شاخص یاب

بنین

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 579 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-09
نرخ بیکاری 2.5 2017-12
نرخ تورم -1 2018-11
نرخ بهره 4.5 2018-12
موازنه تجاری -190 2018-03
حساب جاری -809 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2017-12
بودجه دولت -5.8 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 9.27 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 860 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2064 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4324 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 900 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 944 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 15 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 314 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1593 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2017-12
جمعیت 11.5 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1 2018-11
تورم مواد غذایی -0.7 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2018-12
CPI مسکن آب و برق 102 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.4 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 4.44 2018-06
نرخ بهره سپرده 6.93 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -190 2018-03
حساب جاری -809 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11 2017-12
صادرات 147 2018-03
واردات 338 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2017-12
بودجه دولت -5.8 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 112 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1517 2017-03
آدرس های IP 5580 2017-03
استفاده از ظرفیت 57 2018-06
شاخص رقابتی 44.4 2018-12
رتبه رقابتی 123 2018-12
شاخص فساد مالی 39 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 153 2018-12
تولید صنعتی 0 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7 2018-06