شاخص یاب

بنگلادش

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 83.18 2019-01
بازار سهام 5826 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 2017-12
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
نرخ تورم 5.35 2018-12
نرخ بهره 6 2018-12
موازنه تجاری -173 2018-10
حساب جاری -2694 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 2017-12
بودجه دولت -4.8 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 2017-12
تولید ناخالص داخلی 250 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9479 2017-12
تولید ناخالص ملی 9873 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7044 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3524 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10469 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7360 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22427 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1747 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3646 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 136914 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10921 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 150890 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
افراد شاغل 60.8 2016-12
دستمزد 13258 2017-12
جمعیت 162 2017-12
هزینه زندگی خانواده 15100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8080 2018-12
حداقل دستمزد 8000 2019-12
سن بازنشستگی مردان 59 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59 2018-12
افراد بیکار 2.7 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.35 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 258 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 219 2018-12
قیمت صادرات 182 2015-12
قیمت واردات 212 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 235 2018-12
تورم مواد غذایی 5.28 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 4.09 2018-12
عرضه پول M0 1524 2018-10
عرضه پول M1 2447419 2018-10
عرضه پول M2 11258 2018-10
عرضه پول M3 1396923 2018-08
ذخایر ارزی 32016 2018-12
وام به بخش خصوصی 8854 2018-10
نرخ بهره سپرده 5.61 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -173 2018-10
حساب جاری -2694 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
صادرات 253 2018-10
واردات 426 2018-10
رابطه مبادله 86.05 2015-12
گردش سرمایه 0.19 2018-07
حواله 1239 2018-10
ذخایر طلا 14 2018-12
تولید نفت خام 3 2018-08
بدهی خارجی 28.57 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1706 2017-12
شاخص تروریسم 6.18 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 2017-12
بودجه دولت -4.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -106845 2017-12
هزینه های دولت 1446 2018-12
درآمدهای دولت 223195 2017-12
هزینه های مالی 317174 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 3473 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.7 2018-06
سرعت اینترنت 4176 2017-03
آدرس های IP 188139 2017-03
شاخص رقابتی 52.08 2018-12
رتبه رقابتی 103 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 176 2018-12
تولید الکتریسیته 5812 2018-06
استخراج معدن 6.1 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 17099 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 60355 2017-12
پس انداز های شخصی 5005 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 88417 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 10482 2018-10