شاخص یاب

باهاما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.00
1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.4 2.6 2.6 2.6 2.7
تولید ناخالص داخلی 12.16
12.27 13 13 13 13.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 26538.95
25000 25900 25900 25900 26400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27717.85
27000 27500 27500 27500 28000
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 10.10
12 12.75 11 11.35 13
جمعیت 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.40
2.2 2.2 2.3 3.5 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.09 0.11 0.11 0.11 0.11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.93
106 106 107 111 111
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.00
4 4 4 4 4
عرضه پول M0 312.00
307 307 307 307 307
نرخ بهره سپرده 1.24
1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
عرضه پول M1 2774.00
2791 2792 2792 2792 2792
عرضه پول M2 6847.00
6912 6948 6984 7020 7334
عرضه پول M3 7159.00
7237 7277 7318 7358 7715
ذخایر ارزی 1521.60
1840 1920 1940 1960 1980
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -635.10
-625 -622 -635 -640 -630
صادرات 207.30
135 128 185 125 155
واردات 842.40
760 750 820 765 785
حساب جاری -730.60
-450 -420 -375 -588 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.40
-12 -10 -10 -10 -7
ورود توریست 707.50
840 745 790 810 880
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.80
72 76 76 76 80
بودجه دولت -5.80
-6.4 -6.6 -6.6 -6.6 -6.3
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 7933.28
8105 8128 8149 8167 8266
آدرس های IP 80351.00
86022 87006 87984 88970 97812
آسانی کسب و کار 118.00
126 123 123 123 125
شاخص فساد مالی 65.00
65 65 65 65 65
رتبه فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 5906.30
5903 5903 5903 5903 5903
نرخ وام بانکی 12.47
12.47 12.47 12.47 12.47 12.47
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 391.00
364 393 397 390 425
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 9.80
9.8 9.8 9.8 9.8 10.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.90
5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.90
3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
نرخ مالیات بر فروش 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 28.66
24.34 22.43 26.31 25.93 25.74