شاخص یاب

آذربایجان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.00 5 5 5 5 4.5
نرخ تورم 3.00 3.8 4.2 4 4.5 6
نرخ بهره 10.00 11 9 9 8 7
موازنه تجاری 2512400.00 1757447 2201230 2233319 2168424 2153241
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 42 42 37 37 34
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.69
1.72 1.74 1.77 1.79 1.9
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
1.5 1.6 2.5 2.8 2.6
تولید ناخالص داخلی 40.75
42 42 57 57 65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37009.10
50818 71257 17615 38045 74718
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5328.60
3407 5414 5462 5478 5677
تولید ناخالص داخلی سرانه 5805.10
5985 5985 6138 6138 6159
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15847.40
16023 16023 16150 16150 17101
تولید ناخالص ملی 52641.20
53431 53483 53957 54115 56081
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 346.10
665 352 355 356 369
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 939.90
902 955 963 966 1001
تولید ناخالص داخلی از ساخت 345.40
295 351 354 355 368
تولید ناخالص داخلی از معادن 3996.00
3537 4060 4096 4108 4257
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 233.00
202 237 239 240 248
تولید ناخالص داخلی از خدمات 701.00
590 712 719 721 747
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 928.80
919 944 952 955 990
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39.00
29.23 39.62 39.98 40.09 41.55
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.00
5 5 5 5 4.5
افراد شاغل 4759.90
4808 4832 4849 4866 5096
افراد بیکار 252.80
259 261 264 266 292
حداقل دستمزد 130.00
130 130 145 138 150
جمعیت 9.80
9.87 9.9 9.92 9.95 10.2
هزینه زندگی خانواده 755.00
755 755 775 755 775
هزینه زندگی انفرادی 470.00
470 470 470 470 470
دستمزد 538.80
535 540 543 563 570
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 649.00
670 670 670 613 680
دستمزد در تولید 542.90
580 580 590 580 620
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 372.00
400 400 415 440 415
سن بازنشستگی مردان 63.50
63 63 63.75 64 64
سن بازنشستگی زنان 60.50
60 60 60.75 61 62
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.00
3.8 4.2 4 4.5 6
نرخ تورم (ماهانه) -0.70
0.5 0.5 0.6 0.41 1
تورم مواد غذایی 3.00
3.5 3.6 4.5 4.7 4.5
قیمت صادرات 83.70
72.48 69.72 71.87 74.02 141
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.30
108 107 107 107 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153.62
156 159 159 161 177
قیمت واردات 102.70
103 103 103 103 103
قیمت تولید 100.90
119 112 109 120 126
تغییر قیمت تولید کننده 18.80
12 8.7 8.5 19.14 5.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 10.00
11 9 9 8 7
عرضه پول M0 7053.50
6911 6852 6814 6790 6745
عرضه پول M2 12599.00
12732 12764 12788 12803 12828
نرخ بهره سپرده 8.43
9.43 7.43 7.43 6.43 5.43
عرضه پول M1 10691.70
11142 11265 11347 11400 11502
ذخایر ارزی 5508.00
5677 5699 5712 5718 5723
عرضه پول M3 22459.50
23297 23704 24110 24516 28573
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 2512400.00
1757447 2201230 2233319 2168424 2153241
صادرات 4703500.00
4437791 4610979 4562553 4570700 4562114
واردات 2191100.00
2680344 2394907 2329234 2402276 2408874
حساب جاری 1556.00
1195 1231 1460 1309 1317
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60
1.3 1.3 3.2 3.2 4
گردش سرمایه 463.00
411 326 249 285 294
تولید نفت خام 748.00
769 768 768 768 768
ذخایر طلا 0.00
-4.81 -5.08 -5.46 -5.9 -6.93
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1214.00
1064 1063 1041 1027 1004
شاخص تروریسم 1.15
1.74 1.9 1.84 1.77 0.94
ورود توریست 8949.00
9600 9700 11600 13500 15800
حواله 159.00
164 165 165 165 164
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40
42 42 37 37 34
بودجه دولت -1.60
-1.6 -1.2 -1.94 -1.87 -0.8
درآمدهای دولت 8245.20
9092 8078 8565 8627 8533
هزینه های مالی 7594.40
9328 8230 8638 8712 8631
مخارج نظامی 1478.58
1466 1471 1451 1432 1375
هزینه های دولت 2430.00
2062 2469 2491 2498 2589
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.10
24.74 23.51 22.66 21.82 16.64
ارزش بودجه دولت 650.80
-236 -126 -73.13 -84.59 -97.97
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -0.50
0.15 -0.68 -0.6 -0.53 0.21
تولید صنعتی 4.00
4.75 5.14 5.21 5.28 4.88
سرعت اینترنت 5671.61
5552 5551 5552 5551 5551
آدرس های IP 319679.00
353169 357058 359035 361838 374863
شاخص اقتصادی مقدم 1.30
0.96 1.1 0.96 0.96 3.5
استخراج معدن -5.00
-5.36 -5.36 -5.36 -5.36 -5.36
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 32 32 34
رتبه فساد مالی 122.00
120 117 118 118 123
آسانی کسب و کار 57.00
62 62 62 61 63
ثبت خودرو 1136983.00
1154073 1151974 1157338 1162702 1231067
تغییرات موجودی انبار 105.00
65.93 92.64 96.12 83.01 114
شاخص رقابتی 4.69
4.57 4.57 4.65 4.68 4.68
رتبه رقابتی 35.00
33 33 35 35 33
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50
6.48 5.64 6.58 7.52 12.06
قیمت گازوئیل 0.53
0.5 0.47 0.45 0.42 0.24
درآمد قابل تصرف شخص 41560.10
43768 44669 45278 45887 53813
هزینه های مصرف کننده 11560.40
11665 11745 11849 11884 12316
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 29.24
32.11 34.63 30.83 37.2 38.69
درجه حرارت 1.48
21.47 6.77 1.37 20.03 11.46