باربادوس

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00
0.6 0.6 0.6 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 4.59
4.55 4.6 4.65 4.7 5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15588.30
15417 15480 15542 15820 16100
تولید ناخالص داخلی سرانه 16157.40
15990 16054 16118 16200 16250
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 10.20
10.7 10.7 10.1 10.2 8.5
افراد بیکار 16.60
15.61 14.97 14.72 15.15 14.73
نرخ مشارکت نیروی کار 65.90
65.23 65.55 65.66 65.53 65.15
افراد شاغل 128.80
129 129 129 129 127
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.40
2.9 2.5 2.5 3 3.8
تورم مواد غذایی 3.43
4.43 4.78 5.01 5.16 5.41
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176.50
173 173 178 178 175
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 3.39
3.7 3.7 3.5 4.2 4.3
نرخ بهره سپرده 0.35
1.03 0.92 0.8 0.68 2.69
ذخایر ارزی 505487.52
517268 525684 533789 541572 613964
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -153929.00
-168920 -166765 -164737 -162810 -150591
صادرات 73312.00
65396 63654 62169 60907 54755
واردات 227241.00
243541 242083 240581 239086 223811
ورود توریست 54860.00
45400 43800 43000 42200 40000
تولید نفت خام 1.00
1.04 1.05 1.05 1.06 1.1
حساب جاری -411.70
-691 -729 -767 -805 -908
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60
-7 -6.78 -6.56 -6.35 -8.05
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بودجه دولت -6.00
-6.12 -6.07 -6.02 -5.96 -5.23
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -1.07
-1.44 -1.47 -1.49 -1.49 -1.51
سرعت اینترنت 6709.63
6769 6814 6769 6727 5609
آدرس های IP 48577.00
52618 52549 52719 52606 51910
آسانی کسب و کار 132.00
120 120 120 120 120
شاخص فساد مالی 61.00
63 63 63 63 80
رتبه فساد مالی 31.00
30 31 31 31 12
شاخص رقابتی 4.19
4.25 4.25 4.24 4.23 4.41
رتبه رقابتی 72.00
70 71 73 75 60
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.50
34 34 34 34 35
نرخ مالیات بر فروش 17.50
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 21.35
21 21 21 21 21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25
11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.10
10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 26.80
25.35 26.88 27.37 26.47 27.11
بارش 125.42
103 159 225 209 178