شاخص یاب

باربادوس

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00
0.7 0.7 0.9 0.9 0.8
تولید ناخالص داخلی 4.80
4.8 4.8 5 5 5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16978.07
17034 17159 17450 17450 17900
تولید ناخالص داخلی سرانه 16503.48
16200 16200 16550 16550 16250
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.20
9.2 10.2 10.2 9.8 9.5
افراد بیکار 16.60
16.8 16.9 17.6 18 18.5
نرخ مشارکت نیروی کار 65.90
66.04 65.88 65.4 65.63 65.58
افراد شاغل 133.20
132 132 132 132 132
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.50
5.2 5 4.8 4.8 4.5
تورم مواد غذایی 1.70
6.7 6.9 7 7.3 7.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 183.80
191 194 192 193 213
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.93
3.2 3.2 3.4 3.4 4
نرخ بهره سپرده 0.35
0.62 0.62 0.82 0.82 1.42
ذخایر ارزی 433065.73
430175 429769 429334 429265 429314
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -212306.00
-199723 -200067 -199999 -200026 -200020
صادرات 81028.00
83585 83577 83576 83576 83576
واردات 293334.00
283308 283691 283575 283603 283596
ورود توریست 54860.00
65000 67000 68000 68500 69000
تولید نفت خام 1.00
1 1 1 1 1
حساب جاری -411.70
-560 -540 -530 -535 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60
-6.4 -6.4 -6 -6 -7
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بودجه دولت -4.20
-6.7 -6.7 -5.6 -5.6 -5.8
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 0.29
-2.3 -2.6 -2.5 -2.7 -2.4
سرعت اینترنت 6709.63
7110 7169 7280 7344 7823
آدرس های IP 48577.00
46949 44080 46211 44308 44587
آسانی کسب و کار 132.00
120 120 120 120 120
شاخص فساد مالی 68.00
70 70 70 70 68
رتبه فساد مالی 25.00
22 22 22 22 21
شاخص رقابتی 4.19
4.1 4.1 4 4 4
رتبه رقابتی 72.00
73 73 74 74 74
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.50
33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
نرخ مالیات بر فروش 17.50
17.5 17.5 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 21.35
21.35 21.35 21.35 21.35 21.35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25
11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.10
10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 26.80
27.37 26.47 25.4 27.21 27.11
بارش 125.42
225 209 103 188 178