شاخص یاب

بحرین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 1347.62 1210 1210 1150 1150 1080
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38