بحرین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.80 1.1 1.5 0.6 0.2 1
نرخ بیکاری 4.00 4.1 4.1 4.1 4.3 4.5
نرخ تورم 2.60 3.4 3.7 3.8 3.8 4
نرخ بهره 2.00 2.25 2.25 2.5 2.75 3.25
موازنه تجاری -263.20 -300 -300 -300 -200 500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 96 96 96 99 102
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 1267.04
1240 1220 1210 1210 1080
پول 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.80
1.1 1.5 0.6 0.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
3.5 3.2 2.7 2.8 3.8
تولید ناخالص داخلی 31.86
31.05 31.12 35 36 37
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3073.29
3147 3198 3156 3130 3384
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043.30
3097 3092 3241 3129 3475
تولید ناخالص داخلی سرانه 22435.60
22685 22387 22465 22283 22344
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44456.20
44951 44732 44514 44152 44274
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23.94
35.56 35.51 24.59 35.93 26.36
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 223.71
219 222 230 220 246
تولید ناخالص داخلی از ساخت 455.80
454 461 468 459 502
تولید ناخالص داخلی از معادن 542.64
624 641 557 608 598
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 401.91
402 406 413 399 443
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1799.70
1778 1775 1806 1769 1936
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 219.80
231 236 226 230 242
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42.50
43.55 45.82 43.65 42.87 46.8
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.00
4.1 4.1 4.1 4.3 4.5
افراد شاغل 649765.00
648002 646976 646071 645109 634860
جمعیت 1.50
1.43 1.45 1.48 1.49 1.66
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.60
3.4 3.7 3.8 3.8 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.00
133 135 133 137 144
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.26
101 102 103 103 106
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
1.4 1.6 1.6 1.7 1.8
CPI مسکن آب و برق 118.70
120 123 119 123 128
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135.40
129 128 122 140 132
تورم مواد غذایی 0.70
2.03 1.53 1.7 1.67 1.67
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.00
2.25 2.25 2.5 2.75 3.25
نرخ بهره بین بانکی 3.20
3.23 3.23 3.48 3.73 4.23
عرضه پول M0 556.50
538 537 536 536 529
عرضه پول M2 10600.00
10605 10599 10591 10583 10490
نرخ بهره سپرده 1.00
1.37 1.38 1.4 1.51 2.56
میزان رشد وام 7.32
4.92 5.73 6.42 7 9.79
وام به بخش خصوصی 4748.20
4820 4686 4455 4350 4388
نرخ بهره معکوس 1.75
1.75 1.24 2 1.24 3
عرضه پول M3 12429.00
12565 12444 12367 12342 12397
عرضه پول M1 3425.00
3380 3429 3410 3400 3410
ذخایر ارزی 530.70
1175 539 1138 693 936
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -263.20
-300 -300 -300 -200 500
صادرات 5781.40
6500 6500 6500 7000 7000
واردات 6044.60
6800 6800 6800 7200 6500
حساب جاری -522.10
-183 -172 -161 -67.73 134
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60
-3 -3 -3 -2.5 -1.7
ذخایر طلا 4.70
4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
شاخص تروریسم 3.67
3.33 3.41 3.5 3.41 3.95
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195.10
129 176 222 236 317
گردش سرمایه 362.90
238 138 38.14 -33.94 -649
تولید نفت خام 40.00
40.85 40.79 40.72 40.66 40.21
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60
96 96 96 99 102
بودجه دولت -13.20
-13.2 -13.2 -13.2 -13.2 -13.2
هزینه های دولت 1833.00
1865 1862 1952 1884 2093
بدهی های دولت 10587.00
9784 9784 9784 9784 9784
مخارج نظامی 1384.03
1377 1341 1305 1296 1219
ارزش بودجه دولت -1505.10
-1424 -1419 -1332 -1433 -1036
درآمدهای دولت 2177.50
2206 2219 2232 2211 2264
هزینه های مالی 3682.50
3630 3638 3646 3644 3300
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات موجودی انبار 197.00
128 136 145 144 126
ثبت خودرو 471.00
466 461 455 452 425
سرعت اینترنت 7922.65
9482 9771 10053 10328 12946
آدرس های IP 87840.00
92036 92609 93470 93982 98854
شاخص رقابتی 4.54
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
رتبه رقابتی 44.00
44 44 44 38 39
آسانی کسب و کار 66.00
63 62 60 59 41
شاخص فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 133.00
133 133 133 133 133
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 4798.90
4883 4876 5111 4933 5480
تسهیلات اعتباری خریدار 3901.40
3746 3738 3729 3719 3615
قیمت گازوئیل 0.37
0.32 0.3 0.29 0.27 0.19
نرخ وام بانکی 5.22
5 5 5 5 5
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 19.00
19 19 19 19 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12.33 12.33 12.33 12.33 12.49
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
6.84 6.84 6.84 6.84 6.58
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 29.46
3.15 0.01 7.34 14.92 6.63
درجه حرارت 18.37
29.71 33.85 22.84 17.7 26.59