بحرین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 -0.6 1.1 1.3 0.6 1
نرخ بیکاری 4.00 4.1 4.1 4.1 4.1 4.5
نرخ تورم 3.10 3 3.4 3.7 3.8 4
نرخ بهره 2.00 2 2.25 2.25 2.5 3.25
موازنه تجاری -302.20 -300 -300 -300 -300 500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 96 96 96 96 102
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 1333.92
1250 1240 1220 1210 1080
پول 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60
-0.6 1.1 1.3 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
3 3.5 3.2 2.7 3.8
تولید ناخالص داخلی 31.86
35 35 35 35 37
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3147.79
3272 3317 3352 3376 3397
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043.30
2551 2551 2551 2551 2299
تولید ناخالص داخلی سرانه 22435.60
22088 22088 22088 22088 21708
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44456.20
42851 42851 42851 42851 41994
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.95
29.48 29.48 29.48 29.48 23
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 218.93
216 216 215 215 209
تولید ناخالص داخلی از ساخت 450.93
445 444 442 441 429
تولید ناخالص داخلی از معادن 630.83
586 596 599 585 573
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 399.49
401 400 399 398 388
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1747.50
1786 1792 1797 1801 1723
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 232.10
234 235 235 235 227
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 45.10
42.56 42.79 43.37 43.06 42.09
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.00
4.1 4.1 4.1 4.1 4.5
افراد شاغل 649765.00
651034 651673 651994 652155 652318
جمعیت 1.42
1.57 1.57 1.57 1.57 1.64
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.10
3 3.4 3.7 3.8 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.40
131 132 133 134 142
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.26
109 109 109 109 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
1.2 1.4 1.6 1.6 1.8
CPI مسکن آب و برق 114.50
117 117 116 118 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137.70
114 132 128 126 125
تورم مواد غذایی 3.80
3.4 2.4 2.12 2.03 2.01
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.00
2 2.25 2.25 2.5 3.25
نرخ بهره بین بانکی 3.05
2.85 3.14 3.14 2.99 2.67
عرضه پول M0 541.80
538 538 537 536 532
عرضه پول M2 10578.00
10604 10605 10599 10591 10524
نرخ بهره سپرده 1.00
1.84 1.84 1.84 1.84 2.06
میزان رشد وام 1.98
3.9 4.92 5.73 6.42 9.26
وام به بخش خصوصی 4603.60
4569 4540 4514 4490 4348
عرضه پول M1 3360.00
3360 3358 3356 3354 3337
نرخ بهره معکوس 1.50
1.5 1.75 1.62 2 3
عرضه پول M3 12522.00
12581 12592 12589 12580 12489
ذخایر ارزی 1056.60
1037 1019 1024 1024 1034
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -302.20
-300 -300 -300 -300 500
صادرات 4807.00
6500 6500 6500 6500 7000
واردات 5109.20
6800 6800 6800 6800 6500
حساب جاری -561.30
375 375 375 375 474
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.70
-3 -3 -3 -3 -1.7
ذخایر طلا 4.67
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
شاخص تروریسم 3.67
2.76 2.76 2.76 2.76 1.07
گردش سرمایه 582.90
-468 -468 -468 -468 -649
تولید نفت خام 41.00
41 41 41 41 41
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 106.00
552 552 552 552 335
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60
96 96 96 96 102
بودجه دولت -13.20
-13.2 -13.2 -13.2 -13.2 -13.2
هزینه های دولت 1833.00
1581 1581 1581 1581 1311
بدهی های دولت 10512.00
11102 11770 12002 12232 12934
مخارج نظامی 1386.10
1274 1274 1274 1274 1197
درآمدهای دولت 2177.50
1969 1969 1969 1969 1716
ارزش بودجه دولت -1505.10
-1235 -1235 -1235 -1235 -916
هزینه های مالی 3682.50
3544 3544 3544 3544 3300
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات موجودی انبار 197.00
109 109 109 109 126
ثبت خودرو 471.00
439 439 439 439 428
سرعت اینترنت 7922.65
9897 9911 10065 10007 7351
آدرس های IP 87840.00
90755 92036 92609 93470 98854
شاخص رقابتی 4.54
4.53 4.53 4.53 4.53 4.5
رتبه رقابتی 44.00
38 38 38 38 39
آسانی کسب و کار 66.00
55 55 55 55 41
شاخص فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 133.00
133 133 133 133 133
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 4798.90
5181 5181 5181 5181 5507
تسهیلات اعتباری خریدار 3734.60
3750 3746 3738 3729 3652
نرخ وام بانکی 5.02
5.07 5.1 5.13 5.16 5.45
قیمت گازوئیل 0.37
0.34 0.32 0.33 0.33 0.33
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 19.00
19 19 19 19 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12.33 12.33 12.33 12.33 12.49
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
6.84 6.84 6.84 6.84 6.58
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 29.46
14.89 3.15 0.01 7.34 6.63
درجه حرارت 18.37
17.66 29.71 33.85 22.84 26.59