بولیوی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.63 2017-09
نرخ بیکاری 3.71 2016-12
نرخ تورم 2.71 2017-12
نرخ بهره 3.13 2017-12
موازنه تجاری -48.18 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.86 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.63 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.28 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 33.81 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11750299 ببخشید 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2152334 BOB هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2458 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6708 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1265682 BOB هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 567980 BOB هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2022895 BOB هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1199860 BOB هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 919090 BOB هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1406043 BOB هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 226691 BOB هزار 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.71 % 2016-12
حداقل دستمزد 2000 BOB / ماه 2017-12
جمعیت 10.99 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.71 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 160 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.6 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.33 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.13 % 2017-12
عرضه پول M1 62610731 هزار باب 2017-11
عرضه پول M2 103838324 هزار باب 2017-11
عرضه پول M3 179329076 هزار باب 2017-11
ذخایر ارزی 8592 USD - میلیون 2017-11
وام به بخش خصوصی 133167 میلیون - BOB 2017-10
نرخ بهره سپرده 1.44 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 131900 BOB - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -48.18 USD - میلیون 2017-09
صادرات 685 USD - میلیون 2017-10
واردات 743 USD - میلیون 2017-10
حساب جاری -542 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2016-12
گردش سرمایه -658 USD - میلیون 2017-09
حواله 1178 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 42.51 تن 2017-12
تولید نفت خام 58 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 235 BOB - میلیون 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -224 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0.02 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.1 % 2016-12
بودجه دولت -6.62 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های دولت 1426110 BOB هزار 2017-09
مخارج نظامی 545 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.86 % 2013-12
سرعت اینترنت 2689 KBps 2017-03
آدرس های IP 220795 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 71 % 2014-12
تغییرات موجودی انبار 945957 BOB هزار 2017-09
شاخص رقابتی 3.54 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 121 2017-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 113 2016-12
آسانی کسب و کار 152 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 5.71 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 7682916 BOB هزار 2017-09
قیمت گازوئیل 0.55 USD / لیتر 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.5 celsius 2013-08