شاخص یاب

باهاما

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 12.16 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 26539 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27718 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.1 % 2017-12
جمعیت 0.38 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 % 2018-08
عرضه پول M0 302 BSD - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 1.24 % 2016-12
ذخایر ارزی 1522 BSD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 2754 BSD - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 6859 BSD - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 7145 BSD - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -593 BSD - میلیون 2018-03
صادرات 116 BSD - میلیون 2018-03
واردات 709 BSD - میلیون 2018-03
حساب جاری -383 BSD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.4 % 2017-12
ورود توریست 708 هزار 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.8 % 2017-12
بودجه دولت -5.8 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 65
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7933 KBps 2017-03
آدرس های IP 80351 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 65 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 28 2017-12
آسانی کسب و کار 119 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 5927 BSD - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 11.76 % 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 341 واحد 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.9 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.9 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7.5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.66 celsius 2013-09