شاخص یاب

بحرین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 1.7 0.6 -1.1 1.2 1
نرخ بیکاری 4.00 4.1 4.1 4.3 4.3 4.5
نرخ تورم 2.70 2.8 3 3.1 3.1 3.5
نرخ بهره 2.25 2.5 2.75 2.75 3 3.25
موازنه تجاری -263.20 -300 -300 -200 -200 500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 96 96 99 99 102
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 1340.06
1220 1210 1210 1210 1080
پول 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50
1.7 0.6 -1.1 1.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20
3.2 1.7 1.3 0.8 2.8
تولید ناخالص داخلی 35.31
36 36 36.75 36.75 37
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3043.83
3216 3110 3083 3144 3264
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043.30
3092 3095 3083 3068 3249
تولید ناخالص داخلی سرانه 22111.50
22287 22287 22352 22352 22790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43290.70
43396 43396 43652 43652 44002
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23.94
24.33 24.35 24.25 24.14 25.55
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 228.20
222 228 231 217 239
تولید ناخالص داخلی از ساخت 465.00
461 464 471 450 487
تولید ناخالص داخلی از معادن 483.90
616 527 490 592 553
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 401.91
406 409 407 399 429
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1789.60
1838 1815 1813 1806 1905
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 224.40
237 226 227 231 238
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42.40
45.82 43.22 42.95 43.14 45.37
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.00
4.1 4.1 4.3 4.3 4.5
افراد شاغل 650423.00
675000 679000 680000 687000 735000
جمعیت 1.50
1.56 1.56 1.62 1.62 1.69
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.70
2.8 3 3.1 3.1 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.10
134 132 136 137 141
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.26
102 102 103 103 104
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
1.6 1.6 1.7 0.17 1.8
CPI مسکن آب و برق 118.80
122 118 122 122 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135.70
128 122 139 140 130
تورم مواد غذایی 2.50
3.4 2.6 1.5 2.9 2.9
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.5 2.75 2.75 3 3.25
نرخ بهره بین بانکی 3.58
3.83 4.08 4.08 4.33 4.58
عرضه پول M0 585.30
597 607 624 636 745
عرضه پول M2 10629.00
10660 10690 10720 10755 10900
نرخ بهره سپرده 1.00
1.25 1.5 1.5 1.75 2
میزان رشد وام 9.30
9.5 9.7 10.2 10.3 11.2
وام به بخش خصوصی 4911.80
5200 5370 5500 5700 6750
نرخ بهره معکوس 2.00
2.18 2 2.52 2.7 3
عرضه پول M3 12402.00
12500 12600 12570 12620 12850
عرضه پول M1 3383.00
3305 3350 3400 3430 3550
ذخایر ارزی 818.10
640 725 745 826 850
ترازنامه بانک مرکزی 2711.40
2470 2580 2610 2680 2910
ترازنامه بانک 188200.30
189500 190500 190700 190800 192500
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -263.20
-300 -300 -200 -200 500
صادرات 5781.40
6500 6500 7000 7000 7000
واردات 6044.60
6800 6800 7200 7200 6500
حساب جاری -522.10
-317 -317 -61.6 -61.6 95.5
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60
-3.2 -3.2 -0.9 -0.9 1.5
ذخایر طلا 4.70
4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
شاخص تروریسم 3.67
3.4 3.4 3.2 3.2 3.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195.10
230 230 275 275 310
گردش سرمایه 362.90
150 150 -185 -185 -330
تولید نفت خام 40.00
40 40 40 40 40
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60
96 96 99 99 102
بودجه دولت -13.20
-11 -11 -8.5 -8.5 -6
هزینه های دولت 1833.00
1862 1864 1857 1848 1957
بدهی های دولت 10662.00
10900 11000 11300 11800 13500
مخارج نظامی 1384.03
1360 1360 1351 1330 1290
ارزش بودجه دولت -1505.10
-1490 -1490 -1565 -1565 -1640
درآمدهای دولت 2177.50
2210 2210 2295 2295 2350
هزینه های مالی 3682.50
3700 3700 3860 3860 3990
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار 197.00
186 186 223 223 253
ثبت خودرو 428.00
442 442 478 478 508
سرعت اینترنت 7922.65
8100 8350 8410 8550 9900
آدرس های IP 87840.00
86500 86000 85800 85200 84200
شاخص رقابتی 4.54
4.54 4.54 4.58 4.58 4.52
رتبه رقابتی 44.00
44 44 43 43 45
آسانی کسب و کار 66.00
68 68 71 71 72
شاخص فساد مالی 36.00
35 35 32 32 33
رتبه فساد مالی 133.00
135 135 138 138 137
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 4798.90
4876 4880 4861 4837 5122
تسهیلات اعتباری خریدار 3932.80
3955 3978 4000 4020 4500
قیمت گازوئیل 0.37
0.38 0.36 0.34 0.32 0.25
نرخ وام بانکی 5.29
5.54 5.79 5.79 6.04 6.29
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 19.00
19 19 19 19 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
7 7 7 7 7
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 29.46
0.01 7.34 14.92 6.04 6.63
درجه حرارت 18.37
33.85 22.84 17.7 33.41 26.59