شاخص یاب

باربادوس

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00
0.7 0.9 0.9 0.9 0.8
تولید ناخالص داخلی 4.80
4.8 5 5 5 5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16978.07
17159 17450 17450 17450 17900
تولید ناخالص داخلی سرانه 16503.48
16200 16550 16550 16550 16250
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.20
10.2 8.2 7.9 8.1 9.5
افراد بیکار 16.60
16.9 17.6 18 18.4 18.5
نرخ مشارکت نیروی کار 65.90
65.88 65.4 65.63 65.88 65.58
افراد شاغل 130.90
131 129 131 130 130
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.90
5 4.8 4.8 4.7 4.5
تورم مواد غذایی 0.40
6.9 7 7.3 6.5 7.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 185.10
194 192 193 194 213
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.93
3.2 3.4 3.4 3.6 4
نرخ بهره سپرده 0.35
0.62 0.82 0.82 1.02 1.42
ذخایر ارزی 433065.73
432810 432002 431878 431941 431973
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -212306.00
-200067 -199999 -200026 -200018 -200020
صادرات 81028.00
83577 83576 83576 83576 83576
واردات 293334.00
283691 283575 283603 283595 283596
ورود توریست 54860.00
67000 68000 68500 68900 69000
تولید نفت خام 1.00
1 1 1 1 1
حساب جاری -407.40
-540 -530 -535 -540 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40
-3.6 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بودجه دولت -4.20
-6.7 -5.6 -5.6 -5.6 -5.8
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -4.70
-2.6 -2.5 -2.7 -2.6 -2.4
سرعت اینترنت 6709.63
7169 7280 7344 7409 7823
آدرس های IP 48577.00
44080 46211 44308 46229 44587
تولید صنعتی -8.60
-0.35 0.28 0.32 0.28 0.22
استخراج معدن 2.00
-0.14 -0.21 -0.25 -0.27 -0.29
آسانی کسب و کار 129.00
126 126 125 125 123
شاخص فساد مالی 68.00
68 68 68 68 68
رتبه فساد مالی 25.00
25 25 25 25 25
شاخص رقابتی 4.19
4.69 4.69 4.69 4.69 7.19
رتبه رقابتی 72.00
72 72 72 72 72
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.50
33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 17.50
17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ تامین اجتماعی 21.35
21.35 21.35 21.35 21.35 21.35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25
11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.10
10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 26.80
26.47 25.4 27.21 27.24 27.11
بارش 125.42
209 103 188 188 178