آذربایجان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.5 5.47 5.4 5.57 5
نرخ تورم 3.50 4.1 3.8 4.2 4 6
نرخ بهره 11.00 11 11 9 9 7
موازنه تجاری 2291957.00 2137623 2051411 2203070 2172229 2171051
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 42 42 42 37 34
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.69
1.72 1.75 1.78 1.81 1.94
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10
1.4 1.5 1.6 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 37.85
34.5 31.95 58 67 75
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22969.00
31749 50818 71257 17615 74718
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5328.60
3596 3407 5414 5462 5677
تولید ناخالص داخلی سرانه 5858.80
5943 6118 6118 6138 6159
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15994.00
16186 16014 16680 17050 17101
تولید ناخالص ملی 52641.20
53378 53431 53163 53957 55745
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 346.10
416 665 352 355 369
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 939.90
567 902 955 963 1001
تولید ناخالص داخلی از ساخت 345.40
355 295 351 354 368
تولید ناخالص داخلی از معادن 3996.00
2475 3537 4060 4096 4257
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 233.00
142 202 237 239 248
تولید ناخالص داخلی از خدمات 701.00
609 590 712 719 747
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 928.80
762 919 944 952 990
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39.00
32.85 29.23 39.62 39.98 41.55
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.10
5.5 5.47 5.4 5.57 5
افراد شاغل 4759.90
4784 4808 4832 4849 5096
افراد بیکار 252.80
256 259 261 264 292
حداقل دستمزد 130.00
130 130 130 145 150
جمعیت 9.80
9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
هزینه زندگی خانواده 755.00
755 755 755 775 775
هزینه زندگی انفرادی 470.00
470 470 470 470 470
دستمزد 532.40
532 535 540 543 570
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 649.00
670 670 670 680 680
دستمزد در تولید 542.90
580 580 580 590 620
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 372.00
400 400 400 415 415
سن بازنشستگی مردان 63.50
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 60.50
60 60 60 61 60
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.50
4.1 3.8 4.2 4 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.6 0.5 0.5 0.6 1
تورم مواد غذایی 3.70
4.14 3.12 2.54 2.3 2.05
قیمت صادرات 83.70
75.24 72.48 69.72 71.87 141
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.00
109 108 107 107 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153.62
155 156 159 159 177
قیمت واردات 102.70
102 103 103 103 103
قیمت تولید 100.90
108 119 147 116 166
تغییر قیمت تولید کننده 18.80
15 12 8.7 8.5 5.5
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 11.00
11 11 9 9 7
عرضه پول M0 7404.20
7403 7339 7268 7195 6494
عرضه پول M2 13005.90
12107 11993 11881 11772 10730
نرخ بهره سپرده 8.43
3.7 3.7 1.7 1.7 -0.3
عرضه پول M1 10434.40
10834 10766 10674 10578 9648
ذخایر ارزی 5387.30
5474 5494 5504 5509 5513
عرضه پول M3 22868.10
23454 22060 20944 21002 21802
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 2291957.00
2137623 2051411 2203070 2172229 2171051
صادرات 4684144.00
4516953 4419069 4594361 4542685 4543098
واردات 2392187.00
2379329 2367658 2374678 2370456 2372047
حساب جاری 621.90
298 309 259 344 290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60
1.3 1.3 1.3 3.2 4
گردش سرمایه 480.00
95.76 89.86 94.19 107 123
تولید نفت خام 812.00
796 796 796 796 796
ذخایر طلا 0.00
-4.09 -4.81 -5.08 -5.46 -6.93
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1214.00
1300 1293 1287 1287 1292
شاخص تروریسم 1.15
1.59 1.74 1.9 1.84 0.94
ورود توریست 8949.00
9500 9600 9700 11600 15800
حواله 200.00
137 132 124 119 96.36
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40
42 42 42 37 34
بودجه دولت -1.60
-1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
درآمدهای دولت 6619.90
13666 7689 9358 10330 9475
هزینه های مالی 5966.00
14568 7954 10189 10683 10002
مخارج نظامی 1478.58
2507 2303 2099 2092 1899
هزینه های دولت 2430.00
1765 2062 2469 2491 2589
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.10
25.98 24.74 23.51 22.66 16.64
ارزش بودجه دولت 653.90
-902 -265 -633 -353 -527
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی -0.50
1.02 0.18 -0.64 -0.54 0.42
تولید صنعتی 4.00
3.09 2.57 2.06 2.39 0.79
سرعت اینترنت 5671.61
5549 5552 5551 5552 5551
آدرس های IP 319679.00
349183 353169 357058 359035 374863
شاخص اقتصادی مقدم 1.20
0.67 -0.11 1.1 -0.17 3.5
استخراج معدن -5.00
-6.41 -6.4 -6.4 -6.4 -6.4
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 32 34
رتبه فساد مالی 122.00
123 120 117 118 123
آسانی کسب و کار 57.00
62 62 62 62 63
ثبت خودرو 1136983.00
1144402 1140022 1135642 1133210 1037063
تغییرات موجودی انبار 105.00
34.84 48.42 59.59 53.14 31.91
شاخص رقابتی 4.69
4.57 4.57 4.57 4.68 4.68
رتبه رقابتی 35.00
39 39 39 39 41
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50
7.32 6.48 5.64 6.58 12.06
قیمت گازوئیل 0.53
0.52 0.49 0.46 0.43 0.3
درآمد قابل تصرف شخص 41560.10
42868 43768 44669 45278 53813
هزینه های مصرف کننده 11560.40
10940 11665 11745 11849 12316
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 29.24
53.9 32.11 34.63 30.83 38.69
درجه حرارت 1.48
15.19 21.47 6.77 1.37 11.46