شاخص یاب

بنین

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 560 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 9.27 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 860 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2064 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4095 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 855 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 874 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.7 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 316 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1510 XOF - میلیارد 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2017-12
جمعیت 11.5 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-05
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 6.93 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 5.08 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -190 CFA - فرانک - میلیارد 2018-03
صادرات 147 CFA - فرانک - میلیارد 2018-03
واردات 338 CFA - فرانک - میلیارد 2018-03
حساب جاری -809 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 % 2016-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.2 % 2016-12
بودجه دولت -5.8 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 112 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1517 KBps 2017-03
آدرس های IP 5580 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 57.9 % 2018-03
شاخص رقابتی 3.47 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 120 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 151 2017-12
تولید صنعتی 5.4 % 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.8 در صد 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.4 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.99 celsius 2015-12