شاخص یاب

بلاروس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.50 1 1 1 0.5 1.1
نرخ تورم 4.10 4.5 4.2 4.3 4.3 3.8
نرخ بهره 10.00 10 10 10 9 10
موازنه تجاری -255.30 -310 -620 40 60 -560
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.30 28 28.2 27.8 27.8 27.5
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.99
2.03 2.07 2.11 2.16 2.34
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
3.2 3 2.3 5.9 2.2
تولید ناخالص داخلی 54.44
70 70 73 73 76
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18390.40
21241 20969 18813 19475 21966
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4188.00
5208 7344 4284 4435 7693
تولید ناخالص داخلی سرانه 6375.82
6430 6430 6570 6570 6600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17167.97
17250 17250 17900 17900 18500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 762.10
4532 2480 780 807 2598
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1189.60
1559 1691 1217 1260 1771
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 847.30
904 880 867 897 921
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12264.30
12863 13604 12546 12988 14251
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1572.60
1610 1630 1609 1665 1707
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.50
1 1 1 0.5 1.1
افراد شاغل 4328.40
4322 4316 4312 4308 4286
افراد بیکار 20.80
15.58 15.29 15.49 15.56 15.56
دستمزد 943.90
880 1050 870 1057 1160
حداقل دستمزد 305.00
305 305 326 310 341
رشد دستمزد 18.70
18.46 18.36 18.31 18.25 18.16
جمعیت 9.49
9.49 9.49 9.47 9.47 9.45
سن بازنشستگی زنان 56.00
56 56 56.5 56 57
سن بازنشستگی مردان 61.00
61 61 61.5 61 62
هزینه زندگی خانواده 650.00
650 650 670 650 670
هزینه زندگی انفرادی 465.00
465 465 465 465 465
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 581.00
595 595 595 558 610
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386.00
397 397 397 390 410
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.10
4.5 4.2 4.3 4.3 3.8
قیمت مصرف کننده اصلی 100.50
100 100 100 100 100
قیمت تولید 100.70
107 106 105 105 115
تغییر قیمت تولید کننده 6.90
6.2 5.8 4.4 4.42 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.16 0.24 0.26 0.26 0.26
تورم مواد غذایی 2.30
4 4.5 1.49 4.45 3.98
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 9 10
عرضه پول M0 2523.32
2632 2639 2639 2638 2638
عرضه پول M1 6779.47
6824 6924 6828 6924 6921
عرضه پول M2 14042.16
14182 14185 14184 14184 14191
عرضه پول M3 38871.20
39670 40185 40635 41052 43830
ذخایر ارزی 6831.40
6824 6817 6815 6816 6816
نرخ بهره سپرده 8.00
8 8 8 7 8
نرخ وام 11.50
11.5 11.5 11.5 10.5 11.5
نسبت ذخیره نقدی 4.00
4 4 4 4 4
ترازنامه بانک 64104794.00
62980983 62761439 62640617 62574125 62492954
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -255.30
-310 -620 40 60 -560
صادرات 2860.50
2810 3120 3240 3340 4050
واردات 3115.80
3120 3740 3200 3280 4610
حساب جاری -1294.70
-435 -732 -1037 -716 -742
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70
-3.2 -3.2 -2.9 -2.9 -2.7
بدهی خارجی 39742.00
39802 39906 40014 40125 40991
گردش سرمایه -1086.50
-193 -326 -689 -591 -474
ذخایر طلا 46.50
47.3 47.75 47.92 48.03 50.09
حواله 119.10
119 122 121 122 122
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1410.90
236 424 874 580 482
تولید نفت خام 32.00
32 32.02 32 32.01 32.01
شاخص تروریسم 0.04
0.15 0 0 0 0.97
ورود توریست 282694.00
243125 230300 231500 232700 175900
فروش اسلحه 23.00
115 134 123 112 146
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.30
28 28.2 27.8 27.8 27.5
بودجه دولت 2.90
0.8 0.8 1.4 1.44 1.6
ارزش بودجه دولت 328216.00
334026 565893 420909 574155 711968
هزینه های دولت 2696.20
2824 2770 2758 2855 2902
درآمدهای دولت 2788294.00
2813090 2977475 2894424 3048528 3186405
بدهی های دولت 42465010.00
42454055 42417418 42413381 42415850 42415643
هزینه های مالی 2460078.00
2479063 2473026 2473516 2474374 2474437
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80
32.69 33.4 34.29 35.19 42.55
مخارج نظامی 563.50
570 564 566 568 556
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 7.80
8.19 8.11 8.08 8.06 8.05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80
1.23 0.83 0.59 0.58 0.59
تولید صنعتی 8.60
9.59 9.57 9.56 9.55 9.55
تغییرات موجودی انبار 51.80
227 237 235 236 236
سرعت اینترنت 9757.12
10628 10823 10835 10976 11393
آدرس های IP 1236913.00
1238583 1241055 1245125 1246837 1258334
شاخص اقتصادی مقدم 4.50
4.64 4.63 4.62 4.62 4.62
آسانی کسب و کار 38.00
46 48 47 46 61
شاخص فساد مالی 44.00
45 46 46 46 41
رتبه فساد مالی 68.00
63 65 64 64 70
استخراج معدن 3.70
3.7 4.01 4.14 4.17 4.14
تولید فولاد 115.00
173 180 180 179 179
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 10423.00
11338 11053 10663 11038 11578
تسهیلات اعتباری خریدار 3542.50
3998 4286 4530 4736 5652
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.00
0.26 -0.47 -0.26 -0.28 -0.28
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.00
11.31 11.45 11.51 11.53 11.55
قیمت گازوئیل 0.68
0.64 0.61 0.57 0.54 0.32
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 1.70
15.73 0.65 -4.66 10.15 5.98
بارش 41.48
70.61 45.39 34.96 52.65 53.26