بلژیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
نرخ بیکاری 7.30 6.8 6.6 6.4 6.2 5.2
نرخ تورم 2.01 2.2 2.3 2.2 2.3 2.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 222.70 980 1091 1087 1069 1090
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.90 105 102 102 102 97.5
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.17 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 4093.61 4010 3970 3930 3890 3440
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.71 0.74 0.74 0.75 0.76 0.84
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.8 1.9 1.9 1.8 2.4
تولید ناخالص داخلی 466.37 469 466 454 442 479
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 104418.00 104829 104887 104893 104868 104401
تولید ناخالص ملی 106969.00 107803 107872 107913 107922 107582
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24929.00 24917 24849 24851 24804 24482
تولید ناخالص داخلی سرانه 45308.24 45390 45800 45800 45800 46090
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41945.69 42140 42163 42185 42208 42188
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 712.00 662 658 662 669 680
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5650.00 5597 5053 5606 5063 5567
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15779.00 15674 15547 15630 15536 15485
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13769.00 14171 13239 13786 12659 14037
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18351.00 18156 17794 18275 17792 18105
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.30 6.8 6.6 6.4 6.2 5.2
افراد شاغل 3992.60 4003 4007 4009 4010 3994
افراد بیکار 336727.00 343859 347577 351106 354471 378531
نرخ مشارکت نیروی کار 67.50 67.8 67.57 67.46 67.49 67.37
نرخ بیکاری بلند مدت 3.90 3.87 3.88 3.89 3.93 4.07
نرخ بیکاری جوانان 21.70 21.43 21.34 21.27 21.2 20.8
هزینه های کار 109.20 110 110 110 110 110
پست های خالی شغلی 130137.00 115993 116794 115370 112377 102470
حداقل دستمزد 1531.93 1532 1544 1545 1546 1585
رشد دستمزد 1.80 1.12 0.99 0.94 0.96 1.29
جمعیت 11.37 11.37 11.44 11.44 11.44 11.56
سن بازنشستگی زنان 65.00 64.32 64.32 64.32 64.32 64.47
سن بازنشستگی مردان 60.00 60.54 61.58 62.1 62.62 64.87
تغییر اشتغال 0.20 0.4 0.4 0.4 0.17 0.4
نرخ اشتغال 62.80 62.7 62.59 62.61 62.57 62.43
استخدام تمام وقت 3459.30 3412 3396 3382 3369 3310
بهره وری 100.30 100 93.71 100 112 101
دستمزد 3445.00 3479 3496 3513 3530 3601
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3020.00 2955 2948 2943 2938 2914
دستمزد در تولید 102.60 122 103 111 92.81 119
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1850.00 1835 1834 1832 1831 1826
قسمت مدت زمان اشتغال 1060.70 1109 1091 1091 1095 1090
هزینه زندگی خانواده 1342.30 1347 1347 1347 1347 1347
هزینه زندگی انفرادی 1124.20 1135 1135 1135 1135 1135
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.01 2.2 2.3 2.2 2.3 2.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.16 0.2 0.21 0.22 0.22
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.11 110 112 114 105 125
قیمت مصرف کننده اصلی 103.63 104 104 104 104 103
اندازه اصل تورم 1.50 1.55 1.57 1.59 1.61 1.75
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.06 104 104 104 104 103
قیمت تولید 108.80 118 120 120 108 132
قیمت صادرات 115.89 116 116 116 116 114
قیمت واردات 115.40 113 113 113 113 111
تورم مواد غذایی 1.41 2.02 2.29 2.41 2.47 2.52
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.41 102 102 102 101 99.53
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.15 104 104 104 104 104
تغییر قیمت تولید کننده 6.78 4.2 3.7 3.7 5.12 3
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.3 -0.25 -0.2 -0.16 0.22
عرضه پول M0 38381.00 38396 38376 38356 38336 38157
عرضه پول M1 193300.00 193470 193289 193105 192922 191291
عرضه پول M2 507300.00 506605 506352 506118 505886 503813
عرضه پول M3 534300.00 533597 533223 532865 532509 529340
ترازنامه بانک 1132459.80 1132612 1131502 1130258 1128998 1118099
ذخایر ارزی 21923.00 21687 21556 21428 21303 20304
ترازنامه بانک مرکزی 164019.00 160222 155961 151955 148184 121810
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263.79 266 265 265 265 266
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 222.70 980 1091 1087 1069 1090
صادرات 29344.40 30451 30431 30503 30452 29737
واردات 29121.70 29176 28978 28877 28798 28145
حساب جاری -897.00 423 421 420 420 420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 1.8 2 2 2 2.3
رابطه مبادله 100.42 100 100 100 100 101
گردش سرمایه -3832.00 -506 859 202 405 622
حواله 1389.00 1412 1379 1384 1366 1329
ذخایر طلا 227.40 228 229 229 229 232
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3074.00 9129 4083 5991 3905 5069
بدهی خارجی 1162794.00 1109971 1075357 1056377 1044110 1069411
فروش اسلحه 13.00 37.72 39.34 40.97 42.59 47.92
شاخص تروریسم 1.25 1.08 1.06 1.03 1.01 1.28
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.90 105 102 102 102 97.5
بودجه دولت -2.60 -2.2 -1.8 -1.8 -1.8 -0.8
ارزش بودجه دولت -11053.00 -10204 -10219 -10234 -10250 -9766
هزینه های دولت 24308.00 24248 24216 24187 24157 23906
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.30 52.95 52.94 52.93 52.92 53.1
درآمدهای دولت 214063.40 215791 216126 216461 216796 218707
بدهی های دولت 530655.00 527857 526687 525622 524574 515479
هزینه های مالی 225116.10 223931 223746 223560 223375 218460
درخواست پناهندگی 1170.00 1670 1714 1623 1540 1567
مخارج نظامی 4028.00 3994 4002 4009 4016 4084
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار -3.50 -4.93 -5.83 -6.36 -6.69 -7.25
تولید صنعتی 3.00 3.31 3.47 3.53 3.53 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.70 0.39 0.29 0.27 0.27 0.28
تولید صنعتی 3.80 3.33 3.76 3.94 3.99 3.94
استفاده از ظرفیت 81.90 80.76 80.44 80.4 80.13 79.17
میزان سفارشات جدید 115.76 122 122 122 122 122
ورشکستگی 987.00 731 662 668 684 692
ثبت خودرو 40895.00 38098 37739 37711 37707 37704
تغییرات موجودی انبار -348.00 363 170 436 466 463
شاخص رقابتی 5.23 5.21 5.21 5.21 5.21 5.19
رتبه رقابتی 20.00 19 19 19 19 20
آسانی کسب و کار 42.00 38 38 38 37 30
تولید الکتریسیته 7197.00 6859 6774 6717 6682 6629
سود شرکت سهامی 24520.00 28498 28653 28807 28962 26516
شاخص فساد مالی 77.00 75 75 74 74 69
رتبه فساد مالی 15.00 16 17 17 18 20
تولید فولاد 670.00 713 736 755 770 831
استخراج معدن 47.70 11.58 7.21 5.6 5.03 4.74
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.00 -2 0.94 -0.47 -1.66 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90 0.7 0.06 0.13 0.09 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.40 0.47 0.72 0.95 1.09 1.6
هزینه های مصرف کننده 53765.00 53781 53764 53734 53702 53385
درآمد قابل تصرف شخص 85156.10 84883 84796 84711 84626 83880
پس انداز های شخصی 10.90 11.38 11.49 11.6 11.7 12.46
نرخ وام بانکی 1.66 1.69 1.71 1.74 1.77 1.96
تسهیلات اعتباری خریدار 8220571.00 8170710 8138018 8107798 8078969 7859270
قیمت گازوئیل 1.68 1.69 1.68 1.68 1.67 1.62
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.20 59.1 59.04 58.99 58.93 58.43
بدهی خانوار به درآمد 101.32 102 103 103 103 101
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
جواز ساختمان 1526.00 2254 2310 2329 2334 2337
خانه های مسکونی نوساز 3.69 3.53 3.52 3.52 3.52 3.52
میزان ساخت و ساز -0.40 1.57 2.34 2.79 3.06 3.45
شاخص مسکن 105.27 105 105 105 105 103
نرخ مالکیت مسکن 71.30 71.81 71.88 71.94 72.01 72.38
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34.16 34.16 34.16 34.16 34.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.94 54.03 54.12 54.22 54.96
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.22 42.43 41.9 41.36 40.83 36.82
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.15 29.23 28.74 28.26 27.77 24.53
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 13.05 13.05 13.04 13.04 12.95