بنین

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 543 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 8.58 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 837 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2010 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4095 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 855 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 874 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.7 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 316 XOF - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1510 XOF - میلیارد 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1 % 2013-12
جمعیت 11.19 میلیون 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 63300 ترس / ماه 2015-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 120000 ترس / ماه 2015-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 48000 ترس / ماه 2015-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.1 % 2017-07
تورم مواد غذایی -0.5 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-08
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 5.41 % 2017-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -177 CFA - فرانک - میلیارد 2017-06
صادرات 166 CFA - فرانک - میلیارد 2017-06
واردات 343 CFA - فرانک - میلیارد 2017-06
حساب جاری -745 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 % 2016-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.2 % 2016-12
بودجه دولت -4.3 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 96.4 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 65.9 % 2017-03
شاخص رقابتی 3.47 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 124 2017-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 155 2016-12
تولید صنعتی -12 % 2017-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.8 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 39.2 % 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12