شاخص یاب

بلژیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 3457.39 3174 3139 3104 3070 3002
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.84 0.74 0.77 0.8 0.84 0.91