آذربایجان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.5 5.5 5.47 5.4 5
نرخ تورم 5.50 12 11 10 10 6.3
نرخ بهره 13.00 15 15 15 15 9
موازنه تجاری 922539.00 1269845 1360628 1355903 1381101 1819492
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 42 42 42 42 34
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.70
1.72 1.78 1.84 1.9 2.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10
1.3 1.9 1.5 1.5 4
تولید ناخالص داخلی 37.85
47.72 44.15 40.57 58 75
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6049.50
5855 18517 23820 23168 22621
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3357.00
3370 3402 3444 3625 3450
تولید ناخالص داخلی سرانه 5858.80
6006 5943 5880 6118 6159
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15994.00
16359 16186 16014 16680 17101
تولید ناخالص ملی 52641.20
55569 54005 52442 50878 28560
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 655.00
156 411 651 328 325
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 888.60
571 649 884 841 824
تولید ناخالص داخلی از ساخت 290.60
237 347 284 315 307
تولید ناخالص داخلی از معادن 3484.60
2404 2447 3490 4172 4213
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 198.60
122 137 197 227 219
تولید ناخالص داخلی از خدمات 581.60
516 596 566 649 611
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 905.70
681 747 885 821 814
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28.80
29.94 32.24 28.59 34.87 33.39
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.10
5.5 5.5 5.47 5.4 5
افراد شاغل 4759.90
4758 4785 4811 4838 5054
افراد بیکار 252.80
257 260 263 266 323
حداقل دستمزد 130.00
130 130 130 130 150
جمعیت 9.70
9.72 9.75 9.78 9.8 10.22
هزینه زندگی خانواده 755.00
755 755 755 755 775
هزینه زندگی انفرادی 470.00
470 470 470 470 470
دستمزد 528.20
529 530 530 529 516
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 649.00
670 670 670 670 690
دستمزد در تولید 542.90
580 580 580 580 620
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 372.00
400 400 400 400 430
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 58
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.50
12 11 10 10 6.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
1.1 1.4 0.5 1 0.9
تورم مواد غذایی 6.90
5.88 6.77 6.58 6.51 6.13
قیمت صادرات 83.70
78 75.24 72.48 69.72 141
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.70
110 108 107 107 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 152.70
152 152 151 150 143
قیمت واردات 102.70
102 102 102 103 103
قیمت تولید 106.60
101 101 100 100 100
تغییر قیمت تولید کننده 39.20
28 16 12 8.7 4.5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 13.00
15 15 15 15 9
عرضه پول M0 7490.30
7672 7690 7641 7569 6726
عرضه پول M2 12466.40
12838 12826 12726 12607 11311
نرخ بهره سپرده 7.70
9.36 9.1 8.84 8.58 11.66
عرضه پول M1 10105.00
10260 10221 10146 10062 9179
ذخایر ارزی 5254.20
5395 5496 5594 5688 6577
عرضه پول M3 21517.90
21640 21601 21549 21496 20874
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 922539.00
1269845 1360628 1355903 1381101 1819492
صادرات 3680432.00
3679719 3678479 3690986 3697502 3738091
واردات 2757893.00
2183181 2095267 2376601 2359586 2213034
حساب جاری 277.00
447 504 542 589 993
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20
1.3 1.3 1.3 1.3 4
گردش سرمایه 119.00
64.87 95.76 89.86 94.19 123
تولید نفت خام 748.00
751 749 746 743 714
ذخایر طلا 0.00
-5.12 0.5 3.8 7.36 21.44
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1376.00
1312 1300 1293 1287 1292
شاخص تروریسم 1.15
1.59 1.8 2 2.21 0.93
ورود توریست 8949.00
9400 9500 9600 9700 19300
حواله 184.00
135 137 132 124 96.36
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70
42 42 42 42 34
بودجه دولت -1.50
-1.05 -1.27 -1.48 -1.69 -1.03
درآمدهای دولت 1393.10
2678 8281 8628 7508 7767
هزینه های مالی 976.50
2933 7543 7953 7225 7336
مخارج نظامی 1931.80
2521 2270 2018 1767 1006
هزینه های دولت 2031.20
1795 1718 1968 2256 2031
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.60
31.43 30.7 29.98 29.25 28.08
ارزش بودجه دولت 416.60
340 510 -460 -180 -120
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -0.50
1.85 1.02 0.18 -0.64 0.42
تولید صنعتی 4.00
3.61 3.09 2.57 2.06 0.45
سرعت اینترنت 5671.61
6035 6251 6926 6592 6400
آدرس های IP 319679.00
334562 331676 328605 325240 274116
شاخص اقتصادی مقدم 2.00
2.34 3.8 5.01 1.1 3.5
استخراج معدن -5.00
-2.44 -1.82 -1.48 -1.3 -1.1
شاخص فساد مالی 30.00
29 29 30 30 28
رتبه فساد مالی 123.00
115 120 125 130 129
آسانی کسب و کار 57.00
58 58 57 57 61
ثبت خودرو 1136983.00
1148783 1144402 1140022 1135642 1037063
تغییرات موجودی انبار 91.50
52.22 34.84 48.42 59.59 31.91
شاخص رقابتی 4.69
4.57 4.57 4.57 4.57 4.68
رتبه رقابتی 35.00
39 39 39 39 41
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50
6.82 6.17 5.52 4.86 8.82
قیمت گازوئیل 0.53
0.53 0.53 0.53 0.53 0.55
درآمد قابل تصرف شخص 41560.10
41027 42011 42995 43979 46433
هزینه های مصرف کننده 11493.00
10822 10768 10864 10875 10657
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 29.24
30.77 53.9 32.11 34.63 38.69
درجه حرارت 1.48
1.37 15.19 21.47 6.77 11.46