شاخص یاب

بلژیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-03
نرخ بیکاری 6 2018-05
نرخ تورم 2.08 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری 965 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.16 2018-07
بازار سهام 3809 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.64 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 493 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106816 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 110889 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25199 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 46079 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42659 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 540 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4821 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15481 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14012 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18051 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 % 2018-05
افراد شاغل 4031 هزار 2018-03
افراد بیکار 316908 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 68.6 % 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 17 % 2018-03
هزینه های کار 110 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 140685 2018-03
حداقل دستمزد 1563 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 2.15 % 2017-12
جمعیت 11.41 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2018-03
نرخ اشتغال 63.9 % 2018-03
استخدام تمام وقت 3519 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1490 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1140 هزار 2018-03
بهره وری 100 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 3445 EUR / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 EUR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 99.4 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.08 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.3 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2018-05
قیمت صادرات 117 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 121 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 3.1 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 107 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 4.92 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-06
عرضه پول M0 39365 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 221200 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 541100 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 550200 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 1047514 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 22655 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 181497 EUR - میلیون 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 965 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 32484 EUR - میلیون 2018-05
واردات 31520 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری 891 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2017-12
رابطه مبادله 97.16 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 271 EUR - میلیون 2018-03
حواله 1657 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 227 تن 2018-06
بدهی خارجی 1111447 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3119 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 4.66 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -4468 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 25093 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 224454 EUR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 539714 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 228976 EUR - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 1345 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4290 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.6 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 7 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 % 2018-04
تولید صنعتی 6.2 % 2018-04
استفاده از ظرفیت 81 % 2018-06
ورشکستگی 784 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
ثبت خودرو 56211 2018-06
سرعت اینترنت 16276 KBps 2017-03
آدرس های IP 4372220 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 909 EUR - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 20 2018-12
سود شرکت سهامی 24520 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 52 2017-12
تولید الکتریسیته 5508 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن 8.8 % 2018-04
تولید فولاد 685 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 Percentage Points 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.9 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.3 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 54485 EUR - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 87874 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 11.7 % 2017-12
نرخ وام بانکی 1.61 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 8165204 EUR هزار 2018-06
قیمت گازوئیل 1.76 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.4 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 103 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1918 2017-12
میزان ساخت و ساز 1.9 % 2018-05
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 71.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 52.32 mm 2015-12
درجه حرارت 8.59 celsius 2015-12