شاخص یاب

بلژیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-06
نرخ بیکاری 6.2 2018-07
نرخ تورم 2.24 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری 1367 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 3775 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.79 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 493 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107213 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 110889 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25349 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 46079 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42659 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 764 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5276 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15563 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14516 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18712 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 % 2018-07
افراد شاغل 4056 هزار 2018-06
افراد بیکار 316959 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 68.1 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 16.4 % 2018-06
هزینه های کار 111 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 140685 2018-03
حداقل دستمزد 1563 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 3.7 % 2018-03
جمعیت 11.41 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-06
نرخ اشتغال 63.9 % 2018-03
استخدام تمام وقت 3519 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1490 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1140 هزار 2018-03
بهره وری 100 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 3445 EUR / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 EUR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 100 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.24 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.3 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 118 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.44 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 7.8 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-08
عرضه پول M0 39969 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 210600 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 532900 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 552700 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 1052834 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 22276 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 183343 EUR - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1367 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 31968 EUR - میلیون 2018-07
واردات 30602 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری 891 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2017-12
رابطه مبادله 99.5 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 271 EUR - میلیون 2018-03
حواله 1657 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 227 تن 2018-06
بدهی خارجی 1111447 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3119 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 4.66 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -4468 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 25108 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 224454 EUR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 539714 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 228976 EUR - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 1810 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4290 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -0.3 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی -2.3 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.7 % 2018-06
تولید صنعتی -0.3 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 80 % 2018-09
ورشکستگی 689 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
ثبت خودرو 54437 2018-08
سرعت اینترنت 16276 KBps 2017-03
آدرس های IP 4372220 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1981 EUR - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 20 2018-12
سود شرکت سهامی 24520 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 52 2017-12
تولید الکتریسیته 5461 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن 3.7 % 2018-06
تولید فولاد 645 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 Percentage Points 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.1 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 54405 EUR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 87874 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 10.9 % 2018-03
نرخ وام بانکی 1.59 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 8155296 EUR هزار 2018-07
قیمت گازوئیل 1.79 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.4 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 103 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1918 2017-12
میزان ساخت و ساز 4.3 % 2018-07
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 72.7 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 52.32 mm 2015-12
درجه حرارت 8.59 celsius 2015-12