بولیوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.63 2 2 7 1 2.3
نرخ بیکاری 3.71 4 4 4.05 4.1 8.5
نرخ تورم 2.71 3.4 3.5 3.5 3.5 3.3
نرخ بهره 3.13 3 3 3.5 3.25 3.5
موازنه تجاری -48.18 -150 -170 -200 -250 -150
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.10 33.77 33.55 33.55 33.1 42.3
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 6.86
6.9 6.95 6.99 7.04 7.22
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.63
2 2 7 1 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.28
3.9 4 4.2 3.8 4.2
تولید ناخالص داخلی 33.81
33.85 34 34.15 34.3 33.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11750299.00
10862403 11452002 11476734 11967285 11736249
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2152334.00
2028672 2184770 2102520 3272645 3024918
تولید ناخالص داخلی سرانه 2457.60
2479 2491 2504 2500 2600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6708.00
6763 6800 6836 6942 7100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1265682.00
1326699 1706054 1275574 1209940 1212721
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 567980.00
262843 362389 563402 654271 645591
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2022895.00
1655069 1887922 2006666 1935263 1942014
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1199860.00
1101641 1104823 1181509 1169707 1161162
تولید ناخالص داخلی از خدمات 919090.00
794315 965070 924283 827166 843670
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1406043.00
1175623 1259984 1382651 1308884 1305473
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 226691.00
211731 250722 223874 272836 267599
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.71
4 4 4.05 4.1 8.5
حداقل دستمزد 2000.00
2000 2000 2000 2000 2300
جمعیت 10.99
10.98 11.02 11.06 11.1 11.3
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.71
3.4 3.5 3.5 3.5 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171.39
171 171 171 171 173
نرخ تورم (ماهانه) 0.33
1 1 1.1 1.2 0.8
CPI مسکن آب و برق 160.00
161 162 163 163 163
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138.14
138 138 138 138 138
تورم مواد غذایی 2.60
3 3.3 3.5 3.7 5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 3.13
3 3 3.5 3.25 3.5
عرضه پول M1 62610731.00
62829009 62746073 62649085 62550950 61390050
عرضه پول M2 103838324.00
104373155 104276849 104138477 103995686 102298100
عرضه پول M3 179329076.00
182468023 182953489 182968252 182814557 179930268
ذخایر ارزی 8592.00
5563 5563 5563 5563 5563
وام به بخش خصوصی 133167.08
138256 140321 141840 142917 143269
نرخ بهره سپرده 1.44
5.31 5.49 5.67 5.85 13.64
ترازنامه بانک مرکزی 131899.96
137779 140666 142247 143014 138150
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -48.18
-150 -170 -200 -250 -150
صادرات 684.85
676 667 659 651 571
واردات 742.60
753 748 742 736 669
حساب جاری -542.40
-540 -472 -450 -444 -298
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50
-4.32 -4.51 -4.51 -4.89 -2.38
گردش سرمایه -657.80
-448 -380 -340 -295 -112
حواله 1178.00
1126 1122 1118 1114 732
ذخایر طلا 42.51
42.31 42.13 41.94 41.66 39.43
شاخص تروریسم 0.02
0.4 0.46 0.52 0.58 1.29
تولید نفت خام 58.00
55.65 55.09 54.55 54.02 50.46
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -223.60
-128 -117 -128 -117 -51.16
بدهی خارجی 235.20
258 257 257 257 257
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.10
33.77 33.55 33.55 33.1 42.3
بودجه دولت -6.62
-5.8 -5.58 -5.36 -5.14 1.95
هزینه های دولت 1426110.00
1176014 1327112 1411340 1442168 1417755
مخارج نظامی 544.70
554 560 565 570 544
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 6.86
4.53 4.66 4.79 4.92 3.6
سرعت اینترنت 2689.30
2635 2650 2744 2627 2018
آدرس های IP 220795.00
217541 216018 214514 212974 201665
آسانی کسب و کار 152.00
158 159 160 161 149
شاخص فساد مالی 33.00
33 33 32 32 30
رتبه فساد مالی 113.00
101 105 109 113 105
تغییرات موجودی انبار 945957.00
827000 524000 691000 -1524000 -1461000
شاخص رقابتی 3.54
3.59 3.58 3.57 3.56 3.59
رتبه رقابتی 121.00
114 114 115 115 110
استفاده از ظرفیت 71.00
71.36 71.12 70.88 70.65 68.94
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
قیمت گازوئیل 0.55
0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
نرخ وام بانکی 5.71
6.32 6.77 7.17 7.51 9.34
هزینه های مصرف کننده 7682916.00
7668330 7727098 7625127 8700676 8360703
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92
38 38 38 38 36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71
16.42 16.42 16.42 16.42 15.94
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21
21.26 21.26 21.26 21.26 19.66
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 18.50
22.19 19.37 19.6 22.52 21.38