شاخص یاب

بنگلادش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
نرخ تورم 5.4 2018-10
نرخ بهره 6 2018-10
موازنه تجاری -117 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 83.55 2018-11
بازار سهام 5299 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 250 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9479 BDT - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 9873 BDT - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7044 BDT - میلیون 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3524 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10117 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6695 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19776 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1633 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3362 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127417 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10246 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 138196 BDT - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2017-12
افراد شاغل 60.8 میلیون 2016-12
دستمزد 13258 BDT / ماه 2017-12
جمعیت 162 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 15100 BDT / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8080 BDT / ماه 2018-12
حداقل دستمزد 5300 BDT / ماه 2018-12
سن بازنشستگی مردان 59 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59 2018-12
افراد بیکار 2.7 میلیون 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690 BDT / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210 BDT / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.4 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 259 نقاط شاخص 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 219 نقاط شاخص 2018-12
قیمت صادرات 182 نقاط شاخص 2015-12
قیمت واردات 212 نقاط شاخص 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 234 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 5.08 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 4.22 % 2018-09
عرضه پول M0 1676 BDT - میلیارد 2018-08
عرضه پول M1 2571565 BDT - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 11240 BDT - میلیارد 2018-08
عرضه پول M3 1396923 BDT - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 31958 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 8622 BDT - میلیارد 2018-08
نرخ بهره سپرده 5.61 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -117 BDT - میلیارد 2018-08
صادرات 215 BDT - میلیارد 2018-08
واردات 332 BDT - میلیارد 2018-08
حساب جاری -2694 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2018-12
رابطه مبادله 86.05 نقاط شاخص 2015-12
گردش سرمایه 0.19 BDT - میلیارد 2018-07
حواله 1239 USD - میلیون 2018-10
ذخایر طلا 14 تن 2018-09
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 28.57 USD - میلیارد 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1706 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 6.18 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 % 2017-12
بودجه دولت -4.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -106845 BDT - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 1446 BDT - میلیارد 2018-12
درآمدهای دولت 223195 BDT - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 317174 BDT - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 3473 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.7 % 2018-06
سرعت اینترنت 4176 KBps 2017-03
آدرس های IP 188139 IP 2017-03
شاخص رقابتی 52.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 103 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 176 2018-12
تولید الکتریسیته 5812 گیگاوات ساعت 2018-06
استخراج معدن 6.1 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 17099 BDT - میلیارد 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 60355 BDT امکانات 2017-12
پس انداز های شخصی 5005 BDT - میلیارد 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 88417 BDT - میلیارد 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 10313 BDT - میلیارد 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 5.94 mm 2015-12
درجه حرارت 18.44 celsius 2015-12