باربادوس

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 4.59 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15588 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16157 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.4 % 2017-06
افراد بیکار 16.6 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.9 % 2017-06
افراد شاغل 129 هزار 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 3.43 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.3 % 2017-12
نرخ بهره سپرده 0.35 % 2016-12
ذخایر ارزی 505488 BDS Million 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -153929 BDS هزار 2017-07
صادرات 73312 BDS هزار 2017-07
واردات 227241 BDS هزار 2017-07
ورود توریست 54860 2017-07
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2017-03
حساب جاری -412 BDS Millions 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 در صد 2016-12
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -6 % of GDP 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.07 % 2017-06
سرعت اینترنت 6710 KBps 2017-03
آدرس های IP 48577 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 72 2017-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 31 2016-12
آسانی کسب و کار 132 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 21.35 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.1 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 125 mm 2015-12
درجه حرارت 26.8 celsius 2015-12