بلژیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
نرخ بیکاری 6.6 2018-01
نرخ تورم 1.48 2018-02
نرخ بهره 0 2018-03
موازنه تجاری 1292 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-03
بازار سهام 3858 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.87 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 466 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106507 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 110068 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25096 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 45308 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41946 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 456 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5156 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15746 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 15038 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18786 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.6 % 2018-01
افراد شاغل 3953 هزار 2017-12
افراد بیکار 354405 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 16.3 % 2017-12
هزینه های کار 110 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 134570 2017-12
حداقل دستمزد 1563 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 3.5 % 2017-09
جمعیت 11.37 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-09
نرخ اشتغال 63.4 % 2017-09
استخدام تمام وقت 3465 هزار 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1490 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1137 هزار 2017-09
بهره وری 100 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 3445 EUR / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 EUR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 96.2 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.48 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.3 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2018-01
قیمت صادرات 119 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 120 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 1.32 % 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.91 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-02
عرضه پول M0 38569 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 201900 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 517500 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 539700 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 1055108 EUR - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 21502 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 176761 EUR - میلیون 2018-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 270 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1292 EUR - میلیون 2018-01
صادرات 32695 EUR - میلیون 2018-01
واردات 31403 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری 19 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2016-12
رابطه مبادله 98.74 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 2058 EUR - میلیون 2017-09
حواله 1246 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 227 تن 2017-12
بدهی خارجی 1127114 EUR - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -11833 EUR - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 4.66 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -11053 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 25154 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 214063 EUR - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 537448 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 225116 EUR - میلیون 2016-12
درخواست پناهندگی 1085 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4028 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.1 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی -7.8 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.5 % 2017-12
تولید صنعتی -8.8 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 79.2 % 2018-03
ورشکستگی 910 بانک اطلاعات شرکتها 2018-01
ثبت خودرو 50257 2018-02
سرعت اینترنت 16276 KBps 2017-03
آدرس های IP 4372220 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1341 EUR - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 20 2018-12
سود شرکت سهامی 24520 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 52 2017-12
تولید الکتریسیته 7151 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن -40.3 % 2017-12
تولید فولاد 630 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.5 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 54112 EUR - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 87198 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 11.5 % 2017-09
نرخ وام بانکی 1.63 % 2018-01
تسهیلات اعتباری خریدار 8181575 EUR هزار 2018-02
قیمت گازوئیل 1.73 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.9 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 103 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2082 2017-11
میزان ساخت و ساز 13.9 % 2018-01
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 71.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 52.32 mm 2015-12
درجه حرارت 8.59 celsius 2015-12