شاخص یاب

آذربایجان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.70 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69