شاخص یاب

آذربایجان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2017-12
نرخ تورم 2.7 2018-08
نرخ بهره 10 2018-08
موازنه تجاری 2512400 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.69 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 40.75 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50522 AZN - میلیون 2018-08
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2302 AZN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5805 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15847 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 168 AZN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 331 AZN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 254 AZN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2405 AZN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109 AZN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 513 AZN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 735 AZN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28.5 AZN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 52641 AZN - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 % 2017-12
افراد شاغل 4822 هزار 2017-12
افراد بیکار 252 هزار 2017-12
حداقل دستمزد 130 TL / ماه 2018-12
جمعیت 9.8 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 755 TL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 470 TL / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.5 2018-12
دستمزد 542 TL / ماه 2018-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 649 TL / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 543 TL / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 372 TL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 155 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 83.7 نقاط شاخص 2016-12
تورم مواد غذایی 2.7 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-08
قیمت تولید 98.2 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 28.1 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-08
عرضه پول M0 7381 AZN - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 13347 AZN - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 8.43 % 2017-12
ذخایر ارزی 5547 USD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 11037 AZN - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 22728 AZN - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2512400 هزار تومان 2018-03
صادرات 4703500 هزار تومان 2018-03
واردات 2191100 هزار تومان 2018-03
حساب جاری 1556 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 % 2017-12
گردش سرمایه 463 USD - میلیون 2018-03
تولید نفت خام 801 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1018 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 0 تن 2017-12
حواله 159 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.15 2016-12
ورود توریست 13455 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 % 2017-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 14030 AZN - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 13486 AZN - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 55
ارزش بودجه دولت 544 AZN - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 1712 AZN - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.1 % of GDP 2017-12
مخارج نظامی 1479 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.7 % 2017-12
تولید صنعتی 4 % 2016-12
سرعت اینترنت 5672 KBps 2017-03
آدرس های IP 319679 IP 2017-03
ثبت خودرو 1147437 2017-12
تغییرات موجودی انبار 37.2 AZN - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 4.69 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 35 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 57 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 % 2018-08
استخراج معدن 5.98 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2016-12
هزینه های مصرف کننده 10588 AZN - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 41560 AZN - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.53 USD / لیتر 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.24 mm 2015-12
درجه حرارت 1.48 celsius 2015-12