 -587160 -583614 -569028
صادرات 945371.53 921988 922615 921049 918950 899601
واردات 1544291.11 1518653 1512053 1506073 1500134 1449654
حساب جاری -472.55 -498 -488 -495 -490 -490
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -4.8 -4.4 -4.4 -4.4 -3.9
بدهی خارجی 8386846.75 8077653 7924394 7798834 7681118 7021374
گردش سرمایه -200.11 -299 -300 -320 -286 -280
ذخایر طلا 2.99 2.94 2.92 2.9 2.88 2.72
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 536.30 427 462 465 398 470
شاخص تروریسم 2.68 2.13 2.08 2.03 1.98 1.47
ورود توریست 125616.00 55500 58200 65600 67500 65700
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.90 30.4 30 30 30 29.2
بودجه دولت 1.20 1.5 1.5 1.7 1.7 1.2
ارزش بودجه دولت 1095.00 984 860 737 613 207
هزینه های دولت 6287564.00 6217143 6213434 6209725 6206015 5934000
درآمدهای دولت 12767.34 12885 12868 12852 12835 12322
هزینه های مالی 11672.33 11527 11456 11384 11313 10426
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 39.47 39.51 39.56 39.6 41.02
مخارج نظامی 166.10 180 184 187 191 233
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 5.60 3.22 3.26 3.25 3.24 3.21
تولید صنعتی 8.50 5.33 5.35 5.29 5.25 5.18
تولید فولاد 67.17 62.64 60.62 59.06 58.08 55.13
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90 0.25 0.33 0.34 0.34 0.34
آسانی کسب و کار 81.00 90 96 101 107 131
شاخص رقابتی 3.87 3.79 3.79 3.79 3.79 3.83
رتبه رقابتی 103.00 102 102 102 102 90
شاخص فساد مالی 39.00 38 38 37 37 36
رتبه فساد مالی 83.00 87 87 87 87 86
استخراج معدن 5.50 2.64 2.56 2.62 2.64 2.64
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 1.52 0.94 1.24 1.4 1.25
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 5.32 5.16 5.11 5.1 5.11
هزینه های مصرف کننده 23552936.00 23606566 23603216 23599867 23596518 23188821
قیمت گازوئیل 1.30 1.29 1.28 1.28 1.27 1.23
تسهیلات اعتباری خریدار 8486.00 8628 8703 8758 8796 8753
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 520.00 1171 415 602 707 1121
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 9.54 9.44 9.34 9.25 9.04
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31.00 31 31 31 31 31