شاخص یاب

بوسنی و هرزگوین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 629.66 620 612 605 598 584
پول 1.71 1.72 1.73 1.74 1.76 1.78