شاخص یاب

بولیوی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 6.86 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.43 2018-06
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
نرخ تورم 1.51 2018-12
نرخ بهره 3.13 2018-12
موازنه تجاری -41.64 2018-08
حساب جاری -238 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 2017-12
بودجه دولت -7.4 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.43 2018-06
تولید ناخالص داخلی 37.51 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12136448 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2337328 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2523 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6886 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1856829 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 389170 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2004960 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1144996 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1032488 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1304102 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 258718 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
حداقل دستمزد 2060 2018-12
جمعیت 11.15 2017-12
افراد شاغل 5396338 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.4 2017-12
افراد بیکار 191469 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.51 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2018-12
CPI مسکن آب و برق 105 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2018-11
تورم مواد غذایی 1.2 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.35 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.13 2018-12
عرضه پول M1 65482929 2018-10
عرضه پول M2 110218162 2018-10
عرضه پول M3 191951147 2018-10
ذخایر ارزی 6909 2018-12
وام به بخش خصوصی 148704 2018-10
نرخ بهره سپرده 2.47 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 128159 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -41.64 2018-08
حساب جاری -238 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2017-12
صادرات 790 2018-10
واردات 993 2018-10
گردش سرمایه -498 2018-09
حواله 291 2016-06
ذخایر طلا 42.5 2018-12
تولید نفت خام 62 2018-08
بدهی خارجی 9713 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -179 2018-06
شاخص تروریسم 0.02 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 2017-12
بودجه دولت -7.4 2017-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 10373 2018-04
ارزش بودجه دولت 1672 2018-04
درآمدهای دولت 12046 2018-04
هزینه های دولت 1385024 2018-06
مخارج نظامی 638 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2689 2017-03
آدرس های IP 220795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 502280 2018-06
شاخص رقابتی 51.4 2018-12
رتبه رقابتی 105 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 156 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 5.59 2018-12
هزینه های مصرف کننده 7963046 2018-06
قیمت گازوئیل 0.54 2018-12