شاخص یاب

بلژیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
نرخ بیکاری 6.20 6.2 6 6.2 6 6.5
نرخ تورم 2.24 2.1 2 2.1 2.2 2.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری 1366.90 1520 790 2400 2820 1090
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10 102 102 99.9 99.9 97.5
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 3745.08
3782 3750 3717 3685 3560
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.87
0.77 0.81 0.85 0.89 1.09
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
1.8 2.1 1.4 1.4 2.4
تولید ناخالص داخلی 492.68
495 495 498 498 500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107213.00
106844 108708 108277 108714 113766
تولید ناخالص ملی 110889.40
111058 112529 112442 112442 117765
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25349.00
25066 25558 25477 25704 26747
تولید ناخالص داخلی سرانه 46078.93
46200 46200 46900 46900 47000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42658.58
42900 42900 43300 43300 43500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 764.00
656 485 549 775 508
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5276.00
4700 5387 4886 5350 5637
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15563.00
15405 16140 15694 15781 16891
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14516.00
13436 15257 14162 14719 15967
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18712.00
18070 18969 18313 18974 19852
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.20
6.2 6 6.2 6 6.5
افراد شاغل 4056.40
4084 4110 4108 4115 4113
افراد بیکار 316959.00
319415 316917 318485 317744 317782
نرخ مشارکت نیروی کار 68.10
68.35 68.43 68.2 68.15 68.28
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10
2.91 2.86 2.8 2.77 2.65
نرخ بیکاری جوانان 16.40
16.86 16.85 16.85 16.85 16.85
هزینه های کار 111.00
111 112 112 112 112
پست های خالی شغلی 145757.00
154608 152055 155636 161481 180626
حداقل دستمزد 1562.59
1563 1563 1575 1575 1585
رشد دستمزد 3.70
3.11 2.84 2.79 2.81 2.97
جمعیت 11.41
11.41 11.41 11.51 11.51 11.56
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1490.00
1530 1530 1550 1499 1550
هزینه زندگی انفرادی 1030.00
1032 1036 1036 1037 1038
قسمت مدت زمان اشتغال 1139.60
1161 1167 1166 1180 1219
بهره وری 100.30
100 100 100 100 100
دستمزد 3445.00
3600 3600 3650 3561 3700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00
3200 3200 3200 3114 3250
دستمزد در تولید 100.30
99 125 107 118 139
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00
1950 1950 1950 1843 2000
تغییر اشتغال 0.40
0.5 0.5 0.3 0.36 0.4
نرخ اشتغال 63.90
64.14 64.39 64.37 64.39 64.65
استخدام تمام وقت 3518.60
3521 3527 3526 3525 3528
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.24
2.1 2 2.1 2.2 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.14
0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.58
107 108 109 109 114
قیمت مصرف کننده اصلی 105.67
105 105 106 106 108
اندازه اصل تورم 1.30
1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.68
105 105 105 105 105
قیمت تولید 116.30
117 121 120 122 135
قیمت صادرات 118.40
116 116 116 116 116
قیمت واردات 119.00
124 124 124 124 124
تورم مواد غذایی 1.44
1.36 1.16 1.1 1.12 1.11
تغییر قیمت تولید کننده 7.80
6.8 6.6 6.1 5.9 5.5
CPI مسکن آب و برق 108.33
109 110 110 110 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.13
105 105 106 108 111
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.41
106 107 108 109 113
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M0 39969.00
40104 40490 40851 41201 44233
عرضه پول M1 210600.00
215792 218184 222037 225482 258930
عرضه پول M2 532900.00
536603 541180 545922 550553 595110
عرضه پول M3 552700.00
555336 559066 562669 566176 596588
ترازنامه بانک 1052834.43
1060492 1057461 1061872 1057819 1057830
ذخایر ارزی 22344.00
22266 22260 22263 22263 22263
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261.30
270 268 270 272 286
ترازنامه بانک مرکزی 183343.00
183247 183562 183616 183630 183636
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 1366.90
1520 790 2400 2820 1090
صادرات 31968.40
32200 32400 37800 34600 34400
واردات 30601.50
30680 31610 35400 31780 33310
حساب جاری 891.00
451 -380 115 -670 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20
2 2 2.1 2.1 2.3
رابطه مبادله 99.50
93.27 93.57 93.49 93.48 93.49
گردش سرمایه 271.00
405 752 544 -409 622
حواله 1657.00
1659 1679 1664 1668 1703
ذخایر طلا 227.40
227 227 227 227 227
شاخص تروریسم 4.66
1.73 1.67 2.11 2.55 1.14
فروش اسلحه 12.00
-3.34 -16.73 -6.92 2.88 14.22
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3119.00
3448 5699 4639 3370 4488
بدهی خارجی 1111447.00
1076571 1064926 1059740 1058885 1069815
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10
102 102 99.9 99.9 97.5
بودجه دولت -1.00
-1.8 -1.8 -0.9 -0.9 -0.8
ارزش بودجه دولت -4468.00
-3783 -447 -986 -447 3584
هزینه های دولت 25108.00
25211 25584 25348 25460 26775
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.20
52.38 52.14 52.08 52.03 51.74
درآمدهای دولت 224454.00
226199 229632 230780 231928 242173
بدهی های دولت 539714.00
539130 536559 540081 537860 539627
هزینه های مالی 228976.10
229982 231157 231766 232375 238589
مخارج نظامی 4289.66
4268 4237 4230 4222 4220
درخواست پناهندگی 1810.00
1327 1292 1315 1336 1322
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 1.20
0.5 0.2 -1.8 -2.3 -6.5
تولید صنعتی 3.30
-2.2 3 2.8 2.9 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40
-0.4 0.5 1.1 -0.3 0.4
تولید صنعتی 6.50
1.16 1.5 1.45 1.34 1.22
استفاده از ظرفیت 80.00
81.61 79.78 78.75 79.97 79.52
ورشکستگی 477.00
920 829 818 809 807
ثبت خودرو 54437.00
47628 44320 45363 45864 45767
سرعت اینترنت 16275.93
16847 16907 16930 16955 17042
آدرس های IP 4372220.00
4221097 4199242 4183347 4169478 4039815
استخراج معدن 4.20
2.05 2.46 2.35 2.33 2.33
تولید فولاد 645.00
649 646 644 643 642
تغییرات موجودی انبار 1981.00
1576 1248 1072 844 734
شاخص رقابتی 5.23
5.21 5.21 5.19 5.19 5.2
رتبه رقابتی 20.00
18 18 18 19 19
آسانی کسب و کار 52.00
52 54 55 56 62
تولید الکتریسیته 5461.00
6368 6463 6351 6347 6358
سود شرکت سهامی 24520.00
30592 29322 29748 30173 28334
شاخص فساد مالی 75.00
75 74 74 73 72
رتبه فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.00
-1 2 1 -2 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.10
0.2 0.6 0.12 0.12 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.30
0.1 0.5 0.9 1.1 1.4
هزینه های مصرف کننده 54405.00
54662 55333 55122 55167 57908
درآمد قابل تصرف شخص 87873.90
87872 88469 87966 88474 88404
پس انداز های شخصی 10.90
11.17 10.83 11.12 10.95 10.98
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.60
60.68 60.77 60.8 60.85 60.98
بدهی خانوار به درآمد 103.28
104 105 105 105 103
نرخ وام بانکی 1.59
1.59 1.59 1.59 1.59 2.34
تسهیلات اعتباری خریدار 8081521.00
8143461 8140465 8139069 8138774 8138660
قیمت گازوئیل 1.79
1.82 1.72 1.63 1.54 1.21
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 1918.00
1893 1886 1881 1881 1881
میزان ساخت و ساز 4.30
0.07 0.53 0.73 0.7 0.68
شاخص مسکن 107.63
110 110 110 110 115
نرخ مالکیت مسکن 72.70
72.43 72.63 72.54 72.45 71.53
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70
53.7 53.7 54 54 54
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57
45.57 45.57 45.25 45 47
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50
32.59 32.59 32.69 32.73 34.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07
13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 8.59
16.56 5.85 3.03 11.48 9.73
بارش 52.32
74.68 79.31 64.26 72.46 71.88