باربادوس

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00
0.6 0.6 1.5 1 1.5
تولید ناخالص داخلی 4.59
4.65 4.72 4.8 5.2 5.3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15588.30
15561 15627 15820 15900 16100
تولید ناخالص داخلی سرانه 16157.40
16129 16200 16200 16200 16250
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 10.80
10.7 10.7 10.2 11.2 8.5
افراد بیکار 16.60
15.28 14.81 15.3 15.31 15.18
نرخ مشارکت نیروی کار 65.90
65.75 66.04 65.88 65.4 65.58
افراد شاغل 126.60
128 128 128 128 127
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 4.40
4 4.5 4.5 4.7 3.5
تورم مواد غذایی 6.40
6.5 6.7 6.9 7 7.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 185.00
181 189 193 194 208
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 3.10
3.7 3.75 4.2 4.5 4.3
نرخ بهره سپرده 0.35
0.9 0.95 1.4 1.7 1.5
ذخایر ارزی 505487.52
531183 541069 550539 559608 637268
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -153929.00
-177596 -177656 -176847 -177310 -171714
صادرات 73312.00
65605 64398 63377 62508 58422
واردات 227241.00
243202 242053 240917 239819 230136
ورود توریست 54860.00
52000 52100 52100 52100 52100
تولید نفت خام 1.00
1 1 1 1 1
حساب جاری -411.70
-698 -715 -732 -716 -740
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60
-6.78 -6.78 -6.35 -7.93 -8.05
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بودجه دولت -4.20
-6.42 -6.94 -7.47 -6.88 -5.86
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی -1.07
-1.47 -1.49 -1.49 -1.5 -1.51
سرعت اینترنت 6709.63
7031 7110 7169 7280 7823
آدرس های IP 48577.00
44556 46949 44080 46211 44587
آسانی کسب و کار 132.00
120 120 120 120 120
شاخص فساد مالی 68.00
71 74 77 77 79
رتبه فساد مالی 25.00
25 25 25 25 25
شاخص رقابتی 4.19
4.25 4.24 4.23 4.24 4.41
رتبه رقابتی 72.00
72 72 72 72 72
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.50
33.5 33.5 33.5 34 34
نرخ مالیات بر فروش 17.50
17.5 17.5 17.5 18 18
نرخ تامین اجتماعی 21.35
21.35 21.35 21.35 21 21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25
11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.10
10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 26.80
26.88 27.37 26.47 25.4 27.11
بارش 125.42
159 225 209 103 178