باهاما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.00
1.01 1.01 1.02 1.03 1.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60
0.9 1.4 1.2 1.2 1.4
تولید ناخالص داخلی 9.05
8.97 9.05 9.12 9.2 9.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 20568.30
20767 20767 20766 25000 27000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21481.70
21585 21635 21684 22800 23900
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 12.70
13 13 13 13 14
جمعیت 0.38
0.37 0.37 0.38 0.38 0.39
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.80
0.6 0.6 1.9 3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.00
0.22 0.15 0.14 0.14 0.14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.14
102 102 104 104 106
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.00
4 4 4 4 4.25
عرضه پول M0 284.00
284 284 284 284 282
نرخ بهره سپرده 1.24
1.49 1.41 1.34 1.27 1.63
عرضه پول M1 2607.00
2592 2589 2586 2583 2551
عرضه پول M2 6731.00
6700 6696 6692 6688 6650
عرضه پول M3 7012.00
6961 6956 6952 6949 6923
ذخایر ارزی 1435.60
1513 1497 1480 1464 1284
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -571.20
-559 -573 -555 -560 -515
صادرات 113.70
131 139 138 141 153
واردات 685.00
671 714 672 698 657
حساب جاری -404.40
-376 -395 -363 -329 -329
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.40
-13.16 -12.84 -12.52 -12.2 -9.04
ورود توریست 430.20
500 500 400 500 500
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.90
77.6 78 78.4 78.8 76
بودجه دولت -3.50
-3.29 -3.29 -3.3 -3.3 -3.57
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 7933.28
7553 7461 7371 7283 6420
آدرس های IP 80351.00
78150 78174 77643 77394 74955
آسانی کسب و کار 119.00
122 121 120 119 98
شاخص فساد مالی 66.00
66 66 67 67 72
رتبه فساد مالی 24.00
24 24 24 24 23
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 5973.55
5945 5928 5911 5895 5719
نرخ وام بانکی 11.35
11.46 11.47 11.46 11.45 11.43
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جواز ساختمان 284.00
352 322 315 347 364
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 9.80
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.90
5.85 5.85 5.85 5.85 5.77
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.90
3.85 3.85 3.85 3.85 3.77
نرخ مالیات بر فروش 7.50
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 28.66
22.39 25.84 28.13 24.34 25.74