آذربایجان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2016-12
نرخ تورم 3.5 2018-04
نرخ بهره 11 2018-04
موازنه تجاری 2291957 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.69 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 37.85 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22969 AZN - میلیون 2018-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5329 AZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5859 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15994 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 346 AZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 940 AZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 345 AZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3996 AZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 233 AZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 701 AZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 929 AZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39 AZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 52641 AZN - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 % 2016-12
افراد شاغل 4760 هزار 2016-12
افراد بیکار 253 هزار 2016-12
حداقل دستمزد 130 TL / ماه 2018-12
جمعیت 9.8 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 755 TL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 470 TL / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.5 2018-12
دستمزد 532 TL / ماه 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 649 TL / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 543 TL / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 372 TL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.5 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 154 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 83.7 نقاط شاخص 2016-12
تورم مواد غذایی 3.7 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2018-02
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-04
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 18.8 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11 % 2018-04
عرضه پول M0 7404 AZN - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 13006 AZN - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 8.43 % 2017-12
ذخایر ارزی 5387 USD - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 10434 AZN - میلیون 2018-02
عرضه پول M3 22868 AZN - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2291957 هزار تومان 2017-12
صادرات 4684144 هزار تومان 2017-12
واردات 2392187 هزار تومان 2017-12
حساب جاری 622 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 % 2017-12
گردش سرمایه 480 USD - میلیون 2017-12
تولید نفت خام 812 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1214 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 0 تن 2017-12
حواله 200 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.15 2016-12
ورود توریست 8949 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 % 2017-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 6620 AZN - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 5966 AZN - میلیون 2018-04
ارزیابی اعتبار 55
ارزش بودجه دولت 654 AZN - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 2430 AZN - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.1 % of GDP 2017-12
مخارج نظامی 1479 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.5 % 2016-12
تولید صنعتی 4 % 2016-12
سرعت اینترنت 5672 KBps 2017-03
آدرس های IP 319679 IP 2017-03
ثبت خودرو 1136983 2016-12
تغییرات موجودی انبار 105 AZN - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 4.69 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 35 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 57 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.2 % 2018-04
استخراج معدن -5 % 2017-10
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2016-12
هزینه های مصرف کننده 11560 AZN - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 41560 AZN - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.53 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.24 mm 2015-12
درجه حرارت 1.48 celsius 2015-12