بلژیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-06
نرخ بیکاری 6.8 2017-04
نرخ تورم 1.78 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری 2226 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-08
بازار سهام 3925 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.74 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 466 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 104016 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 106969 EUR - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24303 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 45308 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41946 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 752 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5113 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15667 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13250 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17932 EUR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 % 2017-04
افراد شاغل 3979 هزار 2017-03
افراد بیکار 334570 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 % 2016-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.7 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 21.5 % 2017-03
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 123689 2017-03
حداقل دستمزد 1532 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 1.7 % 2016-12
جمعیت 11.37 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2017-03
نرخ اشتغال 62.2 % 2017-03
استخدام تمام وقت 3459 هزار 2017-03
هزینه زندگی خانواده 1342 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1124 EUR / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1061 هزار 2017-03
بهره وری 93.8 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3020 EUR / ماه 2016-06
دستمزد در تولید 123 نقاط شاخص 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1850 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.78 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1.7 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 143 نقاط شاخص 2017-04
قیمت واردات 148 نقاط شاخص 2017-04
تورم مواد غذایی 0.8 % 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 6.16 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-08
عرضه پول M0 38231 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 197700 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 509800 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 537000 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 1147118 EUR - میلیون 2017-04
ذخایر ارزی 22104 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 160499 EUR - میلیون 2017-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 264 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2226 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 31943 EUR - میلیون 2017-06
واردات 29718 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری 226 EUR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 % 2016-12
رابطه مبادله 96.77 نقاط شاخص 2017-04
گردش سرمایه 967 EUR - میلیون 2017-03
حواله 1389 EUR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 227 تن 2017-03
بدهی خارجی 1120441 EUR - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3074 EUR - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 1.25 2015-12
فروش اسلحه 13 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -11516 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 24468 EUR - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 210329 EUR - میلیون 2015-12
بدهی های دولت 539331 EUR - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 220988 EUR - میلیون 2015-12
درخواست پناهندگی 1080 افراد 2017-05
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4028 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.5 2017-07
تولید صنعتی 5 % 2017-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 % 2017-05
تولید صنعتی 7.4 % 2017-05
استفاده از ظرفیت 81.9 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 116 نقاط شاخص 2012-08
ورشکستگی 1017 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
ثبت خودرو 36627 ماشین 2017-07
تغییرات موجودی انبار 1165 EUR - میلیون 2017-03
شاخص رقابتی 5.25 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 17 2017-12
سود شرکت سهامی 24520 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 15 2016-12
آسانی کسب و کار 42 2016-12
تولید الکتریسیته 5941 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن 11.6 % 2017-05
تولید فولاد 680 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 53549 EUR - میلیون 2017-03
درآمد قابل تصرف شخص 85156 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 10.9 % 2017-03
نرخ وام بانکی 1.68 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 8249589 EUR هزار 2017-07
قیمت گازوئیل 1.63 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.4 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 101 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1942 2017-03
خانه های مسکونی نوساز 3.69 هزار 2015-12
میزان ساخت و ساز 5.5 % 2017-05
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 71.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 45.22 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.15 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 % 2016-12