بولیوی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.59 2016-12
نرخ بیکاری 3.71 2016-12
نرخ تورم 3.25 2017-08
نرخ بهره 2.97 2017-08
موازنه تجاری -133 2017-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 6.85 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.59 % 2016-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.34 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 33.81 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10461781 ببخشید 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1930123 BOB هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2458 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6708 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1331176 BOB هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 251292 BOB هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1615374 BOB هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1084799 BOB هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 794793 BOB هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1148911 BOB هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 207052 BOB هزار 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.71 % 2016-12
حداقل دستمزد 2000 BOB / ماه 2017-12
جمعیت 10.99 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 52.82 % 2011-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.25 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 170 نقاط شاخص 2017-08
CPI مسکن آب و برق 157 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 196 نقاط شاخص 2013-12
تورم مواد غذایی 4.5 % 2017-08
قیمت واردات 130 نقاط شاخص 2013-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.79 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.97 % 2017-08
عرضه پول M1 59635519 هزار باب 2017-06
عرضه پول M2 97574332 هزار باب 2017-06
عرضه پول M3 168464029 هزار باب 2017-06
ذخایر ارزی 8381 USD - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 126491 میلیون - BOB 2017-05
نرخ بهره سپرده 1.44 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 126446 BOB - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -133 USD - میلیون 2017-05
صادرات 617 USD - میلیون 2017-06
واردات 686 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -801 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2016-12
گردش سرمایه -877 USD - میلیون 2017-03
حواله 1178 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 42.51 تن 2017-06
تولید نفت خام 58 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 7616 BOB - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -225 USD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 151 نقاط شاخص 2013-12
شاخص تروریسم 0.04 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.1 % 2016-12
بودجه دولت -5.89 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های دولت 1148971 BOB هزار 2017-03
مخارج نظامی 545 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.86 % 2013-12
استفاده از ظرفیت 71 % 2014-12
تغییرات موجودی انبار 1110851 BOB هزار 2017-03
شاخص رقابتی 3.54 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 121 2017-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 113 2016-12
آسانی کسب و کار 149 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.53 % 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 5.43 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 7529412 BOB هزار 2017-03
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 % 2016-12