بنگلادش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.05 2016-12
نرخ بیکاری 4.1 2016-12
نرخ تورم 5.57 2017-07
نرخ بهره 6.75 2017-08
موازنه تجاری -76.8 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 80.79 2017-09
بازار سهام 6165 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.05 % 2016-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.11 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 221 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8831 BDT - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص ملی 9351 BDT - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2829687 BDT - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1030 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3319 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9923 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6173 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17600 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1489 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3197 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 118665 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9636 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 224585 BDT - میلیون 2016-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2016-12
افراد شاغل 60 سه ماهه 2016-06
دستمزد 7388 BDT / ماه 2013-12
دستمزد در تولید 243 نقاط شاخص 2009-12
جمعیت 160 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 16129 BDT / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 8927 BDT / ماه 2016-12
سن بازنشستگی مردان 59 2017-12
سن بازنشستگی زنان 59 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.57 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 237 نقاط شاخص 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 196 % 2015-12
قیمت تولید 2180 نقاط شاخص 2006-06
قیمت صادرات 182 نقاط شاخص 2015-12
قیمت واردات 212 نقاط شاخص 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 6.95 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.18 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 3.77 % 2017-08
عرضه پول M0 1513 BDT - میلیارد 2017-06
عرضه پول M1 2400785 BDT - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 10161 BDT - میلیارد 2017-06
عرضه پول M3 11872800 BDT - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 32908 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 7281 BDT - میلیارد 2017-06
نرخ بهره سپرده 6.2 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -76.8 BDT - میلیارد 2017-06
صادرات 186 BDT - میلیارد 2017-06
واردات 263 BDT - میلیارد 2017-06
حساب جاری -589 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2016-12
رابطه مبادله 86.05 نقاط شاخص 2015-12
گردش سرمایه 0.3 BDT - میلیارد 2017-05
حواله 1116 USD - میلیون 2017-07
ذخایر طلا 13.97 تن 2017-06
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 25.96 USD - میلیارد 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2004 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 6.48 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.2 % 2016-12
بودجه دولت -4.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -82137 BDT - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 478173 BDT - میلیارد 2016-12
درآمدهای دولت 182427 BDT - میلیارد 2016-12
هزینه های مالی 264564 BDT - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 3003 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 12.7 % 2017-03
استفاده از ظرفیت 55 % 2003-06
اطمینان کسب و کار 9.96 2014-12
شاخص رقابتی 3.8 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 106 2017-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 176 2016-12
تولید الکتریسیته 4453 گیگاوات ساعت 2017-03
استخراج معدن 0.4 % 2017-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5692703 BDT - میلیون 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 58442 BDT امکانات 2016-12
پس انداز های شخصی 4328 BDT - میلیارد 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 7530 BDT - میلیارد 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 8907 BDT - میلیارد 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1797 نقاط شاخص 2008-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12