باربادوس

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 -1.4 0.6 0.6 0.6 1.5
تولید ناخالص داخلی 4.59 4.7 4.75 4.8 4.85 5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15588.30 15700 15591 15578 15565 16100
تولید ناخالص داخلی سرانه 16157.40 16100 16165 16149 16132 16250
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 10.20 10.8 10.7 10.7 10.1 8.5
افراد بیکار 13.60 14.3 14.3 14.28 14.35 14.45
نرخ مشارکت نیروی کار 65.30 65.01 65.08 64.48 64.79 64.83
افراد شاغل 132.10 132 132 132 132 131
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.30 0.8 1 1 1.7 1.8
تورم مواد غذایی 10.33 6.81 6.39 6.12 5.94 5.66
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172.60 173 173 173 172 175
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 3.13 3.7 3.7 3.7 3.25 4.3
نرخ بهره سپرده 0.35 0.68 0.91 1.14 1.37 2.64
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -213020.00 -184162 -181230 -178448 -175807 -157354
صادرات 98844.00 68998 66727 64777 63110 55657
واردات 311864.00 272839 270738 268671 266648 250396
ورود توریست 67643.00 45100 43400 42500 41800 39600
تولید نفت خام 1.00 1.03 1.04 1.05 1.05 1.09
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بودجه دولت -6.00 -5.96 -5.87 -5.78 -5.69 -5.32
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی -0.64 -1.48 -1.51 -1.53 -1.55 -1.57
آسانی کسب و کار 117.00 115 115 116 116 116
شاخص فساد مالی 61.00 63 65 66 68 76
رتبه فساد مالی 31.00 31 30 29 27 14
شاخص رقابتی 4.19 4.26 4.25 4.24 4.23 4.37
رتبه رقابتی 72.00 68 71 73 75 67
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.50 34.97 34.97 34.97 34.97 34.98
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 17.50 17.08 16.99 16.9 16.82 16.21
نرخ تامین اجتماعی 21.35 21.35 21.35 21.35 21.35 21.35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1