باهاما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.00
1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
1.4 1.2 1.2 0.97 1.4
تولید ناخالص داخلی 9.05
9 9.05 9.1 9 8.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 20568.30
20480 25000 25000 25900 27000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21481.70
21389 21455 22800 23100 23900
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 10.10
13 13 13 12 14
جمعیت 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.80
0.6 1.9 3 1.9 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.94
104 105 107 106 114
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.00
4 4 4 4 4.25
عرضه پول M0 293.00
278 290 280 290 288
نرخ بهره سپرده 1.24
1.41 1.33 1.26 1.27 1.41
عرضه پول M1 2654.00
2617 2621 2613 2618 2617
عرضه پول M2 6763.00
6789 6789 6787 6784 6750
عرضه پول M3 7037.00
7028 7052 7027 7046 7038
ذخایر ارزی 1514.60
1484 1460 1435 1411 1188
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -596.60
-561 -529 -534 -525 -500
صادرات 124.50
130 131 134 135 149
واردات 721.10
691 660 678 660 649
حساب جاری -472.60
-410 -404 -403 -386 -345
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.40
-14.6 -12.84 -14.9 -9.39 -14.42
ورود توریست 535.10
500 500 500 500 500
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.80
80.2 78 81.3 77.3 92.1
بودجه دولت -5.80
-3.63 -3.67 -3.71 -3.86 -5
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 7933.28
7461 7371 7283 7199 6420
آدرس های IP 80351.00
78174 77643 77394 77081 73867
آسانی کسب و کار 119.00
121 120 119 118 98
شاخص فساد مالی 65.00
64 64 63 63 58
رتبه فساد مالی 28.00
26 26 26 27 26
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 5948.18
6101 6057 6081 6092 6082
نرخ وام بانکی 11.39
11.47 11.46 11.45 11.45 11.43
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جواز ساختمان 284.00
322 315 347 341 364
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 9.80
9.8 9.8 9.8 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.90
5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.90
3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
نرخ مالیات بر فروش 7.50
7.5 7.5 7.5 8 8
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 28.66
25.84 28.13 24.34 22.43 25.74