برمودا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 2781.34
2341 2212 2089 1973 1570
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جمعیت 0.07
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 6684.79
7575 7868 8183 8385 10814
آدرس های IP 29449.00
25700 25525 25080 24920 23894
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0