شاخص یاب

بحرین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.10 0.6 -0.7 1.4 2.4 1
نرخ بیکاری 4.00 4.1 4.3 4.3 4.3 4.5
نرخ تورم 0.80 3 3.1 3.1 3.2 3.5
نرخ بهره 2.50 2.75 2.75 3 3.25 3.75
موازنه تجاری -263.20 -300 -200 -200 -200 500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 96 99 99 99 102
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 1309.16
1210 1210 1210 1210 1080
پول 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.10
0.6 -0.7 1.4 2.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
1.7 1.3 0.8 2.1 2.8
تولید ناخالص داخلی 35.31
36 36.75 36.75 36.75 37
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3224.55
3116 3079 3250 3195 3271
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043.30
3095 3083 3068 3107 3249
تولید ناخالص داخلی سرانه 22111.50
22287 22352 22352 22352 22790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43290.70
43396 43652 43652 43652 44002
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8.87
9.08 9.3 8.94 9.06 9.53
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 229.76
228 231 232 224 239
تولید ناخالص داخلی از ساخت 466.45
464 471 470 463 487
تولید ناخالص داخلی از معادن 591.80
527 490 597 619 553
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 442.12
415 409 446 451 436
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1857.04
1821 1808 1872 1810 1911
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 228.94
226 225 231 239 238
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 44.50
43.22 42.95 44.86 46.05 45.37
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.00
4.1 4.3 4.3 4.3 4.5
افراد شاغل 650047.00
679000 680000 687000 691000 735000
جمعیت 1.50
1.56 1.62 1.62 1.62 1.69
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.80
3 3.1 3.1 3.2 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.50
132 136 137 136 141
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.26
102 103 103 103 104
نرخ تورم (ماهانه) -0.80
1.6 1.7 0.15 0.16 1.8
CPI مسکن آب و برق 118.80
118 122 122 123 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136.30
122 139 140 141 130
تورم مواد غذایی 0.70
2.6 1.5 2.9 3.2 2.9
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.75 2.75 3 3.25 3.75
نرخ بهره بین بانکی 3.68
3.95 3.95 4.2 4.45 4.95
عرضه پول M0 524.50
607 624 636 675 745
عرضه پول M2 10703.00
10690 10720 10755 10780 10900
نرخ بهره سپرده 1.00
1.25 1.25 1.5 1.75 2.25
میزان رشد وام 10.10
9.7 10.2 10.3 10.3 11.2
وام به بخش خصوصی 4943.20
5370 5500 5700 5900 6750
نرخ بهره معکوس 2.00
2 2.43 2.59 2.74 3
عرضه پول M3 12415.00
12600 12570 12620 12690 12850
عرضه پول M1 3374.00
3350 3400 3430 3460 3550
ذخایر ارزی 558.90
725 745 826 613 850
ترازنامه بانک مرکزی 2362.30
2580 2610 2680 2720 2910
ترازنامه بانک 192692.10
190500 190700 190800 190760 192500
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -263.20
-300 -200 -200 -200 500
صادرات 5781.40
6500 7000 7000 7000 7000
واردات 6044.60
6800 7200 7200 7200 6500
حساب جاری -522.10
-317 -61.6 -61.6 -61.6 95.5
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60
-3.2 -0.9 -0.9 -0.9 1.5
ذخایر طلا 4.70
4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
شاخص تروریسم 3.67
3.4 3.2 3.2 3.2 3.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195.10
230 275 275 275 310
گردش سرمایه 362.90
150 -185 -185 -185 -330
تولید نفت خام 40.00
40 40 40 40 40
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60
96 99 99 99 102
بودجه دولت -13.20
-11 -8.5 -8.5 -8.5 -6
هزینه های دولت 1833.00
1864 1857 1848 1871 1957
بدهی های دولت 11501.00
11000 11300 11800 12000 13500
مخارج نظامی 1384.03
1360 1351 1330 1330 1290
ارزش بودجه دولت -1505.10
-1490 -1565 -1565 -1565 -1640
درآمدهای دولت 2177.50
2210 2295 2295 2295 2350
هزینه های مالی 3682.50
3700 3860 3860 3860 3990
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات موجودی انبار 197.00
186 223 223 223 253
ثبت خودرو 428.00
442 478 478 478 508
سرعت اینترنت 7922.65
8350 8410 8550 8630 9900
آدرس های IP 87840.00
86000 85800 85200 84800 84200
شاخص رقابتی 63.63
64.13 64.13 64.13 64.13 66.63
رتبه رقابتی 50.00
50 50 50 50 50
آسانی کسب و کار 62.00
68 71 71 71 72
شاخص فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 133.00
133 133 133 133 133
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 4798.90
4880 4861 4837 4900 5122
تسهیلات اعتباری خریدار 4058.10
3978 4000 4020 4045 4500
قیمت گازوئیل 0.37
0.36 0.36 0.35 0.34 0.32
نرخ وام بانکی 5.29
5.54 5.54 5.79 6.04 6.54
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 19.00
19 19 19 19 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
7 7 7 7 7
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 29.46
7.34 14.92 6.04 6.04 6.63
درجه حرارت 18.37
22.84 17.7 33.41 32.98 26.59