بولیوی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.44 2017-12
نرخ بیکاری 3.71 2016-12
نرخ تورم 3.01 2018-04
نرخ بهره 3.27 2018-03
موازنه تجاری -188 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.85 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.44 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.23 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 33.81 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12402633 ببخشید 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3754668 BOB هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2458 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6708 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1295719 BOB هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 692054 BOB هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1990363 BOB هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1225804 BOB هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 856477 BOB هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1377916 BOB هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 292699 BOB هزار 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.71 % 2016-12
حداقل دستمزد 2060 BOB / ماه 2018-12
جمعیت 11.15 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.01 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.9 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.14 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.27 % 2018-03
عرضه پول M1 63810573 هزار باب 2018-02
عرضه پول M2 105779359 هزار باب 2018-02
عرضه پول M3 182862782 هزار باب 2018-02
ذخایر ارزی 7696 USD - میلیون 2018-03
وام به بخش خصوصی 136126 میلیون - BOB 2018-01
نرخ بهره سپرده 1.44 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 131900 BOB - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -188 USD - میلیون 2017-12
صادرات 656 USD - میلیون 2018-01
واردات 809 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری -716 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 % 2017-12
گردش سرمایه -658 USD - میلیون 2017-09
حواله 1178 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 42.5 تن 2018-03
تولید نفت خام 60 BBL/D/1K 2018-01
بدهی خارجی 382 BOB - میلیون 2017-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -234 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.02 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 % 2017-12
بودجه دولت -5.88 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های دولت 1528768 BOB هزار 2017-12
مخارج نظامی 638 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.86 % 2013-12
سرعت اینترنت 2689 KBps 2017-03
آدرس های IP 220795 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 71 % 2014-12
تغییرات موجودی انبار -1522757 BOB هزار 2017-12
شاخص رقابتی 3.54 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 121 2017-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 152 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 5.26 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 9491576 BOB هزار 2017-12
قیمت گازوئیل 0.55 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.5 celsius 2013-08