بولیوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.59 1.7 2 2 6.2 2.3
نرخ بیکاری 3.71 7.3 7.7 7.7 4.17 8.5
نرخ تورم 3.25 3.4 3.4 3.5 3.5 3.3
نرخ بهره 2.97 2.7 3 3 3.25 3.5
موازنه تجاری -132.80 -46.16 -32.98 -22.2 -13.51 15.96
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.10 33.1 33.82 34.55 35.27 40.7
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 6.86 6.78 6.71 6.64 6.58 5.82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.59 1.7 2 2 6.2 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.34 3.8 3.2 3.4 4.1 4.5
تولید ناخالص داخلی 33.81 34.3 34.25 34.2 34.15 33.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10461781.00 11701659 10770590 11111462 10804925 11280323
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1930123.00 3350388 2036572 2095647 1909465 3059090
تولید ناخالص داخلی سرانه 2457.60 2420 2528 2541 2553 2600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6708.00 6774 6908 6944 6980 7100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1331176.00 1208231 1329219 1589527 1186899 1209499
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 251292.00 659655 265158 356905 507753 647184
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1615374.00 1920542 1657274 1804533 1911491 1911110
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1084799.00 1161842 1097602 1065829 1118726 1132903
تولید ناخالص داخلی از خدمات 794793.00 816284 795867 911664 883674 833726
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1148911.00 1306770 1172368 1178257 1299749 1285977
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 207052.00 274386 211213 245639 213821 264115
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.71 7.3 7.7 7.7 4.17 8.5
حداقل دستمزد 2000.00 1958 2066 2121 2175 2455
جمعیت 10.99 11.1 11.12 11.14 11.17 11.3
نرخ اشتغال 52.82 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.25 3.4 3.4 3.5 3.5 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169.69 169 169 169 169 169
قیمت واردات 130.13 130 130 130 130 130
نرخ تورم (ماهانه) 0.79 0.9 1 1 1.1 0.8
قیمت صادرات 196.30 198 198 198 198 198
CPI مسکن آب و برق 157.32 159 160 161 161 161
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.89 135 135 135 135 134
تورم مواد غذایی 4.50 5.89 6.12 6.27 6.38 6.68
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 2.97 2.7 3 3 3.25 3.5
عرضه پول M1 59635519.00 59429816 59330309 59229526 59128792 58233979
عرضه پول M2 97574332.00 97300604 97158079 97013704 96869350 95584408
عرضه پول M3 168464029.00 170735228 170776252 170633858 170429776 168355134
ذخایر ارزی 8380.71 5528 5528 5528 5528 5528
وام به بخش خصوصی 126490.81 134297 136351 137847 138897 138610
نرخ بهره سپرده 1.44 5.85 6.62 7.4 8.18 12.24
ترازنامه بانک مرکزی 126446.38 127870 128291 128362 128211 124258
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -132.80 -46.16 -32.98 -22.2 -13.51 15.96
صادرات 616.53 607 600 594 587 539
واردات 685.84 691 686 679 673 624
حساب جاری -801.00 -472 -515 -494 -439 -289
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -4.89 -4.23 -3.58 -2.92 -1.59
گردش سرمایه -877.00 -287 -260 -203 -176 -31.32
حواله 1178.00 1114 1097 1080 1062 792
ذخایر طلا 42.51 42.1 41.9 41.61 41.32 38.69
رابطه مبادله 150.85 149 149 149 149 149
شاخص تروریسم 0.04 0.44 0.53 0.62 0.71 1.37
تولید نفت خام 58.00 56.23 55.65 55.09 54.55 50.46
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -225.00 -115 -129 -128 -114 -41.46
بدهی خارجی 7615.74 253 252 251 251 251
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.10 33.1 33.82 34.55 35.27 40.7
بودجه دولت -5.89 -5.87 -5.5 -5.12 -4.75 1.54
مخارج نظامی 544.70 570 571 572 573 542
هزینه های دولت 1148971.00 1445758 1174885 1262475 1326029 1408098
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 6.86 4.92 4.71 4.5 4.28 3.14
شاخص اقتصادی مقدم 2.53 4.89 4.92 4.93 4.93 4.93
آسانی کسب و کار 149.00 163 163 162 162 146
شاخص فساد مالی 33.00 32 32 32 31 30
رتبه فساد مالی 113.00 113 113 114 114 108
تغییرات موجودی انبار 1110851.00 -1646000 827000 524000 691000 -1461000
شاخص رقابتی 3.54 3.6 3.58 3.57 3.56 3.58
رتبه رقابتی 121.00 113 114 115 115 111
استفاده از ظرفیت 71.00 70.65 70.57 70.48 70.4 69.19
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
قیمت گازوئیل 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
نرخ وام بانکی 5.43 6.32 6.79 7.2 7.55 9.18
هزینه های مصرف کننده 7529412.00 8800457 7675768 7552218 7159018 8303769
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92 37.16 36.78 36.39 36.01 33.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.3 16.21 16.12 16.03 15.36
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 20.73 20.44 20.14 19.84 17.59