شاخص یاب

بنگلادش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
نرخ تورم 5.51 5.4 5.7 5.8 6 6.5
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -109.40 -168 -120 -183 -174 -160
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 27 27 25.9 25.9 25.5
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 83.95
84.46 85.08 85.7 86.32 88.87
بازار سهام 5406.35
5559 5508 5458 5407 5211
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30
7 7 7.2 7.2 7.3
تولید ناخالص داخلی 249.72
267 267 286 286 305
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9478.98
9449 10143 10161 10161 11666
تولید ناخالص ملی 9872.56
10006 10564 10583 10583 12151
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7043.96
5498 6450 6462 6462 8102
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093.05
1156 1156 1253 1253 1336
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3523.98
3631 3631 3715 3715 4282
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10117.30
10826 10826 10846 10846 12452
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6695.10
7164 7164 7177 7177 8240
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19776.50
21161 21161 21200 21200 24340
تولید ناخالص داخلی از معادن 1633.00
1747 1747 1751 1751 2010
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3361.50
3597 3597 3604 3604 4137
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127417.00
136336 136336 136591 136591 156822
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10246.30
10964 10964 10984 10984 12611
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 138196.00
147870 147870 148146 148146 170088
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
افراد شاغل 60.00
59 59 58 57 57
دستمزد 13258.00
13500 13500 14200 14200 15100
جمعیت 161.80
163 163 165 165 167
هزینه زندگی خانواده 11800.00
12300 12300 12900 12900 13300
هزینه زندگی انفرادی 7360.00
8600 8600 9800 9800 10000
حداقل دستمزد 5300.00
5300 5300 5300 5300 5300
سن بازنشستگی مردان 59.00
59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00
59 59 59 59 59
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8900.00
9900 9900 10400 10400 10900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4650.00
4850 4850 4920 4920 5000
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.51
5.4 5.7 5.8 6 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 253.07
258 259 263 262 293
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 219.37
219 219 231 231 244
قیمت صادرات 182.34
212 212 225 225 237
قیمت واردات 211.90
226 226 231 231 246
نرخ تورم (ماهانه) 1.15
0.4 0.5 0.53 0.43 0.3
تورم مواد غذایی 6.18
6.7 7.2 7.7 5.6 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 229.48
228 230 233 239 261
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.00
6 6 6 6 6
نرخ بهره بین بانکی 3.31
3.31 3.31 3.31 3.31 3.31
عرضه پول M0 1549.41
1407 1416 1413 1400 1517
عرضه پول M1 2548906.00
2260000 2272000 2246000 2265500 2285000
عرضه پول M2 11099.78
10937 11100 11350 11550 13500
عرضه پول M3 1336541.70
1360000 1369900 1380000 1387000 1620000
ذخایر ارزی 32926.50
31600 33200 31100 31575 33500
وام به بخش خصوصی 8591.31
8800 9160 9470 9780 12800
نرخ بهره سپرده 5.61
5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -109.40
-168 -120 -183 -174 -160
صادرات 211.88
227 230 224 227 240
واردات 321.31
395 350 407 401 400
حساب جاری -2316.00
-3100 -300 -3090 -2900 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60
-2.6 -2.6 1.2 1.2 0.9
رابطه مبادله 86.05
93.81 93.81 97.4 97.4 96.34
گردش سرمایه 2.06
1.4 2.1 7.5 2.6 10.5
حواله 1316.93
1400 1205 1198 1250 1500
ذخایر طلا 14.00
14 14 14 14 14
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1706.00
1750 1750 1850 1850 1900
بدهی خارجی 28.57
30.5 30.5 34 34 37
تولید نفت خام 3.00
3 3 3 3 3
شاخص تروریسم 6.18
5.8 5.8 5.7 5.7 6
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10
27 27 25.9 25.9 25.5
بودجه دولت -4.80
-4.5 -4.5 -4.4 -4.4 -4.2
ارزش بودجه دولت -106845.00
-75000 -75000 -60000 -60000 -58000
هزینه های دولت 1446.22
1093 1268 1270 1270 1664
درآمدهای دولت 223195.00
250000 250000 285000 285000 299000
هزینه های مالی 317174.00
325000 325000 345000 345000 357000
مخارج نظامی 3473.12
3680 3680 3890 3890 4020
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 13.70
14.7 9.9 10.5 12.6 5.5
سرعت اینترنت 4176.25
4300 4330 4240 4298 4820
آدرس های IP 188139.00
190000 195000 205000 210000 225000
استخراج معدن -0.50
-0.6 4.6 -0.7 -0.3 0.9
آسانی کسب و کار 177.00
181 181 182 182 179
تولید الکتریسیته 5504.00
4990 4700 4850 4880 5500
شاخص رقابتی 3.91
3.8 4 3.8 3.9 4.2
رتبه رقابتی 99.00
98 98 97 97 98
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 27 27 26
رتبه فساد مالی 143.00
142 142 141 141 139
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 17099.29
13910 15786 15816 15816 19669
درآمد قابل تصرف شخص 60355.24
63500 63500 66350 66350 67000
پس انداز های شخصی 5004.60
5900 5900 6500 6500 6900
اعتبار بخش خصوصی 8658.70
8960 9200 9430 9670 10550
تسهیلات اعتباری خریدار 10216.43
10000 10300 10600 10800 13200
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 5.94
416 68.11 22.83 187 207
درجه حرارت 18.44
27.98 22.6 21.02 25.24 25.42