شاخص یاب

بولیوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85