شاخص یاب

بلژیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
نرخ بیکاری 6.30 6 6.2 6 5.9 6.5
نرخ تورم 2.75 2 2.1 2.2 3.2 2.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 415.50 790 2400 2820 1452 1090
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10 102 99.9 99.9 99.9 97.5
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.12
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 3523.71
3683 3651 3619 3588 3465
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.83
0.87 0.92 0.96 1.01 1.23
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70
1.7 1.8 1.8 1.7 1.6
تولید ناخالص داخلی 492.68
495 498 498 498 500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107213.00
108282 108704 109143 109036 111555
تولید ناخالص ملی 112667.50
112088 112885 114696 114583 115476
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25349.00
25458 25577 25805 25780 26227
تولید ناخالص داخلی سرانه 46078.93
46200 46900 46900 46900 47000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42658.58
42900 43300 43300 43300 43500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 764.00
483 551 778 777 498
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5276.00
5366 4906 5371 5366 5528
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15563.00
16077 15756 15843 15828 16563
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14516.00
15197 14217 14777 14763 15656
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18712.00
18895 18385 19049 19030 19466
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.30
6 6.2 6 5.9 6.5
افراد شاغل 4056.40
4110 4108 4115 4117 4113
افراد بیکار 321599.00
318214 318526 317633 317684 317764
نرخ مشارکت نیروی کار 67.90
68.39 68.16 68.07 68.24 68.22
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10
2.97 2.94 2.92 2.9 2.84
نرخ بیکاری جوانان 18.90
18.94 18.93 18.94 18.93 18.93
هزینه های کار 111.00
112 112 112 112 112
پست های خالی شغلی 145757.00
150327 153420 157748 161534 174343
حداقل دستمزد 1562.59
1563 1575 1575 1575 1585
رشد دستمزد 3.70
2.84 2.79 2.81 2.92 2.97
جمعیت 11.41
11.41 11.51 11.51 11.51 11.56
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1580.00
1530 1550 1573 1570 1550
هزینه زندگی انفرادی 1090.00
1092 1086 1083 1081 1072
قسمت مدت زمان اشتغال 1140.80
1158 1156 1158 1165 1194
بهره وری 100.30
100 100 100 100 100
دستمزد 3445.00
3600 3650 3561 3581 3700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050.00
3200 3200 3049 3054 3250
دستمزد در تولید 100.30
125 107 118 100 139
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00
1950 1950 1877 1873 2000
تغییر اشتغال 0.40
0.5 0.3 0.36 0.34 0.4
نرخ اشتغال 63.70
64.21 64.2 64.13 64.2 64.36
استخدام تمام وقت 3502.50
3520 3519 3516 3519 3519
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.75
2 2.1 2.2 3.2 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.73
0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.31
108 109 109 111 114
قیمت مصرف کننده اصلی 104.99
105 106 106 106 108
اندازه اصل تورم 1.30
1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.68
105 105 105 105 105
قیمت تولید 117.40
121 120 122 125 135
قیمت صادرات 118.90
119 119 119 119 119
قیمت واردات 124.01
123 123 124 124 124
تورم مواد غذایی 2.64
2.3 2.4 2.3 2.4 2.4
تغییر قیمت تولید کننده 6.70
6.6 6.1 5.9 6.3 5.5
CPI مسکن آب و برق 111.20
113 114 115 116 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.25
105 106 108 110 111
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.41
107 108 109 111 113
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M0 40147.00
40553 40920 41279 41630 44397
عرضه پول M1 211400.00
215467 218569 221745 224895 252184
عرضه پول M2 534200.00
539226 543652 548123 552555 591125
عرضه پول M3 552500.00
556066 559264 562369 565384 588844
ترازنامه بانک 1047833.54
1040358 1044241 1040094 1044232 1040107
ذخایر ارزی 22261.00
22253 22258 22258 22258 22258
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261.30
269 271 273 274 287
ترازنامه بانک مرکزی 183370.00
183001 183164 183214 183226 183230
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 415.50
790 2400 2820 1452 1090
صادرات 30524.10
32400 37800 34600 32602 34400
واردات 30108.60
31610 35400 31780 31150 33310
حساب جاری -2388.00
-380 115 -670 -298 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20
0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.2
رابطه مبادله 95.88
96.11 96.14 96.05 96.05 96.06
گردش سرمایه -432.00
752 -814 -689 -1152 622
حواله 1657.00
1679 1664 1668 1686 1703
ذخایر طلا 227.40
227 227 227 227 227
شاخص تروریسم 4.66
4.66 4.66 4.66 4.66 4.66
فروش اسلحه 12.00
-16.73 -6.92 2.88 12.7 14.22
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3119.00
5699 4639 3370 4042 4488
بدهی خارجی 1137378.00
1113409 1096654 1089258 1082456 1088727
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10
102 99.9 99.9 99.9 97.5
بودجه دولت -1.00
-1.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8
ارزش بودجه دولت -4468.00
-447 -986 -447 91.37 3584
هزینه های دولت 25108.00
25484 25448 25560 25535 26254
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.20
52.2 52.2 52.2 52.2 52.2
درآمدهای دولت 224454.00
229632 230780 231928 233075 242173
بدهی های دولت 542797.00
544267 547543 548768 550649 552838
هزینه های مالی 228976.10
231157 231766 232375 232984 238589
مخارج نظامی 4289.66
4237 4230 4222 4215 4220
درخواست پناهندگی 1810.00
1877 1540 1535 1703 1673
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار -1.10
0.2 -1.8 -2.3 -3.2 -6.5
تولید صنعتی 1.90
3 2.8 2.9 2.01 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.00
0.5 1.1 -0.3 0.25 0.4
تولید صنعتی 4.40
4.47 4.68 4.67 4.62 4.55
استفاده از ظرفیت 81.10
79.88 80.27 81.26 80.39 81.04
ورشکستگی 897.00
799 778 780 780 787
ثبت خودرو 36894.00
39671 45692 44647 44321 44572
سرعت اینترنت 16275.93
16907 16930 16955 16979 17042
آدرس های IP 4372220.00
4199242 4183347 4169478 4154202 4039815
استخراج معدن 0.50
2.72 2.51 2.47 2.46 2.46
تولید فولاد 715.00
688 675 669 665 661
تغییرات موجودی انبار 1981.00
1248 1072 844 719 734
شاخص رقابتی 76.61
77.11 77.11 77.11 77.11 79.61
رتبه رقابتی 21.00
21 21 21 21 21
آسانی کسب و کار 45.00
48 46 45 44 42
تولید الکتریسیته 4526.00
4763 4772 4757 4757 4757
سود شرکت سهامی 24520.00
29322 29748 30173 30599 28334
شاخص فساد مالی 75.00
75 75 75 75 75
رتبه فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.00
2 1 -2 -1 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80
0.6 0.16 0.09 0.09 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.20
0.5 0.9 1.1 1.2 1.4
هزینه های مصرف کننده 54405.00
55116 55339 55384 55330 56782
درآمد قابل تصرف شخص 89714.70
89485 88949 89580 88958 89491
پس انداز های شخصی 10.90
10.83 11.12 10.95 10.97 10.98
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.60
60.91 60.98 61.02 61.06 61.19
بدهی خانوار به درآمد 104.61
106 105 105 105 106
نرخ وام بانکی 1.61
1.61 1.61 1.61 1.86 2.36
تسهیلات اعتباری خریدار 8072900.00
8109155 8105942 8106800 8107006 8107017
قیمت گازوئیل 1.68
1.63 1.54 1.45 1.35 1.15
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 1918.00
1886 1881 1881 1881 1881
میزان ساخت و ساز 1.30
2.22 2.04 1.98 2 2
شاخص مسکن 108.70
111 111 112 114 119
نرخ مالکیت مسکن 72.70
72.63 72.54 72.45 72.36 71.53
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70
53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57
45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50
32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07
13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 8.59
5.85 3.03 11.48 10.7 9.73
بارش 52.32
79.31 64.26 72.46 72.46 71.88