بلاروس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 0.90 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
نرخ تورم 5.30 5.7 5.4 5.2 5 3.8
نرخ بهره 11.50 12 12 11 9 4
موازنه تجاری -129.20 -176 -215 -238 -252 -275
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.60 28.6 28.6 28 28 27.5
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.93 1.9 1.88 1.86 1.84 1.63
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 0.7 1 1.2 1.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 47.43 45.56 67.85 42.09 40.98 76.47
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17436.90 16670 16634 16641 16640 16640
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3540.00 4832 4837 4837 4837 4837
تولید ناخالص داخلی سرانه 6218.74 6041 6211 5907 5832 6603
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16742.26 16265 16777 15903 15700 18542
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6585.00 10765 28123 15053 3188 20289
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13285.00 14673 14720 9062 12463 11751
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44735.60 45672 45363 45398 45513 45394
تولید ناخالص داخلی از معادن 1307.30 1451 1475 1457 1458 1469
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9050.00 8383 9042 8391 9033 8995
تولید ناخالص داخلی از خدمات 124384.00 117026 124308 117101 124234 123884
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 14555.00 14724 14089 14650 15062 15577
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6362.60 8429 8680 8954 9195 11649
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 0.90 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
افراد شاغل 4345.70 4338 4330 4322 4315 4277
افراد بیکار 32.70 27.71 25.77 26.09 26.34 26.35
دستمزد 827.50 840 862 885 906 1088
رشد دستمزد 10.90 12.09 12.67 13.06 13.33 13.72
حداقل دستمزد 265.00 265 265 282 282 325
جمعیت 9.50 9.52 9.52 9.54 9.54 9.59
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4500000.00 4500000 4500000 4500000 4500000 4500000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3000000.00 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
هزینه زندگی خانواده 3973648.00 3966930 3966914 3966912 3966912 3966912
هزینه زندگی انفرادی 2690489.00 2577828 2541616 2506055 2471134 2154642
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 5.30 5.7 5.4 5.2 5 3.8
قیمت مصرف کننده اصلی 100.00 101 100 100 100 100
قیمت تولید 100.00 101 101 100 100 100
تورم مواد غذایی 7.90 7.11 6.51 6.54 6.58 6.58
تغییر قیمت تولید کننده 9.60 5.9 5.4 5 5 3.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.38 0.47 0.45 0.43 0.43
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 11.50 12 12 11 9 4
عرضه پول M0 2154.32 2181 2176 2164 2160 2161
عرضه پول M1 5924.03 6150 6221 6147 6212 6207
عرضه پول M2 11989.36 12155 11994 11915 11882 11857
عرضه پول M3 36180.01 35513 36512 37121 37665 41408
ذخایر ارزی 6993.60 7106 7084 6932 6765 5500
نرخ بهره سپرده 8.00 8.2 9.14 10.13 11.03 16.02
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -129.20 -176 -215 -238 -252 -275
صادرات 2358.50 2370 2331 2299 2270 2071
واردات 2487.70 2516 2497 2486 2475 2383
حساب جاری 227.20 -66.39 -454 -606 -315 -376
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -2.7
بدهی خارجی 38975.40 36674 36637 36375 36397 35994
گردش سرمایه 405.10 -375 120 -473 -398 -325
ذخایر طلا 43.21 43.92 44.71 43.36 43.46 44.37
شاخص تروریسم 1.36 0.85 0.72 0.64 0.55 0.56
ورود توریست 217398.00 250775 261600 248800 236000 163500
فروش اسلحه 81.00 76.33 54.45 70.43 86.41 118
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 812.20 93.26 307 496 391 303
تولید نفت خام 24.00 24.12 24.09 24.11 24.1 24.1
حواله 113.70 114 117 115 116 116
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.60 28.6 28.6 28 28 27.5
بودجه دولت 1.50 0.82 0.86 0.88 0.91 1.07
ارزش بودجه دولت 719674.00 -68341 36865 94444 128371 170716
هزینه های دولت 2743.60 2764 2765 2765 2765 2765
درآمدهای دولت 2908367.00 2472611 2495520 2509214 2517437 2524396
بدهی های دولت 39773029.00 39914219 41183909 42263459 43330959 52245380
هزینه های مالی 2188693.00 2284101 2247499 2247484 2247579 2250219
مخارج نظامی 663.50 677 658 666 673 690
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80 32.69 33.4 34.29 35.19 42.76
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 6.10 6.36 6.5 6.56 6.59 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 1.03 0.52 0.51 0.53 0.54
تولید صنعتی 6.50 6.69 6.8 6.83 6.85 6.86
تغییرات موجودی انبار 46.80 734 291 155 -254 334
تولید فولاد 180.00 190 191 192 192 192
شاخص فساد مالی 40.00 40 43 43 44 41
رتبه فساد مالی 79.00 69 56 54 52 47
آسانی کسب و کار 37.00 45 46 48 49 72
استخراج معدن 2.90 3.24 3.83 4.15 4.27 4.25
شاخص اقتصادی مقدم 1.60 1.16 1.18 1.18 1.18 1.18
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 9493.00 10420 9514 9575 10218 9407
تسهیلات اعتباری خریدار 2264.00 2475 2676 2775 2819 2851
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.70 1.09 0.56 0.86 0.74 0.74
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.90 4.78 5.52 5.81 5.9 5.96
قیمت گازوئیل 0.65 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1