شاخص یاب

بولیوی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 2018-03
نرخ بیکاری 3.1 2017-12
نرخ تورم 0.92 2018-09
نرخ بهره 2.88 2018-09
موازنه تجاری 2.71 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.86 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.43 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 37.51 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12136448 ببخشید 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2337328 BOB هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2523 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6886 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1856829 BOB هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 389170 BOB هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2004960 BOB هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1144996 BOB هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1032488 BOB هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1304102 BOB هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 258718 BOB هزار 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 % 2017-12
حداقل دستمزد 2060 BOB / ماه 2018-12
جمعیت 11.15 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.92 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی -1.2 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.09 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.88 % 2018-09
عرضه پول M1 64018222 هزار باب 2018-07
عرضه پول M2 107005184 هزار باب 2018-07
عرضه پول M3 188575235 هزار باب 2018-07
ذخایر ارزی 6826 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 144473 میلیون - BOB 2018-07
نرخ بهره سپرده 2.47 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 128505 BOB - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2.71 USD - میلیون 2018-07
صادرات 804 USD - میلیون 2018-07
واردات 801 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -255 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 % 2017-12
گردش سرمایه -598 USD - میلیون 2018-06
حواله 291 USD - میلیون 2016-06
ذخایر طلا 42.5 تن 2018-09
تولید نفت خام 57 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 9557 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -179 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0.02 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 % 2017-12
بودجه دولت -5.88 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 10373 میلیون - BOB 2018-04
ارزش بودجه دولت 1672 میلیون - BOB 2018-04
درآمدهای دولت 12046 میلیون - BOB 2018-04
هزینه های دولت 1385024 BOB هزار 2018-06
مخارج نظامی 638 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.86 % 2013-12
سرعت اینترنت 2689 KBps 2017-03
آدرس های IP 220795 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 71 % 2014-12
تغییرات موجودی انبار 502280 BOB هزار 2018-06
شاخص رقابتی 51.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 105 2018-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 156 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 5.57 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 7963046 BOB هزار 2018-06
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.5 celsius 2013-08