شاخص یاب

باهاما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.00
1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.4 2.4 2.6 2.6 2.8
تولید ناخالص داخلی 12.16
12.27 12.27 13 13 13.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 26538.95
25000 25000 25900 25900 26400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27717.85
27000 27000 27500 27500 28000
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 10.10
12 12 12.75 11 13
جمعیت 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.80
2 2.2 2.2 2.3 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.94
105 106 106 106 111
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.00
4 4 4 4 4
عرضه پول M0 302.00
291 290 290 290 290
نرخ بهره سپرده 1.24
1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
عرضه پول M1 2754.00
2802 2806 2808 2808 2809
عرضه پول M2 6859.00
6959 7001 7042 7084 7487
عرضه پول M3 7145.00
7245 7288 7331 7375 7798
ذخایر ارزی 1521.60
1750 1840 1920 1940 1980
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -592.80
-627 -601 -623 -598 -610
صادرات 116.50
104 121 112 120 116
واردات 709.30
732 723 735 719 726
حساب جاری -383.40
-450 -450 -420 -375 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.40
-12 -12 -10 -10 -10
ورود توریست 707.50
760 840 745 790 880
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.80
72 72 76 76 80
بودجه دولت -5.80
-6.4 -6.4 -6.6 -6.6 -6.3
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 7933.28
8082 8105 8128 8149 8266
آدرس های IP 80351.00
85024 86022 87006 87984 97812
آسانی کسب و کار 119.00
126 126 123 123 125
شاخص فساد مالی 65.00
65 65 65 65 64
رتبه فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 5926.91
5926 5926 5926 5926 5926
نرخ وام بانکی 11.76
11.76 11.76 11.76 11.76 11.76
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 341.00
319 333 331 326 335
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 9.80
9.8 9.8 9.8 9.8 10.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.90
5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.90
3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
نرخ مالیات بر فروش 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 28.66
28.13 24.34 22.43 26.31 25.74