بحرین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.5 0.8 -0.6 1.1 1
نرخ بیکاری 4.00 4 4 4.1 4.1 4.5
نرخ تورم 2.00 2.6 3.5 3.6 3.3 2.7
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2.5
موازنه تجاری -302.20 240 232 13.06 -206 -522
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.10 90 90 96 96 102
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بازار سهام 1307.95 1300 1290 1280 1260 1120
پول 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.32
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.5 0.8 -0.6 1.1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 1.3 2.4 2.9 3.2 3.8
تولید ناخالص داخلی 31.86 33 34 31.73 31.58 37
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11917.00 12299 12387 12509 12631 13844
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2634.70 2639 2518 2512 2506 2713
تولید ناخالص داخلی سرانه 22435.60 22539 22584 22676 22768 23254
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44456.20 44732 44514 44505 44495 44152
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.95 35.23 35.56 35.41 35.26 34.99
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 218.05 224 226 228 230 252
تولید ناخالص داخلی از ساخت 446.13 441 441 442 442 434
تولید ناخالص داخلی از معادن 590.97 593 551 594 586 579
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 375.43 371 370 370 369 369
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1699.50 1722 1735 1746 1758 1878
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 224.20 228 230 233 235 258
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41.70 42.91 41.74 42.2 42.53 43.05
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.00 4 4 4.1 4.1 4.5
افراد شاغل 652977.00 663722 676005 683696 688940 763292
جمعیت 1.42 1.45 1.47 1.48 1.5 1.64
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.00 2.6 3.5 3.6 3.3 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.00 130 130 131 132 138
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.13 98.73 98.09 99 99.9 110
CPI Housing Utilities 117.50 118 118 118 118 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.50 126 126 126 126 126
تورم مواد غذایی 2.90 1.4 2.01 1.73 1.81 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.12 0.19 0.18 0.18 0.18
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.45 2.42 2.5 2.52 2.53 2.68
عرضه پول M0 537.20 538 537 537 537 537
عرضه پول M2 10432.00 10529 10581 10630 10678 11042
نرخ بهره سپرده 1.00 1.11 1.28 1.25 1.22 1.09
ذخایر ارزی 953.90 945 943 946 947 948
نرخ بهره معکوس 1.25 15 1.5 1.5 1.75 3
عرضه پول M3 12382.00 12508 12578 12646 12712 13282
عرضه پول M1 3469.00 3508 3509 3510 3511 3511
میزان رشد وام -0.53 -0.48 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53
وام به بخش خصوصی 4239.00 4222 4226 4223 4225 4224
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -302.20 240 232 13.06 -206 -522
صادرات 4807.00 4422 3995 3934 3873 4956
واردات 5109.20 5615 5566 5810 6054 6825
حساب جاری -561.30 -172 -161 -67.73 25.74 429
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.70 -3.6 -3.6 -3 -3 -1.7
ذخایر طلا 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
گردش سرمایه 582.90 138 38.14 -33.94 -106 -665
تولید نفت خام 41.00 40.89 40.89 40.89 40.89 40.89
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 106.00 176 222 236 249 312
شاخص تروریسم 4.21 3.67 3.42 3.17 2.92 0.65
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.10 90 90 96 96 102
بودجه دولت -17.70 -13.78 -13.12 -13.53 -13.93 -11.11
هزینه های دولت 1844.00 1851 1854 1859 1864 1880
بدهی های دولت 8956.00 9579 9886 10190 10492 13350
هزینه های مالی 3682.50 4263 4300 4420 4539 5447
مخارج نظامی 1386.10 1383 1363 1358 1354 1329
ارزش بودجه دولت -1505.10 -1313 -1259 -1327 -1395 -1181
درآمدهای دولت 2177.50 2219 2232 2211 2190 2280
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات موجودی انبار 112.00 133 130 131 132 153
ثبت خودرو 480.00 466 476 473 469 433
شاخص رقابتی 4.47 4.5 4.5 4.42 4.4 4.45
رتبه رقابتی 48.00 43 43 48 49 49
آسانی کسب و کار 63.00 65 64 62 61 45
شاخص فساد مالی 43.00 48 47 47 47 49
رتبه فساد مالی 70.00 58 59 60 60 58
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 4774.10 5016 5016 4636 4576 5507
تسهیلات اعتباری خریدار 3692.90 3799 3862 3924 3986 4574
نرخ وام بانکی 4.89 4.79 4.66 4.57 4.49 3.59
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 184.00 190 193 199 197 195
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6 6 6 6 6