بنگلادش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.10 4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
نرخ تورم 5.83 5.8 5.5 5.6 5.6 4.8
نرخ بهره 6.75 6.75 6.5 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری -130.30 -62 -70 -110 -90 -100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.20 27 27 27 27 25.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 83.10
84.81 86.56 88.34 90.16 97.83
بازار سهام 6098.32
5992 5857 5726 5598 4670
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.11
6.9 6.9 6.9 6.9 6.8
تولید ناخالص داخلی 221.42
267 267 239 267 305
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8830.54
10082 10082 8666 10082 11489
تولید ناخالص ملی 9350.98
10576 10576 9100 10576 11906
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2829687.00
3346529 3346529 3346529 3346529 3874448
تولید ناخالص داخلی سرانه 1029.60
1051 1067 1083 1097 1241
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3319.40
3403 3456 3510 3556 4042
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9922.80
10326 10326 10326 10326 10807
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6172.90
7321 7321 6542 7321 8634
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17600.10
21393 21393 18793 21393 26085
تولید ناخالص داخلی از معادن 1489.30
1786 1786 1786 1786 2141
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3197.10
3921 3921 3921 3921 4672
تولید ناخالص داخلی از خدمات 118665.00
133000 133000 143000 143000 160000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9636.10
11012 11012 11012 11012 12572
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 224585.00
266000 266000 266000 266000 309000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.10
4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
افراد شاغل 60.00
69 69 69 69 74
دستمزد 7388.40
9300 9300 9300 9300 10300
جمعیت 159.90
161 161 162 162 167
هزینه زندگی خانواده 11800.00
16900 17000 17100 17100 17400
هزینه زندگی انفرادی 7360.00
9300 9400 9600 9600 10000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8900.00
8900 8900 8900 8900 8900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4650.00
4650 4650 4650 4650 4650
سن بازنشستگی مردان 59.00
59 59 59 59 61
سن بازنشستگی زنان 59.00
59 59 59 59 61
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.83
5.8 5.5 5.6 5.6 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 245.03
245 245 245 245 244
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 195.86
203 203 203 203 231
قیمت صادرات 182.34
212 212 212 212 235
قیمت واردات 211.90
210 210 212 212 231
نرخ تورم (ماهانه) 0.07
0.6 0.4 0.4 0.5 0.3
تورم مواد غذایی 7.13
4.5 5.2 5.2 5.2 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 217.89
215 218 222 222 244
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.75
6.75 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ بهره بین بانکی 3.82
3.5 3.6 3.5 3.5 4
عرضه پول M0 1390.75
1400 1437 1388 1517 1917
عرضه پول M1 2267445.00
2256332 2255887 2254164 2113522 2353520
عرضه پول M2 10332.22
10501 10564 10606 10633 10609
عرضه پول M3 12353084.00
14519155 14927287 15283229 15592156 16779459
ذخایر ارزی 32910.00
34810 36432 32349 40612 49000
وام به بخش خصوصی 7638.29
8116 8359 8573 8762 9607
نرخ بهره سپرده 6.20
5.5 5.5 5.5 5.5 6
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -130.30
-62 -70 -110 -90 -100
صادرات 222.28
228 240 212 230 270
واردات 352.60
290 310 332 320 370
حساب جاری -82.00
1200 760 -300 -300 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70
1.8 1.8 1.8 1.8 0.9
رابطه مبادله 86.05
92 92 92 92 93
گردش سرمایه 0.30
3.8 3.1 7.5 7.5 10.5
حواله 853.73
1300 1400 1400 1400 1600
ذخایر طلا 13.97
13.78 13.78 13.49 13.33 12.24
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2003.53
2500 2500 2500 2500 3200
بدهی خارجی 25.96
31 31 31 31 37
تولید نفت خام 4.00
4 4 3.91 4 3.83
شاخص تروریسم 6.18
6.8 6.8 5.65 5.46 4.48
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.20
27 27 27 27 25.5
بودجه دولت -4.70
-4.3 -4.3 -4.01 -4.3 -4
ارزش بودجه دولت -82137.00
-100000 -100000 -100000 -100000 -140000
هزینه های دولت 478173.00
574389 574389 574389 574389 674309
درآمدهای دولت 182427.00
230000 230000 230000 230000 260000
هزینه های مالی 264564.00
310000 310000 258707 310000 370000
مخارج نظامی 3002.80
3031 3038 3046 3054 3347
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 12.70
7.2 5.6 9.9 9.9 5.5
سرعت اینترنت 4176.25
4300 4233 4181 4102 3401
آدرس های IP 188139.00
181227 179791 178379 176992 167954
استخراج معدن 0.40
2.2 5.8 4.6 4.6 0.9
آسانی کسب و کار 177.00
165 165 172 165 157
تولید الکتریسیته 4788.00
5200 5700 4700 4700 5500
شاخص رقابتی 3.91
4 4 3.8 4 4.2
رتبه رقابتی 99.00
103 103 106 103 100
شاخص فساد مالی 26.00
24 24 24 25 22
رتبه فساد مالی 145.00
136 136 136 136 131
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 5692703.00
6348132 6348132 5494975 6348132 6978832
درآمد قابل تصرف شخص 58442.00
58820 59316 59813 60310 66127
پس انداز های شخصی 4328.30
4408 4746 5083 5209 6774
اعتبار بخش خصوصی 7542.80
8361 8527 8677 8810 9365
تسهیلات اعتباری خریدار 9228.95
9561 9698 9801 9876 10018
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 29 30 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 5.94
22.79 304 416 68.11 207
درجه حرارت 18.44
20.98 27.92 27.98 22.6 25.42