بلژیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
نرخ بیکاری 6.40 6.2 6.2 6 6.2 6.5
نرخ تورم 1.52 1.1 1.7 2 2.1 2.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 1604.80 2690 1520 790 2400 1090
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10 102 102 102 99.9 97.5
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 3887.18
3729 3630 3533 3438 3086
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.86
0.9 1.05 1.21 1.4 2.53
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60
1.9 1.8 2.1 1.7 2.4
تولید ناخالص داخلی 466.37
460 472 471 475 479
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106507.00
105410 106997 108744 105784 113803
تولید ناخالص ملی 110214.50
111327 111058 112529 109516 117765
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25096.00
25166 25275 25623 24716 26815
تولید ناخالص داخلی سرانه 45308.24
45800 45800 45800 45830 46090
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41945.69
42114 42218 42322 43314 43651
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 456.00
719 644 466 765 487
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5156.00
5704 4628 5264 5200 5509
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15746.00
15929 15312 16077 15933 16825
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 15038.00
13900 13533 15354 13475 16068
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18786.00
18525 18213 19181 18237 20073
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.40
6.2 6.2 6 6.2 6.5
افراد شاغل 3952.70
3940 3937 3933 3929 3900
افراد بیکار 328516.00
344753 348768 352478 355993 384427
نرخ مشارکت نیروی کار 68.40
68 68 68 68 68
نرخ بیکاری بلند مدت 3.30
3.24 3.34 3.38 3.41 3.88
نرخ بیکاری جوانان 17.70
17.2 19.54 21.99 23.6 22.57
هزینه های کار 109.80
110 110 110 110 110
پست های خالی شغلی 134570.00
135017 139573 135392 139228 136681
حداقل دستمزد 1562.59
1563 1563 1563 1575 1585
رشد دستمزد 2.15
3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
جمعیت 11.37
11.44 11.44 11.44 11.43 11.56
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1490.00
1530 1530 1530 1550 1550
هزینه زندگی انفرادی 1030.00
1030 1030 1030 1030 1030
قسمت مدت زمان اشتغال 1148.40
1131 1131 1130 1125 1123
بهره وری 100.30
100 100 100 100 100
دستمزد 3445.00
3600 3600 3600 3650 3700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00
3200 3200 3200 3200 3250
دستمزد در تولید 99.40
114 99 125 107 139
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00
1950 1950 1950 1950 2000
تغییر اشتغال 0.30
0.4 0.5 0.5 0.3 0.4
نرخ اشتغال 64.10
63.1 63.1 63.1 63.1 63.1
استخدام تمام وقت 3515.10
3436 3436 3436 3436 3436
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.52
1.1 1.7 2 2.1 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.69
107 107 108 107 113
قیمت مصرف کننده اصلی 104.57
105 105 105 106 108
اندازه اصل تورم 1.10
1.21 1.2 1.2 1.2 1.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.06
104 104 104 104 104
قیمت تولید 112.90
110 113 116 115 121
قیمت صادرات 115.58
115 115 115 115 115
قیمت واردات 117.96
117 118 118 118 118
تورم مواد غذایی 2.74
1.72 1.58 1.65 1.61 1.63
تغییر قیمت تولید کننده 2.61
2.2 2.4 2.3 2.1 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.35
104 104 105 105 111
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.01
106 106 107 107 113
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.08 0.42
عرضه پول M0 39118.00
39070 39333 39576 39812 41937
عرضه پول M1 204800.00
206276 209490 212523 215558 247127
عرضه پول M2 524800.00
523804 527708 531530 535310 573993
عرضه پول M3 547900.00
543506 546074 548541 550918 571889
ترازنامه بانک 1057407.38
1094297 1110774 1101733 1088246 1094481
ذخایر ارزی 21819.00
22100 21928 22028 21986 21996
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260.39
264 268 272 272 272
ترازنامه بانک مرکزی 179123.00
181247 180744 177436 172579 169366
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 1604.80
2690 1520 790 2400 1090
صادرات 34353.10
33800 32200 32400 37800 34400
واردات 32748.30
31110 30680 31610 35400 33310
حساب جاری -363.00
-562 142 -351 -36.6 -336
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20
2 2 2 2.1 2.3
رابطه مبادله 97.98
98.4 98.17 98.23 98.25 98.24
گردش سرمایه 414.00
202 405 752 -640 622
حواله 1685.00
1597 1642 1657 1639 1672
ذخایر طلا 227.40
227 227 227 227 227
شاخص تروریسم 4.66
1.79 1.73 1.67 2.11 1.14
فروش اسلحه 12.00
38.07 38.61 39.15 40.42 49.79
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -11833.00
-2557 -1728 2792 1614 6452
بدهی خارجی 1122303.00
1056876 1045375 1046120 1051925 1067196
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10
102 102 102 99.9 97.5
بودجه دولت -1.00
-1.8 -1.8 -1.8 -2.32 -0.8
ارزش بودجه دولت -11053.00
-10846 -10778 -11701 -10943 -16618
هزینه های دولت 25154.00
24539 25068 25682 24884 26877
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.20
52.9 52.76 52.62 52.51 51.85
درآمدهای دولت 214063.40
214097 214795 215493 215727 216074
بدهی های دولت 532803.00
534052 534052 534052 534052 534052
هزینه های مالی 225116.10
224943 225573 226203 226670 232692
مخارج نظامی 4289.66
4066 4019 3973 3976 3889
درخواست پناهندگی 1085.00
1336 1038 1221 1263 1225
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 1.00
-1.57 -3.04 -4.04 -4.65 -5.05
تولید صنعتی 0.20
4 2.4 3 2.8 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60
-0.2 -0.4 0.5 1.1 0.4
تولید صنعتی -1.00
1.27 2.62 3.11 3.26 3.48
استفاده از ظرفیت 81.00
82.49 80.9 81.67 81.3 81.42
ورشکستگی 951.00
752 737 723 712 696
ثبت خودرو 54602.00
45358 42705 43751 43598 43570
سرعت اینترنت 16275.93
16200 16082 15940 15791 14088
آدرس های IP 4372220.00
4332112 4323682 4315556 4307029 4224441
استخراج معدن -8.40
2.81 3.49 3.2 3.1 3.1
تولید فولاد 650.00
606 612 616 618 620
تغییرات موجودی انبار 1341.00
824 757 777 771 773
شاخص رقابتی 5.23
5.24 5.24 5.24 5.24 5.24
رتبه رقابتی 20.00
18 18 18 18 18
آسانی کسب و کار 52.00
48 50 51 51 53
تولید الکتریسیته 7054.00
7248 6347 7036 6500 6728
سود شرکت سهامی 24520.00
31863 30592 29322 29748 28334
شاخص فساد مالی 75.00
75 75 75 75 75
رتبه فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.00
1 2 2 2 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
-1.73 -1.05 0.6 -0.09 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.00
-1.33 -0.17 1.1 -0.39 1.6
هزینه های مصرف کننده 54112.00
54276 54504 55248 54459 57819
درآمد قابل تصرف شخص 87472.40
86790 86722 86655 86579 85787
پس انداز های شخصی 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.90
59.85 59.85 59.85 59.85 59.85
بدهی خانوار به درآمد 103.28
104 104 105 105 103
نرخ وام بانکی 1.61
1.61 1.61 1.61 1.86 2.36
تسهیلات اعتباری خریدار 8177997.00
8157978 8131512 8104436 8078019 7836460
قیمت گازوئیل 1.79
1.64 1.54 1.45 1.37 0.96
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جواز ساختمان 1918.00
1866 1893 1886 1881 1881
میزان ساخت و ساز 3.30
4 2.76 2.57 2.72 2.72
شاخص مسکن 107.78
107 107 107 107 107
نرخ مالکیت مسکن 71.30
71.51 71.6 71.68 71.73 71.61
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70
53.7 53.7 53.7 54 54
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57
45.57 45.57 45.57 46 46
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50
32.59 32.59 32.59 32.73 34.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07
13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 8.59
12.65 16.56 5.85 3.03 9.73
بارش 52.32
63.14 74.68 79.31 64.26 71.88