شاخص یاب

بلژیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ بیکاری 6.3 2018-09
نرخ تورم 2.75 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری 1721 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2018-11
بازار سهام 3446 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.84 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 493 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107213 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 112668 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25349 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 46079 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42659 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 764 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5276 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15563 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14516 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18712 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 % 2018-09
افراد شاغل 4056 هزار 2018-06
افراد بیکار 321599 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 67.9 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 18.9 % 2018-09
هزینه های کار 111 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 145757 2018-06
حداقل دستمزد 1563 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 3.7 % 2018-03
جمعیت 11.41 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-06
نرخ اشتغال 63.7 % 2018-06
استخدام تمام وقت 3502 هزار 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1580 EUR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1090 EUR / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1141 هزار 2018-06
بهره وری 100 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 3445 EUR / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 100 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 EUR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.75 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.73 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.3 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 117 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 123 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 121 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.64 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 111 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 6.7 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-10
عرضه پول M0 40147 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 211400 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 534200 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 552500 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 1047834 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 22261 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 183370 EUR - میلیون 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1721 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 32141 EUR - میلیون 2018-09
واردات 30420 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری -2388 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2017-12
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه -432 EUR - میلیون 2018-06
حواله 1657 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 227 تن 2018-09
بدهی خارجی 1137378 EUR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3119 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 4.66 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -4468 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 25108 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 224454 EUR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 542797 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 228976 EUR - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 1810 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4290 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.1 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 1.9 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 % 2018-08
تولید صنعتی 4.4 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 81.1 % 2018-12
ورشکستگی 897 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
ثبت خودرو 36894 2018-10
سرعت اینترنت 16276 KBps 2017-03
آدرس های IP 4372220 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1981 EUR - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 76.61 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 21 2018-12
سود شرکت سهامی 24520 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 45 2018-12
تولید الکتریسیته 4526 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 0.5 % 2018-08
تولید فولاد 715 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1 Percentage Points 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.2 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 54405 EUR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 89715 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 10.9 % 2018-03
نرخ وام بانکی 1.61 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 7994527 EUR هزار 2018-10
قیمت گازوئیل 1.68 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.6 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 105 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1918 2017-12
میزان ساخت و ساز 5 % 2018-09
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 72.7 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 52.32 mm 2015-12
درجه حرارت 8.59 celsius 2015-12