شاخص یاب

باربادوس

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2017-12
تولید ناخالص داخلی 4.8 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16978 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16503 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.2 2018-06
افراد بیکار 16.6 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.9 2017-06
افراد شاغل 131 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184 2018-09
تورم مواد غذایی -2.4 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.93 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.35 2016-12
ذخایر ارزی 433066 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -219700 2018-11
حساب جاری -407 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2017-12
صادرات 80695 2018-11
واردات 300395 2018-11
ورود توریست 54860 2017-07
تولید نفت خام 1 2018-08
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -4.2 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.35 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -4.7 2018-04
سرعت اینترنت 6710 2017-03
آدرس های IP 48577 2017-03
شاخص رقابتی 4.19 2017-12
رتبه رقابتی 72 2017-12
شاخص فساد مالی 68 2017-12
رتبه فساد مالی 25 2017-12
آسانی کسب و کار 129 2018-12
تولید صنعتی -8.6 2018-04
استخراج معدن 2 2018-04