بلژیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 6.4 2018-03
نرخ تورم 1.52 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری 1605 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 3857 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.77 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 466 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106507 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 110214 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25096 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 45308 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41946 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 456 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5156 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15746 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 15038 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18786 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.4 % 2018-03
افراد شاغل 3953 هزار 2017-12
افراد بیکار 328516 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 3.3 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 17.7 % 2018-03
هزینه های کار 110 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 134570 2017-12
حداقل دستمزد 1563 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 2.15 % 2017-12
جمعیت 11.37 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-12
نرخ اشتغال 64.1 % 2017-12
استخدام تمام وقت 3515 هزار 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1490 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1148 هزار 2017-12
بهره وری 100 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 3445 EUR / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 EUR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 99.4 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.52 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.1 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 113 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2018-02
قیمت واردات 118 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 2.74 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.61 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-04
عرضه پول M0 39118 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 204800 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 524800 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 547900 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 1057407 EUR - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 21943 EUR - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 179123 EUR - میلیون 2018-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1605 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 34353 EUR - میلیون 2018-03
واردات 32748 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری -363 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2017-12
رابطه مبادله 97.98 نقاط شاخص 2018-02
گردش سرمایه 414 EUR - میلیون 2017-12
حواله 1685 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 227 تن 2018-03
بدهی خارجی 1122303 EUR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -11833 EUR - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 4.66 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -11053 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 25154 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 214063 EUR - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 532803 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 225116 EUR - میلیون 2016-12
درخواست پناهندگی 1085 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4290 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.2 نقاط شاخص 2018-05
تولید صنعتی -0.4 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2 % 2018-03
تولید صنعتی -0.6 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 81 % 2018-06
ورشکستگی 784 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
ثبت خودرو 54602 2018-04
سرعت اینترنت 16276 KBps 2017-03
آدرس های IP 4372220 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1341 EUR - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 20 2018-12
سود شرکت سهامی 24520 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 52 2017-12
تولید الکتریسیته 7364 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن -5.7 % 2018-03
تولید فولاد 740 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 Percentage Points 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 54112 EUR - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 87472 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 11.5 % 2017-09
نرخ وام بانکی 1.61 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 8177997 EUR هزار 2018-04
قیمت گازوئیل 1.79 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.9 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 103 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1918 2017-12
میزان ساخت و ساز 3.3 % 2018-03
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 71.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 52.32 mm 2015-12
درجه حرارت 8.59 celsius 2015-12