بولیوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.44 2 7 1 6.8 2.3
نرخ بیکاری 3.71 4 4.05 4.1 4.12 8.5
نرخ تورم 3.01 3.5 3.5 3.5 3.8 3.3
نرخ بهره 3.27 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5
موازنه تجاری -187.58 -161 -165 -167 -166 -166
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 31.4 33.55 30.2 40.7 31.3
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 6.86
6.89 6.93 6.98 7.02 7.2
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.44
2 7 1 6.8 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.23
4 4 3.8 4 4.2
تولید ناخالص داخلی 33.81
33.7 33.75 33.8 33.3 33.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12402633.00
12085951 12220311 12722952 12220311 13787608
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3754668.00
2246109 2238427 3718987 2238427 4030192
تولید ناخالص داخلی سرانه 2457.60
2494 2500 2500 2560 2600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6708.00
6807 6848 6942 7030 7100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1295719.00
1784090 1316309 1304018 1316309 1413138
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 692054.00
382823 590699 716190 590699 776121
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1990363.00
2000244 2103811 2070088 2103811 2243312
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1225804.00
1146294 1247854 1266617 1247854 1372608
تولید ناخالص داخلی از خدمات 856477.00
1020015 955854 873823 955854 946944
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1377916.00
1313387 1462285 1419396 1462285 1538171
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 292699.00
259762 235759 300372 235759 325507
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.71
4 4.05 4.1 4.12 8.5
حداقل دستمزد 2060.00
2000 2000 2000 2200 2300
جمعیت 11.15
11.07 11.11 11.15 11.19 11.8
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.01
3.5 3.5 3.5 3.8 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.22
173 177 177 105 189
نرخ تورم (ماهانه) -0.14
1 1.1 1.2 0.39 0.8
CPI مسکن آب و برق 104.83
161 163 166 109 177
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.11
139 139 143 105 153
تورم مواد غذایی 2.90
3.3 3.5 3.7 3.8 5
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 3.27
3.25 3.25 3.25 3.25 3.5
عرضه پول M1 63810573.00
63444504 63486139 63486115 63487841 63489701
عرضه پول M2 105779359.00
106469172 105383634 106293779 105361842 106249322
عرضه پول M3 182862782.00
183909097 182716681 183600141 182622768 183511605
ذخایر ارزی 7696.00
8035 7979 7932 7892 7707
وام به بخش خصوصی 136125.54
136302 133278 129151 125297 123994
نرخ بهره سپرده 1.44
1.66 1.66 1.66 1.66 1.91
ترازنامه بانک مرکزی 131899.96
140666 142247 143014 143270 138150
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -187.58
-161 -165 -167 -166 -166
صادرات 656.06
653 653 653 653 653
واردات 809.13
813 818 820 819 818
حساب جاری -715.50
-496 -496 -496 -496 -496
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30
-5.27 -4.51 -6.12 -1.59 -6.81
گردش سرمایه -657.80
-617 -617 -617 -617 -617
حواله 1178.00
1122 1118 1114 1097 732
ذخایر طلا 42.50
42.5 42.5 42.49 42.49 42.49
شاخص تروریسم 0.02
0.34 0.39 0.43 0.49 1.16
تولید نفت خام 60.00
59.28 59.28 59.28 59.28 59.28
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -234.00
-174 -174 -174 -174 -174
بدهی خارجی 381.65
628 628 628 628 628
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70
31.4 33.55 30.2 40.7 31.3
بودجه دولت -5.88
-5.71 -5.5 -5.29 -4.69 -3
هزینه های دولت 1528768.00
1386800 1483154 1574336 1483154 1706077
مخارج نظامی 638.47
548 548 547 543 499
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 6.86
4.8 4.99 5.19 5.01 3.56
سرعت اینترنت 2689.30
2650 2744 2627 2553 2018
آدرس های IP 220795.00
216018 214514 212974 211458 196767
آسانی کسب و کار 152.00
152 152 152 152 152
شاخص فساد مالی 33.00
32 32 32 32 31
رتبه فساد مالی 112.00
113 114 114 113 104
تغییرات موجودی انبار -1522757.00
524000 691000 -1524000 859138 -1461000
شاخص رقابتی 3.54
3.58 3.57 3.56 3.56 3.59
رتبه رقابتی 121.00
121 121 121 121 121
استفاده از ظرفیت 71.00
71 70.34 69.68 69.44 68.93
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
قیمت گازوئیل 0.55
0.54 0.51 0.48 0.45 0.31
نرخ وام بانکی 5.26
5.93 5.93 5.93 5.93 6.18
هزینه های مصرف کننده 9491576.00
7969339 7990233 9696038 7990233 10507403
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92
38.92 38.92 38.92 39 39
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71
16.42 16.42 16.42 16.42 15.94
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21
22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 18.50
19.37 19.6 22.52 22.24 21.38