بلژیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بیکاری 6.70 6.6 6.4 6.2 5.8 5.2
نرخ تورم 2.13 2.3 2.2 2.3 2.3 2.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 2763.70 1615 1346 1206 1190 1090
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.90 102 102 102 102 97.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.22
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 4144.14
4067 3971 3877 3785 3124
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.70
0.74 0.75 0.76 0.62 0.84
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70
1.9 1.9 1.8 2.1 2.4
تولید ناخالص داخلی 466.37
457 467 471 471 479
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106043.00
108851 109242 109456 109556 109270
تولید ناخالص ملی 110067.70
111200 111093 111212 111250 110949
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25050.00
25145 25138 25108 25077 24787
تولید ناخالص داخلی سرانه 45308.24
45800 45800 45800 45800 46090
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41945.69
41902 42021 42140 42163 42188
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 638.00
604 621 633 639 660
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4587.00
5489 4724 5445 4657 5404
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15175.00
15202 15024 15233 15051 15086
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13412.00
13775 13410 14133 13301 14055
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18051.00
18255 17999 18264 17961 18167
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.70
6.6 6.4 6.2 5.8 5.2
افراد شاغل 3946.30
3907 3896 3888 3879 3839
افراد بیکار 325734.00
336821 340683 344358 347868 370863
نرخ مشارکت نیروی کار 67.60
67.62 67.56 67.58 67.63 67.44
نرخ بیکاری بلند مدت 3.80
3.82 3.84 3.87 3.89 4.04
نرخ بیکاری جوانان 18.20
19.08 19.24 19.32 19.41 19.87
هزینه های کار 109.80
110 111 111 111 110
پست های خالی شغلی 142649.00
130058 129698 128127 124996 112503
حداقل دستمزد 1531.93
1544 1545 1546 1558 1585
رشد دستمزد 2.60
2.39 1.96 1.51 1.1 1.47
جمعیت 11.37
11.44 11.44 11.44 11.44 11.56
سن بازنشستگی زنان 65.00
64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 60.00
62 62 63 63 65
هزینه زندگی خانواده 1490.00
1530 1526 1521 1516 1543
هزینه زندگی انفرادی 1030.00
1046 1044 1043 1041 1052
قسمت مدت زمان اشتغال 1156.20
1113 1129 1126 1126 1121
بهره وری 100.30
93.71 100 112 101 101
دستمزد 3445.00
3466 3470 3475 3479 3601
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00
3071 3074 3077 3079 3047
دستمزد در تولید 111.90
102 112 92.19 120 118
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00
1843 1844 1845 1846 1839
تغییر اشتغال 0.30
0.4 0.4 0.7 0.7 0.4
نرخ اشتغال 62.80
62.61 62.57 62.57 62.55 62.43
استخدام تمام وقت 3407.20
3351 3342 3334 3327 3299
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.13
2.3 2.2 2.3 2.3 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.19
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.75
112 114 116 116 125
قیمت مصرف کننده اصلی 104.13
104 104 104 104 104
اندازه اصل تورم 1.50
1.47 1.5 1.53 1.55 1.69
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.62
103 103 103 103 102
قیمت تولید 113.30
120 120 114 124 132
قیمت صادرات 113.79
113 113 112 112 111
قیمت واردات 116.41
117 117 116 116 114
تورم مواد غذایی 2.10
2.42 2.54 2.57 2.56 2.53
تغییر قیمت تولید کننده 5.68
3.7 3.7 4.15 3.3 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.15
103 103 102 102 100
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.08
105 105 105 105 105
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.27 -0.23 -0.18 -0.14 0.19
عرضه پول M0 38501.00
38499 38479 38459 38439 38283
عرضه پول M1 203800.00
202726 202550 202376 202203 200825
عرضه پول M2 517500.00
518511 518334 518111 517885 516081
عرضه پول M3 545700.00
546649 546385 546047 545701 542953
ترازنامه بانک 1046265.10
1040180 1039992 1039489 1038914 1034456
ذخایر ارزی 21869.00
21591 21466 21344 21225 20466
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 270.40
260 264 268 272 274
ترازنامه بانک مرکزی 172304.00
169325 165542 161896 158415 135314
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 2763.70
1615 1346 1206 1190 1090
صادرات 31647.90
31454 31512 31396 31288 30673
واردات 28884.20
29243 29216 29159 29088 28508
حساب جاری -1691.00
381 394 394 394 394
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40
2 2 2 2 2.3
رابطه مبادله 97.75
100 100 101 101 101
گردش سرمایه 1331.00
859 202 405 752 622
حواله 1446.00
1398 1396 1386 1382 1350
ذخایر طلا 227.40
228 228 228 229 231
شاخص تروریسم 4.66
1.85 1.79 1.73 1.67 2.35
فروش اسلحه 13.00
42.46 40.88 39.3 37.72 47.92
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -10377.00
-186 4669 4875 4322 7132
بدهی خارجی 1127114.00
1056876 1045375 1046120 1051925 1070593
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.90
102 102 102 102 97.5
بودجه دولت -2.60
-1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -0.8
ارزش بودجه دولت -11053.00
-10332 -10268 -10204 -10219 -9766
هزینه های دولت 24844.00
24844 24835 24812 24787 24564
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.30
53.47 53.3 53.13 52.95 53.1
درآمدهای دولت 214063.40
213713 214406 215098 215791 218707
بدهی های دولت 537448.00
534847 533905 532963 532026 525609
هزینه های مالی 225116.10
222210 223070 223931 223746 218460
مخارج نظامی 4028.00
4140 4091 4043 3994 4084
درخواست پناهندگی 1235.00
1614 1636 1587 1543 1555
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 0.10
-1.7 -2.95 -4 -4.82 -6.86
تولید صنعتی 9.50
5.03 4.73 4.37 4.09 3.52
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.50
0.45 0.33 0.28 0.28 0.28
تولید صنعتی 8.50
4.91 4.84 4.63 4.43 4.02
استفاده از ظرفیت 82.20
81.39 80.98 80.69 80.41 79.4
ورشکستگی 881.00
756 740 724 712 695
ثبت خودرو 28072.00
34486 37375 37782 37732 37700
سرعت اینترنت 16275.93
16298 16200 16082 15940 14682
آدرس های IP 4372220.00
4342061 4332112 4323682 4315556 4252373
استخراج معدن 23.80
5.32 4.78 4.49 4.37 4.29
تولید فولاد 615.00
680 708 731 750 822
تغییرات موجودی انبار 1197.00
829 535 465 495 480
شاخص رقابتی 5.23
5.21 5.21 5.21 5.21 5.19
رتبه رقابتی 20.00
19 19 19 19 20
آسانی کسب و کار 52.00
48 50 51 51 54
تولید الکتریسیته 6695.00
6661 6649 6642 6637 6630
سود شرکت سهامی 24520.00
30905 29702 28498 28653 26516
شاخص فساد مالی 77.00
76 75 75 75 69
رتبه فساد مالی 15.00
16 16 16 17 20
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.00
0.44 -0.9 -2.03 -3 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60
0.09 0.14 0.08 0.6 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.70
0.83 0.96 1.09 1.1 1.6
هزینه های مصرف کننده 54018.00
54027 53998 53966 53933 53687
درآمد قابل تصرف شخص 87198.40
87112 87003 86912 86822 86110
پس انداز های شخصی 12.10
12.3 12.39 12.47 12.59 13.25
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.80
59.93 59.97 59.98 59.98 59.69
بدهی خانوار به درآمد 103.28
103 104 104 105 105
نرخ وام بانکی 1.64
1.65 1.68 1.7 1.73 1.9
تسهیلات اعتباری خریدار 8188556.00
8139389 8110792 8082988 8056027 7890008
قیمت گازوئیل 1.68
1.71 1.7 1.69 1.69 1.65
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جواز ساختمان 1604.00
2320 2332 2335 2336 2337
میزان ساخت و ساز 7.30
4.58 4.15 3.89 3.74 3.52
شاخص مسکن 105.27
105 105 105 105 103
نرخ مالکیت مسکن 71.30
71.81 71.81 71.81 71.81 72.38
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70
54 54 54 54 55
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.22
46 45 43 42 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.15
33.09 31.8 30.52 29.23 24.53
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07
13.05 13.05 13.05 13.05 12.95
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 8.59
3.03 12.65 16.56 5.85 9.73
بارش 52.32
64.14 63.14 74.68 79.31 71.88