آذربایجان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2016-12
نرخ تورم 12.9 2017-12
نرخ بهره 15 2017-11
موازنه تجاری 1589231 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.7 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 37.85 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 63071 AZN - میلیون 2017-11
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3546 AZN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5859 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15994 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 410 AZN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 559 AZN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 350 AZN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2441 AZN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 140 AZN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 601 AZN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 752 AZN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32.4 AZN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 52641 AZN - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 % 2016-12
افراد شاغل 4760 هزار 2016-12
افراد بیکار 253 هزار 2016-12
حداقل دستمزد 130 TL / ماه 2018-12
جمعیت 9.7 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 755 TL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 470 TL / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
دستمزد 525 TL / ماه 2017-10
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 649 TL / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 528 TL / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 372 TL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 12.9 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 149 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 83.7 نقاط شاخص 2016-12
تورم مواد غذایی 16.4 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-12
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 46 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15 % 2017-11
عرضه پول M0 7090 AZN - میلیون 2017-10
عرضه پول M2 11547 AZN - میلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده 7.7 % 2016-12
ذخایر ارزی 5101 USD - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 9402 AZN - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 20556 AZN - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1589231 هزار تومان 2017-06
صادرات 3555275 هزار تومان 2017-06
واردات 1966044 هزار تومان 2017-06
حساب جاری 405 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 % 2016-12
گردش سرمایه 89.31 USD - میلیون 2017-06
تولید نفت خام 748 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1501 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 0 تن 2017-09
حواله 168 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 1.15 2016-12
ورود توریست 8949 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 % 2016-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 14749 AZN - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 15463 AZN - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 55
ارزش بودجه دولت 714 AZN - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 1741 AZN - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.6 % of GDP 2016-12
مخارج نظامی 1932 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.4 % 2016-12
تولید صنعتی 4 % 2016-12
سرعت اینترنت 5672 KBps 2017-03
آدرس های IP 319679 IP 2017-03
ثبت خودرو 1136983 ماشین 2016-12
تغییرات موجودی انبار 17.5 AZN - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 4.69 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 35 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 57 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 % 2017-12
استخراج معدن -5.7 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2016-12
هزینه های مصرف کننده 10789 AZN - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 41560 AZN - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.53 USD / لیتر 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 25 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.24 mm 2015-12
درجه حرارت 1.48 celsius 2015-12