آذربایجان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2016-12
نرخ تورم 14 2017-08
نرخ بهره 15 2017-08
موازنه تجاری 1889873 2017-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.7 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 37.85 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43713 AZN - میلیون 2017-08
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4364 AZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5859 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15994 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 330 AZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 915 AZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 330 AZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4099 AZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 234 AZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 675 AZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 812 AZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36.3 AZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص ملی 52641 AZN - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 % 2016-12
افراد شاغل 4760 هزار 2016-12
افراد بیکار 253 هزار 2016-12
حداقل دستمزد 116 TL / ماه 2017-01
جمعیت 9.7 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 538 TL / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 444 TL / ماه 2016-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
دستمزد 523 TL / ماه 2017-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 650 TL / ماه 2016-06
دستمزد در تولید 528 TL / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 579 TL / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 14 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 149 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 83.7 نقاط شاخص 2016-12
تورم مواد غذایی 18.2 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-08
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 46 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15 % 2017-08
عرضه پول M0 6937 AZN - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 11338 AZN - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 7.7 % 2016-12
ذخایر ارزی 4964 USD - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 9263 AZN - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 20973 AZN - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1889873 هزار تومان 2017-03
صادرات 3555749 هزار تومان 2017-03
واردات 1665876 هزار تومان 2017-03
حساب جاری 380 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 % 2016-12
گردش سرمایه 308 USD - میلیون 2017-03
تولید نفت خام 748 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1623 USD - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 20 تن 2017-03
حواله 125 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.35 2015-12
ورود توریست 8949 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 % 2016-12
بودجه دولت -0.4 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 10789 AZN - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 11328 AZN - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 55
ارزش بودجه دولت 539 AZN - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 2522 AZN - میلیون 2016-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.6 % of GDP 2016-12
مخارج نظامی 1932 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.4 % 2016-12
تولید صنعتی 4 % 2016-12
ثبت خودرو 1136983 ماشین 2016-12
تغییرات موجودی انبار 21.8 AZN - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 4.55 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 37 2017-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 65 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم -1.1 % 2017-08
استخراج معدن -6.4 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2016-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.8 2014-09
هزینه های مصرف کننده 9125 AZN - میلیون 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 37948 AZN - میلیون 2015-12
قیمت گازوئیل 0.53 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 25 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2016-12