بحرین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.8 -0.6 1.1 1.1 1
نرخ بیکاری 4.00 4 4.1 4.1 5 4.5
نرخ تورم 1.80 3.5 3.6 3.3 2.2 2.7
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 1.75 1.5 2.5
موازنه تجاری -302.20 -234 -302 -371 -439 -272
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.10 90 96 96 95.05 102
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.32
بازار سهام 1269.90 1260 1250 1240 1220 1080
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.8 -0.6 1.1 1.1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 2.4 2.9 3.2 4.6 3.8
تولید ناخالص داخلی 31.86 34 31.1 30.8 30.5 37
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3092.81 3228 3283 3328 3362 3400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043.30 2829 2814 2799 2784 2430
تولید ناخالص داخلی سرانه 22435.60 22453 22457 22461 22465 21903
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44456.20 44439 44316 44192 44069 42378
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.95 37.04 35.83 34.62 33.4 24.95
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 218.05 215 214 212 211 203
تولید ناخالص داخلی از ساخت 446.13 441 441 442 442 434
تولید ناخالص داخلی از معادن 590.97 568 576 577 573 564
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 375.43 370 369 368 367 359
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1699.50 1719 1721 1719 1716 1659
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 224.20 226 225 225 224 218
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41.70 41.25 41.25 41.21 41.16 40.43
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.00 4 4.1 4.1 5 4.5
افراد شاغل 652977.00 651968 650695 649591 648580 639316
جمعیت 1.42 1.47 1.48 1.5 1.51 1.61
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.80 3.5 3.6 3.3 2.2 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.50 130 130 130 130 129
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.26 103 103 103 104 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.19 0.17 0.18 0.18 0.18
CPI مسکن آب و برق 118.90 118 117 116 116 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.50 124 124 123 123 120
تورم مواد غذایی 2.00 2.45 2.44 2.54 2.56 2.59
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 1.75 1.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.57 2.59 2.65 2.66 2.68 2.78
عرضه پول M0 533.60 530 529 528 527 522
عرضه پول M2 10460.00 10439 10425 10415 10406 10327
نرخ بهره سپرده 1.00 1.24 1.31 1.38 1.45 1.94
میزان رشد وام -0.47 0.74 2.04 3.21 4.22 8.76
وام به بخش خصوصی 4474.10 4439 4412 4387 4364 4225
عرضه پول M3 12342.00 12294 12260 12238 12222 12113
عرضه پول M1 3331.00 3336 3334 3331 3329 3309
نرخ بهره معکوس 1.25 1.5 1.5 1.75 1.09 3
ذخایر ارزی 1293.20 1202 1212 1203 1198 1156
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -302.20 -234 -302 -371 -439 -272
صادرات 4807.00 3866 3567 3267 2968 1463
واردات 5109.20 4947 5048 5148 5248 5666
حساب جاری -561.30 -208 -113 -18.13 76.71 464
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.70 -3.6 -3 -3 4.73 -1.7
ذخایر طلا 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
شاخص تروریسم 4.21 3.42 3.17 2.92 2.67 0.65
گردش سرمایه 582.90 38.14 -33.94 -106 -178 -665
تولید نفت خام 41.00 40.54 40.48 40.43 40.38 40.06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 106.00 320 366 413 459 443
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.10 90 96 96 95.05 102
بودجه دولت -17.70 -13.38 -13.72 -14.07 -14.41 -9.14
هزینه های دولت 1833.00 1783 1760 1737 1714 1453
بدهی های دولت 8956.00 9653 9760 9825 9856 9530
مخارج نظامی 1386.10 1358 1348 1338 1327 1235
ارزش بودجه دولت -1505.10 -1235 -1280 -1326 -1372 -916
درآمدهای دولت 2177.50 1969 1909 1850 1790 1716
هزینه های مالی 3682.50 3646 3644 3642 3641 3446
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات موجودی انبار 197.00 145 144 142 141 135
ثبت خودرو 480.00 476 473 469 465 433
سرعت اینترنت 7922.65 9608 9897 9911 10065 8545
آدرس های IP 87840.00 90612 90755 92036 92609 97470
شاخص رقابتی 4.54 4.5 4.5 4.5 4.5 4.49
رتبه رقابتی 44.00 44 44 44 44 43
آسانی کسب و کار 66.00 66 63 62 60 49
شاخص فساد مالی 43.00 47 47 47 47 49
رتبه فساد مالی 70.00 59 60 60 60 58
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 4798.90 5016 4508 4478 4448 5507
تسهیلات اعتباری خریدار 3684.50 3662 3647 3634 3623 3530
نرخ وام بانکی 5.02 5.04 5.07 5.1 5.13 5.36
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.00 17.04 17.28 17.52 17.77 19.01
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.00 11.1 11.35 11.6 11.86 13.13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 5.89 5.89 5.9 5.9 5.92
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 29.00 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01
درجه حرارت 18.00 19.5 20.7 34.28 32.9 21.18