باهاما

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 9.05 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 20568 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21482 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.7 % 2016-12
جمعیت 0.38 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 % 2017-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-03
تورم مواد غذایی 4.4 % 2015-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 % 2017-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 % 2017-08
عرضه پول M0 282 BSD - میلیون 2017-03
نرخ بهره سپرده 1.24 % 2016-12
ذخایر ارزی 959 BSD - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 2430 BSD - میلیون 2017-03
عرضه پول M2 6587 BSD - میلیون 2017-03
عرضه پول M3 6885 BSD - میلیون 2017-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -598 BSD - میلیون 2017-03
صادرات 134 BSD - میلیون 2017-03
واردات 731 BSD - میلیون 2017-03
حساب جاری -501 BSD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.4 % 2016-12
ورود توریست 683 هزار 2017-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.9 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 65
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 66 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 24 2016-12
آسانی کسب و کار 121 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 6134 BSD - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 11.72 % 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 283 واحد 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 9.8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.9 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.9 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 7.5 % 2016-12