بحرین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-03
نرخ بیکاری 4 2016-12
نرخ تورم 1.4 2017-07
نرخ بهره 1.5 2017-08
موازنه تجاری -302 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2017-09
بازار سهام 1308 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 31.86 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11917 BHD - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2635 BHD - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22436 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44456 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.95 BHD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 218 BHD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 446 BDT - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 591 BHD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 375 BHD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1700 BHD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 224 BHD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41.7 BHD - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2016-12
افراد شاغل 652977 2017-06
جمعیت 1.42 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 نقاط شاخص 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2015-12
CPI Housing Utilities 118 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 2.7 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 2.45 % 2017-09
عرضه پول M0 537 BHD - میلیون 2017-04
عرضه پول M2 10432 BHD - میلیون 2017-04
نرخ بهره سپرده 1 % 2015-12
ذخایر ارزی 954 BHD - میلیون 2017-04
میزان رشد وام -0.53 % 2017-04
وام به بخش خصوصی 4239 BHD - میلیون 2017-04
عرضه پول M1 3469 BHD - میلیون 2017-04
عرضه پول M3 12382 BHD - میلیون 2017-04
نرخ بهره معکوس 1.25 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -302 BHD - میلیون 2016-12
صادرات 4807 BHD - میلیون 2016-12
واردات 5109 BHD - میلیون 2016-12
حساب جاری -561 BHD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.7 % 2016-12
ذخایر طلا 4.67 تن 2017-06
گردش سرمایه 583 BHD - میلیون 2016-12
تولید نفت خام 41 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 106 BHD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 4.21 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.1 % 2016-12
بودجه دولت -17.7 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 1844 BHD - میلیون 2015-12
بدهی های دولت 8956 BHD - میلیون 2017-03
ارزیابی اعتبار 60
هزینه های مالی 3682 BHD - میلیون 2016-12
ارزش بودجه دولت -1505 BHD - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 2178 BHD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 1386 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 112 BHD - میلیون 2015-12
ثبت خودرو 480 صدها نفر 2015-12
شاخص رقابتی 4.47 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 48 2017-12
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 70 2016-12
آسانی کسب و کار 63 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4774 BHD - میلیون 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3693 BHD - میلیون 2017-04
نرخ وام بانکی 4.89 % 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 184 TENS 2014-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 15 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2016-12