شاخص یاب

بنگلادش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.5 4.5 4.6 4.6 4.8
نرخ تورم 5.57 5.6 5.6 5.2 5 4.8
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.5
موازنه تجاری -173.50 -168 -90 -182 -187 -100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 27 27 25.9 25.9 25.5
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 83.67
85.57 87.43 89.33 91.29 99.51
بازار سهام 5358.90
5167 5028 4893 4762 4272
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30
6.9 6.9 6.95 6.9 6.8
تولید ناخالص داخلی 249.72
267 267 286 286 305
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9478.98
9440 10133 10138 10133 11547
تولید ناخالص ملی 9872.56
9996 10554 10559 10554 12027
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7043.96
3024935 6444 6447 6444 8027
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093.05
1156 1156 1253 1253 1336
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3523.98
3631 3631 3715 3715 4282
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10117.30
10815 10815 10820 10815 12325
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6695.10
7157 7157 7160 7157 8156
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19776.50
21141 21141 21151 21141 24091
تولید ناخالص داخلی از معادن 1633.00
1746 1746 1746 1746 1989
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3361.50
3593 3593 3595 3593 4095
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127417.00
136209 136209 136272 136209 155218
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10246.30
10953 10953 10958 10953 12482
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 138196.00
147732 147732 147801 147732 168348
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.5 4.5 4.6 4.6 4.8
افراد شاغل 60.00
59 69 59.06 59.07 74
دستمزد 13258.00
13500 13500 14500 13771 15500
جمعیت 161.80
163 164 164 165 170
هزینه زندگی خانواده 11800.00
12900 12900 13300 11800 13300
هزینه زندگی انفرادی 7360.00
7360 9600 7360 7360 10000
حداقل دستمزد 5300.00
5300 5300 5300 5300 5300
سن بازنشستگی مردان 59.00
59 59 59 59 61
سن بازنشستگی زنان 59.00
59 59 59 59 61
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8900.00
9900 9900 10400 10400 10400
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4650.00
4850 4850 4920 4920 4920
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.57
5.6 5.6 5.2 5 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 245.80
258 259 262 259 285
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 219.37
208 203 215 217 231
قیمت صادرات 182.34
176 212 177 177 235
قیمت واردات 211.90
202 212 203 202 231
نرخ تورم (ماهانه) -1.23
0.4 0.5 0.48 0.62 0.3
تورم مواد غذایی 6.56
6.08 7.2 7.7 5.92 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 221.55
229 230 231 236 253
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.75
6.75 6.75 6.75 6.75 6.5
نرخ بهره بین بانکی 2.96
2.96 2.96 2.96 2.96 2.71
عرضه پول M0 1408.97
1407 1517 1407 1407 1917
عرضه پول M1 2271549.00
2244296 2113522 2246597 2260530 2353520
عرضه پول M2 10594.68
10937 11145 11351 11557 13578
عرضه پول M3 1308375.20
1371502 1403471 1435330 1467076 1778413
ذخایر ارزی 32158.50
31639 40612 31106 31576 49000
وام به بخش خصوصی 8328.72
8850 9161 9471 9781 12836
نرخ بهره سپرده 5.61
5.61 5.61 5.61 5.61 5.36
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -173.50
-168 -90 -182 -187 -100
صادرات 230.71
228 230 226 227 270
واردات 404.24
396 320 408 414 370
حساب جاری -2976.00
-2988 -300 -2112 -2794 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60
1.8 1.8 1.2 1.2 0.9
رابطه مبادله 86.05
87.31 100 87.24 87.3 102
گردش سرمایه 0.12
2.01 7.5 1.58 1.72 10.5
حواله 1482.85
1400 1400 1204 1198 1600
ذخایر طلا 14.00
14 14 14 14 14
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2003.53
1830 2500 1804 1821 3200
بدهی خارجی 25.96
25.27 31 25.72 25.75 37
تولید نفت خام 3.00
3 3 3 3 3
شاخص تروریسم 6.18
5.65 5.46 5.31 5.17 4.66
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10
27 27 25.9 25.9 25.5
بودجه دولت -4.80
-4.47 -4.3 -4.52 -4.53 -4
ارزش بودجه دولت -106845.00
-83749 -80000 -97481 -106657 -110000
هزینه های دولت 1446.22
511167 1266 1267 1266 1648
درآمدهای دولت 223195.00
233316 230000 242428 245257 260000
هزینه های مالی 317174.00
317065 310000 339908 351914 370000
مخارج نظامی 3473.12
3588 3647 3691 3735 4228
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 13.70
14.78 9.9 14.49 14.45 5.5
سرعت اینترنت 4176.25
5221 5376 5519 5656 6824
آدرس های IP 188139.00
205740 207990 210361 212547 224366
استخراج معدن 0.40
-0.71 4.6 -0.73 -0.75 0.9
آسانی کسب و کار 177.00
181 165 182 183 157
تولید الکتریسیته 5073.00
4950 4700 5155 5104 5500
شاخص رقابتی 3.91
3.8 4 3.88 3.91 4.2
رتبه رقابتی 99.00
106 103 104 103 100
شاخص فساد مالی 28.00
27 28 28 28 26
رتبه فساد مالی 143.00
142 136 141 142 131
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 17099.29
13897 15772 15779 15772 19486
درآمد قابل تصرف شخص 60355.24
61585 62006 62559 63112 67743
پس انداز های شخصی 5004.60
5262 5321 5456 5592 6985
اعتبار بخش خصوصی 8461.80
9012 9297 9525 9792 11762
تسهیلات اعتباری خریدار 9724.74
10132 10377 10621 10864 13247
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 5.94
416 68.11 22.83 187 207
درجه حرارت 18.44
27.98 22.6 21.02 25.24 25.42