باربادوس

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 4.59 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15588 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16157 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.2 % 2016-09
افراد بیکار 13.6 هزار 2016-03
نرخ مشارکت نیروی کار 65.3 % 2016-03
افراد شاغل 132 هزار 2016-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2016-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173 نقاط شاخص 2016-12
تورم مواد غذایی 10.33 % 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.58 % 2017-08
نرخ بهره سپرده 0.35 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -213020 BDS هزار 2016-11
صادرات 98844 BDS هزار 2016-11
واردات 311864 BDS هزار 2016-11
ورود توریست 67643 2016-12
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2017-03
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -7.9 % of GDP 2013-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.64 % 2016-12
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 72 2017-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 31 2016-12
آسانی کسب و کار 117 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 21.35 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.1 % 2016-12