شاخص یاب

بنگلادش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
نرخ تورم 5.43 5.7 5.8 6 6.1 6.5
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -109.40 -120 -183 -174 -154 -160
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 27 25.9 25.9 25.9 25.5
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 83.85
84.72 85.29 85.88 86.46 88.84
بازار سهام 5245.58
5321 5272 5223 5175 4987
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30
7.2 7.1 7.1 7.1 7
تولید ناخالص داخلی 249.72
267 286 286 286 305
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9478.98
10161 10152 10152 10152 11645
تولید ناخالص ملی 9872.56
10583 10574 10574 10574 12128
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7043.96
6462 6456 6456 6456 8072
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093.05
1156 1253 1253 1253 1336
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3523.98
3631 3715 3715 3715 4282
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10117.30
10846 10836 10836 10836 12429
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6695.10
7177 7170 7170 7170 8225
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19776.50
21200 21181 21181 21181 24295
تولید ناخالص داخلی از معادن 1633.00
1751 1749 1749 1749 2006
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3361.50
3604 3600 3600 3600 4130
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127417.00
136591 136464 136464 136464 156529
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10246.30
10984 10974 10974 10974 12587
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 138196.00
148146 148008 148008 148008 169771
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
افراد شاغل 60.80
59 58 57 57 57
دستمزد 13258.00
13500 14200 14200 14200 15100
جمعیت 161.80
163 165 165 165 167
هزینه زندگی خانواده 15100.00
12300 12900 12900 12900 13300
هزینه زندگی انفرادی 8080.00
8600 9800 9800 9800 10000
حداقل دستمزد 5300.00
5300 5300 5300 5300 5300
افراد بیکار 2.70
2.8 2.83 2.86 2.88 3.11
سن بازنشستگی مردان 59.00
59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00
59 59 59 59 59
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690.00
9900 9900 9690 10400 10900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210.00
4850 4920 5210 4920 5000
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 5.43
5.7 5.8 6 6.1 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 257.62
259 263 262 273 293
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 219.37
219 231 231 231 244
قیمت صادرات 182.34
212 225 225 225 237
قیمت واردات 211.90
226 231 231 231 246
نرخ تورم (ماهانه) 1.80
0.5 0.61 0.43 0.62 0.3
تورم مواد غذایی 5.42
7.2 7.7 5.6 5.9 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 232.09
230 233 239 246 261
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.00
6 6 6 6 6
نرخ بهره بین بانکی 4.22
4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
عرضه پول M0 1549.41
1416 1413 1400 1391 1517
عرضه پول M1 2548906.00
2272000 2246000 2265500 2273800 2285000
عرضه پول M2 11099.78
11100 11350 11550 11760 13500
عرضه پول M3 1373748.50
1369900 1380000 1387000 1396000 1620000
ذخایر ارزی 31957.70
33200 31100 31575 30778 33500
وام به بخش خصوصی 8591.31
9160 9470 9780 10000 12800
نرخ بهره سپرده 5.61
5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -109.40
-120 -183 -174 -154 -160
صادرات 211.88
230 224 227 229 240
واردات 321.31
350 407 401 383 400
حساب جاری -2694.00
-300 -3090 -2900 -1500 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60
-2.6 -1.7 -1.7 -1.7 -0.9
رابطه مبادله 86.05
92 97.4 97.4 97.4 93
گردش سرمایه 2.06
2.1 7.5 2.6 2.2 10.5
حواله 1411.05
1205 1198 1250 1285 1500
ذخایر طلا 14.00
14 14 14 14 14
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1706.00
1750 1850 1850 1850 1900
بدهی خارجی 28.57
30.5 34 34 34 37
تولید نفت خام 3.00
3 3 3 3 3
شاخص تروریسم 6.18
5.8 5.7 5.7 5.7 6
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10
27 25.9 25.9 25.9 25.5
بودجه دولت -4.80
-4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.2
ارزش بودجه دولت -106845.00
-100000 -60000 -60000 -60000 -140000
هزینه های دولت 1446.22
1270 1269 1269 1269 1657
درآمدهای دولت 223195.00
250000 285000 285000 285000 299000
هزینه های مالی 317174.00
325000 345000 345000 345000 357000
مخارج نظامی 3473.12
3680 3890 3890 3890 4020
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 3.70
9.9 10.5 12.6 9.8 5.5
سرعت اینترنت 4176.25
4330 4240 4298 4312 4820
آدرس های IP 188139.00
195000 205000 210000 215000 225000
استخراج معدن 6.10
4.6 -0.7 -0.3 0.7 0.9
آسانی کسب و کار 176.00
181 176 182 182 179
تولید الکتریسیته 5812.00
4700 4850 4880 4970 5500
شاخص رقابتی 52.08
52.58 52.58 52.58 52.58 55.08
رتبه رقابتی 103.00
103 103 103 103 103
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
143 143 143 143 143
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 17099.29
15816 15801 15801 15801 19595
درآمد قابل تصرف شخص 60355.24
63500 66350 66350 66350 67000
پس انداز های شخصی 5004.60
5900 6500 6500 6500 6900
اعتبار بخش خصوصی 8807.50
9200 9430 9670 9860 10550
تسهیلات اعتباری خریدار 10216.43
10300 10600 10800 11100 13200
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 5.94
68.11 22.83 187 185 207
درجه حرارت 18.44
22.6 21.02 25.24 25.34 25.42