شاخص یاب

آذربایجان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.00 5 5 5 5 4.5
نرخ تورم 2.70 4.2 5.5 5.8 6.1 8
نرخ بهره 10.00 10 9 9 8 7
موازنه تجاری 2512400.00 2166000 2214500 2137000 2172500 2108900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 47.2 47.2 47.5 47.5 39.9
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.69
1.7 1.71 1.71 1.72 1.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
1.5 1.7 2.5 2.8 2.6
تولید ناخالص داخلی 40.75
42 42 57 57 65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50521.90
50818 71327 17615 38045 74719
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2301.60
3407 5419 2359 2366 5677
تولید ناخالص داخلی سرانه 5805.10
5985 5985 6138 6138 6159
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15847.40
16023 16023 16150 16150 17101
تولید ناخالص ملی 52641.20
53431 53536 53957 54115 56082
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 168.00
665 352 172 173 369
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 331.00
902 956 339 340 1001
تولید ناخالص داخلی از ساخت 253.50
295 351 260 261 368
تولید ناخالص داخلی از معادن 2404.80
3537 4064 2465 2472 4257
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109.40
202 237 112 112 248
تولید ناخالص داخلی از خدمات 512.60
590 713 525 527 747
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 734.70
919 945 753 755 990
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28.50
29.23 39.66 29.21 29.3 41.55
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.00
5 5 5 5 4.5
افراد شاغل 4822.10
4884 4884 4946 4946 5008
افراد بیکار 251.70
251 251 249 249 245
حداقل دستمزد 130.00
130 130 145 145 150
جمعیت 9.80
9.9 9.9 10 10 10.1
هزینه زندگی خانواده 755.00
765 765 772 772 775
هزینه زندگی انفرادی 470.00
475 475 482 482 485
دستمزد 542.30
547 550 553 555 570
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 649.00
670 670 670 670 680
دستمزد در تولید 542.90
580 580 590 590 620
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 372.00
400 400 415 415 440
سن بازنشستگی مردان 63.50
63.5 63.5 63.5 63.5 64
سن بازنشستگی زنان 60.50
60.5 60.5 60.5 60.5 61
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.70
4.2 5.5 5.8 6.1 8
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
0.6 0.5 0.6 0.4 1
تورم مواد غذایی 2.70
3.5 3.6 3.9 4.3 4.5
قیمت صادرات 83.70
85 85 91 91 105
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.80
119 121 123 125 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 154.84
156 161 162 162 186
قیمت واردات 102.70
102 103 103 104 102
قیمت تولید 98.20
138 135 134 133 200
تغییر قیمت تولید کننده 28.10
29 31 33 35 15
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 9 9 8 7
عرضه پول M0 7381.40
7400 7490 7520 7600 7860
عرضه پول M2 13347.20
13500 13700 13900 14000 14500
نرخ بهره سپرده 8.43
8.43 7.43 7.43 6.43 5.43
عرضه پول M1 11036.90
10700 10800 10850 10920 11100
ذخایر ارزی 5546.90
5500 5550 5600 5610 5750
عرضه پول M3 22728.00
22720 22780 22800 22820 22950
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 2512400.00
2166000 2214500 2137000 2172500 2108900
صادرات 4703500.00
4437000 4610000 4560000 4670000 4900000
واردات 2191100.00
2271000 2395500 2423000 2497500 2791100
حساب جاری 1556.00
1500 1230 1315 1309 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60
4.1 3.6 3.2 2.8 4
گردش سرمایه 463.00
410 320 250 280 350
تولید نفت خام 801.00
800 790 795 801 803
ذخایر طلا 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1018.00
980 920 895 870 815
شاخص تروریسم 1.15
1.3 1.6 1.4 1.7 0.9
ورود توریست 13455.00
15000 15000 17500 17500 19000
حواله 159.00
150 143 140 137 160
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40
47.2 47.2 47.5 47.5 39.9
بودجه دولت -1.60
-1.2 -1.2 -1 -1 -0.8
درآمدهای دولت 14029.70
13000 17350 5000 10000 17510
هزینه های مالی 13485.70
12500 16900 4600 9700 18100
مخارج نظامی 1478.58
1500 1500 1515 1515 1490
هزینه های دولت 1712.20
2062 2471 1755 1760 2589
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.10
24.7 24.7 23.5 23.5 22.2
ارزش بودجه دولت 544.00
500 450 400 300 -590
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 3.70
2.4 2.4 -0.8 -0.8 1.8
تولید صنعتی 4.00
5.1 5.1 5.3 5.3 4.8
سرعت اینترنت 5671.61
5700 5750 5800 5850 6000
آدرس های IP 319679.00
320000 327000 334000 335000 374000
شاخص اقتصادی مقدم 0.70
0.6 1.7 1.8 1.8 3.1
استخراج معدن 5.98
6.1 6.3 6.8 6.5 5.8
شاخص فساد مالی 31.00
32 32 33 33 31
رتبه فساد مالی 122.00
120 120 118 118 121
آسانی کسب و کار 57.00
60 60 61 61 63
ثبت خودرو 1147437.00
1150000 1152000 1154000 1157000 1170000
تغییرات موجودی انبار 37.20
27.8 25.6 35.1 38.2 22.9
شاخص رقابتی 4.69
4.69 4.69 4.71 4.71 4.68
رتبه رقابتی 35.00
35 35 33 33 32
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50
6.4 6.4 5.8 5.8 5.5
قیمت گازوئیل 0.53
0.54 0.51 0.48 0.46 0.36
درآمد قابل تصرف شخص 41560.10
43000 43000 44200 44200 45000
هزینه های مصرف کننده 10587.70
11665 11757 10852 10884 12316
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 29.24
32.11 34.63 30.83 37.2 38.69
درجه حرارت 1.48
21.47 6.77 1.37 20.03 11.46