بلژیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-09
نرخ بیکاری 6.7 2017-11
نرخ تورم 2.13 2017-12
نرخ بهره 0 2017-12
موازنه تجاری 2764 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.22 2018-01
بازار سهام 4159 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.7 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 466 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106043 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 110068 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25050 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 45308 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41946 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 638 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4587 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15175 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13412 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18051 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2017-11
افراد شاغل 3946 هزار 2017-09
افراد بیکار 325734 2017-11
نرخ مشارکت نیروی کار 67.6 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.8 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 18.2 % 2017-09
هزینه های کار 110 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 142649 2017-09
حداقل دستمزد 1563 EUR / ماه 2017-12
رشد دستمزد 2.6 % 2017-06
جمعیت 11.37 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-09
نرخ اشتغال 62.8 % 2017-06
استخدام تمام وقت 3407 هزار 2017-06
هزینه زندگی خانواده 1490 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1156 هزار 2017-06
بهره وری 100 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 3445 EUR / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 EUR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 112 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.13 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.19 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.5 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 113 نقاط شاخص 2017-11
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 2.1 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 5.68 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-01
عرضه پول M0 38501 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 203800 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 517500 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 545700 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 1046265 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 21869 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 172304 EUR - میلیون 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 270 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2764 EUR - میلیون 2017-11
صادرات 31648 EUR - میلیون 2017-11
واردات 28884 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری -1691 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 % 2016-12
رابطه مبادله 97.75 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه 1331 EUR - میلیون 2017-09
حواله 1446 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 227 تن 2017-12
بدهی خارجی 1127114 EUR - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -10377 EUR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 4.66 2016-12
فروش اسلحه 13 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -11053 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 24844 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 214063 EUR - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 537448 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 225116 EUR - میلیون 2016-12
درخواست پناهندگی 1235 افراد 2017-11
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4028 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.1 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 9.5 % 2017-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 % 2017-10
تولید صنعتی 8.5 % 2017-10
استفاده از ظرفیت 82.2 % 2017-12
ورشکستگی 881 بانک اطلاعات شرکتها 2017-11
ثبت خودرو 28072 ماشین 2017-12
سرعت اینترنت 16276 KBps 2017-03
آدرس های IP 4372220 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1197 EUR - میلیون 2017-09
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 20 2018-12
سود شرکت سهامی 24520 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 15 2016-12
آسانی کسب و کار 52 2017-12
تولید الکتریسیته 6695 گیگاوات ساعت 2017-10
استخراج معدن 23.8 % 2017-10
تولید فولاد 615 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 54018 EUR - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 87198 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 12.1 % 2017-06
نرخ وام بانکی 1.64 % 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 8188556 EUR هزار 2017-11
قیمت گازوئیل 1.68 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.8 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 103 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1604 2017-07
میزان ساخت و ساز 7.3 % 2017-11
شاخص مسکن 105 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 71.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45.22 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.15 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 52.32 mm 2015-12
درجه حرارت 8.59 celsius 2015-12