شاخص یاب

بولیوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 4 1.2 3.4 -6.7 2.3
نرخ بیکاری 3.10 3 3 3 3 2.8
نرخ تورم 2.44 3.4 3.5 3.7 3.7 3.8
نرخ بهره 3.19 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری -59.84 -100 -40 -140 -140 -140
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 47 47 50 50 55
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 6.85
6.86 6.87 6.88 6.9 6.94
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91
4 1.2 3.4 -6.7 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.44
4 4.3 3.9 3.9 3.8
تولید ناخالص داخلی 37.51
38.4 38.82 39 39 41
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10926154.00
12220311 12935946 11352274 11352274 13951185
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2216754.00
2540027 3916119 2303207 2303207 4223464
تولید ناخالص داخلی سرانه 2522.79
2500 2500 2680 2680 2710
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6885.83
7005 7005 7200 7200 7400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1419079.00
1316309 1351435 1474423 1474423 1457498
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 265662.00
590699 721812 276023 276023 778462
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1684103.00
2103811 2075949 1749783 1749783 2238873
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1127801.00
1247854 1278514 1171785 1171785 1378854
تولید ناخالص داخلی از خدمات 828058.00
955854 893306 860352 860352 963414
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1198306.00
1462285 1437166 1245040 1245040 1549958
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 213021.00
235759 305285 221329 221329 329244
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.10
3 3 3 3 2.8
حداقل دستمزد 2060.00
2000 2000 2200 2122 2300
جمعیت 11.15
11.27 11.27 11.4 11.4 11.8
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.44
3.4 3.5 3.7 3.7 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.67
102 102 102 102 105
نرخ تورم (ماهانه) 0.04
0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
CPI مسکن آب و برق 104.88
163 166 109 109 178
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.38
139 143 105 105 154
تورم مواد غذایی 3.30
5 4.7 4.7 4.8 5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.19
3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
عرضه پول M1 65667552.00
65983288 65652010 65665269 65680923 65680893
عرضه پول M2 108945049.00
109310733 109302029 109299603 109299840 109300006
عرضه پول M3 189500504.00
193353648 197451193 201529914 205582743 244713736
ذخایر ارزی 7154.66
7149 7472 6706 6536 5735
وام به بخش خصوصی 143150.63
147246 151373 155478 159564 199380
نرخ بهره سپرده 2.47
2.53 2.53 2.78 2.78 2.78
ترازنامه بانک مرکزی 128505.48
128849 129114 129375 129617 131196
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -59.84
-100 -40 -140 -140 -140
صادرات 737.30
650 700 620 640 660
واردات 797.13
750 740 760 780 800
حساب جاری -434.50
-800 -750 -600 -500 -600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30
-6.1 -6.1 -5.9 -5.9 -6
گردش سرمایه -657.80
-593 -593 -593 -593 -593
حواله 290.98
1300 1300 1450 1450 1480
ذخایر طلا 42.50
42.5 42.49 42.49 42.49 42.49
شاخص تروریسم 0.02
0 0 0 0 0.1
تولید نفت خام 58.00
58.24 58.27 58.27 58.27 58.28
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -199.10
-199 -221 -221 -217 -240
بدهی خارجی 9557.30
2500 2600 2800 2800 2750
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70
47 47 50 50 55
بودجه دولت -5.88
-5.7 -5.7 -4 -4 -3.5
هزینه های دولت 1194318.00
1483154 1594505 1240896 1240896 1719645
مخارج نظامی 638.47
635 635 650 650 630
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 6.86
4.99 5.19 5.01 4.83 3.56
سرعت اینترنت 2689.30
2979 2934 2887 3019 3137
آدرس های IP 220795.00
222073 222321 222052 222307 222204
آسانی کسب و کار 152.00
154 154 156 156 155
شاخص فساد مالی 33.00
33 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 112.00
114 114 113 113 110
تغییرات موجودی انبار 819890.00
691000 -1524000 29839 11430 -1461000
شاخص رقابتی 3.54
3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
رتبه رقابتی 121.00
122 122 124 124 120
استفاده از ظرفیت 71.00
70.34 69.68 69.44 69.2 68.93
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
قیمت گازوئیل 0.54
0.55 0.52 0.49 0.46 0.36
نرخ وام بانکی 5.60
5.66 5.66 5.91 5.91 5.91
هزینه های مصرف کننده 7831354.00
7990233 9899714 8136777 8136777 10676663
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92
38.92 38.92 38.92 38.92 39
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71
16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21
22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 18.50
19.6 22.52 22.24 21.4 21.38