آذربایجان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.8 5.8 5.5 5.5 5
نرخ تورم 14.00 10.8 9.6 8.3 7.7 4.3
نرخ بهره 15.00 15 12 10 10 6
موازنه تجاری 1889873.00 1667980 1707772 1807486 1811301 1773984
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 40 40 42 42 34
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.70 1.72 1.73 1.75 1.77 1.96
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 -0.8 0.9 1.3 1.9 4
تولید ناخالص داخلی 37.85 47 52 26.13 22.86 75
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37645.40 34254 27810 29646 30663 29997
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4364.50 4227 4167 3042 3620 3827
تولید ناخالص داخلی سرانه 5858.80 6099 6104 5460 5401 6159
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15994.00 16662 16662 14904 14745 17101
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 329.90 360 360 360 360 360
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 915.40 916 865 720 797 812
تولید ناخالص داخلی از ساخت 329.80 322 322 322 322 322
تولید ناخالص داخلی از معادن 4098.60 3657 4111 2613 2584 4144
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 233.90 180 179 179 179 179
تولید ناخالص داخلی از خدمات 674.60 590 673 591 672 668
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 812.10 770 769 769 769 769
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36.30 32.46 36.3 32.46 36.3 36.3
تولید ناخالص ملی 57322.40 60217 60310 60963 61616 70712
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.8 5.8 5.5 5.5 5
افراد شاغل 4671.60 4719 4736 4751 4766 4967
افراد بیکار 243.70 247 250 252 253 273
حداقل دستمزد 116.00 103 103 115 119 116
جمعیت 9.70 9.77 9.8 9.83 9.85 10.11
سن بازنشستگی مردان 63.00 62.99 62.99 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 60.00 59.98 59.98 59.87 59.84 59.02
دستمزد 522.00 527 530 532 533 535
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 650.00 665 665 665 665 666
دستمزد در تولید 527.90 558 566 574 581 654
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 579.00 424 447 461 460 449
هزینه زندگی خانواده 537.90 532 532 532 532 532
هزینه زندگی انفرادی 443.80 426 426 426 426 426
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 14.00 10.8 9.6 8.3 7.7 4.3
قیمت تولید 93.30 101 100 101 101 101
تغییر قیمت تولید کننده -33.70 0.8 2.4 4.1 5.6 2.9
قیمت واردات 102.70 103 103 103 103 103
تورم مواد غذایی 18.20 18.8 19.23 19.57 19.78 20.24
قیمت صادرات 83.70 72.48 69.72 71.87 74.02 102
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123.60 112 109 108 107 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148.70 149 149 149 149 149
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.7 1.4 1.1 1.4 0.9
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 15.00 15 12 10 10 6
عرضه پول M0 6774.40 7043 7245 7375 7461 7625
عرضه پول M2 11435.90 11491 11528 11559 11576 11604
نرخ بهره سپرده 7.70 7.85 7.48 7.48 7.48 6.81
عرضه پول M3 21081.80 21467 21858 22233 22606 26322
عرضه پول M1 8955.40 9231 9361 9447 9501 9596
ذخایر ارزی 4619.00 4949 5015 5046 5060 5073
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 1889873.00 1667980 1707772 1807486 1811301 1773984
صادرات 3555749.00 3473740 3596079 3526932 3576288 3554610
واردات 1665876.00 2029299 2172308 1769033 2189713 2088708
حساب جاری 380.21 205 147 336 216 225
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 0.5 0.5 1.3 1.3 4
گردش سرمایه 308.50 547 302 346 417 364
تولید نفت خام 748.00 765 765 764 764 764
حواله 125.00 48.95 59.27 65.92 67.65 66.28
شاخص تروریسم 0.35 1.82 1.86 1.96 2.06 1.1
ورود توریست 2009.00 9833 10892 11099 11307 19230
ذخایر طلا 20.00 15.37 13.34 13.25 11.5 15.12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1895.00 1845 1965 1883 1921 1922
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 40 40 42 42 34
بودجه دولت -0.40 0.09 0.24 0.25 0.26 0.88
درآمدهای دولت 9410.70 9277 7811 8014 8288 8159
هزینه های مالی 9765.60 9173 7868 8210 8353 8257
مخارج نظامی 1931.80 2303 2099 2092 2084 1747
هزینه های دولت 2522.10 2460 2827 2430 2394 3240
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.60 30.59 30.16 29.81 29.46 27.86
ارزش بودجه دولت 354.90 -480 -220 340 510 -120
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی -0.40 0.2 -0.58 -0.51 -0.44 0.05
تولید صنعتی 4.00 4.75 5.14 5.21 5.28 5.39
شاخص فساد مالی 30.00 30 31 31 31 33
رتبه فساد مالی 123.00 125 130 130 129 129
آسانی کسب و کار 65.00 62 64 65 66 69
ثبت خودرو 1129596.00 1151317 1154329 1159828 1165327 1228760
تغییرات موجودی انبار 21.80 24.15 22.08 21.67 22.82 22.49
شاخص رقابتی 4.55 4.51 4.51 4.54 4.55 4.55
رتبه رقابتی 37.00 40 40 38 37 37
استخراج معدن -7.40 -6.14 -6.01 -6.05 -6.04 -6.04
شاخص اقتصادی مقدم -1.00 0.2 0.5 -1.23 -1.23 3.5
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50 7.03 6.23 7.25 8.27 9.63
درآمد قابل تصرف شخص 37948.30 39163 39752 40137 40522 44680
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.80 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7
هزینه های مصرف کننده 9125.20 9009 9120 8388 9146 9055
قیمت گازوئیل 0.53 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 19.9 19.8 19.84 19.88 19.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3