بنگلادش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.05 7.2 7.2 6.9 6.9 6.8
نرخ بیکاری 4.10 4.3 4.3 4.5 4.5 4.8
نرخ تورم 5.57 4.6 5.4 5.2 5.4 4.8
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6.5 6.5 6
موازنه تجاری -76.80 -74 -90 -62 -70 -100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.20 28 28 27 27 25.5
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 80.74 80.26 79.45 78.64 77.83 68.91
بازار سهام 6170.47 5670 5610 5550 5500 4870
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.05 7.2 7.2 6.9 6.9 6.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.11 7.2 7.2 6.9 6.9 6.8
تولید ناخالص داخلی 221.42 245 245 267 267 305
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8830.54 9431 9431 10082 10082 11489
تولید ناخالص ملی 9350.98 9940 9940 10576 10576 11906
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2829687.00 3084359 3084359 3346529 3346529 3874448
تولید ناخالص داخلی سرانه 1029.60 1067 1083 1097 1110 1241
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3319.40 3456 3510 3556 3601 4042
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9922.80 10094 10094 10326 10326 10807
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6172.90 6728 6728 7321 7321 8634
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17600.10 19448 19448 21393 21393 26085
تولید ناخالص داخلی از معادن 1489.30 1638 1638 1786 1786 2141
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3197.10 3549 3549 3921 3921 4672
تولید ناخالص داخلی از خدمات 118665.00 126000 126000 133000 133000 160000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9636.10 10311 10311 11012 11012 12572
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 224585.00 240000 240000 266000 266000 309000
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.10 4.3 4.3 4.5 4.5 4.8
افراد شاغل 60.00 67 67 69 69 74
دستمزد 7388.40 8900 8900 9300 9300 10300
دستمزد در تولید 243.00 258 269 272 276 260
جمعیت 159.90 162 162 162 162 168
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 61
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 61
هزینه زندگی خانواده 16128.70 16600 16800 16900 17000 17400
هزینه زندگی انفرادی 8927.30 9100 9200 9300 9400 10000
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 5.57 4.6 5.4 5.2 5.4 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 236.61 239 242 245 248 275
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 195.86 191 191 203 203 231
قیمت تولید 2180.00 2138 2138 2138 2138 2138
قیمت صادرات 182.34 203 203 212 212 235
قیمت واردات 211.90 203 206 205 210 231
تورم مواد غذایی 6.95 4.4 4.1 4.5 5.2 4.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.18 1.3 0.3 0.5 0.4 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215.24 214 215 215 218 244
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6.5 6.5 6
نرخ بهره بین بانکی 3.77 3.7 3.6 3.5 3.6 4
عرضه پول M0 1512.65 1287 1317 1400 1437 1917
عرضه پول M1 2400785.00 2083605 2093685 2477867 2493210 2353520
عرضه پول M2 10160.76 10401 10675 10956 11236 14011
عرضه پول M3 11872800.00 12334483 12674034 13013346 13351831 16685391
ذخایر ارزی 32907.70 33514 35156 34810 36432 49000
وام به بخش خصوصی 7281.17 7550 7824 8099 8374 11090
نرخ بهره سپرده 6.20 5.8 5.8 5.5 5.5 6
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -76.80 -74 -90 -62 -70 -100
صادرات 185.79 196 210 228 240 270
واردات 262.60 270 300 290 310 370
حساب جاری -589.00 -440 -600 1200 760 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 1.5 1.5 1.8 1.8 0.9
رابطه مبادله 86.05 90 90 92 92 93
گردش سرمایه 0.30 3.8 5.6 3.8 3.1 10.5
حواله 1115.57 1100 960 1480 1600 1050
ذخایر طلا 13.97 13.97 13.97 13.78 13.78 13.97
شاخص تروریسم 6.48 6.41 6.63 6.8 6.8 7.07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2003.53 2300 2300 2500 2500 3200
تولید نفت خام 4.00 4 4 4 4 4
بدهی خارجی 25.96 28 28 31 31 37
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.20 28 28 27 27 25.5
بودجه دولت -4.70 -4.5 -4.5 -4.3 -4.3 -4
ارزش بودجه دولت -82137.00 -92000 -92000 -100000 -100000 -140000
هزینه های دولت 478173.00 523599 523599 574389 574389 674309
درآمدهای دولت 182427.00 200000 200000 230000 230000 260000
هزینه های مالی 264564.00 280000 280000 310000 310000 370000
مخارج نظامی 3002.80 3055 3057 3085 3113 3504
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 12.70 9.1 4.7 7.2 5.6 5.5
استفاده از ظرفیت 55.00 57 58 59 58 62
استخراج معدن 0.40 3.9 1.8 2.2 5.8 0.9
شاخص فساد مالی 26.00 25 25 24 24 23
رتبه فساد مالی 145.00 146 149 136 136 131
شاخص رقابتی 3.80 3.9 3.9 4 4 4.2
رتبه رقابتی 106.00 105 105 103 103 100
اطمینان کسب و کار 9.96 11 12 11 12 14
آسانی کسب و کار 176.00 170 170 165 165 157
تولید الکتریسیته 4453.00 5300 4200 5200 5700 5500
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 5692703.00 6005802 6005802 6348132 6348132 6978832
درآمد قابل تصرف شخص 58442.00 59813 60310 60707 61103 66127
پس انداز های شخصی 4328.30 4746 5083 5209 5335 6774
اعتبار بخش خصوصی 7529.89 7814 8097 8378 8659 11411
تسهیلات اعتباری خریدار 8906.73 9154 9406 9660 9914 12411
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 1797.00 1843 1865 1883 1901 2537
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15