شاخص یاب

باهاما

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2017-12
نرخ بیکاری 10.1 2017-12
نرخ تورم 3.7 2018-09
نرخ بهره 4 2018-12
موازنه تجاری -635 2018-06
حساب جاری -731 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.8 2017-12
بودجه دولت -5.8 2017-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 12.16 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 26539 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27718 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.1 2017-12
جمعیت 0.38 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.7 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 2018-12
عرضه پول M0 312 2018-06
نرخ بهره سپرده 1.24 2016-12
ذخایر ارزی 1314 2018-09
عرضه پول M1 2774 2018-06
عرضه پول M2 6847 2018-06
عرضه پول M3 7159 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -635 2018-06
حساب جاری -731 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.4 2017-12
صادرات 207 2018-06
واردات 842 2018-06
ورود توریست 516 2018-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.8 2017-12
بودجه دولت -5.8 2017-12
ارزیابی اعتبار 65
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.9 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.9 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7933 2017-03
آدرس های IP 80351 2017-03
شاخص فساد مالی 65 2017-12
رتبه فساد مالی 28 2017-12
آسانی کسب و کار 118 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 5882 2018-09
نرخ وام بانکی 11.05 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 391 2018-06