شاخص یاب

برمودا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 2366.62
2862 2809 2756 2704 2506
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جمعیت 0.07
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تورم مواد غذایی 1.40
2.5 2.6 2.6 2.6 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90
105 105 105 106 106
نرخ تورم 0.90
2 2.2 2.2 2.2 2.3
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 6684.79
8183 8385 8581 8600 10814
آدرس های IP 29449.00
25080 24920 24654 24700 23894
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0