باهاما

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 9.05 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 20568 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21482 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.7 % 2016-12
جمعیت 0.38 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 % 2017-09
عرضه پول M0 294 BSD - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 1.24 % 2016-12
ذخایر ارزی 1065 BSD - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 2659 BSD - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 6820 BSD - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 7143 BSD - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -586 BSD - میلیون 2017-06
صادرات 181 BSD - میلیون 2017-06
واردات 767 BSD - میلیون 2017-06
حساب جاری -401 BSD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.4 % 2016-12
ورود توریست 477 هزار 2017-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.9 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 65
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7933 KBps 2017-03
آدرس های IP 80351 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 66 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 24 2016-12
آسانی کسب و کار 119 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 6017 BSD - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 10.96 % 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 371 واحد 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 9.8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.9 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.9 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 7.5 % 2016-12