بولیوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.59 1.5 1.7 2 2 2.3
نرخ بیکاری 7.40 7.3 7.3 7.7 7.7 8.5
نرخ تورم 1.84 3.8 3.9 3.6 3.6 4.5
نرخ بهره 2.74 2.5 2.7 2.7 2.7 3
موازنه تجاری 12.42 -87.74 -101 -103 -102 -102
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.10 30.77 30.16 30.32 30.48 31.34
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 6.90 6.96 7.03 7.1 7.17 7.92
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.59 1.5 1.7 2 2 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.69 3.6 3.8 3.2 3.4 4.5
تولید ناخالص داخلی 33.81 34.08 34.19 34.13 34.07 34.22
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11785749.00 11140154 11783998 11141027 11783126 11778801
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3445038.00 2799398 3441008 2801400 3439012 3429217
تولید ناخالص داخلی سرانه 2457.60 2504 2420 2526 2538 2600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6708.00 6774 6774 6929 6969 7100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1207961.00 1241348 1241239 1241255 1241252 1241253
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 663434.00 457923 457990 457986 457986 457986
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1917600.00 1855350 1855353 1855353 1855353 1855353
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1173315.00 1202983 1227007 1159137 1171581 1384258
تولید ناخالص داخلی از خدمات 809455.00 835491 835447 835452 835452 835452
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1314840.00 1263777 1263394 1263313 1263296 1263291
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 219760.00 226129 229838 227205 229074 228323
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.40 7.3 7.3 7.7 7.7 8.5
حداقل دستمزد 2000.00 1954 1954 2114 2167 2451
جمعیت 10.99 11.1 11.14 11.18 11.22 11.61
نرخ اشتغال 52.82 51.58 51.52 51.47 51.41 50.82
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.84 3.8 3.9 3.6 3.6 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 166.94 172 174 174 174 179
قیمت واردات 130.13 130 130 130 130 130
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 -0.05 0.4 0 0 0.5
قیمت صادرات 196.30 198 198 198 198 198
CPI Housing Utilities 155.28 157 158 159 161 175
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.08 135 136 137 138 147
تورم مواد غذایی -1.62 -0.8 -0.59 -0.65 -0.65 -0.65
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 2.74 2.5 2.7 2.7 2.7 3
عرضه پول M1 57918397.00 58197753 58222201 58221020 58224161 58224274
عرضه پول M2 95709194.00 93560216 94396236 93377827 94350261 94312980
عرضه پول M3 163297368.00 169005546 172086503 175132220 178142938 206411828
ذخایر ارزی 8023.51 7699 7516 7359 7221 6529
وام به بخش خصوصی 124913.97 133271 138366 143444 148502 198082
نرخ بهره سپرده 1.44 1.72 1.93 1.82 1.71 2.08
ترازنامه بانک مرکزی 124193.19 127775 129227 130338 130930 132140
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 12.42 -87.74 -101 -103 -102 -102
صادرات 634.20 648 648 648 648 648
واردات 621.78 675 703 709 702 702
حساب جاری -801.00 -536 -596 -672 -659 -629
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -4.8 -5.27 -4.81 -4.35 -5.01
گردش سرمایه -877.00 -575 -554 -546 -549 -547
حواله 1178.00 1146 1146 1135 1124 1070
ذخایر طلا 42.51 42.51 42.51 42.51 42.51 42.51
رابطه مبادله 150.85 149 149 149 149 149
شاخص تروریسم 0.04 0.31 0.32 0.4 0.47 1.22
تولید نفت خام 58.00 58.19 58.19 58.19 58.19 58.19
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -225.00 -187 -166 -201 -217 -229
بدهی خارجی 29.97 358 360 360 360 360
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.10 30.77 30.16 30.32 30.48 31.34
بودجه دولت -5.89 -5.32 -5.94 -5.58 -5.22 1.16
مخارج نظامی 544.70 574 582 585 589 579
هزینه های دولت 1458367.00 1408300 1506611 1229924 1385667 1647805
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 6.86 4.99 5.19 5.01 4.83 3.19
شاخص اقتصادی مقدم 2.53 4.8 4.9 4.94 4.96 4.98
آسانی کسب و کار 149.00 153 153 153 153 155
شاخص فساد مالی 33.00 34 33 33 34 34
رتبه فساد مالی 113.00 113 115 118 121 129
تغییرات موجودی انبار -1579922.00 687000 -1646000 827000 524000 -1461000
شاخص رقابتی 3.54 3.57 3.57 3.53 3.52 3.53
رتبه رقابتی 121.00 118 118 122 123 123
استفاده از ظرفیت 71.00 70.34 69.68 69.44 69.2 68.83
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
قیمت گازوئیل 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
نرخ وام بانکی 5.15 5.24 5.23 5.23 5.23 5.23
هزینه های مصرف کننده 8981805.00 7854378 7931063 7902422 7913119 7910210
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.12 22.1 22.1 22.1 22.1