شاخص یاب

بولیوی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 2018-03
نرخ بیکاری 3.1 2017-12
نرخ تورم 2.44 2018-07
نرخ بهره 3.19 2018-07
موازنه تجاری -59.84 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.85 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.44 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 37.51 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10926154 ببخشید 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2216754 BOB هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2523 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6886 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1419079 BOB هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 265662 BOB هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1684103 BOB هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1127801 BOB هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 828058 BOB هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1198306 BOB هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 213021 BOB هزار 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 % 2017-12
حداقل دستمزد 2060 BOB / ماه 2018-12
جمعیت 11.15 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.44 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.3 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.04 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.19 % 2018-07
عرضه پول M1 65667552 هزار باب 2018-06
عرضه پول M2 108945049 هزار باب 2018-06
عرضه پول M3 189500504 هزار باب 2018-06
ذخایر ارزی 7155 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 143151 میلیون - BOB 2018-06
نرخ بهره سپرده 2.47 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 128505 BOB - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -59.84 USD - میلیون 2018-04
صادرات 737 USD - میلیون 2018-04
واردات 797 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری -434 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 % 2017-12
گردش سرمایه -658 USD - میلیون 2017-09
حواله 291 USD - میلیون 2016-06
ذخایر طلا 42.5 تن 2018-06
تولید نفت خام 58 BBL/D/1K 2018-05
بدهی خارجی 9557 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -199 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.02 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 % 2017-12
بودجه دولت -5.88 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های دولت 1194318 BOB هزار 2018-03
مخارج نظامی 638 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.86 % 2013-12
سرعت اینترنت 2689 KBps 2017-03
آدرس های IP 220795 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 71 % 2014-12
تغییرات موجودی انبار 819890 BOB هزار 2018-03
شاخص رقابتی 3.54 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 121 2017-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 152 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 5.6 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 7831354 BOB هزار 2018-03
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.5 celsius 2013-08