شاخص یاب

بحرین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 1.7 0.6 -1.1 1.2 1
نرخ بیکاری 4.00 4.1 4.1 4.3 4.3 4.5
نرخ تورم 2.80 3.7 3.8 3.8 2.7 4
نرخ بهره 2.25 2.5 2.75 2.75 3 3.25
موازنه تجاری -263.20 -300 -300 -200 -817 500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 96 96 99 99 102
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 1342.51
1220 1210 1210 1210 1080
پول 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50
1.7 0.6 -1.1 1.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20
3.2 2.7 2.8 0.8 3.8
تولید ناخالص داخلی 35.31
36 36 36.75 36.75 37
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3043.83
3216 3141 3129 3144 3367
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043.30
3092 3125 3129 3068 3351
تولید ناخالص داخلی سرانه 22111.50
22287 22287 22352 22352 22790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43290.70
43396 43396 43652 43652 44002
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23.94
24.33 24.59 24.61 24.14 26.36
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 228.20
222 230 235 217 246
تولید ناخالص داخلی از ساخت 465.00
461 468 478 450 502
تولید ناخالص داخلی از معادن 483.90
616 532 497 592 570
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 401.91
406 413 413 399 443
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1789.60
1838 1832 1840 1806 1965
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 224.40
237 229 231 231 245
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42.40
45.82 43.65 43.59 43.14 46.8
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.00
4.1 4.1 4.3 4.3 4.5
افراد شاغل 649765.00
675558 679935 685897 692723 753481
جمعیت 1.50
1.57 1.59 1.62 1.64 1.86
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.80
3.7 3.8 3.8 2.7 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.00
135 133 137 137 144
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.26
102 103 103 103 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
1.6 1.6 1.7 0.18 1.8
CPI مسکن آب و برق 118.60
123 119 123 123 128
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.90
128 122 140 132 132
تورم مواد غذایی 2.60
2.26 2.42 2.43 2.41 2.41
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.5 2.75 2.75 3 3.25
نرخ بهره بین بانکی 3.50
3.75 4 4 4.25 4.5
عرضه پول M0 569.60
567 567 568 568 568
عرضه پول M2 10607.00
10652 10683 10713 10741 10960
نرخ بهره سپرده 1.00
1.25 1.5 1.5 1.75 2
میزان رشد وام 9.10
9.35 9.53 9.57 9.58 9.59
وام به بخش خصوصی 4839.90
4925 4977 5016 5046 5131
نرخ بهره معکوس 1.75
1.88 2 1.91 1.92 3
عرضه پول M3 12478.00
12512 12544 12575 12604 12855
عرضه پول M1 3294.00
3306 3308 3309 3309 3309
ذخایر ارزی 668.60
644 648 646 646 646
ترازنامه بانک مرکزی 2452.30
2477 2471 2471 2471 2471
ترازنامه بانک 190060.30
190385 190575 190725 190845 191260
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -263.20
-300 -300 -200 -817 500
صادرات 5781.40
6500 6500 7000 6612 7000
واردات 6044.60
6800 6800 7200 7430 6500
حساب جاری -522.10
-316 -317 -232 -147 -34.96
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60
-3 -3 -2.5 -2.5 -1.7
ذخایر طلا 4.70
4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
شاخص تروریسم 3.67
3.41 3.5 3.41 3.32 3.95
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195.10
252 265 274 283 328
گردش سرمایه 362.90
-150 -402 -414 -425 -336
تولید نفت خام 40.00
40 40 40 40 40
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60
96 96 99 99 102
بودجه دولت -13.20
-14.93 -10 -14.45 -13.54 -8
هزینه های دولت 1833.00
1862 1882 1884 1848 2019
بدهی های دولت 10662.00
11311 11632 11949 12264 15254
مخارج نظامی 1384.03
1378 1362 1351 1340 1292
ارزش بودجه دولت -1505.10
-1518 -1556 -1555 -1604 -1771
درآمدهای دولت 2177.50
2219 2232 2211 2190 2264
هزینه های مالی 3682.50
3737 3737 3766 3794 4035
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار 197.00
194 190 188 186 253
ثبت خودرو 428.00
472 467 478 490 548
سرعت اینترنت 7922.65
9771 10053 10328 10597 12946
آدرس های IP 87840.00
89301 90912 89820 90865 90453
شاخص رقابتی 4.54
4.47 4.47 4.51 4.52 4.5
رتبه رقابتی 44.00
45 45 45 45 45
آسانی کسب و کار 66.00
75 78 78 78 84
شاخص فساد مالی 36.00
37 35 35 35 32
رتبه فساد مالی 133.00
164 186 188 191 138
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 4798.90
4876 4928 4933 4837 5285
تسهیلات اعتباری خریدار 3924.10
3931 3934 3936 3937 3937
قیمت گازوئیل 0.37
0.35 0.33 0.31 0.3 0.16
نرخ وام بانکی 5.22
5.47 5.72 5.72 5.97 6.22
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 19.00
19 19 19 19 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
7 7 7 7 7
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 29.46
0.01 7.34 14.92 6.04 6.63
درجه حرارت 18.37
33.85 22.84 17.7 33.41 26.59