شاخص یاب

بولیوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 1 5.4 -7 5.5 2.3
نرخ بیکاری 3.10 3 3 3 3 2.8
نرخ تورم 0.92 3.5 3.7 3.7 3.8 3.8
نرخ بهره 2.88 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری 2.71 -40 -40 -20 0.94 0
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 47 50 50 50 55
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 6.84
6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91
1 5.4 -7 5.5 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.43
4.3 3.9 3.9 3.8 3.8
تولید ناخالص داخلی 37.51
38.82 39 39 39 41
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12136448.00
12935946 11352274 12609769 12597633 13951185
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2337328.00
3916119 2303207 2428484 2426146 4223464
تولید ناخالص داخلی سرانه 2522.79
2500 2680 2680 2680 2710
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6885.83
7005 7200 7200 7200 7400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1856829.00
1351435 1474423 1929245 1927389 1457498
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 389170.00
721812 276023 404348 403958 778462
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2004960.00
2075949 1749783 2083153 2081148 2238873
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1144996.00
1278514 1171785 1189651 1188506 1378854
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1032488.00
893306 860352 1072755 1071723 963414
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1304102.00
1437166 1245040 1354962 1353658 1549958
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 258718.00
305285 221329 268808 268549 329244
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.10
3 3 3 3 2.8
حداقل دستمزد 2060.00
2000 2200 2122 2121 2300
جمعیت 11.15
11.27 11.4 11.4 11.4 11.8
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.92
3.5 3.7 3.7 3.8 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.76
102 102 102 102 105
نرخ تورم (ماهانه) -0.09
0.2 0.3 0.3 0.33 0.5
CPI مسکن آب و برق 104.87
166 109 109 109 178
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.31
143 105 105 105 154
تورم مواد غذایی -1.20
1.3 1.5 1.7 1.3 1.4
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.88
3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
عرضه پول M1 64412635.00
64018540 64059727 64068179 64071465 64072595
عرضه پول M2 109025863.00
108994374 109010302 109015397 109016479 109016663
عرضه پول M3 191326596.00
196501185 200481326 204435618 208363803 242571272
ذخایر ارزی 6552.81
7472 5756 5379 5054 3521
وام به بخش خصوصی 144472.95
151335 155433 159511 163570 199253
نرخ بهره سپرده 2.47
2.84 3.09 3.09 3.09 3.09
ترازنامه بانک مرکزی 128505.48
129114 129375 129617 129840 131196
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 2.71
-40 -40 -20 0.94 0
صادرات 793.11
700 720 760 815 800
واردات 834.75
740 760 780 814 800
حساب جاری -255.30
-500 -480 -250 -300 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30
-6.1 -5.9 -5.9 -5.9 -6
گردش سرمایه -597.70
-800 -660 -590 -665 -635
حواله 290.98
1300 1450 1450 1450 1480
ذخایر طلا 42.50
42.49 42.49 42.49 42.49 42.49
شاخص تروریسم 0.02
0 0 0 0 0.1
تولید نفت خام 57.00
57.35 57.38 57.39 57.39 57.39
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -179.40
-221 -100 -157 -171 -177
بدهی خارجی 9557.30
2600 2800 2800 2700 2750
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70
47 50 50 50 55
بودجه دولت -7.40
-8.1 -4 -4 -4 -3.5
مخارج نظامی 638.47
635 650 650 650 630
ارزش بودجه دولت 1672.29
-1279 -1409 -1446 -1464 -1462
درآمدهای دولت 12045.55
9894 9658 9564 9595 9613
هزینه های دولت 1385024.00
1594505 1240896 1439040 1437655 1719645
هزینه های مالی 10373.26
10480 10463 10469 10467 10467
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 6.86
5.19 5.01 4.83 4.65 3.56
سرعت اینترنت 2689.30
2934 2887 3019 3045 3137
آدرس های IP 220795.00
222321 222052 222307 222135 222204
آسانی کسب و کار 156.00
154 156 156 156 155
شاخص فساد مالی 33.00
33 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 112.00
112 112 112 112 112
تغییرات موجودی انبار 502280.00
-1524000 -1096 24532 15805 -1461000
شاخص رقابتی 51.40
51.9 51.9 51.9 51.9 54.4
رتبه رقابتی 105.00
105 105 105 105 105
استفاده از ظرفیت 71.00
69.68 69.44 69.2 68.96 68.93
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
قیمت گازوئیل 0.54
0.53 0.52 0.51 0.5 0.46
نرخ وام بانکی 5.57
5.94 6.19 6.19 6.19 6.19
هزینه های مصرف کننده 7963046.00
9899714 8136777 8273605 8265642 10676663
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92
38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71
16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21
22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 18.50
22.52 22.24 21.4 21.39 21.38