بحرین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 -0.6 1.1 1.3 0.6 1
نرخ بیکاری 4.00 4.1 4.1 5 4.1 4.5
نرخ تورم 2.90 3.6 3.3 2.4 3.8 2.7
نرخ بهره 1.75 1.75 2 2.25 2.75 3.25
موازنه تجاری -302.20 183 -25.37 -234 -302 -272
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.10 96 96 96 96 102
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازار سهام 1321.40
1250 1240 1220 1210 1080
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60
-0.6 1.1 1.3 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
2.9 3.2 4.6 2.7 3.8
تولید ناخالص داخلی 31.86
31.2 31.3 35 35 37
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3147.79
3272 3317 3352 3376 3397
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043.30
2654 2741 2829 2814 2430
تولید ناخالص داخلی سرانه 22435.60
22446 22449 22453 22457 21903
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44456.20
44742 44591 44439 44316 42378
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.95
35.86 36.45 37.04 35.83 24.95
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 215.44
213 213 212 211 208
تولید ناخالص داخلی از ساخت 442.34
436 435 434 432 425
تولید ناخالص داخلی از معادن 613.44
586 578 573 575 567
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 395.54
397 396 395 394 388
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1747.50
1786 1792 1797 1801 1762
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 227.00
228 228 227 227 222
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42.80
41.91 41.81 41.58 41.5 41.04
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.00
4.1 4.1 5 4.1 4.5
افراد شاغل 652977.00
649591 648580 647527 646469 639316
جمعیت 1.42
1.42 1.45 1.47 1.48 1.61
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.90
3.6 3.3 2.4 3.8 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.50
130 130 130 130 130
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.26
101 102 103 103 109
نرخ تورم (ماهانه) -0.30
0.19 0.18 0.18 0.18 0.18
CPI مسکن آب و برق 119.00
117 116 116 115 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.90
124 123 123 123 121
تورم مواد غذایی 4.50
2.93 2.81 2.75 2.72 2.69
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.75
1.75 2 2.25 2.75 3.25
نرخ بهره بین بانکی 2.78
2.78 2.79 2.8 2.81 2.86
عرضه پول M0 541.80
538 538 537 536 532
عرضه پول M2 10578.00
10604 10605 10599 10591 10524
نرخ بهره سپرده 1.00
1.21 1.23 1.24 1.31 1.94
میزان رشد وام 1.98
3.9 4.92 5.73 6.42 9.26
وام به بخش خصوصی 4603.60
4569 4540 4514 4490 4348
عرضه پول M3 12522.00
12581 12592 12589 12580 12489
عرضه پول M1 3360.00
3360 3358 3356 3354 3337
نرخ بهره معکوس 1.25
1.5 1.75 2 2 3
ذخایر ارزی 1056.60
1037 1019 1024 1024 1034
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -302.20
183 -25.37 -234 -302 -272
صادرات 4807.00
4606 4236 3866 3567 1463
واردات 5109.20
5048 5148 5248 5348 5666
حساب جاری -561.30
-308 -258 -208 -113 464
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.70
-3 -3 -3 -3 -1.7
ذخایر طلا 4.67
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
شاخص تروریسم 3.67
3.32 3.13 2.94 2.76 1.07
گردش سرمایه 582.90
238 138 38.14 -33.94 -665
تولید نفت خام 41.00
40.43 40.38 40.34 40.3 40.06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 106.00
91.3 205 320 366 443
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.10
96 96 96 96 102
بودجه دولت -17.70
-14.39 -14.06 -13.72 -13.38 -9.14
هزینه های دولت 1833.00
1796 1790 1783 1760 1453
بدهی های دولت 8956.00
9825 9856 9865 9855 9530
مخارج نظامی 1386.10
1392 1375 1358 1348 1235
ارزش بودجه دولت -1505.10
-1351 -1312 -1273 -1235 -916
درآمدهای دولت 2177.50
2008 1995 1982 1969 1716
هزینه های مالی 3682.50
3630 3638 3646 3644 3446
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات موجودی انبار 197.00
128 136 145 144 135
ثبت خودرو 480.00
446 456 466 476 433
سرعت اینترنت 7922.65
9911 10065 10007 9973 8545
آدرس های IP 87840.00
92036 92609 93470 93982 97470
شاخص رقابتی 4.54
4.5 4.5 4.5 4.5 4.49
رتبه رقابتی 44.00
44.35 44.35 44.35 44.35 43.15
آسانی کسب و کار 66.00
63 62 60 59 49
شاخص فساد مالی 43.00
48 48 47 47 49
رتبه فساد مالی 70.00
56 58 59 60 58
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 4798.90
4632 4585 5181 5181 5507
تسهیلات اعتباری خریدار 3734.60
3750 3746 3738 3729 3652
نرخ وام بانکی 5.02
5.07 5.1 5.13 5.16 5.36
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.00
16 16 17 17 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.00
10.23 10.66 11.1 11.35 13.13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00
5.89 5.89 5.89 5.89 5.92
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 29.46
14.89 3.15 0.01 7.34 6.63
درجه حرارت 18.37
17.66 29.71 33.85 22.84 26.59