بنین

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 542 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 8.58 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 837 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2010 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4095 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 855 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 874 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.7 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 316 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1510 XOF - میلیارد 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1 % 2016-12
جمعیت 11.19 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2018-01
تورم مواد غذایی -0.1 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 5.5 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -421 CFA - فرانک - میلیارد 2017-09
صادرات 70.59 CFA - فرانک - میلیارد 2017-09
واردات 492 CFA - فرانک - میلیارد 2017-09
حساب جاری -745 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 % 2016-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.2 % 2016-12
بودجه دولت -6.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 96.4 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1517 KBps 2017-03
آدرس های IP 5580 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 55.3 % 2017-12
شاخص رقابتی 3.47 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 120 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 151 2017-12
تولید صنعتی 26.6 % 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.8 در صد 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21.8 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.99 celsius 2015-12