شاخص یاب

آذربایجان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.00 5 5 5 5 4.5
نرخ تورم 2.40 3.5 3.8 3.1 2.5 3
نرخ بهره 9.75 9.25 9 8 7.5 7
موازنه تجاری 2605062.00 2214500 2137000 2172500 2407500 2108900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 47.2 47.5 47.5 47.5 39.9
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.69
1.7 1.7 1.71 1.71 1.74
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
1.7 2.8 3.2 3.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 40.75
42 57 57 57 65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57761.90
71327 17666 38193 52290 75451
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2706.10
5419 2366 2375 2382 5732
تولید ناخالص داخلی سرانه 5805.10
5985 6138 6138 6138 6159
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15847.40
16023 16150 16150 16150 17101
تولید ناخالص ملی 67439.50
68586 69328 69598 69800 72551
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 449.50
352 173 173 174 372
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 549.70
956 340 342 343 1011
تولید ناخالص داخلی از ساخت 303.60
351 261 262 262 372
تولید ناخالص داخلی از معادن 2450.10
4064 2472 2482 2489 4299
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 137.20
237 112 113 113 251
تولید ناخالص داخلی از خدمات 629.40
713 527 529 531 754
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 831.30
945 755 758 760 999
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29.90
39.66 29.3 29.41 29.5 41.96
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.00
5 5 5 5 4.5
افراد شاغل 4822.10
4884 4946 4946 4946 5008
افراد بیکار 251.70
251 249 249 249 245
حداقل دستمزد 130.00
130 145 145 145 150
جمعیت 9.80
9.9 10 10 10 10.1
هزینه زندگی خانواده 940.00
765 772 772 772 775
هزینه زندگی انفرادی 865.00
475 482 482 482 485
دستمزد 541.20
550 553 555 557 570
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666.00
670 670 670 670 680
دستمزد در تولید 554.00
580 590 590 590 620
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 341.00
400 415 415 415 440
سن بازنشستگی مردان 63.50
63.5 63.5 63.5 63.5 63.5
سن بازنشستگی زنان 60.50
60.5 60.5 60.5 60.5 61
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.40
3.5 3.8 3.1 2.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.5 0.6 0.4 0.7 1
تورم مواد غذایی 2.10
3.6 3.9 4.3 4.7 4.5
قیمت صادرات 127.10
85 91 91 91 105
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.20
121 123 125 122 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 155.46
158 159 157 159 168
قیمت واردات 123.40
103 103 104 103 102
قیمت تولید 103.90
134 134 133 136 199
تغییر قیمت تولید کننده 30.60
31 33 35 31 15
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 9.75
9.25 9 8 7.5 7
عرضه پول M0 6878.40
7490 7520 7600 7660 7860
عرضه پول M2 13498.90
13700 13900 14000 14150 14500
نرخ بهره سپرده 8.43
7.93 7.68 6.68 6.18 5.68
عرضه پول M1 11036.90
10800 10850 10920 10980 11100
ذخایر ارزی 5546.90
5550 5600 5610 5630 5750
عرضه پول M3 22728.00
22780 22800 22820 22855 22950
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 2605062.00
2214500 2137000 2172500 2407500 2108900
صادرات 5338065.00
4610000 4560000 4670000 4727000 4900000
واردات 2733003.00
2395500 2423000 2497500 2319500 2791100
حساب جاری 1967.00
1230 1315 1309 1300 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60
6.7 8.2 8.2 8.2 8.7
گردش سرمایه 1326.00
320 250 280 310 350
تولید نفت خام 794.00
790 795 801 803 803
ذخایر طلا 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1018.00
920 895 870 845 815
بدهی خارجی 14085341.00
15026620 15255607 15484594 15713581 18545153
شاخص تروریسم 1.15
1.6 1.4 1.7 1.9 0.9
ورود توریست 13455.00
15000 17500 17500 17500 19000
حواله 199.00
143 140 137 132 160
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40
47.2 47.5 47.5 47.5 39.9
بودجه دولت -1.60
-1.2 -1 -1 -1 -0.8
درآمدهای دولت 16089.70
17350 5000 10000 13170 17510
هزینه های مالی 15666.00
16900 4600 9700 13500 18100
مخارج نظامی 1478.58
1500 1515 1515 1515 1490
هزینه های دولت 2192.30
2471 1760 1767 1772 2614
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.10
24.7 23.5 23.5 23.5 22.2
ارزش بودجه دولت 423.70
450 400 300 -330 -590
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 3.70
2.4 -0.8 -0.8 -0.8 1.8
تولید صنعتی 4.00
5.1 5.3 5.3 5.3 4.8
سرعت اینترنت 5671.61
5750 5800 5850 5900 6000
آدرس های IP 319679.00
327000 334000 335000 360000 374000
شاخص اقتصادی مقدم 0.80
1.3 1.8 1.8 1.9 3.1
استخراج معدن 7.74
6.3 6.8 6.5 6.2 5.8
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 122.00
122 122 122 122 122
آسانی کسب و کار 25.00
60 61 31 24 19
ثبت خودرو 1147437.00
1152000 1154000 1157000 1159000 1170000
تغییرات موجودی انبار 93.80
25.6 35.1 38.2 41.1 22.9
شاخص رقابتی 60.04
60.54 60.54 60.54 60.54 63.04
رتبه رقابتی 69.00
69 69 69 69 69
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50
6.4 5.8 5.8 5.8 5.5
قیمت گازوئیل 0.53
0.48 0.46 0.43 0.4 0.34
درآمد قابل تصرف شخص 44983.30
43000 44200 44200 44200 45000
هزینه های مصرف کننده 10931.40
11757 10884 10927 10958 12437
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 29.24
34.63 30.83 37.2 37.2 38.69
درجه حرارت 1.48
6.77 1.37 20.03 15.2 11.46