شاخص یاب

برمودا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 2726.40
2503 2362 2229 2104 1670
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جمعیت 0.07
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تورم مواد غذایی 3.00
2.5 2.5 2.6 2.6 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90
105 105 105 105 105
نرخ تورم 2.00
2 2 2.2 2.2 2.3
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 6684.79
7868 8183 8385 8581 10814
آدرس های IP 29449.00
25525 25080 24920 24654 23894
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0