شاخص یاب

بولیوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.44 4 1.2 3.4 -6.7 2.3
نرخ بیکاری 3.10 3 3 3 3 2.8
نرخ تورم 3.17 3.4 3.5 3.7 3.7 3.8
نرخ بهره 3.40 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری -4.00 -100 -40 -140 -140 -140
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 47 47 50 50 55
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 6.85
6.89 6.93 6.97 7.01 7.17
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.44
4 1.2 3.4 -6.7 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.23
4.5 4.2 4.3 4.3 4.2
تولید ناخالص داخلی 37.51
38.4 38.82 39 39 41
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12402633.00
12279062 12923544 12935946 12935946 14004986
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3754668.00
2552239 3912364 3916119 3916119 4239751
تولید ناخالص داخلی سرانه 2522.79
2500 2500 2680 2680 2710
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6885.83
7005 7005 7200 7200 7400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1295719.00
1322638 1350139 1351435 1351435 1463119
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 692054.00
593539 721120 721812 721812 781464
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1990363.00
2113925 2073958 2075949 2075949 2247507
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1225804.00
1253854 1277288 1278514 1278514 1384171
تولید ناخالص داخلی از خدمات 856477.00
960449 892449 893306 893306 967129
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1377916.00
1469315 1435788 1437166 1437166 1555935
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 292699.00
236892 304992 305285 305285 330514
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.10
3 3 3 3 2.8
حداقل دستمزد 2060.00
2000 2000 2200 2122 2300
جمعیت 11.15
11.27 11.27 11.4 11.4 11.8
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.17
3.4 3.5 3.7 3.7 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.45
102 102 102 102 105
نرخ تورم (ماهانه) 0.12
0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
CPI مسکن آب و برق 104.88
163 166 109 109 178
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.96
139 143 105 105 154
تورم مواد غذایی 4.80
5 4.7 4.7 4.8 5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.40
3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
عرضه پول M1 62383697.00
62707051 62719299 62718891 62721706 62721933
عرضه پول M2 104254289.00
102379619 103035326 102163974 102978239 102941151
عرضه پول M3 183462052.00
181810321 182477869 181485847 182338844 182273787
ذخایر ارزی 7529.60
7381 7472 7128 7028 6554
وام به بخش خصوصی 136125.54
147062 151101 155120 159118 198008
نرخ بهره سپرده 2.47
2.32 2.32 2.57 2.57 2.57
ترازنامه بانک مرکزی 131899.96
143290 144561 145363 145869 146728
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -4.00
-100 -40 -140 -140 -140
صادرات 707.76
650 700 620 640 660
واردات 711.73
750 740 760 780 800
حساب جاری -715.50
-800 -750 -600 -500 -600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30
-6.1 -6.1 -5.9 -5.9 -6
گردش سرمایه -657.80
-593 -593 -593 -593 -593
حواله 1178.00
1300 1300 1450 1450 1480
ذخایر طلا 42.50
42.5 42.49 42.49 42.49 42.49
شاخص تروریسم 0.02
0 0 0 0 0.1
تولید نفت خام 58.00
58.48 58.5 58.5 58.5 58.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -234.00
-204 -226 -229 -226 -249
بدهی خارجی 2136.57
2500 2600 2800 2800 2750
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70
47 47 50 50 55
بودجه دولت -5.88
-5.7 -5.7 -4 -4 -3.5
هزینه های دولت 1528768.00
1490285 1592976 1594505 1594505 1726277
مخارج نظامی 638.47
635 635 650 650 630
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 6.86
4.99 5.19 5.01 4.83 3.56
سرعت اینترنت 2689.30
2979 2934 2887 3019 3137
آدرس های IP 220795.00
222073 222321 222052 222307 222204
آسانی کسب و کار 152.00
154 154 156 156 155
شاخص فساد مالی 33.00
33 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 112.00
114 114 113 113 110
تغییرات موجودی انبار -1522757.00
691000 -1524000 32829 22377 -1461000
شاخص رقابتی 3.54
3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
رتبه رقابتی 121.00
122 122 124 124 120
استفاده از ظرفیت 71.00
70.34 69.68 69.44 69.2 68.93
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
قیمت گازوئیل 0.54
0.54 0.51 0.48 0.45 0.24
نرخ وام بانکی 5.26
5.11 5.11 5.36 5.36 5.36
هزینه های مصرف کننده 9491576.00
8028647 9890222 9899714 9899714 10717836
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92
38.92 38.92 38.92 38.92 39
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71
16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21
22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 18.50
19.6 22.52 22.24 21.4 21.38