شاخص یاب

بوسنی و هرزگوین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.6 0.6 0.4 0.4 0.5
نرخ بیکاری 35.73 37.5 37 36 36 30
نرخ تورم 1.80 1.5 1.6 1.7 1.8 2
نرخ بهره 3.69 4.25 4.25 4.5 4.5 5.5
موازنه تجاری -672484.22 -617360 -620016 -620048 -619856 -619734
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.00 30 30 29.6 29.6 29.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 651.94
622 614 607 600 572
پول 1.66
1.69 1.7 1.71 1.72 1.77
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.6 0.6 0.4 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
2.6 2.5 2.8 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 18.17
18.3 18.3 18.5 18.5 18.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6603306.00
8010721 7277198 6788199 7393866 7660524
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5222232.00
5358010 5352788 5368454 5508040 5634746
تولید ناخالص داخلی سرانه 5561.29
5800 5800 6410 6410 6900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11713.89
12500 12500 13000 13000 13200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 209072.00
866069 230846 214926 450221 243006
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 272772.00
309109 306830 280410 298408 322992
تولید ناخالص داخلی از ساخت 802913.00
940895 964911 825395 935419 1015738
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 35.73
37.5 37 36 36 30
افراد بیکار 448071.00
445920 436796 434129 429683 419591
دستمزد 1366.00
1315 1345 1340 1393 1380
دستمزد در تولید 998.00
968 990 970 984 1015
جمعیت 3.50
3.4 3.4 3.39 3.38 3.35
افراد شاغل 806031.00
798916 795694 796744 797269 797046
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.80
1.5 1.6 1.7 1.8 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.00
100 101 103 103 105
تغییر قیمت تولید کننده 4.70
4.2 4.4 3.8 3.9 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.70
0.2 0.1 0.2 0.3 0.1
تورم مواد غذایی 0.60
0.2 1.1 1 0.9 1.8
CPI مسکن آب و برق 100.90
102 105 105 101 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.60
98.93 101 107 111 105
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.69
4.25 4.25 4.5 4.5 5.5
عرضه پول M0 4621.43
4693 4737 4785 4834 5322
عرضه پول M1 11603.69
11820 12149 12469 12784 15729
عرضه پول M2 23376.01
23686 24108 24523 24935 28934
عرضه پول M3 11772.32
11849 11969 12084 12197 13264
ذخایر ارزی 11193.37
11284 11411 11536 11661 12909
نرخ بهره سپرده 1.21
1.53 1.53 1.78 1.78 2.78
وام به بخش خصوصی 8565.60
8665 8761 8848 8926 9384
ترازنامه بانک مرکزی 11129.50
11337 11541 11742 11938 13723
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -672484.22
-617360 -620016 -620048 -619856 -619734
صادرات 1026416.77
1022701 1026460 1027304 1027537 1027657
واردات 1698901.00
1640062 1646741 1647353 1647393 1647391
حساب جاری -377.30
-377 -484 -377 -484 -484
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80
-4.4 -4.4 -4.2 -4.2 -3.9
بدهی خارجی 8344435.77
8306882 8275698 8264855 8247962 8155520
گردش سرمایه -331.14
-310 -249 -303 -276 -284
ذخایر طلا 3.00
3 2.99 2.99 2.99 2.99
شاخص تروریسم 2.03
2.15 2.09 1.96 1.83 1.85
ورود توریست 150265.00
116000 79700 113300 131100 110500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 70.10
88.88 544 167 177 288
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.00
30 30 29.6 29.6 29.2
بودجه دولت 2.60
1.7 1.7 2.25 2.2 1.2
ارزش بودجه دولت 1676.00
1684 1860 1798 1860 2439
هزینه های دولت 6366143.00
6451041 6525297 6544395 6631676 6869017
درآمدهای دولت 13479.30
13704 13915 14009 14102 14886
هزینه های مالی 11913.44
12020 12180 12211 12242 12447
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.40
40.01 39.75 39.63 39.51 38.63
مخارج نظامی 158.72
167 164 165 167 195
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 4.30
4.7 3.8 3.5 3.4 2.9
تولید صنعتی 0.90
-1 -0.87 -0.67 -0.77 -0.77
سرعت اینترنت 8562.09
9317 9933 9970 9796 11471
آدرس های IP 497687.00
547565 554252 561436 567873 615974
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.00
-1.01 0.16 0.29 0.28 0.28
تولید فولاد 68.95
66.94 51.42 55.17 54.23 54.44
استخراج معدن 7.40
3.08 2.84 2.55 2.49 2.49
آسانی کسب و کار 86.00
104 109 113 117 130
شاخص رقابتی 3.87
3.82 3.82 3.93 3.97 3.96
رتبه رقابتی 103.00
105 105 103 102 102
شاخص فساد مالی 38.00
39 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
89 90 89 89 83
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00
-0.09 0.92 1.05 0.53 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.80
6.3 4.5 4.1 3.6 2.5
هزینه های مصرف کننده 24519561.00
24411815 25132550 25206109 25095370 26456407
قیمت گازوئیل 1.38
1.41 1.33 1.25 1.18 0.94
تسهیلات اعتباری خریدار 8993.90
9179 9342 9492 9632 10599
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 359.00
657 955 787 399 873
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 42.00
42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00
11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31.00
31 31 31 31 31
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 22.81
18.99 6.18 2.22 15.31 10.67