بلژیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-06
نرخ بیکاری 7.6 2017-03
نرخ تورم 1.9 2017-08
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری 3848 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.19 2017-09
بازار سهام 3958 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.74 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 466 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 104418 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 106969 EUR - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24929 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 45308 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41946 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 712 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5650 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15779 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13769 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18351 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.6 % 2017-03
افراد شاغل 3993 هزار 2017-06
افراد بیکار 345456 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 67.5 % 2017-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.9 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 21.4 % 2017-03
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 130137 2017-06
حداقل دستمزد 1532 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 1.8 % 2017-03
جمعیت 11.37 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2017-06
نرخ اشتغال 62.2 % 2017-03
استخدام تمام وقت 3459 هزار 2017-03
هزینه زندگی خانواده 1342 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1124 EUR / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1061 هزار 2017-03
بهره وری 100 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3020 EUR / ماه 2016-06
دستمزد در تولید 103 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1850 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 1.5 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 115 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 117 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 1.42 % 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 5.75 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-09
عرضه پول M0 38427 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 194900 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 508300 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 533600 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 1132460 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 21923 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 161760 EUR - میلیون 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 264 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3848 EUR - میلیون 2017-07
صادرات 27455 EUR - میلیون 2017-07
واردات 23608 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری 226 EUR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 % 2016-12
رابطه مبادله 98.52 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 967 EUR - میلیون 2017-03
حواله 1389 EUR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 227 تن 2017-06
بدهی خارجی 1120441 EUR - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3074 EUR - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 1.25 2015-12
فروش اسلحه 13 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -11053 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 24308 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 214063 EUR - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 539331 EUR - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 225116 EUR - میلیون 2016-12
درخواست پناهندگی 1170 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4028 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -3.5 2017-09
تولید صنعتی 2.1 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 % 2017-06
تولید صنعتی 1.5 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 81.9 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 116 نقاط شاخص 2012-08
ورشکستگی 508 بانک اطلاعات شرکتها 2017-07
ثبت خودرو 35517 ماشین 2017-08
تغییرات موجودی انبار -348 EUR - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 5.25 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 17 2017-12
سود شرکت سهامی 24520 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 15 2016-12
آسانی کسب و کار 42 2016-12
تولید الکتریسیته 7421 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن 1 % 2017-06
تولید فولاد 670 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 53765 EUR - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 85156 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 10.9 % 2017-03
نرخ وام بانکی 1.68 % 2017-07
تسهیلات اعتباری خریدار 8241535 EUR هزار 2017-08
قیمت گازوئیل 1.64 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.2 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 101 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1591 2017-04
خانه های مسکونی نوساز 3.69 هزار 2015-12
میزان ساخت و ساز 0.2 % 2017-06
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 71.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 45.22 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.15 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 % 2016-12