شاخص یاب

بوسنی و هرزگوین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.6 0.6 0.4 0.4 0.5
نرخ بیکاری 35.93 37.5 37 36 36 30
نرخ تورم 1.30 1.8 2 2.3 2 2.2
نرخ بهره 3.93 4.25 4.25 4.5 4.5 3.5
موازنه تجاری -679821.29 -612918 -585818 -595929 -586100 -486981
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.00 30 30 29.6 29.6 29.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 638.54
587 567 548 529 461
پول 1.67
1.71 1.75 1.79 1.82 1.98
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.6 0.6 0.4 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
2.6 2.5 2.8 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 18.17
18.3 18.3 18.5 18.5 18.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6603306.00
8010721 7277198 6788199 7393866 7660524
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5222232.00
5358010 5352788 5368454 5508040 5634746
تولید ناخالص داخلی سرانه 5561.29
5380 5380 5410 5410 5560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11713.89
12500 12500 13000 13000 13200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 209072.00
866069 230846 214926 450221 243006
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 272772.00
309109 306830 280410 298408 322992
تولید ناخالص داخلی از ساخت 802913.00
940895 964911 825395 935419 1015738
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 35.93
37.5 37 36 36 30
افراد بیکار 450067.00
442103 432374 428382 423440 410436
دستمزد 1371.00
1315 1345 1340 1405 1380
دستمزد در تولید 992.00
968 990 970 980 1015
جمعیت 3.50
3.4 3.4 3.39 3.38 3.35
افراد شاغل 802718.00
791219 790128 791544 791744 791506
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.30
1.8 2 2.3 2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.80
100 101 103 103 106
تغییر قیمت تولید کننده 3.80
2.5 2.3 2.1 4.96 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.04 0.05 0.04 0.04 0.04
تورم مواد غذایی 0.90
0.7 0.64 0.61 0.59 0.58
CPI مسکن آب و برق 100.50
100 100 100 100 100
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.50
99.22 101 108 110 106
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.93
4.25 4.25 4.5 4.5 3.5
عرضه پول M0 4452.11
4527 4574 4622 4670 5148
عرضه پول M1 11103.56
11464 11728 11989 12245 14632
عرضه پول M2 22827.08
23348 23718 24086 24452 28023
عرضه پول M3 11723.52
11886 12007 12127 12245 13358
ذخایر ارزی 10978.86
11145 11270 11394 11518 12760
نرخ بهره سپرده 1.21
1.53 1.53 1.78 1.78 0.78
وام به بخش خصوصی 8497.80
8711 8818 8914 9001 9520
ترازنامه بانک مرکزی 11010.00
11364 11571 11774 11973 13781
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -679821.29
-612918 -585818 -595929 -586100 -486981
صادرات 1017782.93
1003285 1014682 1024824 1034764 1133899
واردات 1697604.22
1616203 1620030 1620752 1620864 1620880
حساب جاری -377.30
-377 -484 -377 -484 -484
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80
-4.4 -4.4 -4.2 -4.2 -3.9
بدهی خارجی 8344435.77
8306882 8275698 8264855 8247962 8155520
گردش سرمایه -316.50
-280 -251 -261 -252 -245
ذخایر طلا 3.00
3 2.99 2.99 2.99 2.99
شاخص تروریسم 2.03
2.15 2.09 1.96 1.83 1.85
ورود توریست 87248.00
114200 89800 99300 112800 103300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 233.50
223 403 288 287 313
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.00
30 30 29.6 29.6 29.2
بودجه دولت 1.20
1.7 1.7 0.01 0.08 1.2
ارزش بودجه دولت 1095.00
1206 1564 1413 1468 1952
هزینه های دولت 6366143.00
6451041 6525297 6544395 6631676 6869017
درآمدهای دولت 12767.34
12773 12885 12868 12852 11964
هزینه های مالی 11672.33
11567 11527 11456 11384 10012
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50
40.97 40.78 40.66 40.53 39.46
مخارج نظامی 158.72
167 164 165 167 195
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 5.90
4.19 3.77 3.56 3.45 3.3
تولید صنعتی 1.70
-0.1 -0.38 -0.4 -0.39 -0.38
سرعت اینترنت 8562.09
9317 9933 9970 9796 11471
آدرس های IP 497687.00
547565 554252 561436 567873 615974
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40
0.37 0.29 0.29 0.29 0.29
تولید فولاد 40.00
57.43 59.58 58.74 58.95 58.92
استخراج معدن 6.90
3.39 2.67 2.51 2.5 2.5
آسانی کسب و کار 86.00
104 109 113 117 130
شاخص رقابتی 3.87
3.82 3.82 3.93 3.97 3.96
رتبه رقابتی 103.00
105 105 103 102 102
شاخص فساد مالی 38.00
39 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
89 90 89 89 83
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00
0.31 -0.19 1.14 1.24 0.87
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.10
3.3 4.5 4.1 3.6 2.5
هزینه های مصرف کننده 24519561.00
24411815 25132550 25206109 25095370 26456407
قیمت گازوئیل 1.37
1.3 1.22 1.16 1.09 0.63
تسهیلات اعتباری خریدار 8831.50
9103 9241 9368 9486 10293
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 814.00
718 997 823 667 938
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 42.00
42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00
11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31.00
31 31 31 31 31
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 22.81
18.99 6.18 2.22 15.31 10.67