شاخص یاب

بلژیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
نرخ بیکاری 6.00 6.2 6 6.2 6 6.5
نرخ تورم 2.08 1.8 2 2.1 2.2 2.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 964.70 1520 790 2400 2820 1090
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10 102 102 99.9 99.9 97.5
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 3815.16
3619 3525 3433 3344 3010
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.64
0.78 0.9 1.03 1.19 2.11
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50
1.8 2.1 1.6 1.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 492.68
495 495 498 498 500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106816.00
106844 108708 108525 107296 113766
تولید ناخالص ملی 110889.40
111058 112529 112664 111933 117765
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25199.00
25066 25558 25602 25214 26747
تولید ناخالص داخلی سرانه 46078.93
46200 46200 46900 46900 47000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42658.58
42900 42900 43300 43300 43500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 540.00
656 485 549 680 508
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4821.00
4700 5387 4898 5308 5637
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15481.00
15405 16140 15729 15858 16891
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14012.00
13436 15257 14236 14608 15967
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18051.00
18070 18969 18340 18824 19852
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.00
6.2 6 6.2 6 6.5
افراد شاغل 4030.70
4061 4087 4078 4086 4085
افراد بیکار 316908.00
328606 326463 326799 326515 326738
نرخ مشارکت نیروی کار 68.10
68.32 68.39 68.13 68.1 68.23
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10
3.07 3.05 3.01 2.98 2.91
نرخ بیکاری جوانان 17.00
16.86 16.85 16.85 16.85 16.85
هزینه های کار 110.20
110 110 110 110 110
پست های خالی شغلی 140685.00
154608 152055 155636 161481 180626
حداقل دستمزد 1562.59
1563 1563 1575 1578 1585
رشد دستمزد 3.70
0.59 0.97 0.96 1.37 1.25
جمعیت 11.41
11.41 11.41 11.51 11.51 11.56
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1490.00
1530 1530 1550 1499 1550
هزینه زندگی انفرادی 1030.00
1032 1036 1036 1037 1038
قسمت مدت زمان اشتغال 1139.60
1151 1155 1139 1163 1187
بهره وری 100.30
100 100 100 100 100
دستمزد 3445.00
3600 3600 3650 3561 3700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00
3200 3200 3200 3114 3250
دستمزد در تولید 100.30
99 125 107 104 139
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00
1950 1950 1950 1843 2000
تغییر اشتغال 0.20
0.5 0.5 0.3 0.19 0.4
نرخ اشتغال 63.90
64.14 64.39 64.37 64.39 64.65
استخدام تمام وقت 3518.60
3515 3521 3519 3517 3520
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.08
1.8 2 2.1 2.2 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.02
107 108 109 109 114
قیمت مصرف کننده اصلی 104.83
105 105 106 106 108
اندازه اصل تورم 1.30
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.07
104 104 104 104 104
قیمت تولید 114.50
115 116 115 117 121
قیمت صادرات 117.24
116 116 116 116 116
قیمت واردات 120.67
117 117 117 117 117
تورم مواد غذایی 3.10
3.19 3.22 3.22 3.22 3.22
تغییر قیمت تولید کننده 4.92
2.4 2.3 2.1 2.28 2
CPI مسکن آب و برق 106.80
107 107 107 108 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.78
104 105 106 108 111
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.68
106 107 108 109 113
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M0 39365.00
39740 40041 40338 40625 43060
عرضه پول M1 221200.00
221341 225128 229460 233558 273255
عرضه پول M2 541100.00
545090 550811 556286 561747 614501
عرضه پول M3 550200.00
554984 558603 562129 565556 595035
ترازنامه بانک 1068338.74
1052674 1048878 1053145 1048999 1049003
ذخایر ارزی 22655.00
22690 22689 22690 22690 22690
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260.39
270 268 270 272 286
ترازنامه بانک مرکزی 181497.00
181802 181809 181793 181787 181785
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 964.70
1520 790 2400 2820 1090
صادرات 32484.30
32200 32400 37800 34600 34400
واردات 31519.60
30680 31610 35400 31780 33310
حساب جاری 891.00
451 -380 115 -670 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20
2 2 2.1 2.1 2.3
رابطه مبادله 97.16
98.63 98.67 98.69 98.69 98.69
گردش سرمایه 271.00
405 752 -640 -847 622
حواله 1657.00
1642 1657 1639 1648 1672
ذخایر طلا 227.40
227 227 227 227 227
شاخص تروریسم 4.66
1.73 1.67 2.11 2.55 1.14
فروش اسلحه 12.00
-3.34 -16.73 -6.92 2.88 14.22
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3119.00
3411 5518 5588 3679 4630
بدهی خارجی 1111447.00
1076571 1064926 1059740 1058885 1069815
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10
102 102 99.9 99.9 97.5
بودجه دولت -1.00
-1.8 -1.8 -1.33 -1.29 -0.8
ارزش بودجه دولت -4468.00
-3783 -447 -986 -447 3584
هزینه های دولت 25093.00
25211 25584 25494 25205 26775
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.20
52.38 52.14 52.08 52.03 51.74
درآمدهای دولت 224454.00
226199 229632 230780 231928 242173
بدهی های دولت 539714.00
539130 536559 540081 537860 539627
هزینه های مالی 228976.10
229982 231157 231766 232375 238589
مخارج نظامی 4289.66
4268 4237 4230 4222 4220
درخواست پناهندگی 1345.00
1327 1292 1315 1336 1322
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 0.60
0.79 0.75 0.78 0.78 0.78
تولید صنعتی 7.00
2.4 3 2.8 2.9 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40
-0.4 0.5 1.1 -0.3 0.4
تولید صنعتی 6.20
2.79 2.6 2.32 2.14 2.05
استفاده از ظرفیت 81.00
81.78 81.87 80.51 81.52 81.5
ورشکستگی 784.00
863 847 845 844 844
ثبت خودرو 56211.00
44346 44479 45743 45493 45403
سرعت اینترنت 16275.93
16847 16907 16930 16955 17042
آدرس های IP 4372220.00
4221097 4199242 4183347 4169478 4039815
استخراج معدن 8.80
0.47 0.52 0.38 0.36 0.35
تولید فولاد 685.00
664 656 652 650 648
تغییرات موجودی انبار 909.00
570 435 434 461 588
شاخص رقابتی 5.23
5.21 5.21 5.19 5.19 5.2
رتبه رقابتی 20.00
18 18 18 19 19
آسانی کسب و کار 52.00
52 54 55 56 62
تولید الکتریسیته 5508.00
6565 6590 6509 6513 6520
سود شرکت سهامی 24520.00
30592 29322 29748 30173 28334
شاخص فساد مالی 75.00
75 74 74 73 72
رتبه فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.00
2 2 2 -4.77 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.90
0.2 0.6 0.12 0.11 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.30
0.47 1.1 0.85 0.96 1.6
هزینه های مصرف کننده 54485.00
54662 55333 55357 54813 57908
درآمد قابل تصرف شخص 87873.90
87872 88469 87966 88474 88404
پس انداز های شخصی 10.90
11.75 11.5 11.63 11.63 11.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.40
60.68 60.77 60.8 60.85 60.98
بدهی خانوار به درآمد 103.28
104 105 105 105 103
نرخ وام بانکی 1.61
1.61 1.61 1.61 1.61 2.36
تسهیلات اعتباری خریدار 8165204.00
8165508 8164467 8164396 8164355 8164339
قیمت گازوئیل 1.76
1.67 1.57 1.49 1.4 0.81
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 1918.00
1893 1886 1881 1881 1881
میزان ساخت و ساز 1.90
2.76 2.57 2.72 2.74 2.72
شاخص مسکن 107.63
110 110 110 110 115
نرخ مالکیت مسکن 72.70
71.6 71.68 71.73 71.78 71.61
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70
53.7 53.7 54 54 54
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57
45.57 45.57 45.25 45 47
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50
32.59 32.59 32.69 32.73 34.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07
13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 8.59
16.56 5.85 3.03 11.48 9.73
بارش 52.32
74.68 79.31 64.26 72.46 71.88