شاخص یاب

باربادوس

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 4.8 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16978 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16503 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.8 % 2017-09
افراد بیکار 16.6 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.9 % 2017-06
افراد شاغل 127 هزار 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 183 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 3.9 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.36 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.35 % 2016-12
ذخایر ارزی 505488 BDS Million 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -212306 BDS هزار 2017-12
صادرات 81028 BDS هزار 2017-12
واردات 293334 BDS هزار 2017-12
ورود توریست 54860 2017-07
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2018-03
حساب جاری -412 BDS Millions 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 در صد 2016-12
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -4.2 % of GDP 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -4.6 % 2017-12
سرعت اینترنت 6710 KBps 2017-03
آدرس های IP 48577 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 72 2017-12
شاخص فساد مالی 68 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 25 2017-12
آسانی کسب و کار 132 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 21.35 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 125 mm 2015-12
درجه حرارت 26.8 celsius 2015-12