شاخص یاب

آذربایجان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2017-12
نرخ تورم 2.4 2018-10
نرخ بهره 9.75 2018-10
موازنه تجاری 2605062 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.69 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 40.75 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57762 AZN - میلیون 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2706 AZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5805 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15847 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 450 AZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 550 AZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 304 AZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2450 AZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 137 AZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 629 AZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 831 AZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29.9 AZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 67440 AZN - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 % 2017-12
افراد شاغل 4822 هزار 2017-12
افراد بیکار 252 هزار 2017-12
حداقل دستمزد 130 TL / ماه 2018-12
جمعیت 9.8 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 940 TL / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 865 TL / ماه 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.5 2018-12
دستمزد 541 TL / ماه 2018-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666 TL / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 554 TL / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 341 TL / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 155 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 127 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 123 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-10
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 30.6 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.75 % 2018-10
عرضه پول M0 6878 AZN - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 13499 AZN - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 8.43 % 2017-12
ذخایر ارزی 5547 USD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 11037 AZN - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 22728 AZN - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2605062 هزار تومان 2018-06
صادرات 5338065 هزار تومان 2018-06
واردات 2733003 هزار تومان 2018-06
حساب جاری 1967 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 % 2017-12
گردش سرمایه 1326 USD - میلیون 2018-06
تولید نفت خام 794 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 14085341 هزار تومان 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1018 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 0 تن 2018-03
حواله 199 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 1.15 2016-12
ورود توریست 13455 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 % 2017-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 16090 AZN - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 15666 AZN - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 55
ارزش بودجه دولت 424 AZN - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 2192 AZN - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.1 % of GDP 2017-12
مخارج نظامی 1479 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.7 % 2017-12
تولید صنعتی 4 % 2016-12
سرعت اینترنت 5672 KBps 2017-03
آدرس های IP 319679 IP 2017-03
ثبت خودرو 1147437 2017-12
تغییرات موجودی انبار 93.8 AZN - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 60.04 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 69 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 25 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.8 % 2018-09
استخراج معدن 7.74 % 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2016-12
هزینه های مصرف کننده 10931 AZN - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 44983 AZN - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.53 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.24 mm 2015-12
درجه حرارت 1.48 celsius 2015-12