باهاما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.84
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 0.4 0.9 1.4 1.2 1.4
تولید ناخالص داخلی 9.05 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 20568.30 21500 20891 21016 21142 27000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21481.70 22500 21858 21984 22109 23900
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 12.70 15.9 13 13 13 14
جمعیت 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.70 1.2 0.6 0.6 3.2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.27 103 102 102 104 106
تورم مواد غذایی 4.40 2.98 2.96 2.95 2.94 2.91
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4.25
عرضه پول M0 294.00 292 292 292 292 290
نرخ بهره سپرده 1.24 1.27 1.29 1.31 1.33 1.58
عرضه پول M1 2659.00 2700 2699 2696 2693 2667
عرضه پول M2 6820.00 6972 6986 6989 6988 6955
عرضه پول M3 7143.00 7258 7263 7262 7259 7226
ذخایر ارزی 955.90 939 925 911 898 793
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -585.80 -573 -570 -563 -560 -526
صادرات 181.40 177 175 174 174 170
واردات 767.20 760 744 742 731 690
حساب جاری -400.80 -310 -365 -361 -359 -325
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.40 -12.2 -11.94 -11.67 -11.41 -9.39
ورود توریست 682.70 500 500 500 500 500
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.90 78.8 78.8 78.8 78.8 77.3
بودجه دولت -3.50 -3.3 -3.35 -3.41 -3.47 -3.79
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 121.00 128 131 135 138 141
شاخص فساد مالی 66.00 67 68 68 69 70
رتبه فساد مالی 24.00 24 24 23 23 23
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 6149.10 6125 6106 6087 6068 5910
نرخ وام بانکی 12.22 12 11.94 11.89 11.84 11.6
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
جواز ساختمان 371.00 319 362 348 341 372
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 9.80 9.66 9.63 9.6 9.57 9.35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.90 5.83 5.81 5.8 5.78 5.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.90 3.83 3.81 3.8 3.78 3.67
نرخ مالیات بر فروش 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5