شاخص یاب

باربادوس

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.8 0.8 0.8 0.8 1
تولید ناخالص داخلی 4.80 5 5 5 5 5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16978.07 17450 17450 17450 17450 17900
تولید ناخالص داخلی سرانه 16503.48 16550 16550 16550 16550 16250