بلاروس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 0.90 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
نرخ تورم 6.00 5.7 5.4 5.2 5 3.8
نرخ بهره 12.00 12 12 11 9 4
موازنه تجاری -83.70 -35.75 -137 -37.46 -136 -136
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.60 28.6 28.6 28 28 27.5
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.94 1.96 1.98 2 2.02 2.23
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 0.7 1 1.2 1.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 47.43 45.56 67.85 42.09 40.98 76.47
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17436.90 18525 18532 18533 18533 18533
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3540.00 4323 4766 4536 4656 4615
تولید ناخالص داخلی سرانه 6218.74 6041 6211 5907 5832 6603
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16742.26 16265 16777 15903 15700 18542
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5107.90 11746 11746 11746 11746 11746
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14731.50 11442 14567 11494 14516 14284
تولید ناخالص داخلی از ساخت 48167.70 48590 49366 47297 47801 48328
تولید ناخالص داخلی از معادن 1485.50 1268 1270 1310 1308 1295
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8529.50 7976 8500 7985 8491 8450
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13776.60 14865 14865 14865 14865 14865
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9839.20 11360 11721 12261 12679 16046
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 0.90 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
افراد شاغل 4344.80 4335 4325 4316 4308 4265
افراد بیکار 35.80 31.87 31.72 32.03 32.11 32.09
دستمزد 819.30 832 851 871 890 1052
رشد دستمزد 9.61 10.44 10.64 10.76 10.86 11.03
حداقل دستمزد 265.00 265 265 282 282 325
جمعیت 9.50 9.52 9.52 9.54 9.54 9.59
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4500000.00 4500000 4500000 4500000 4500000 4500000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3000000.00 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
هزینه زندگی خانواده 3973648.00 3966930 3966914 3966912 3966912 3966912
هزینه زندگی انفرادی 2690489.00 2577828 2541616 2506055 2471134 2154642
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 6.00 5.7 5.4 5.2 5 3.8
قیمت مصرف کننده اصلی 100.40 101 100 100 100 100
قیمت تولید 100.60 101 101 100 100 100
تورم مواد غذایی 7.90 7.11 6.51 6.54 6.58 6.58
تغییر قیمت تولید کننده 9.60 5.9 5.4 5 5 3.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.38 0.47 0.45 0.43 0.43
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 12.00 12 12 11 9 4
عرضه پول M0 2090.81 2163 2154 2142 2139 2140
عرضه پول M1 6101.73 6183 6261 6190 6254 6250
عرضه پول M2 12276.27 12839 12887 12850 12826 12810
عرضه پول M3 36308.62 36424 37724 38559 39389 44807
ذخایر ارزی 6561.00 7100 7090 7150 7115 7129
نرخ بهره سپرده 8.00 8.2 8.69 8.84 8.79 8.75
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -83.70 -35.75 -137 -37.46 -136 -136
صادرات 2483.80 2516 2520 2521 2521 2521
واردات 2567.50 2552 2549 2549 2549 2549
حساب جاری -867.90 -66.39 -454 -606 -315 -376
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -2.7
بدهی خارجی 37111.00 36674 36637 36375 36397 35994
گردش سرمایه -1053.10 -375 120 -473 -398 -325
ذخایر طلا 40.73 41.61 43.1 41.83 40.88 40.86
شاخص تروریسم 1.36 0.85 0.72 0.64 0.55 0.56
ورود توریست 217398.00 249726 257393 249980 242567 233427
فروش اسلحه 81.00 76.33 54.45 70.43 86.41 118
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 204.60 61.77 266 352 306 241
تولید نفت خام 24.00 24.1 24.07 24.1 24.08 24.09
حواله 124.20 120 121 120 120 120
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.60 28.6 28.6 28 28 27.5
بودجه دولت 1.50 0.82 0.86 0.88 0.91 1.07
ارزش بودجه دولت -87556.00 5957 73504 106297 125070 143552
هزینه های دولت 2743.60 2756 2759 2760 2761 2762
درآمدهای دولت 2444971.00 2472427 2496346 2510812 2519638 2528384
بدهی های دولت 39681302.00 40815887 42145848 43408155 44651079 55681797
هزینه های مالی 2532527.00 2280467 2236260 2238041 2238874 2241574
مخارج نظامی 663.50 677 658 666 673 690
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80 32.69 33.4 34.29 35.19 42.76
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 6.00 6.36 6.5 6.56 6.59 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 1.03 0.52 0.51 0.53 0.54
تولید صنعتی 6.50 6.69 6.8 6.83 6.85 6.86
تغییرات موجودی انبار 46.80 219 240 234 236 235
تولید فولاد 205.00 198 197 197 197 197
شاخص فساد مالی 40.00 40 43 43 44 41
رتبه فساد مالی 79.00 69 56 54 52 47
آسانی کسب و کار 37.00 45 46 48 49 72
استخراج معدن 2.90 3.24 3.83 4.15 4.27 4.25
شاخص اقتصادی مقدم 1.00 1.15 1.17 1.18 1.18 1.18
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 9493.00 9798 9798 9798 9798 9798
تسهیلات اعتباری خریدار 2130.10 2378 2492 2535 2548 2552
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.60 1.31 0.04 0.44 0.66 0.59
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00 2.9 3.07 3.13 3.16 3.17
قیمت گازوئیل 0.67 0.69 0.7 0.7 0.71 0.73
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1