بنگلادش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.5 4.5 4.5 4.6 4.8
نرخ تورم 5.68 5.5 5.6 5.6 5.2 4.8
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.5
موازنه تجاری -150.30 -70 -80.26 -90 -105 -100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 27 27 27 25.9 25.5
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 84.12
84.69 86.47 88.28 90.14 97.96
بازار سهام 5361.09
5651 5513 5378 5246 4750
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30
6.9 6.9 6.9 6.85 6.8
تولید ناخالص داخلی 221.42
267 239 267 288 305
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9478.98
9440 9440 10091 9435 11499
تولید ناخالص ملی 9872.56
9996 9996 10686 9992 12177
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7043.96
3024935 3024935 3233656 3023521 3684932
تولید ناخالص داخلی سرانه 1029.60
1054 1197 1087 1253 1308
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3319.40
3403 3456 3510 4042 4207
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10117.30
10815 10815 11339 10810 12922
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6695.10
7157 7157 7034 7154 8016
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19776.50
21141 21141 20367 21131 23209
تولید ناخالص داخلی از معادن 1633.00
1746 1746 1714 1745 1953
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3361.50
3593 3593 3519 3592 4010
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127417.00
136209 136209 135606 136145 154530
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10246.30
10953 10953 10967 10948 12498
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 138196.00
147732 147732 145613 147662 165934
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.5 4.5 4.5 4.6 4.8
افراد شاغل 60.00
69 57.49 69 57.14 74
دستمزد 13258.00
13500 13500 13500 14500 15500
جمعیت 159.90
161 161 162 162 168
هزینه زندگی خانواده 11800.00
12900 12900 12900 13300 13300
هزینه زندگی انفرادی 7360.00
9400 7360 9600 7360 10000
حداقل دستمزد 5300.00
5300 5300 5300 5300 5300
سن بازنشستگی مردان 59.00
59 59 59 59 61
سن بازنشستگی زنان 59.00
59 59 59 59 61
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8900.00
9900 9900 9900 10400 10400
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4650.00
4850 4850 4850 4920 4920
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 5.68
5.5 5.6 5.6 5.2 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 248.85
248 260 259 262 285
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 219.37
203 199 203 200 231
قیمت صادرات 182.34
212 170 212 169 235
قیمت واردات 211.90
210 198 212 198 231
نرخ تورم (ماهانه) 0.34
0.4 0.4 0.5 0.48 0.3
تورم مواد غذایی 7.09
7.2 7.02 7.2 7.7 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 220.47
226 230 230 231 253
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.75
6.75 6.75 6.75 6.75 6.5
نرخ بهره بین بانکی 4.31
3.92 3.92 3.92 3.92 3.67
عرضه پول M0 1411.21
1437 1451 1517 1442 1917
عرضه پول M1 2265458.00
2266848 2273104 2113522 2270671 2353520
عرضه پول M2 10515.47
10949 11083 11180 11251 11316
عرضه پول M3 12353084.00
12006195 12006195 12006195 12006195 12006195
ذخایر ارزی 32400.00
36432 31978 40612 31681 49000
وام به بخش خصوصی 8137.73
8625 8791 8810 8686 7754
نرخ بهره سپرده 5.61
5.5 6.13 5.5 5.93 6
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -150.30
-70 -80.26 -90 -105 -100
صادرات 212.01
240 222 230 226 270
واردات 362.31
310 302 320 331 370
حساب جاری -1791.00
760 -936 -300 -936 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60
1.8 1.8 1.8 1.2 0.9
رابطه مبادله 86.05
101 85.6 100 85.17 102
گردش سرمایه 0.30
3.1 1.44 7.5 1.44 10.5
حواله 1300.46
1400 1400 1400 1186 1600
ذخایر طلا 14.00
13.78 14 14 14 14
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2003.53
2500 1830 2500 1804 3200
بدهی خارجی 25.96
31 26.13 31 26.54 37
تولید نفت خام 3.00
4 3.49 3.51 3.52 3.53
شاخص تروریسم 6.18
6.8 5.65 5.46 5.31 4.66
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10
27 27 27 25.9 25.5
بودجه دولت -4.80
-4.3 -4.8 -4.3 -4.8 -4
ارزش بودجه دولت -106845.00
-80000 -134752 -80000 -146702 -110000
هزینه های دولت 1446.22
511167 511167 546437 510928 622696
درآمدهای دولت 182427.00
230000 182313 230000 193206 260000
هزینه های مالی 317174.00
310000 317065 310000 339908 370000
مخارج نظامی 3473.12
3036 3042 3048 3071 3280
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 21.60
5.6 11.37 9.9 11.33 5.5
سرعت اینترنت 4176.25
4300 4233 4181 4102 2990
آدرس های IP 188139.00
203451 205740 207990 210361 224366
استخراج معدن 0.40
5.8 -0.71 4.6 -0.73 0.9
آسانی کسب و کار 177.00
165 172 165 172 157
تولید الکتریسیته 4397.00
5700 3751 4700 3894 5500
شاخص رقابتی 3.91
4 3.8 4 3.89 4.2
رتبه رقابتی 99.00
103 106 103 103 100
شاخص فساد مالی 28.00
24 27 28 28 25
رتبه فساد مالی 143.00
136 142 136 142 131
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 17099.29
6085500 6085500 6505399 6082653 7413266
درآمد قابل تصرف شخص 60355.24
59316 59813 60310 60707 67440
پس انداز های شخصی 5004.60
5005 5005 5005 5005 5005
اعتبار بخش خصوصی 8252.40
8839 8953 8909 8725 8119
تسهیلات اعتباری خریدار 9558.53
9760 9582 9281 8940 9120
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 29 28
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 5.94
304 416 68.11 22.83 207
درجه حرارت 18.44
27.92 27.98 22.6 21.02 25.42