بلژیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بیکاری 6.60 6.3 6.2 6.2 6 6.5
نرخ تورم 1.48 2.3 2.2 2.3 2.3 2.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 1292.00 2150 2690 1520 790 1090
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.90 102 102 102 102 97.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.24
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 3925.78
4067 3971 3877 3785 3124
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.86
1.16 1.35 1.59 1.86 3.5
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
1.9 1.9 1.8 2.1 2.4
تولید ناخالص داخلی 466.37
471 471 471 471 479
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106507.00
105933 105620 105450 105357 105246
تولید ناخالص ملی 110067.70
110503 110501 110508 110487 110016
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25096.00
24877 24839 24832 24831 24831
تولید ناخالص داخلی سرانه 45308.24
45800 45800 45800 45800 46090
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41945.69
42231 42231 42231 42231 42087
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 456.00
552 595 614 622 629
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5156.00
5111 5131 5122 5126 5125
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15746.00
15475 15616 15543 15581 15568
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 15038.00
13054 14256 13528 13969 13803
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18786.00
17836 18593 17990 18471 18271
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.60
6.3 6.2 6.2 6 6.5
افراد شاغل 3952.70
3967 3968 3968 3968 3968
افراد بیکار 354405.00
348131 352456 355768 358899 386795
نرخ مشارکت نیروی کار 68.40
67.77 67.77 68.02 67.98 67.67
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20
3.33 3.24 3.34 3.38 3.88
نرخ بیکاری جوانان 16.30
17.17 17.31 17.6 17.82 19.38
هزینه های کار 109.80
109 109 109 109 109
پست های خالی شغلی 134570.00
132948 132781 132763 132761 132761
حداقل دستمزد 1562.59
1563 1563 1563 1563 1585
رشد دستمزد 3.50
3.15 2.51 1.79 1.14 1.54
جمعیت 11.37
11.44 11.44 11.44 11.44 11.56
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1490.00
1530 1530 1530 1530 1550
هزینه زندگی انفرادی 1030.00
1048 1048 1048 1048 1055
قسمت مدت زمان اشتغال 1136.70
1116 1131 1131 1130 1123
بهره وری 100.30
93.71 100 112 101 101
دستمزد 3445.00
3600 3600 3600 3600 3700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00
3200 3200 3200 3200 3250
دستمزد در تولید 96.20
104 114 99 125 139
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00
1950 1950 1950 1950 2000
تغییر اشتغال 0.30
0.4 0.4 0.23 0.7 0.4
نرخ اشتغال 63.40
63.08 63.06 63.08 63.06 62.85
استخدام تمام وقت 3465.20
3431 3418 3403 3389 3310
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.48
2.3 2.2 2.3 2.3 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.15
0.16 0.15 0.14 0.14 0.14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.22
112 114 107 116 125
قیمت مصرف کننده اصلی 104.47
103 104 103 104 103
اندازه اصل تورم 1.30
1.56 1.6 1.5 1.41 1.41
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.06
104 104 104 104 104
قیمت تولید 113.80
120 120 114 124 132
قیمت صادرات 118.52
125 122 121 122 122
قیمت واردات 120.03
129 127 123 124 125
تورم مواد غذایی 1.32
1.43 1.46 1.7 1.93 2.44
تغییر قیمت تولید کننده 2.91
2.5 2.2 2.4 2.3 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.83
104 103 103 103 101
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.53
104 105 104 104 104
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.31 -0.26 -0.22 -0.17 0.31
عرضه پول M0 38569.00
38742 38697 38678 38658 38428
عرضه پول M1 201900.00
201600 201307 201148 200978 198981
عرضه پول M2 517500.00
517515 517495 517288 517068 514438
عرضه پول M3 539700.00
539185 538550 538184 537843 533828
ترازنامه بانک 1055108.33
1058723 1101848 1116865 1103419 1097754
ذخایر ارزی 21502.00
21402 21255 21133 21017 19824
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 270.40
275 275 275 275 272
ترازنامه بانک مرکزی 176761.00
178624 181102 180598 177628 165510
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 1292.00
2150 2690 1520 790 1090
صادرات 32695.30
37100 33800 32200 32400 34400
واردات 31403.30
34950 31110 30680 31610 33310
حساب جاری 19.00
-9.65 -404 376 -116 861
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10
2 2 2 2 2.3
رابطه مبادله 98.74
98.96 98.7 99.49 99.02 99.98
گردش سرمایه 2058.00
859 202 405 752 622
حواله 1246.00
1263 1275 1277 1282 1304
ذخایر طلا 227.40
228 228 228 229 231
شاخص تروریسم 4.66
1.27 1.27 1.27 1.27 1.14
فروش اسلحه 12.00
12 12 12 12 12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -11833.00
-745 -2557 -1728 2792 6452
بدهی خارجی 1127114.00
1074604 1056876 1045375 1046120 1067196
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.90
102 102 102 102 97.5
بودجه دولت -2.60
-1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -0.8
ارزش بودجه دولت -11053.00
-9814 -9814 -9814 -9814 -9559
هزینه های دولت 25154.00
24876 24776 24740 24727 24719
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.30
52.95 52.95 52.95 52.95 53.25
درآمدهای دولت 214063.40
218213 218213 218213 218213 218798
بدهی های دولت 537448.00
535807 534847 533905 532963 522050
هزینه های مالی 225116.10
221735 221735 221735 221735 214988
مخارج نظامی 4028.00
4051 4051 4051 4051 4123
درخواست پناهندگی 1085.00
1132 1335 1032 1238 1185
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 1.90
1.54 0.57 -0.9 -2.32 -6.9
تولید صنعتی -7.80
-2.55 0.34 1.74 2.39 3.21
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.50
0.01 0.34 0.31 0.27 0.26
تولید صنعتی -8.80
-3.07 0.32 1.99 2.76 3.73
استفاده از ظرفیت 79.20
81.88 78.47 79.05 79.1 78.94
ورشکستگی 910.00
770 756 740 724 696
ثبت خودرو 50257.00
40949 42992 44524 45313 45837
سرعت اینترنت 16275.93
16298 16200 16082 15940 14088
آدرس های IP 4372220.00
4342061 4332112 4323682 4315556 4224441
استخراج معدن -40.30
-10.37 -1.18 1.85 2.97 3.69
تولید فولاد 630.00
662 692 717 738 831
تغییرات موجودی انبار 1341.00
577 847 752 785 777
شاخص رقابتی 5.23
5.19 5.19 5.19 5.19 5.2
رتبه رقابتی 20.00
19 19 19 19 20
آسانی کسب و کار 52.00
50 50 50 50 53
تولید الکتریسیته 7151.00
6276 7247 6697 6865 6903
سود شرکت سهامی 24520.00
26039 26039 26039 26039 24438
شاخص فساد مالی 75.00
75 75 75 75 75
رتبه فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.00
3 1 2 2 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.60
-1.57 -1.89 -1.18 0.6 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.50
-1.64 -1.39 -0.41 1.1 1.6
هزینه های مصرف کننده 54112.00
54008 53945 53907 53884 53848
درآمد قابل تصرف شخص 87198.40
86836 86790 86722 86655 85787
پس انداز های شخصی 11.50
11.71 11.82 11.91 12.02 12.99
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.90
59.66 59.64 59.64 59.64 59.64
بدهی خانوار به درآمد 103.28
106 106 106 106 103
نرخ وام بانکی 1.63
1.64 1.66 1.65 1.65 1.65
تسهیلات اعتباری خریدار 8181575.00
8191053 8242708 8278295 8276738 8248059
قیمت گازوئیل 1.73
1.81 1.71 1.72 1.64 1.64
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جواز ساختمان 2082.00
2139 1956 1453 2291 1969
میزان ساخت و ساز 13.90
7.75 4.62 0.12 1.5 2.52
شاخص مسکن 108.41
110 110 111 111 109
نرخ مالکیت مسکن 71.30
72.23 72.23 72.23 72.23 72.38
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70
53.7 53.7 53.7 53.7 55
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57
45.57 45.57 45.57 45.57 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50
30.8 30.8 30.8 30.8 29.17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07
13.05 13.05 13.05 13.05 13
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 8.59
3.03 12.65 16.56 5.85 9.73
بارش 52.32
64.14 63.14 74.68 79.31 71.88