باهاما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.15
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4
تولید ناخالص داخلی 9.05 9.14 9.25 9.28 9.3 9.52
تولید ناخالص داخلی سرانه 20568.30 20573 21500 20604 20657 27000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21481.70 22500 22500 21552 21583 23900
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 12.70 15.9 15.9 16.2 16.2 15.5
جمعیت 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.70 1 1.2 0.6 0.6 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.27 103 103 102 102 106
تورم مواد غذایی 4.40 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
عرضه پول M0 282.00 277 276 276 276 276
نرخ بهره سپرده 1.24 1.32 1.26 1.27 1.28 1.41
عرضه پول M1 2430.00 2407 2405 2403 2403 2403
عرضه پول M2 6587.00 6626 6657 6688 6719 7020
عرضه پول M3 6885.00 6941 6977 7013 7049 7400
ذخایر ارزی 959.30 950 941 943 946 945
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -597.50 -578 -555 -580 -562 -573
صادرات 133.80 128 144 138 142 141
واردات 731.40 729 667 734 667 709
حساب جاری -501.40 -538 -566 -522 -449 -528
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.40 -13.73 -13.75 -13.74 -13.73 -16.2
ورود توریست 682.70 518 528 532 532 531
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.90 80.72 81.26 82.31 83.36 89.81
بودجه دولت -3.50 -3.67 -3.71 -3.86 -4.02 -4.87
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 121.00 121 121 121 121 121
شاخص فساد مالی 66.00 67 67 68 68 70
رتبه فساد مالی 24.00 24 24 24 24 24
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 6134.35 6134 6134 6134 6134 6134
نرخ وام بانکی 11.72 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
جواز ساختمان 283.00 227 235 238 215 137
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
نرخ مالیات بر فروش 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5