آذربایجان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.8 5.5 5.5 5.72 5
نرخ تورم 13.90 9.6 8.3 7.7 11 4.3
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 6
موازنه تجاری 1589231.00 1547231 1649605 1681824 1696632 1940249
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 40 42 42 29.47 34
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.69 1.68 1.67 1.65 1.63 1.45
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 0.9 1.3 1.9 2.5 4
تولید ناخالص داخلی 37.85 52 36.82 36.65 36.47 75
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50067.30 27988 20706 21247 21928 21933
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4364.50 4177 3654 3578 3962 3895
تولید ناخالص داخلی سرانه 5858.80 6104 5807 5796 5786 6159
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15994.00 16662 15805 15768 15731 17101
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 329.90 329 150 402 627 326
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 915.40 891 782 809 898 867
تولید ناخالص داخلی از ساخت 329.80 318 262 364 306 307
تولید ناخالص داخلی از معادن 4098.60 3221 3221 3221 3221 3221
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 233.90 231 127 129 205 223
تولید ناخالص داخلی از خدمات 674.60 652 536 592 530 598
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 812.10 806 686 689 789 789
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36.30 35.62 29.53 30.49 27.14 33.93
تولید ناخالص ملی 52641.20 50878 50179 49480 48781 33876
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.8 5.5 5.5 5.72 5
افراد شاغل 4759.90 4838 4852 4867 4881 5010
افراد بیکار 252.80 266 270 274 278 323
حداقل دستمزد 116.00 103 111 115 119 116
جمعیت 9.70 9.8 9.83 9.86 9.88 10.12
سن بازنشستگی مردان 63.00 62.91 62.91 62.91 62.91 62.67
سن بازنشستگی زنان 60.00 59.99 59.91 59.87 59.83 58.93
دستمزد 524.70 527 528 527 527 516
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 650.00 601 597 593 590 577
دستمزد در تولید 527.90 566 574 581 589 654
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 579.00 447 461 460 455 449
هزینه زندگی خانواده 537.90 532 532 532 532 532
هزینه زندگی انفرادی 443.80 426 426 426 426 426
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 13.90 9.6 8.3 7.7 11 4.3
قیمت تولید 104.50 99.89 100 100 100 100
تغییر قیمت تولید کننده 46.00 36 28 16 12 4.5
قیمت واردات 102.70 103 103 103 103 103
تورم مواد غذایی 17.90 17.09 16.41 15.77 15.18 11.46
قیمت صادرات 83.70 69.72 71.87 74.02 76.17 102
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117.80 109 108 107 107 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148.70 148 147 146 145 139
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 1.4 1.1 1.4 0.6 0.9
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 6
عرضه پول M0 7001.10 7093 7055 6993 6924 6356
عرضه پول M2 11137.50 10846 10727 10627 10533 9799
نرخ بهره سپرده 7.70 8.58 8.94 9.3 9.66 11.01
عرضه پول M3 20824.40 20696 20635 20579 20524 20046
عرضه پول M1 9288.70 9340 9283 9217 9149 8618
ذخایر ارزی 5033.10 5544 5832 6092 6325 7561
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 1589231.00 1547231 1649605 1681824 1696632 1940249
صادرات 3555275.00 3625857 3620887 3625815 3635994 3687585
واردات 1966044.00 2160339 1906891 1987591 1919748 1941957
حساب جاری 405.00 387 481 536 577 917
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 0.5 1.3 1.3 -1.83 4
گردش سرمایه 89.31 193 152 235 157 130
تولید نفت خام 748.00 754 751 749 746 723
حواله 168.00 96.28 111 111 102 90.36
شاخص تروریسم 0.35 1.86 1.96 2.06 2.16 1.1
ورود توریست 8949.00 9700 11600 13500 15400 19300
ذخایر طلا 20.00 13.34 13.25 11.5 10.25 15.12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1623.00 1633 1617 1597 1589 1497
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 40 42 42 29.47 34
بودجه دولت -0.40 0.24 0.25 0.26 0.27 0.88
درآمدهای دولت 12045.10 7626 6969 7748 7730 7635
هزینه های مالی 12783.70 7212 6557 7243 7239 7171
مخارج نظامی 1931.80 1767 1721 1675 1629 1006
هزینه های دولت 2522.10 2367 2066 1779 1927 2054
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.60 29.25 29.17 29.09 29.01 28.34
ارزش بودجه دولت 738.60 -220 340 510 -460 -120
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی -0.40 -0.54 -0.45 -0.35 -0.26 0.21
تولید صنعتی 4.00 2.06 2.39 2.72 3.06 0.45
شاخص فساد مالی 30.00 30 30 30 29 29
رتبه فساد مالی 123.00 130 130 129 129 129
آسانی کسب و کار 65.00 59 59 59 58 59
ثبت خودرو 1136983.00 1135642 1133210 1130779 1128347 1075402
تغییرات موجودی انبار 21.80 13.95 12.57 11.45 10.35 4.78
شاخص رقابتی 4.69 4.57 4.57 4.57 4.57 4.64
رتبه رقابتی 35.00 39 39 39 39 40
استخراج معدن -6.40 -2.3 -1.51 -1.14 -0.97 -0.82
شاخص اقتصادی مقدم -0.60 0.5 3.16 4.48 5.58 3.5
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50 4.86 5.81 6.75 7.69 8.28
درآمد قابل تصرف شخص 41560.10 43979 44280 44580 44881 46433
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.80 24.9 24.9 24.9 24.9 24.91
هزینه های مصرف کننده 9125.20 8890 8806 8805 8780 8694
قیمت گازوئیل 0.53 0.54 0.55 0.55 0.55 0.56
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20.35 20.43 20.51 20.59 21.55
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25.58 25.71 25.84 25.97 26.98
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3