بنگلادش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.10 4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
نرخ تورم 5.83 5.8 5.5 5.6 5.6 4.8
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.5
موازنه تجاری -142.80 -62 -70 -118 -90 -100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 27 27 27 27 25.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 82.90
84.81 86.56 88.34 90.16 97.83
بازار سهام 5580.58
5992 5857 5726 5598 4670
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30
6.9 6.9 6.9 6.9 6.8
تولید ناخالص داخلی 221.42
267 267 267 267 305
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8830.54
10082 10082 10082 10082 11489
تولید ناخالص ملی 9350.98
10576 10576 10576 10576 11906
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2829687.00
3346529 3346529 3346529 3346529 3874448
تولید ناخالص داخلی سرانه 1029.60
1189 1189 1189 1189 1292
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3319.40
3871 3871 3871 3871 4207
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10117.30
10326 10326 10326 10326 10807
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6695.10
7321 7321 7321 7321 8634
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19776.50
21393 21393 21393 21393 26085
تولید ناخالص داخلی از معادن 1633.00
1786 1786 1786 1786 2141
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3361.50
3921 3921 3921 3921 4672
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127417.00
143000 143000 143000 143000 160000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10246.30
11012 11012 11012 11012 12572
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 138196.00
266000 266000 266000 266000 309000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.10
4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
افراد شاغل 60.00
69 69 57.49 69 74
دستمزد 12897.00
13500 13500 13500 13500 15500
جمعیت 159.90
162 162 162 162 167
هزینه زندگی خانواده 11800.00
12900 12900 12900 12900 13300
هزینه زندگی انفرادی 7360.00
9600 9600 9600 9600 10000
حداقل دستمزد 5300.00
5300 5300 5300 5300 5500
سن بازنشستگی مردان 59.00
59 59 59 59 61
سن بازنشستگی زنان 59.00
59 59 59 59 61
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8900.00
9900 9900 9900 9900 10900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4650.00
4850 4850 4850 4850 5000
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.83
5.8 5.5 5.6 5.6 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 245.03
245 245 245 245 243
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 208.44
203 203 203 203 231
قیمت صادرات 182.34
212 212 212 212 235
قیمت واردات 211.90
212 212 212 212 231
نرخ تورم (ماهانه) 0.07
0.6 0.4 0.4 0.5 0.3
تورم مواد غذایی 7.13
4.5 5.2 7.02 5.2 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 217.89
215 218 218 222 244
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.75
6.75 6.75 6.75 6.75 6.5
نرخ بهره بین بانکی 3.90
3.5 3.6 7.24 3.5 4
عرضه پول M0 1406.87
1400 1437 1396 1517 1917
عرضه پول M1 2337897.00
2226867 2223767 2257258 2113522 2353520
عرضه پول M2 10559.99
10522 10314 10076 9943 10126
عرضه پول M3 12353084.00
14054125 14519155 14927287 15283229 16948706
ذخایر ارزی 33226.90
34810 36432 31943 40612 49000
وام به بخش خصوصی 7948.55
8334 8645 8843 8914 7106
نرخ بهره سپرده 6.20
5.5 5.5 5.5 5.5 6
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -142.80
-62 -70 -118 -90 -100
صادرات 201.62
228 240 221 230 270
واردات 344.40
290 310 339 320 370
حساب جاری -1791.00
1200 760 -1032 -300 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60
1.8 1.8 1.8 1.8 0.9
رابطه مبادله 86.05
92 92 92 92 93
گردش سرمایه 0.30
3.8 3.1 23.21 7.5 10.5
حواله 1167.18
1300 1400 1400 1400 1600
ذخایر طلا 13.97
13.78 13.78 13.49 13.33 12.24
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2003.53
2500 2500 2500 2500 3200
بدهی خارجی 25.96
31 31 31 31 37
تولید نفت خام 3.00
4 4 3.49 3.51 3.62
شاخص تروریسم 6.18
5.46 5.46 5.46 5.46 4.48
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10
27 27 27 27 25.5
بودجه دولت -4.80
-4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4
ارزش بودجه دولت -106845.00
-100000 -100000 -100000 -100000 -140000
هزینه های دولت 478173.00
574389 574389 574389 574389 674309
درآمدهای دولت 182427.00
230000 230000 230000 230000 260000
هزینه های مالی 317174.00
310000 310000 310000 310000 370000
مخارج نظامی 3002.80
3291 3291 3291 3291 3379
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 8.30
7.2 5.6 11.37 9.9 5.5
سرعت اینترنت 4176.25
4330 4300 4233 4181 2990
آدرس های IP 188139.00
182696 181227 179791 178379 163279
استخراج معدن 0.40
2.2 5.8 3.88 4.6 0.9
آسانی کسب و کار 177.00
165 165 165 165 157
تولید الکتریسیته 4397.00
5200 5700 4889 4700 5500
شاخص رقابتی 3.91
4 4 4 4 4.2
رتبه رقابتی 99.00
103 103 103 103 100
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
136 136 136 136 131
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 5692703.00
6348132 6348132 6348132 6348132 6978832
درآمد قابل تصرف شخص 58442.00
64055 64055 64055 64055 67440
پس انداز های شخصی 5004.60
5005 5005 5005 5005 5005
اعتبار بخش خصوصی 8198.70
8586 8877 9030 9037 7676
تسهیلات اعتباری خریدار 9519.90
9688 9612 9353 9028 8889
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 28
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 5.94
22.79 304 416 68.11 207
درجه حرارت 18.44
20.98 27.92 27.98 22.6 25.42