برمودا

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 2781 امتیاز 2018-05
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.07 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-02
نرخ تورم 2 % 2018-02
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 6685 KBps 2017-03
آدرس های IP 29449 IP 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12